Oferta: ds. uzgodnień i projektowania - pełen etat

Data publikacji: 2022-04-25
Nr ref.: ZZM.OA/1100-2/2022
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
Stanowisko: ds. uzgodnień i projektowania - pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-01

Zakres podstawowych czynności

 • Uczestniczenie w wizjach lokalnych w terenie dla sprawdzenia usytuowania obiektów i przebiegu instalacji podziemnych oraz dla przeprowadzenia lustracji terenów przeznaczonych pod inwestycje.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy i modernizacji terenów zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie opinii w zakresie zieleni do wydawania przez WUiA decyzji ustalenia warunków zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Prowadzenie rejestru dokumentacji projektowej i opieka nad jej zasobami bieżącymi.
 • Przygotowywanie umów i zleceń.
 • Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę.
 • Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania.
 • Współpraca z  instytucjami w działaniach na rzecz zieleni w mieście oraz uczestniczenie w spotkaniach dotyczących zieleni w mieście.
 • Przygotowywanie: szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zapytań ofertowych, programu funkcjonalno-użytkowego, oraz zleceń na projekty budowlano-wykonawcze.
 • Współpraca z inspektorami Zarządu w zakresie projektowania zieleni miejskiej.
 • Współpraca z pracownikami merytorycznymi ZZM w zakresie uzgodnień z podmiotami czasowo zajmującymi tereny zieleni.
 • Przygotowywanie materiałów do sprawozdań z działalności ZZM w wyznaczonych przez jednostkę nadrzędną terminach.
 • Prowadzenie na bieżąco rejestru spraw Pionu Uzgodnień i Projektowania.
 • Opiniowanie i składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających do Pionu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt dla ZZM.
 • Prowadzenie inwestycji w terenie.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie - wyższe mgr inż.,
 • Staż pracy min 2 lata  w tym min 1rok na stanowisku urzędniczym,
 • Kierunek i specjalizacja:

            -     Kształtowanie Terenów Zieleni, Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo,

            -     Gospodarka przestrzenna,

            -     Prawno-administracyjne połączone z doświadczeniem z zakresu prowadzenia inwestycji

            -     Inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska połączona z doświadczeniem z zakresu prowadzenia inwestycji

 • Umiejętność czytania map i projektów budowlano-wykonawczych
 • Wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowej,
 • Obsługa komputera - pakiet MICROSOFT OFFICE.

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość procesu przygotowania inwestycji
 • Doświadczenie  w zakresie nadzoru nad zielenią
 • Znajomość aktualnych trendów w zakresie projektowania terenów zieleni
 • Znajomość  programu do kosztorysowania NORMA,
 • Znajomośćprogramu do projektowania AUTO-CAD, ZW-CAD,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kurs inspektora nadzoru terenów zieleni
 • Obsługi aplikacji QGIS w zakresie edytowania map udostępnionych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o pracę
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.zzmpoznan.pl zakładka zobacz więcej - formularze
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 • Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

        Wymagane dokumenty należy przesłać wyłącznie drogą email w terminie do dnia 06.05.2022roku godz. 15:00 na adres mailowy: rekrutacja@zzmpoznan.pl  z dopiskiem  "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. uzgodnień i projektowania".

        2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym niższy niż 6%;

Informacja o wyniku naboru

10. Wynik rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod3_oswiata@um.poznan.pl,  tel. 61 878 49 05;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.

4)      Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5)      Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Godawa
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 00:00
Opis zmian: wynik procesu rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Godawa
Data i godzina publikacji: 2022-06-01 13:03