Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
31/2021/K 2021-07-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-07-27
606/2021/P 2021-07-26 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy GP, położony przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu. 2021-07-26
605/2021/P 2021-07-26 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-07-26
604/2021/P 2021-07-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z modernizacją budynku szkoły w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu". 2021-07-26
603/2021/P 2021-07-26 uchylające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Naukowej i Zespole Sterującym powołanych przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadzorujących działalność Centrum Badania Jakości Życia. 2021-07-26
602/2021/P 2021-07-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku. 2021-07-22
601/2021/P 2021-07-22 w sprawie sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Obodrzyckiej i Sarbinowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-22
600/2021/P 2021-07-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 69/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku. 2021-07-22
599/2021/P 2021-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro. 2021-07-21
598/2021/P 2021-07-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-07-21
597/2021/P 2021-07-20 w sprawie powierzenia pani Sylwii Staniszewskiej pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2021-07-20
596/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-19
595/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-19
594/2021/P 2021-07-19 w sprawie powołania Zespołu ds. polityki senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2022-2026. 2021-07-19
593/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Święty Wojciech 1 i 1a, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 07, działka nr 53/1, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za udział wynoszący 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Ostrówek 6, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 12, działka nr 7. 2021-07-19
592/2021/P 2021-07-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-07-19
591/2021/P 2021-07-19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych w Poznaniu w rejonie ulic Karpia, Sielawy oraz Michałowo. 2021-07-19
30/2021/K 2021-07-19 w sprawie ustalenia w 2021 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania, organizowanym we własnym zakresie. 2021-07-19
590/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie: ul. Jana Pawła II - ul. Łacina - al. Krzysztofa Komedy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
589/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
588/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 297407692/1000000000 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-15
587/2021/P 2021-07-15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-07-15
586/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
585/2021/P 2021-07-15 w sprawie zasad utrzymania pomników, tablic pamiątkowych oraz rzeźb na nieruchomościach należących do Miasta Poznania. 2021-07-15
29/2021/K 2021-07-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy. 2021-07-15
584/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2021 roku. 2021-07-14
583/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 72/2021 oraz nr 73/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku. 2021-07-14
582/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2021-07-14
581/2021/P 2021-07-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-07-12
580/2021/P 2021-07-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Promienistej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-12
579/2021/P 2021-07-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Wyszomierskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-12
578/2021/P 2021-07-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-07-12
577/2021/P 2021-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-07-12
576/2021/P 2021-07-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-07-12
575/2021/P 2021-07-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r. 2021-07-08
574/2021/P 2021-07-08 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-07-08
573/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 71/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2021 roku. 2021-07-08
572/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a w latach 2021-2022. 2021-07-08
571/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2021. 2021-07-08
566/2021/P 2021-07-08 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 2021-07-08
567/2021/P 2021-07-07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2021-07-07
28/2021/K 2021-07-07 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki zarządzania długiem Miasta Poznania. 2021-07-07
570/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania List. 2021-07-06
569/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Emilii Waśniowskiej i Lirycznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-06
568/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. lokali w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania. 2021-07-06
565/2021/P 2021-07-06 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10 350 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu. 2021-07-06
564/2021/P 2021-07-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021. 2021-07-05
563/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania zasad funkcjonowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Poznaniu. 2021-07-02
562/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. ujednolicenia zasad funkcjonowania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu. 2021-07-02
561/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku. 2021-07-02
560/2021/P 2021-07-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Pszennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-01
559/2021/P 2021-07-01 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021. 2021-07-01
558/2021/P 2021-07-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Albańskiej i Ostrobramskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-01
557/2021/P 2021-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 2021-07-01
556/2021/P 2021-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2021-07-01
555/2021/P 2021-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-06-30
554/2021/P 2021-06-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-06-30
553/2021/P 2021-06-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny. 2021-06-30
552/2021/P 2021-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (dawnego Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT). 2021-06-30
551/2021/P 2021-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie wykorzystania rekomendowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną propozycji standardów wskaźników parkingowych. 2021-06-30
550/2021/P 2021-06-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-06-30
549/2021/P 2021-06-29 w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień. 2021-06-29
548/2021/P 2021-06-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji" w roku 2021. 2021-06-29
547/2021/P 2021-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-06-29
