Oferta: ds. finansowo-księgowych

Data publikacji: 2023-05-12
Nr ref.: ZZM.OA/1100-8/2023
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
Stanowisko: ds. finansowo-księgowych
Informacje dodatkowe: Pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-06-01

Zakres podstawowych czynności

1.Obsługa finansowo-księgowa w zakresie wydatków i dochodów:   

- przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem rachunkowym

- wprowadzanie danych księgowych do systemu finansowo-księgowego

- sprawdzanie poprawności zapisów na kontach analitycznych i syntetycznych

- kontrola rozrachunków wydatków i dochodów, rozliczanie sald kontrahentów dekretowanie i księgowanie  wyciągów bankowych

- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

- zamawianie środków na wydatki majątkowe celem zrealizowania płatności,

- sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej

2. Obsługa finansowo-księgowa majątku:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych

- uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych amortyzacji środków trwałych

3. Prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych

4.Prowadzenie rozliczeń pod względem finansowym z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Wymagania obowiązkowe

1.    Wykształcenie:

-  Wyższe kierunkowe z rocznym doświadczeniem na stanowisku związanym z obsługa finansowo-  księgową

-  Średnie ekonomiczne z 3 letnim doświadczeniem na stanowisku związanym z obsługa   finansowo-  księgową

-  lub inne połączone z 3 letnim doświadczeniem na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową

2.    Wiedza z zakresu finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości

3.    Wiedza z zakresu ewidencji środków trwałych

4.    Wiedza z zakresu  podatku VAT i rozliczania faktur  zakupu i  sprzedaży

5.    Obsługa komputera - dobra umiejętność obsługi MS Excel i MS Word

6.    Umiejętność techniczna redagowania pism

7.    Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego

Wymagania dodatkowe

 1. Praktyka zawodowa - 1 rok  w jednostkach administracji publicznej,
 2. Mile widziane kursy branżowe z zakresu finansów i rachunkowości,
 3. Znajomość programu finansowo-księgowych, InsERT Rewizor, KPWIN Agrobex. oraz obsługa Płatnika ZUS
 4. Obsługa kasy fiskalnej

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o pracę;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności;
 5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie, o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

1.Informacja:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

2. Informacja o warunkach pracy na zajmowanym stanowisku:

 1. Miejsce pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym ul.Strzegomska 3, Poznań
 2.  Praca - stanowisko komputerowo-biurowe,
 3. Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne
 4. Charakter wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy wymaga przemieszczania się wewnatrz budynku
 5.  ''13 pensja'', dodatek stażowy,  świadczenia socjalne (m.in.dopłata do wypoczynku)
 6.  Przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym (godz. pracy 7-15)
 7. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla  potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

3.Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 26.05.2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@zzmpoznan.pl  z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych".

Informacja o wyniku naboru

Skan wyników naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod3_mjo@um.poznan.pl,tel. 61 878 49 05;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

4) Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5) Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Klaudia Ziobrowska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-31 00:00
Opis zmian: Wynik (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Godawa
Data i godzina publikacji: 2023-06-01 11:16