Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
289/2020/P 2020-04-10 uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego" w Poznaniu. 2020-04-10
288/2020/P 2020-04-10 uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Karpia - część wschodnia" w Poznaniu. 2020-04-10
287/2020/P 2020-04-10 uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu. 2020-04-10
286/2020/P 2020-04-10 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/56/VII/2020 Rady Osiedla Strzeszyn z 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019. 2020-04-10
285/2020/P 2020-04-09 w sprawie odwołania pani Hanny Łuczak-Boivin ze stanowiska dyrektora Branżowowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2020-04-09
23/2020/K 2020-04-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-04-09
284/2020/P 2020-04-07 uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2020-04-07
283/2020/P 2020-04-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej oraz pod drogę publiczną, pieszojezdnię, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,ul. Polanowska" w Poznaniu odpowiednio symbolami kD.1 i kX.2. 2020-04-07
282/2020/P 2020-04-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oraz pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu odpowiednio symbolami 1KD-Z i KD-D. 2020-04-07
281/2020/P 2020-04-07 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i wdrożenia rozwiązania biznesowo-informatycznego o nazwie "Aplikacja Poznaniaka". 2020-04-07
279/2020/P 2020-04-07 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-04-07
22/2020/K 2020-04-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-04-07
280/2020/P 2020-04-06 w sprawie powołania Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 2020-04-06
278/2020/P 2020-04-06 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2020-04-06
277/2020/P 2020-04-06 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz projektu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035". 2020-04-06
276/2020/P 2020-04-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sierotki Marysi, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-04-03
21/2020/K 2020-04-03 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2020-04-03
275/2020/P 2020-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2020-04-02
20/2020/K 2020-04-02 w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii. 2020-04-02
274/2020/P 2020-04-01 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-04-01
273/2020/P 2020-03-31 w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 2020-03-31
272/2020/P 2020-03-31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, panu Mirosławowi Kaczyńskiemu. 2020-03-31
271/2020/P 2020-03-31 w sprawie odwołania pani Magdaleny Rudzińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298. 2020-03-31
270/2020/P 2020-03-31 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2020-03-31
269/2020/P 2020-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2020-03-31
268/2020/P 2020-03-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-31
19/2020/K 2020-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-03-31
267/2020/P 2020-03-30 uchylające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania "Warunków wjazdu" uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "Zakaz Ruchu". 2020-04-01
266/2020/P 2020-03-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-03-30
18/2020/K 2020-03-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-30
265/2020/P 2020-03-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Gorzyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-03-26
264/2020/P 2020-03-26 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na przysługującym Miastu Poznań udziale wynoszącym 3/4 części we współwłasności oraz udziale wynoszącym 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Matejki 50. 2020-03-26
263/2020/P 2020-03-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Pałuckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-03-26
262/2020/P 2020-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2020-03-26
261/2020/P 2020-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020, z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-03-26
260/2020/P 2020-03-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, pani Annie Sobczak. 2020-03-25
259/2020/P 2020-03-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu. 2020-03-25
258/2020/P 2020-03-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. dra Franciszka Witaszka w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13, pani Ewelinie Napierale. 2020-03-25
257/2020/P 2020-03-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. dra Franciszka Witaszka w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13. 2020-03-25
256/2020/P 2020-03-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4. 2020-03-25
255/2020/P 2020-03-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4, pani Edycie Rudź-Jaśkowiak. 2020-03-25
254/2020/P 2020-03-25 w sprawie powołania Rady Estrady Poznańskiej. 2020-03-25
252/2020/P 2020-03-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-03-25
17/2020/K 2020-03-25 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-25
253/2020/P 2020-03-24 w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza socjalnego przystani jachtowej z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z terenem do zagospodarowania na cel rekreacyjny nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2020-03-24
251/2020/P 2020-03-24 w sprawie w powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2020 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2020. 2020-03-24
250/2020/P 2020-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2020-03-24
249/2020/P 2020-03-20 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/217 (RIVb) pow. 470 m KW PO1P/00318232/1, obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/218 (RIVb) pow. 546 m KW PO1P/00318232/1. 2020-03-20
248/2020/P 2020-03-20 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 20/5 (Ba) pow. 1613 m KW PO1P/00124088/9. 2020-03-20
247/2020/P 2020-03-20 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 41/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)" w 2020 roku. 2020-03-20
246/2020/P 2020-03-18 w sprawie skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego utworzonej na 2020 rok. 2020-03-18
245/2020/P 2020-03-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 44/2020). 2020-03-18
244/2020/P 2020-03-18 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 2020-03-18
243/2020/P 2020-03-18 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2020-03-18
242/2020/P 2020-03-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1, 61-161 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu". 2020-03-18
16/2020/K 2020-03-18 w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. 2020-03-18
241/2020/P 2020-03-17 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Kokoszanek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2020-03-17
240/2020/P 2020-03-17 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych. 2020-01-02
239/2020/P 2020-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na powierzenie zadań miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-03-16
238/2020/P 2020-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2020 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-03-16
237/2020/P 2020-03-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Koronnej i Piątkowskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. 2020-03-16
236/2020/P 2020-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)" w 2020 roku. 2020-03-16
225/2020/P 2020-03-14 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom. 2020-03-23
235/2020/P 2020-03-13 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2020-03-13