546/2021/P 2021-06-29 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 64/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-06-29
545/2021/P 2021-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 60/2021) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2021-06-29
544/2021/P 2021-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2021-06-29
543/2021/P 2021-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 2021-06-29
542/2021/P 2021-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-06-29
27/2021/K 2021-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-06-29
541/2021/P 2021-06-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Emilii Waśniowskiej i Lirycznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-06-28
540/2021/P 2021-06-25 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-06-25
538/2021/P 2021-06-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. 2021-06-25
537/2021/P 2021-06-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. 2021-06-25
536/2021/P 2021-06-25 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXVIII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2021-06-25
535/2021/P 2021-06-25 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta i Kazimierza Jarochowskiego. 2021-06-25
539/2021/P 2021-06-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodznie na terenie miasta Poznania w latach 2021-2025. 2021-06-24
534/2021/P 2021-06-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, ul. Druskienicka 32, pani Teresie Radomskiej. 2021-06-24
533/2021/P 2021-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, ul. Druskienicka 32. 2021-06-24
532/2021/P 2021-06-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35, pani Annie Kowalewskiej-Skorupie. 2021-06-24
531/2021/P 2021-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35. 2021-06-24
530/2021/P 2021-06-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Piękna 37, pani Kindze Rotengruber. 2021-06-24
529/2021/P 2021-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Piękna 37. 2021-06-24
528/2021/P 2021-06-24 w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu. 2021-06-24
527/2021/P 2021-06-24 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2021-06-24
526/2021/P 2021-06-23 w sprawie procedury planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji. 2021-06-23
525/2021/P 2021-06-23 w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych i wspierania rozwoju wspólnot lokalnych. 2021-06-23
524/2021/P 2021-06-22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2021-06-22
523/2021/P 2021-06-22 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2021-06-22
26/2021/K 2021-06-22 w sprawie ustalenia w 2021 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). 2021-06-22
522/2021/P 2021-06-21 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej oraz drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu, odpowiednio symbolami KD-D i KD-L. 2021-06-21
521/2021/P 2021-06-21 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu symbolem KD-L. 2021-06-21
520/2021/P 2021-06-18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2021-07-01
519/2021/P 2021-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej 4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-06-18
518/2021/P 2021-06-18 w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji zasad zarządzania komunalnym zasobem mieszkalnym i użytkowym Miasta Poznania. 2021-06-18
517/2021/P 2021-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-06-18
515/2021/P 2021-06-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-06-18
25/2021/K 2021-06-18 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-06-18
516/2021/P 2021-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w ramach priorytetu pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-06-17
514/2021/P 2021-06-17 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu. 2021-06-17
513/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Centrum Kultury "Zamek". 2021-06-17
512/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2021-06-17
511/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2021-06-17
510/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Biblioteki Raczyńskich. 2021-06-17
509/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2021-06-17
508/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2021-06-17
507/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2021-06-17
506/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2021-06-17
505/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Estrady Poznańskiej. 2021-06-17
504/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2021-06-17
503/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2021-06-17
502/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2021-06-17
501/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Ósmego Dnia. 2021-06-17
500/2021/P 2021-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2021-06-17
499/2021/P 2021-06-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 60/2021). 2021-06-17
498/2021/P 2021-06-16 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektów aktów prawa miejscowego - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2021-06-16
497/2021/P 2021-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Miastkowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-06-16
496/2021/P 2021-06-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-06-15
495/2021/P 2021-06-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-06-15
494/2021/P 2021-06-15 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-15
24/2021/K 2021-06-15 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-06-15
493/2021/P 2021-06-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2021-06-14
492/2021/P 2021-06-14 w sprawie przyjęcia darowizny kwoty pieniężnej. 2021-06-14
491/2021/P 2021-06-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2021-06-11
490/2021/P 2021-06-11 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 2021-06-11
489/2021/P 2021-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-06-11
488/2021/P 2021-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-06-11
487/2021/P 2021-06-11 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości gruntowych, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Piaśnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działki 24/1, 25/3, 35/1 z arkusza mapu 01 obręb Żegrze i działka 17/1 z arkusza mapy 02 obręb Żegrze, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach PO2P/00062008/9, PO2P/00161638/8 i PO2P/00060173/2. 2021-06-11
486/2021/P 2021-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-06-11
485/2021/P 2021-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2021-06-11
484/2021/P 2021-06-11 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-06-11
483/2021/P 2021-06-11 w sprawie powołania zespołu ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. 2021-06-11
478/2021/P 2021-06-09 zmieniające zarządzenie Nr 16/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2021-07-01
477/2021/P 2021-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2021-06-26
482/2021/P 2021-06-09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy ul. Dolnej Głogowskiej w Poznaniu. 2021-06-09
