Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
889/2021/P 2021-11-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu, os. Rusa 56/D1. 2021-11-26
888/2021/P 2021-11-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3. 2021-11-26
887/2021/P 2021-11-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 127 w Poznaniu, os. Pod Lipami 102. 2021-11-26
886/2021/P 2021-11-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, os. Winiary 2. 2021-11-26
885/2021/P 2021-11-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 96 w Poznaniu, ul. Janickiego 24a. 2021-11-26
884/2021/P 2021-11-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w uzytkowanie wieczyste. 2021-11-26
883/2021/P 2021-11-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-11-26
882/2021/P 2021-11-26 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 354, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134/13 z arkusza mapy 06, obręb Umultowo, zapisanej w księdze wieczystej xxxx 2021-11-26
881/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku. 2021-11-23
880/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2022 roku. 2021-11-23
879/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 86/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 r. 2021-11-23
878/2021/P 2021-11-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 85/2021 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku. 2021-11-23
877/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. 2021-11-23
876/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. 2021-11-23
875/2021/P 2021-11-23 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania do korzystania Osiedlu Kiekrz w Poznaniu nieruchomości położonej przy ul. Wilków Morskich 31. 2021-11-23
874/2021/P 2021-11-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Rataje, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Rataje, arkusz mapy 16, działka nr 3/14 oraz arkusz mapy 15, działka nr 12/16. 2021-11-23
873/2021/P 2021-11-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób" w 2022 roku. 2021-11-23
872/2021/P 2021-11-23 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Sokoła i Winiarską. 2021-11-23
871/2021/P 2021-11-22 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2021-11-22
870/2021/P 2021-11-19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - Krajowego Zasobu Nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic Koszalińskiej i M. Wańkowicza na Strzeszynie. 2021-11-19
869/2021/P 2021-11-19 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu. 2021-11-19
868/2021/P 2021-11-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021 (środki rad osiedli). 2021-11-19
865/2021/P 2021-11-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2021-11-18
867/2021/P 2021-11-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-11-17
866/2021/P 2021-11-17 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2021-11-17
864/2021/P 2021-11-17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania". 2021-11-17
863/2021/P 2021-11-17 w sprawie przyjęcia "Kierunkowych wytycznych dotyczących gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania". 2021-11-17
862/2021/P 2021-11-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-11-17
861/2021/P 2021-11-17 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2021-11-17
860/2021/P 2021-11-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok. 2021-11-15
859/2021/P 2021-11-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Roboczej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2021-11-15
858/2021/P 2021-11-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-11-15
857/2021/P 2021-11-15 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Roboczej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2021-11-15
856/2021/P 2021-11-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. 2021-11-15
855/2021/P 2021-11-15 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu przy ul. Swoboda 59 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" polegającego na budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz budynku administracyjnego przy ul. Perzyckiej 110 i 110A w Poznaniu. 2021-11-15
853/2021/P 2021-11-15 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2022 rok. 2021-11-15
852/2021/P 2021-11-15 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2021-11-15
854/2021/P 2021-11-12 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13. 2021-11-12
851/2021/P 2021-11-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-11-10
850/2021/P 2021-11-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-11-10
849/2021/P 2021-11-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-11-10
848/2021/P 2021-11-10 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00285191/7 o powierzchni 161 m stanowiącej drogę publiczną w Poznaniu. 2021-11-10
847/2021/P 2021-11-10 w sprawie wyznaczenia pani Joanny Wolniewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76. 2021-11-10
846/2021/P 2021-11-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt. "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów - mieszkańców z terenu Osiedla Rataje" w 2021 roku. 2021-11-10
845/2021/P 2021-11-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-11-10
844/2021/P 2021-11-10 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód" symbolami 5KD-D, 1KD-D, 2KD-D. 2021-11-10
843/2021/P 2021-11-09 w sprawie zarządzania incydentami w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego. 2021-11-09
842/2021/P 2021-11-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 22 października 2021 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 2021-11-09
841/2021/P 2021-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu. 2021-11-09
840/2021/P 2021-11-09 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Hercena, Rylejewa. 2021-11-09
839/2021/P 2021-11-09 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania". 2021-11-09