234/2020/P 2020-03-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10, pani Hannie Pawlak. 2020-03-13
233/2020/P 2020-03-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10. 2020-03-13
232/2020/P 2020-03-13 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, pani Magdalenie Rudzińskiej. 2020-03-13
231/2020/P 2020-03-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76, pani Annie Kajdaniak. 2020-03-13
230/2020/P 2020-03-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76. 2020-03-13
229/2020/P 2020-03-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2020-03-13
228/2020/P 2020-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. św. Szczepana, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-03-13
227/2020/P 2020-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Borsuczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-03-13
15/2020/K 2020-03-13 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. 2020-03-13
226/2020/P 2020-03-12 w sprawie powołania Zespołu MDR. 2020-03-12
224/2020/P 2020-03-12 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2020-03-12
223/2020/P 2020-03-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 38/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2020-03-12
221/2020/P 2020-03-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-03-12
14/2020/K 2020-03-12 w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-03-12
13/2020/K 2020-03-12 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-12
222/2020/P 2020-03-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-03-11
220/2020/P 2020-03-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2020-03-10
219/2020/P 2020-03-10 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, z siedzibą przy ul. Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-03-10
218/2020/P 2020-03-10 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul. Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-03-10
217/2020/P 2020-03-10 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-03-10
216/2020/P 2020-03-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-03-10
12/2020/K 2020-03-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-10
215/2020/P 2020-03-09 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024. 2020-03-09
214/2020/P 2020-03-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2020. 2020-03-09
213/2020/P 2020-03-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 39/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)" w 2020 roku. 2020-03-09
212/2020/P 2020-03-09 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Glebowej" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2020-03-09
211/2020/P 2020-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6. 2020-03-09
210/2020/P 2020-03-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, pani Annie Sobczak. 2020-03-09
209/2020/P 2020-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35. 2020-03-09
208/2020/P 2020-03-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35, pani Ewie Borko. 2020-03-09
207/2020/P 2020-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2020-03-09
206/2020/P 2020-03-06 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego" w Poznaniu. 2020-03-06
205/2020/P 2020-03-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wandy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-03-06
204/2020/P 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107. 2020-03-06
203/2020/P 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74. 2020-03-06
202/2020/P 2020-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74, pani Tamarze Przybyle-Bartczak. 2020-03-06
201/2020/P 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56. 2020-03-06
200/2020/P 2020-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, panu Michałowi Stawrakakisowi. 2020-03-06
199/2020/P 2020-03-06 w sprawie wyznaczenia pani Marty Lipińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 110 w Poznaniu, ul. Świt 16a. 2020-03-06
198/2020/P 2020-03-06 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. 2020-03-06
197/2020/P 2020-03-06 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2020-03-06
11/2020/K 2020-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2020-03-06
196/2020/P 2020-03-05 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Karpia - część wschodnia" w Poznaniu. 2020-03-05
195/2020/P 2020-03-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-03-05
194/2020/P 2020-03-05 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Koperskiej-Figaj do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2020-03-05
193/2020/P 2020-03-05 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-03-05
10/2020/K 2020-03-05 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-03-05
192/2020/P 2020-03-03 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147. 2020-03-03
191/2020/P 2020-03-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - pieszo-jezdnie, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód B w Poznaniu symbolem 19 KD-Dxs. 2020-03-03
190/2020/P 2020-03-03 w sprawie powołania pana Przemysława Terleckiego na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. 2020-03-03
189/2020/P 2020-03-02 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city. 2020-03-02
186/2020/P 2020-03-02 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz projektu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035". 2020-03-02
188/2020/P 2020-02-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej" w roku 2020. 2020-02-28
187/2020/P 2020-02-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 35/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej" w roku 2020. 2020-02-28
185/2020/P 2020-02-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-02-28
184/2020/P 2020-02-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-02-28
183/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy placówek oświatowych nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" w ramach Działania PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 2020-02-28
182/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Mechanicznych, z siedzibą przy ulicy Świerkowej 8, 61-472 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
181/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności, z siedzibą przy ulicy Przełajowej 4, 61-622 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
180/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 , z siedzibą przy ulicy Za Cytadelą 121, 61-633 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
179/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
178/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 64, z siedzibą na osiedlu Orła Białego 120, 61-251 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
177/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespół Szkół Zawodowych nr 2, z siedzibą przy ulicy Żniwnej 1, 61-663 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
176/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2, z siedzibą na osiedlu Jagiellońskim 128, 61-223 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
175/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 21, 61-021 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
174/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 70, z siedzibą przy ulicy Pięknej 37, 60-591 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
173/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 22, z siedzibą przy ulicy Hangarowej 14, 60-409 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
172/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 20, z siedzibą na osiedlu Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