481/2021/P 2021-06-09 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Karolem Seifertem na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu, ul. Krakowska 17a. 2021-06-09
480/2021/P 2021-06-09 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Markiem Kmieciakiem na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 119. 2021-06-09
479/2021/P 2021-06-09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 w Poznaniu. 2021-06-09
476/2021/P 2021-06-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ws. najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2021-06-08
475/2021/P 2021-06-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-06-08
474/2021/P 2021-06-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 13 maja 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 61/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w 2021 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021. 2021-06-08
473/2021/P 2021-06-07 w sprawie powołania Zespołu ds. programu Miasto Przyjazne Dzieciom. 2021-06-07
472/2021/P 2021-06-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2021-06-07
471/2021/P 2021-06-07 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych. 2021-06-07
470/2021/P 2021-06-02 zmieniające zarządzenie Nr 941/2019/P z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. 2021-06-02
469/2021/P 2021-06-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Polanowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-06-02
468/2021/P 2021-06-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ornej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-06-02
467/2021/P 2021-06-02 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2021 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2021-06-02
466/2021/P 2021-06-02 w sprawie odwołania ze stanowiska pani Ewy Smólskiej, dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2021-06-02
465/2021/P 2021-06-01 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu. 2021-06-01
464/2021/P 2021-06-01 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu. 2021-06-01
463/2021/P 2021-06-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania w kadencji Rady Miasta Poznania 2018-2023. 2021-06-01
462/2021/P 2021-06-01 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Mielżyńskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 67 w Poznaniu, ul. Słowicza 15. 2021-06-01
461/2021/P 2021-06-01 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Ewą Knychałą na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 8 w Poznaniu, ul. Bosa 16. 2021-06-01
460/2021/P 2021-06-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych" w roku 2021. 2021-06-01
459/2021/P 2021-05-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-31
458/2021/P 2021-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2021-05-31
457/2021/P 2021-05-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-05-31
456/2021/P 2021-05-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024". 2021-05-28
455/2021/P 2021-05-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zmiany w organizacji ruchu na ulicach Engeströma, Bednarskej oraz Grodziskiej (na odcinku od ul. Engeströma do ul. Szamarzewskiego) w Poznaniu. 2021-05-28
454/2021/P 2021-05-27 w sprawie odwołania pani Ewy Knychały ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2021-05-27
453/2021/P 2021-05-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 2021-05-27
452/2021/P 2021-05-27 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023" oraz ustanowienia Regulaminu pracy komisji konkursowej. 2021-05-27
451/2021/P 2021-05-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-05-27
23/2021/K 2021-05-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-05-27
450/2021/P 2021-05-25 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2021-05-25
449/2021/P 2021-05-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-05-25
448/2021/P 2021-05-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-05-25
447/2021/P 2021-05-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-25
446/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Obodrzyckiej i Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
445/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Obodrzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
444/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
443/2021/P 2021-05-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2021-05-24
442/2021/P 2021-05-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2021-05-24
441/2021/P 2021-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-05-24
440/2021/P 2021-05-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-24
439/2021/P 2021-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-21
434/2021/P 2021-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Zieleni Miejskiej środka trwałego. 2021-05-21
433/2021/P 2021-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej. 2021-05-21
432/2021/P 2021-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Rolnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-05-21
435/2021/P 2021-05-20 w sprawie nadania upoważnień dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2021-06-01
438/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Poznaniu, os. Kosmonautów 108, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111. 2021-05-20
437/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35. 2021-05-20
436/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 32. 2021-05-20
431/2021/P 2021-05-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-05-20
430/2021/P 2021-05-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Santockiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-05-19
429/2021/P 2021-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-05-19
22/2021/K 2021-05-19 w sprawie wprowadzania pracownika na stanowisko pracy oraz sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-05-19
428/2021/P 2021-05-18 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych. 2021-05-18
427/2021/P 2021-05-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" organizacjom pozarządowym o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-18
426/2021/P 2021-05-18 w sprawie realizacji programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025. 2021-05-18
425/2021/P 2021-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 57/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 2021-05-18
424/2021/P 2021-05-17 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Wiertel do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2021-05-17
423/2021/P 2021-05-17 w sprawie powierzenia pani Magdalenie Pechorin stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu, ul. Bosa 9. 2021-05-17
422/2021/P 2021-05-17 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-05-17
421/2021/P 2021-05-14 w sprawie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Poznań. 2021-05-14
21/2021/K 2021-05-14 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-05-14
420/2021/P 2021-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 54/2021) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021. 2021-05-13
419/2021/P 2021-05-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 58/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2021. 2021-05-13
418/2021/P 2021-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2021-05-13