838/2021/P 2021-11-09 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-11-09
55/2021/K 2021-11-09 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22ab, ul. Matejki 50 oraz ul. Świerkowej 10 w Poznaniu. 2021-11-09
54/2021/K 2021-11-09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-11-09
837/2021/P 2021-11-08 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół podstawowych, publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznych zespołów szkół. 2021-11-08
836/2021/P 2021-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26. 2021-11-08
835/2021/P 2021-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Słowackiego 15. 2021-11-08
834/2021/P 2021-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 71 w Poznaniu, ul. Galla Anonima 13. 2021-11-08
833/2021/P 2021-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 188 w Poznaniu, ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki 4. 2021-11-08
832/2021/P 2021-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 29 w Poznaniu, ul. ks. Józefa 1/3. 2021-11-08
831/2021/P 2021-11-08 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania upoważnień dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2021-11-08
830/2021/P 2021-11-08 zmieniające zarządzenie Nr 806/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/030.03 "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu". 2021-11-08
829/2021/P 2021-11-04 w sprawie ustalenia zasad udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości powierzonych Zarządowi Dróg Miejskich, na prawach wyłączności w celu zastrzeżenia miejsca postojowego, tzw. koperty. 2022-01-01
828/2021/P 2021-11-04 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad procedowania o dotację celową oraz trybu pracy komisji i kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2021-11-04
827/2021/P 2021-11-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2021-11-04
826/2021/P 2021-11-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-11-04
825/2021/P 2021-11-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-11-04
824/2021/P 2021-11-04 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowgo dla Miasta Poznania. 2021-11-04
823/2021/P 2021-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2021-11-03
822/2021/P 2021-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-11-03
821/2021/P 2021-11-02 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-11-02
820/2021/P 2021-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Sztaudyngera, Leopolda Staffa i Strzegomskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-11-02
819/2021/P 2021-11-02 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2021 roku. 2021-11-02
818/2021/P 2021-11-02 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-11-02
817/2021/P 2021-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Emilii Waśniowskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-10-29
816/2021/P 2021-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021. 2021-10-29
815/2021/P 2021-10-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-10-29
814/2021/P 2021-10-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-10-28
813/2021/P 2021-10-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 83/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021 (środki Rad Osiedli). 2021-10-28
53/2021/K 2021-10-28 w sprawie powołania stałego zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2021-10-28
52/2021/K 2021-10-28 w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2021-10-28
812/2021/P 2021-10-27 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia zapisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. 2021-10-27
811/2021/P 2021-10-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-10-26
810/2021/P 2021-10-26 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025". 2021-10-26
809/2021/P 2021-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-10-26
808/2021/P 2021-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-10-26
51/2021/K 2021-10-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-10-26
807/2021/P 2021-10-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/031.03 Budowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os.Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Budowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej". 2021-10-22
806/2021/P 2021-10-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/030.03 "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu". 2021-10-22
805/2021/P 2021-10-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/029.03 Budowa Węzła Komunikacyjnego "Nowa Naramowicka" realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu". 2021-10-22
804/2021/P 2021-10-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-10-22
803/2021/P 2021-10-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Żelaznej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2021-10-22
802/2021/P 2021-10-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 85/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-10-22
801/2021/P 2021-10-21 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00045600/4, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze w Poznaniu" pod drogę publiczną. 2021-10-21
800/2021/P 2021-10-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-10-21
799/2021/P 2021-10-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2021-10-21
798/2021/P 2021-10-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 5KD-D. 2021-10-19
797/2021/P 2021-10-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-10-19
792/2021/P 2021-10-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 r. 2021-10-19
796/2021/P 2021-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Polanowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-10-18
795/2021/P 2021-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prowansalskiej 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-10-18
