Oferta: ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury towarzyszącej ptz oraz parkingów parkuj i jedź

Data publikacji: 2021-08-27
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.13.2021
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury towarzyszącej ptz oraz parkingów parkuj i jedź
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-30

Zakres podstawowych czynności

 1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury towarzyszącej publicznego transportu zbiorowego (PTZ) tj. wind, schodów ruchomych, tablic informacji pasażerskiej.
 2. Współpraca z innymi działami dot. planowania kosztów usługi przewozowej MPK w zakresie kosztów utrzymania i remontów bieżących infrastruktury autobusowej, torowo - sieciowej i towarzyszącej PTZ.
 3. Przejmowanie infrastruktury towarzyszącej, istniejącej i powstałej w ramach zadań inwestycyjnych.
 4. Planowanie, realizacja i rozliczanie działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury towarzyszącej PTZ.
 5. Utrzymanie w należytym stanie oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu parkingów parkuj i jedź (P+R).
 6. Administrowanie parkingami P+R, prowadzenie umów w zakresie funkcjonowania parkingów P+R.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata.
 3. Dokładność i samodzielność w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe

 1. Wiedza z obszaru zarządzania projektami, zarządzania transportem.
 2. Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem transportu zbiorowego.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

Wymagane dokumenty

 1. CV  i list motywacyjny.
 2. Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań - danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w trybie online.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DZ.1110.13.2021.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru na wolne stanowiska pracy

w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, 60-770 Poznań, ul. Matejki 59.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ZTM w Poznaniu w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 22 1)§ 1: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (art. 6:  informacja o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  a także o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; art. 13a ust. 2: dane w zakresie informacji o niepełnosprawności). Pozostałe podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 221a. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*).  Załączenie/ przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania podanych informacji.
 5. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Złożone dokumenty, w tym kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.
 6. W przypadku uzyskania rekomendacji do zatrudnienia, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w ZTM oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 7. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych    Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. W ZTM wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: e-mail: iod@ztm.poznan.pl, lub pisemnie na adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Iwona Konieczna
Data wytworzenia informacji: 2021-09-30 00:00
Opis zmian: ZTM.DZ.1110.13.2021 wyniki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Konieczna
Data i godzina publikacji: 2021-09-30 12:25