Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
449/2021/P 2021-05-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-05-25
448/2021/P 2021-05-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-05-25
447/2021/P 2021-05-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-25
446/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Obodrzyckiej i Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
445/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Obodrzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
444/2021/P 2021-05-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Garaszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-24
443/2021/P 2021-05-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2021-05-24
442/2021/P 2021-05-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2021-05-24
441/2021/P 2021-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-05-24
440/2021/P 2021-05-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-24
439/2021/P 2021-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-21
434/2021/P 2021-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Zieleni Miejskiej środka trwałego. 2021-05-21
433/2021/P 2021-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej. 2021-05-21
432/2021/P 2021-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Rolnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-05-21
435/2021/P 2021-05-20 w sprawie nadania upoważnień dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2021-06-01
438/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Poznaniu, os. Kosmonautów 108, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111. 2021-05-20
437/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35. 2021-05-20
436/2021/P 2021-05-20 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 32. 2021-05-20
431/2021/P 2021-05-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-05-20
430/2021/P 2021-05-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Santockiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-05-19
429/2021/P 2021-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-05-19
22/2021/K 2021-05-19 w sprawie wprowadzania pracownika na stanowisko pracy oraz sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-05-19
428/2021/P 2021-05-18 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych. 2021-05-18
427/2021/P 2021-05-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" organizacjom pozarządowym o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-18
426/2021/P 2021-05-18 w sprawie realizacji programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025. 2021-05-18
425/2021/P 2021-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 57/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 2021-05-18
424/2021/P 2021-05-17 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Wiertel do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2021-05-17
423/2021/P 2021-05-17 w sprawie powierzenia pani Magdalenie Pechorin stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu, ul. Bosa 9. 2021-05-17
422/2021/P 2021-05-17 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-05-17
421/2021/P 2021-05-14 w sprawie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Poznań. 2021-05-14
21/2021/K 2021-05-14 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-05-14
420/2021/P 2021-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 54/2021) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021. 2021-05-13
419/2021/P 2021-05-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 58/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2021. 2021-05-13
418/2021/P 2021-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2021-05-13
417/2021/P 2021-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2021, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 10 marca 2021 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2021. 2021-05-13
416/2021/P 2021-05-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Emilii Waśniowskiej i Lirycznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-05-12
415/2021/P 2021-05-12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 2021-05-12
414/2021/P 2021-05-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2021 roku. 2021-05-12
413/2021/P 2021-05-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zmiany w organizacji ruchu na terenie Osiedla Wola - strefa Tempo 30 na obszarze ograniczonym ulicami: Lotniczą, Skalskiego, 5 Stycznia, Dąbrowskiego. 2021-05-11
412/2021/P 2021-05-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 52/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-05-10
411/2021/P 2021-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta i Kazimierza Jarochowskiego, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 2021-05-10
410/2021/P 2021-05-10 w sprawie wyznaczenia pani Justyny Pytko-Kaczmarek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 129 im. "Małych Przyjaciół" w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2021-05-10
409/2021/P 2021-05-10 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" uczestnikom projektu. 2021-05-10
408/2021/P 2021-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2021 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na powierzenie / wsparcie, realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Działania architektoniczne związane z przestrzenią publiczną w śródmieściu", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 toku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-05-10
407/2021/P 2021-05-06 w sprawie określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-05-06
406/2021/P 2021-05-06 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej. 2021-05-06
404/2021/P 2021-05-06 w sprawie przekazania na stan majątkowy Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania środka trwałego zlokalizowanego przy ul. Fabianowo w Poznaniu. 2021-05-06
405/2021/P 2021-05-05 w sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych. 2021-05-05
403/2021/P 2021-05-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-05
402/2021/P 2021-05-04 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" w Poznaniu. 2021-05-04
401/2021/P 2021-05-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu. 2021-05-04
399/2021/P 2021-04-30 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 2021-04-30
398/2021/P 2021-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 54/2021). 2021-04-30
397/2021/P 2021-04-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: "Zapewnienie wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, które przebywają na terenie Rady Osiedla Jeżyce", w 2021 roku. 2021-04-30
396/2021/P 2021-04-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 53/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" w 2021 roku. 2021-04-30
395/2021/P 2021-04-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-04-30
400/2021/P 2021-04-29 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2021-04-29
394/2021/P 2021-04-29 w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 2021-04-29
393/2021/P 2021-04-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-04-28
392/2021/P 2021-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w roku 2021. 2021-04-28
391/2021/P 2021-04-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-04-28
390/2021/P 2021-04-28 w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok. 2021-04-28