794/2021/P 2021-10-18 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 2021-10-18
793/2021/P 2021-10-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. 2021-10-18
791/2021/P 2021-10-18 uchylające zarządzenie w sprawie zamawiania, ewidencji, przechowywania, likwidacji oraz kontroli pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-10-18
50/2021/K 2021-10-18 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2021-10-18
790/2021/P 2021-10-15 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-10-15
789/2021/P 2021-10-15 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolami: 13KD-D, 15KD-D i 17KD-D. 2021-10-15
788/2021/P 2021-10-14 w sprawie wyznaczenia pani Arlety Dotki do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2021-10-14
787/2021/P 2021-10-14 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 40 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18a, pani Beacie Olichwer. 2021-10-14
786/2021/P 2021-10-14 w sprawie odwołania pani Małgorzaty Sikory ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 40 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18a. 2021-10-14
785/2021/P 2021-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-10-13
784/2021/P 2021-10-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-10-13
783/2021/P 2021-10-12 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Zastępcy Skarbnika Miasta Poznania i określenia jego zakresu zadań. 2021-10-12
49/2021/K 2021-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2021-10-12
48/2021/K 2021-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2021-10-12
782/2021/P 2021-10-11 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2021-10-11
781/2021/P 2021-10-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zpisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00047678/8 o łącznej powierzchni 1632 m, przeznaczonej pod drogę publiczną i stanowiącej drogę publiczną. 2021-10-11
780/2021/P 2021-10-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 82/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-10-11
779/2021/P 2021-10-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 79/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 r. 2021-10-11
778/2021/P 2021-10-11 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 2021-10-11
777/2021/P 2021-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2021-10-11
776/2021/P 2021-10-11 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-10-11
46/2021/K 2021-10-11 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego ze świętami Bożego Narodzenia w 2021 r. oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę MyBenefit Sp. z o.o. 2021-10-11
47/2021/K 2021-10-11 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2021-01-01
775/2021/P 2021-10-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. 2021-10-08
774/2021/P 2021-10-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-10-08
773/2021/P 2021-10-07 w sprawie zasad wykonywania określonych obowiązków z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. 2021-10-07
772/2021/P 2021-10-07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2021-10-07
771/2021/P 2021-10-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środka dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2021-10-07
770/2021/P 2021-10-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2021-10-07
45/2021/K 2021-10-07 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2021 roku. 2021-10-07
769/2021/P 2021-10-06 w sprawie procedowania wniosków o zapewnienie dostępności i skarg na brak zapewnienia dostępności. 2021-10-06
768/2021/P 2021-10-05 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 4/6, 60-613 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2021-10-05
767/2021/P 2021-10-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, z siedzibą przy ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2021-10-05
766/2021/P 2021-10-05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Podjaryszki. 2021-10-05
765/2021/P 2021-10-05 w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad najmu i partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wybudowanych w ramach programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj". 2021-10-05
764/2021/P 2021-10-05 w sprawie powołania Komisji ds. zatwierdzenia wniosków osób ubiegających się o udział w programie "POZnań - i zamieszkaj" i utworzenia listy najemców. 2021-10-05
763/2021/P 2021-10-05 w sprawie zasad wykonywania i rozliczania programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj" powierzonego do realizacji spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2021-04-21
762/2021/P 2021-10-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-10-04
761/2021/P 2021-10-01 w sprawie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych. 2021-10-01
760/2021/P 2021-10-01 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2021-10-01
759/2021/P 2021-10-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 80/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 r. 2021-10-01
758/2021/P 2021-10-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 79/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 r. 2021-10-01
44/2021/K 2021-10-01 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-10-01
757/2021/P 2021-09-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 81/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-09-30
756/2021/P 2021-09-30 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Szulczyńskiej-Szeffler do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108. 2021-09-30
755/2021/P 2021-09-30 w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym Gminy Miasta Poznań. 2021-09-30
754/2021/P 2021-09-30 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2021-09-30
753/2021/P 2021-09-30 uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dziadoszańskiej. 2021-09-30
