Oferta: sprzedawca biletów

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.15.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: sprzedawca biletów
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-05-23

Zakres podstawowych czynności

 1. Sprzedaż biletów papierowych jednorazowych, biletów elektronicznych oraz doładowań t-Portmonetki; uprawniających do podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
 2. Weryfikacja dokumentów uprawniających do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.                                                                                                           
 3. Wprowadzanie ulg do systemu  Smart City.
 4. Przyjmowanie wpłat z tytułu opłat dodatkowych.
 5. Udzielanie pasażerom informacji w zakresie taryfy biletowej, ulg, zwolnień i promocji,
 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty PEKA i likwidacje konta w systemie PEKA, wydawanie kart PEKA oraz przyjmowanie reklamacji kart PEKA.
 7. Przyjmowanie od pasażerów skarg i wniosków w formie pisemnej związanych z komunikacją miejską.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Wiedza odnośnie funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz taryfy biletowej ZTM.
 3. Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i zmian.
 4. Zdolność samodzielnego planowania pracy.
 5. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania.

Wymagania dodatkowe

 1. Kierunek wykształcenia - sprzedawca.
 2. Doświadczenie na stanowisku kasjera-sprzedawcy.
 3. 2 lata stażu pracy.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań - danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera. Praca w trybie zmianowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DZ.1110.15.2022.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru na wolne stanowiska pracy

w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, 60-770 Poznań, ul. Matejki 59.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ZTM w Poznaniu w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 22 1)§ 1: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (art. 6:  informacja o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  a także o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; art. 13a ust. 2: dane w zakresie informacji o niepełnosprawności). Pozostałe podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 221a. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*).  Załączenie/ przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania podanych informacji.
 5. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Złożone dokumenty, w tym kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.
 6. W przypadku uzyskania rekomendacji do zatrudnienia, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w ZTM oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 7. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych    Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. W ZTM wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: e-mail: iod@ztm.poznan.pl, lub pisemnie na adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Iwona Konieczna
Data wytworzenia informacji: 2022-05-23 00:00
Opis zmian: ZTM.DZ.1110.15.2022 wyniki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Konieczna
Data i godzina publikacji: 2022-05-23 10:50
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2022-08-22 00:00:00.0