389/2021/P 2021-04-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wojciecha Bąka i ul. Strzegomskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-04-28
388/2021/P 2021-04-28 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23, panu Mateuszowi Wilińskiemu. 2021-04-28
387/2021/P 2021-04-28 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23. 2021-04-28
386/2021/P 2021-04-28 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, pani Grażynie Fedoruk. 2021-04-28
385/2021/P 2021-04-28 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2021-04-28
384/2021/P 2021-04-28 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, pani Hannie Koniecznej. 2021-04-28
383/2021/P 2021-04-28 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121. 2021-04-28
382/2021/P 2021-04-28 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2021-04-28
381/2021/P 2021-04-28 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-28
380/2021/P 2021-04-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-04-28
20/2021/K 2021-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2021-04-28
19/2021/K 2021-04-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-04-28
379/2021/P 2021-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". 2021-04-27
378/2021/P 2021-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-04-27
377/2021/P 2021-04-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-04-27
376/2021/P 2021-04-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Psarskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-04-27
375/2021/P 2021-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-04-27
374/2021/P 2021-04-26 w sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2021-04-26
373/2021/P 2021-04-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-04-26
372/2021/P 2021-04-26 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej, ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-04-26
371/2021/P 2021-04-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 marca 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 50/2021 na powierzanie/wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku. 2021-04-26
370/2021/P 2021-04-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 55/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 2021-04-26
369/2021/P 2021-04-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 46/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2021-04-23
368/2021/P 2021-04-22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 2021-04-26
367/2021/P 2021-04-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 54/2021). 2021-04-22
366/2021/P 2021-04-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". 2021-04-22
365/2021/P 2021-04-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych). 2021-04-22
364/2021/P 2021-04-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 51/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" 2021-04-21
363/2021/P 2021-04-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe. 2021-04-21
362/2021/P 2021-04-21 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-04-21
361/2021/P 2021-04-21 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-04-21
360/2021/P 2021-04-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-04-21
359/2021/P 2021-04-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-04-21
358/2021/P 2021-04-20 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy GP, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów "Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu" symbolem 1KD-GPS. 2021-04-20
357/2021/P 2021-04-20 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00030216/7, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna część A" w Poznaniu pod drogę publiczną. 2021-04-20
356/2021/P 2021-04-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy Prezydencie Miasta Poznania. 2021-04-20
355/2021/P 2021-04-20 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-20
18/2021/K 2021-04-20 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-04-20
354/2021/P 2021-04-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2021-04-19
353/2021/P 2021-04-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)" w 2021 roku. 2021-04-16
352/2021/P 2021-04-15 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2021-04-15
351/2021/P 2021-04-15 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu. 2021-04-15
350/2021/P 2021-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-04-15
349/2021/P 2021-04-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 48/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-04-15
348/2021/P 2021-04-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 49/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2021-04-15
347/2021/P 2021-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Górczyn w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ulicy Górniczej 2. 2021-04-15
346/2021/P 2021-04-15 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Swoboda od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej. 2021-04-15
345/2021/P 2021-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-04-15
344/2021/P 2021-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". 2021-04-15
343/2021/P 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Niklaus do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2021-05-01
342/2021/P 2021-04-13 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla Miasta Poznania. 2021-04-13
341/2021/P 2021-04-13 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania indywidualnej kontroli wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Poznań posiada udziały. 2021-04-13
340/2021/P 2021-04-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Meliorantów 7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-04-13
339/2021/P 2021-04-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-04-13
338/2021/P 2021-04-13 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania List. 2021-04-13
337/2021/P 2021-04-13 w sprawie Komisji ds. Opiniowania List. 2021-04-13
336/2021/P 2021-04-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". 2021-04-13
335/2021/P 2021-04-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00030216/7, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna część A" w Poznaniu pod drogę publiczną. 2021-04-13
334/2021/P 2021-04-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2021-04-12
333/2021/P 2021-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w roku 2021. 2021-04-12
332/2021/P 2021-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 16 marca 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 47/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 i 2022 roku. 2021-04-12
331/2021/P 2021-04-09 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia zapisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. 2021-04-09
329/2021/P 2021-04-09 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-04-09
17/2021/K 2021-04-09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-04-09
330/2021/P 2021-04-08 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceniania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2021-04-08
328/2021/P 2021-04-08 w sprawie Zespołu ds. terenu Wolnych Torów w Poznaniu. 2021-04-08
327/2021/P 2021-04-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 85154, w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2021-04-08
