Oferta: ds.weryfikacji aktów notarialnych

Data publikacji: 2022-03-16
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.6.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds.weryfikacji aktów notarialnych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 0,5 etatu, formularz elektroniczny CV dostępny na stronie https://bip.geopoz.poznan.pl, zakładka Oferty pracy - Oferty bieżące

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-01

Zakres podstawowych czynności

1. Weryfikacja aktów notarialnych przekazywanych w trybie art. 37 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z procedurą obiegu aktów prawnych w ZGiKM GEOPOZ

2. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw

3. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego

4. Wysyłanie korespondencji

Wymagania obowiązkowe

1. wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: prawo, nauki o administracji

2. co najmniej 6-letni staż pracy

3. doświadczenie zawodowe w zakresie ustalania opłat adiacenkich i planistycznych oraz pracy z aktami notarialnymi

4. wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności

5. znajomość zagadnień, procedur oraz przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

6. umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa

7. umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole

8. umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie

9. umiejętność obsługi klienta

10. umiejętność poprawnego redagowania pism

11. umiejętność obsługi komputera - pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych

12. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

13. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

14. nieposzlakowana opinia

15. obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe

1. wykształcenie wyższe II stopnia

2. studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub/i gospodarki nieruchomościami

3. umiejętność kształtowania pozytywnych relacji i atmosfery w zespole

4. znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001

Wymagane dokumenty

(podstawa prawna żądania danych: art.  221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku2. list motywacyjny ("Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?")3. kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje - uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej4. kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)oświadczenia o treści:"Oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystam z pełni praw publicznych
 • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszę się nieposzlakowaną opinią
 • posiadam obywatelstwo polskie" - (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)

6. podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"     7. jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie: "Oświadczam, że posiadam:

 • obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej."

Inne informacje:

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy - Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 •   skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 • dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta  winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 • decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  •   kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  •   spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronach internetowych Zarządu i Biuletynu Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20
 • uwaga - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Warunki pracy

 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru 6_2022.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Buszka
Data wytworzenia informacji: 2022-04-01 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Buszka
Data i godzina publikacji: 2022-04-01 12:28