171/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 46, z siedzibą przy ulicy Inowrocławskiej 19, 61-044 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
170/2020/P 2020-02-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61, z siedzibą przy ulicy Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". 2020-02-28
169/2020/P 2020-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2020 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2020-02-28
168/2020/P 2020-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2020-02-28
160/2020/P 2020-02-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-02-28
167/2020/P 2020-02-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-02-27
166/2020/P 2020-02-27 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu. 2020-02-27
165/2020/P 2020-02-27 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2020-02-27
164/2020/P 2020-02-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" w Poznaniu, ul. Harcerska 3, pani Dorocie Urbanowicz. 2020-02-27
163/2020/P 2020-02-27 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" w Poznaniu, ul. Harcerska 3. 2020-02-27
162/2020/P 2020-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2020-02-27
161/2020/P 2020-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2020-02-27
159/2020/P 2020-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Darniowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-02-27
158/2020/P 2020-02-26 w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-02-26
157/2020/P 2020-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 roku. 2020-02-26
156/2020/P 2020-02-26 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 2020-02-26
8/2020/K 2020-02-25 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-02-25
155/2020/P 2020-02-25 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Roman do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2020-02-25
154/2020/P 2020-02-25 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw określenia jednolitych standardów procedur udzielania i rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570, 2020 z późn. zm.). 2020-02-25
153/2020/P 2020-02-25 w sprawie aktualizacji treści załącznika nr 5 "Lista budynków wskazanych do termomodernizacji i modernizacji oświetlenia" do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania". 2020-02-25
151/2020/P 2020-02-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. Czesława 6a, pani Alinie Małgorzacie Skrobek. 2020-02-25
150/2020/P 2020-02-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. Czesława 6a. 2020-02-25
149/2020/P 2020-02-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu, ul. Ławica 3, pani Annie Szyfter. 2020-02-25
148/2020/P 2020-02-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu, ul. Ławica 3. 2020-02-25
147/2020/P 2020-02-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu, ul. Tomickiego 16, pani Urszuli Kaczmarek. 2020-02-25
146/2020/P 2020-02-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu, ul. Tomickiego 16. 2020-02-25
145/2020/P 2020-02-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206 a, pani Agacie Gust. 2020-02-25
144/2020/P 2020-02-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206 a. 2020-02-25
143/2020/P 2020-02-25 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-02-25
142/2020/P 2020-02-25 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego zespołu szkół i placówek oświatowych. 2020-02-25
141/2020/P 2020-02-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-02-25
9/2020/K 2020-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2020-02-24
140/2020/P 2020-02-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 38/2020). 2020-02-24
152/2020/P 2020-02-21 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 31/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2020-02-21
139/2020/P 2020-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2020-02-21
138/2020/P 2020-02-20 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Bartkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2020-02-20
137/2020/P 2020-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-02-20
136/2020/P 2020-02-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-02-20
135/2020/P 2020-02-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-02-20
134/2020/P 2020-02-20 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu. 2020-02-20
133/2020/P 2020-02-20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych w Poznaniu w rejonie ulic Karpia, Sielawy oraz Michałowo. 2020-02-20
132/2020/P 2020-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Darniowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-02-20
131/2020/P 2020-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Darniowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-02-20
130/2020/P 2020-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Darniowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-02-20
129/2020/P 2020-02-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022". 2020-02-20
128/2020/P 2020-02-19 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Tomkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 182 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 106. 2020-02-19
127/2020/P 2020-02-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2020-02-18
126/2020/P 2020-02-18 w sprawie powierzenia pani Dagmarze Bajerlein stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Poznaniu, ul. Newtona 2. 2020-02-18
125/2020/P 2020-02-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Poznaniu, ul. Dojazd 3, pani Lidii Lasocie. 2020-02-18
124/2020/P 2020-02-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105, pani Elżbiecie Szlandrowicz. 2020-02-18
123/2020/P 2020-02-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 19, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-02-17
122/2020/P 2020-02-17 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2020 roku. 2020-02-17
121/2020/P 2020-02-17 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w 2020 roku. 2020-02-17
120/2020/P 2020-02-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-02-17
118/2020/P 2020-02-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2020-02-17
119/2020/P 2020-02-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2020 na realizację zadania publicznego Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności loklanych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2020-02-14
117/2020/P 2020-02-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2020 - w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki. 2020-02-14
116/2020/P 2020-02-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2020 na realizację zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2020-02-14
7/2020/K 2020-02-13 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-02-13
115/2020/P 2020-02-13 uchylające zarządzenie w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji gazetki osiedlowej Osiedla Kwiatowego. 2020-02-13
114/2020/P 2020-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2020-02-13
113/2020/P 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2020 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2020. 2020-02-13
112/2020/P 2020-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2020-02-13
111/2020/P 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 37/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2020-02-13
110/2020/P 2020-02-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo", klin zieleni w rejonie ulic Nadwarciańskiej i Radojewo w Poznaniu. 2020-02-13
107/2020/P 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji ws. najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2020-02-13
106/2020/P 2020-02-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-02-13
109/2020/P 2020-02-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-02-12