326/2021/P 2021-04-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38. 2021-04-07
325/2021/P 2021-04-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, os. Piastowskie 106, pani Katarzynie Szpak. 2021-04-07
324/2021/P 2021-04-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, os. Piastowskie 106. 2021-04-07
323/2021/P 2021-04-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10, pani Małgorzacie Dembskiej. 2021-04-07
322/2021/P 2021-04-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2021-04-07
321/2021/P 2021-04-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314, pani Agnieszce Sawickiej. 2021-04-07
320/2021/P 2021-04-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314. 2021-04-07
319/2021/P 2021-04-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19, panu Tadeuszowi Badowskiemu. 2021-04-07
318/2021/P 2021-04-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19. 2021-04-07
317/2021/P 2021-04-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznego młodzieżowego domu kultury. 2021-04-07
316/2021/P 2021-04-07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, pani Magdalenie Rudzińskiej. 2021-04-07
315/2021/P 2021-04-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021. 2021-04-07
314/2021/P 2021-04-07 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)" w 2021 roku. 2021-04-07
313/2021/P 2021-04-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 46/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2021. 2021-04-07
312/2021/P 2021-04-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oraz określenia zasad przeprowadzania przetargu na wynajęcie tych nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-04-06
311/2021/P 2021-04-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-04-01
310/2021/P 2021-04-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2021-04-01
309/2021/P 2021-04-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2021-04-01
307/2021/P 2021-04-01 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji zadania kompleksowej modernizacji obiektów Palmiarni Poznańskiej. 2021-04-01
300/2021/P 2021-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom. 2021-04-01
308/2021/P 2021-03-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-03-31
306/2021/P 2021-03-31 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej, ulicę klasy lolalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-03-31
305/2021/P 2021-03-31 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki wydzielonej pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu symbolem 5KDD. 2021-03-31
304/2021/P 2021-03-31 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-03-31
303/2021/P 2021-03-31 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-03-31
302/2021/P 2021-03-31 zmieniające zarządzenie Nr 25/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2021-03-31
301/2021/P 2021-03-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)" w 2021 roku. 2021-03-31
299/2021/P 2021-03-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-03-31
294/2021/P 2021-03-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-03-31
16/2021/K 2021-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii. 2021-03-31
15/2021/K 2021-03-31 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-03-31
14/2021/K 2021-03-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-03-31
298/2021/P 2021-03-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-03-30
297/2021/P 2021-03-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-03-30
296/2021/P 2021-03-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r. 2021-03-30
295/2021/P 2021-03-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-03-30
293/2021/P 2021-03-30 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-03-30
292/2021/P 2021-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2021-03-29
291/2021/P 2021-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2021-03-29
290/2021/P 2021-03-26 w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej". 2021-03-26
289/2021/P 2021-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 38/2021) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - socjoterapia podwórkowa. 2021-03-26
288/2021/P 2021-03-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej, ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-03-25
287/2021/P 2021-03-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu symbolem KD-D. 2021-03-25
286/2021/P 2021-03-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 49 m, zajętej pod drogę publiczną. 2021-03-25
285/2021/P 2021-03-25 w sprawie konkursu ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej nad Wartą w Poznaniu. 2021-03-25
284/2021/P 2021-03-25 w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomości nad rzeką Wartą w Poznaniu i zarządzaniem nim. 2021-03-25
283/2021/P 2021-03-25 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023" oraz ustanowienia Regulaminu pracy komisji konkursowej. 2021-03-25
282/2021/P 2021-03-25 w sprawie powołania Komisji Nabytków przy Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2021-03-25
13/2021/K 2021-03-25 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-03-25
281/2021/P 2021-03-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. gen. Kutrzeby 8, pani Grażynie Koprowskiej. 2021-03-24
280/2021/P 2021-03-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. gen. Kutrzeby 8. 2021-03-24
279/2021/P 2021-03-24 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2021-03-24
278/2021/P 2021-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-03-24
277/2021/P 2021-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznego młodzieżowego domu kultury. 2021-03-24
276/2021/P 2021-03-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 42/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku. 2021-03-24
275/2021/P 2021-03-24 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 44/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)" w 2021 roku. 2021-03-24
274/2021/P 2021-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 44, pani Beacie Lewickiej-Płaczek. 2021-03-23
273/2021/P 2021-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 44. 2021-03-23
272/2021/P 2021-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 119, panu Markowi Kmieciakowi. 2021-03-23
271/2021/P 2021-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 119. 2021-03-23
270/2021/P 2021-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ws. najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2021-03-23
269/2021/P 2021-03-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-03-22
268/2021/P 2021-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-03-22
267/2021/P 2021-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-03-22
266/2021/P 2021-03-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-03-22
265/2021/P 2021-03-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-03-22
264/2021/P 2021-03-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-03-22
263/2021/P 2021-03-22 w sprawie powołania zespołu zadaniowego "Zespół Kejtrowy" do spraw realizacji Programu Miejskiego "Kejter też Poznaniak". 2021-03-22
262/2021/P 2021-03-22 w sprawie powołania zespołu zadaniowego "Koci okrągły stół" do spraw realizacji Programu Miejskiego "Nasze Kociambry". 2021-03-22
12/2021/K 2021-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2020-01-01
261/2021/P 2021-03-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-03-19