752/2021/P 2021-09-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-09-30
751/2021/P 2021-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Justyny Pytko-Kaczmarek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 129 im. "Małych Przyjaciół" w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2021-09-29
750/2021/P 2021-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bukowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 127 w Poznaniu, os. Pod Lipami 102. 2021-09-29
43/2021/K 2021-09-29 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-09-29
749/2021/P 2021-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2021-09-28
748/2021/P 2021-09-28 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-09-28
42/2021/K 2021-09-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-09-28
747/2021/P 2021-09-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. 2021-09-27
746/2021/P 2021-09-23 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2021-09-23
745/2021/P 2021-09-23 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00280758/5, zajętej pod układ drogowy ul. Przemysłowej w Poznaniu. 2021-09-23
41/2021/K 2021-09-23 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-09-23
743/2021/P 2021-09-23 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Bogajczyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2021-09-01
742/2021/P 2021-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Urszuli Dąbek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2021-09-21
741/2021/P 2021-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Anny Śmigielskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2021-09-21
740/2021/P 2021-09-21 w sprawie procedury realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta dotyczących zmian organizacji ruchu. 2021-09-21
739/2021/P 2021-09-21 w sprawie aktualizacji kart adresowych zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania. 2021-09-21
738/2021/P 2021-09-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-09-21
737/2021/P 2021-09-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań transportowych w północnej części Poznania. 2021-09-20
736/2021/P 2021-09-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4. 2021-09-20
735/2021/P 2021-09-16 w sprawie wyznaczenia pani Weroniki Włodarskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2021-09-16
734/2021/P 2021-09-16 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10 350 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu. 2021-09-16
733/2021/P 2021-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Psarskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-09-16
732/2021/P 2021-09-15 w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju wolontariatu miejskiego. 2021-09-15
731/2021/P 2021-09-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2021-09-15
730/2021/P 2021-09-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-09-15
724/2021/P 2021-09-14 w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych. 2021-10-01
722/2021/P 2021-09-14 w sprawie udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych. 2021-10-01
729/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznych młodzieżowych domów kultury. 2021-09-14
728/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów publicznych szkół. 2021-09-14
727/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznych zespołów szkół. 2021-09-14
726/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych. 2021-09-14
725/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2021-09-14
723/2021/P 2021-09-14 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-14
721/2021/P 2021-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-09-13
40/2021/K 2021-09-13 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-09-13
720/2021/P 2021-09-10 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu. 2021-09-10
719/2021/P 2021-09-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-09-10
718/2021/P 2021-09-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021. 2021-09-10
39/2021/K 2021-09-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-09-10
717/2021/P 2021-09-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-09
716/2021/P 2021-09-09 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania w związku z realizacją zadań określonych w uchwale Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/545/VIII/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu ze zmianami. 2021-09-09
715/2021/P 2021-09-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-09-09
714/2021/P 2021-09-08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2021-09-08
713/2021/P 2021-09-08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół specjalnych. 2021-09-08
712/2021/P 2021-09-08 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Kędzi do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2021-09-08
711/2021/P 2021-09-07 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pani Wiesławy Burzyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2021-09-07
710/2021/P 2021-09-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2021-2023. 2021-09-07
709/2021/P 2021-09-07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej. 2021-09-07
707/2021/P 2021-09-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2021 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 30 lipca 2021 r. na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 w zakresie realizacji integrujących społeczność lokalną wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w przestrzeni Domu Tramwajarza. 2021-09-07
708/2021/P 2021-09-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Gołężyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-09-06
706/2021/P 2021-09-06 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 3, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu". 2021-09-06