Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
540/2022/P 2022-07-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2022-07-05
539/2022/P 2022-07-04 w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. 2022-07-04
538/2022/P 2022-07-04 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2022-07-04
537/2022/P 2022-07-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Janowskiej 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-07-04
536/2022/P 2022-07-04 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji zadania kompleksowej modernizacji obiektów Palmiarni Poznańskiej. 2022-07-04
535/2022/P 2022-07-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-07-04
534/2022/P 2022-07-04 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2022-07-04
533/2022/P 2022-07-01 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2022-07-01
532/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, z siedzibą przy ul. Garbary 24, 61-867 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
531/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, z siedzibą przy ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
530/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 10, 61-845 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
529/2022/P 2022-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2022-07-01
528/2022/P 2022-06-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 25 maja 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" na lata 2022 - 2024. 2022-06-30
527/2022/P 2022-06-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2022-2023. 2022-06-30
526/2022/P 2022-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. 2022-06-30
525/2022/P 2022-06-30 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-30
524/2022/P 2022-06-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-06-30
523/2022/P 2022-06-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-06-30
522/2022/P 2022-06-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-30
40/2022/K 2022-06-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-30
521/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Ósmego Dnia. 2022-06-29
520/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2022-06-29
519/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2022-06-29
518/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2022-06-29
517/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2022-06-29
516/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2022-06-29
515/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2022-06-29
514/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Estrady Poznańskiej. 2022-06-29
513/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Centrum Kultury "Zamek". 2022-06-29
512/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2022-06-29
511/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2022-06-29
510/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Biblioteki Raczyńskich. 2022-06-29
509/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2022-06-29
508/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2022-06-29
507/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu. 2022-06-29
506/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" polegającego na budowie budynku domu pomocy społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu. 2022-06-29
505/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również dla 250 osób w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-29
504/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r. 2022-06-29
502/2022/P 2022-06-29 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-29
501/2022/P 2022-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-06-29
39/2022/K 2022-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-29
484/2022/P 2022-06-27 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2022-07-14
38/2022/K 2022-06-27 w sprawie ustalenia w 2022 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania, organizowanym we własnym zakresie oraz udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe. 2022-07-01
37/2022/K 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-07-01
503/2022/P 2022-06-27 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2022-06-27
500/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2023-2025. 2022-06-27
499/2022/P 2022-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu, położonego w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 24, przeznaczonego do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2022-06-27
498/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-27
497/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-27
496/2022/P 2022-06-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2022-06-27
495/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
494/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
493/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
492/2022/P 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
491/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
490/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
489/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
488/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
487/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-573 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2022-06-27
486/2022/P 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022. 2022-06-27
485/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2022-06-27
36/2022/K 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2022-06-27
483/2022/P 2022-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 74/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w latach 2022-2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-24
482/2022/P 2022-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-24
481/2022/P 2022-06-23 w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Miasto Poznań samorządowych instytucji kultury: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i przejęcia przez Miasto Poznań od Samorządu Województwa Wielkopolskiego Filharmonii Poznańskiej. 2022-06-23
480/2022/P 2022-06-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2022 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób " polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-23
479/2022/P 2022-06-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. 2022-06-22
478/2022/P 2022-06-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, środków trwałych w postaci nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Tadeusza Kotarbińskiego w Poznaniu. 2022-06-22
477/2022/P 2022-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera-Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu pod drogę publiczną klasy KD-G i KD-D. 2022-06-22
476/2022/P 2022-06-21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2022-06-21
35/2022/K 2022-06-21 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-06-21
475/2022/P 2022-06-17 w sprawie powierzenia panu Tomaszowi Woźniakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2022-06-17
474/2022/P 2022-06-17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2022-06-17
473/2022/P 2022-06-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2022-06-17
472/2022/P 2022-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-17
471/2022/P 2022-06-17 w sprawie przyjęcia zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Poznania oraz określenia zasad wzoru dokumentów niezbędnych do jego uzyskania. 2022-06-17
470/2022/P 2022-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022 roku. 2022-06-17
469/2022/P 2022-06-17 w sprawie powołania Kapituły Akcji w celu wyboru "Bohaterek" akcji społecznej "Poznanianki". 2022-06-17
468/2022/P 2022-06-17 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. 2022-06-17
467/2022/P 2022-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2022 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-17
466/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B w Poznaniu. 2022-06-13
465/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu. 2022-06-13
464/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu. 2022-06-13
463/2022/P 2022-06-13 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu akcji społecznej "Poznanianki". 2022-06-13
462/2022/P 2022-06-13 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu działającej przy Prezydencie Miasta Poznania. 2022-06-13
461/2022/P 2022-06-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22, pani Katarzynie Jackowskiej. 2022-06-10
460/2022/P 2022-06-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A, panu Dariuszowi Cichoniowi. 2022-06-10
459/2022/P 2022-06-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2022-06-10
458/2022/P 2022-06-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 78/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. 2022-06-10
457/2022/P 2022-06-09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2022-06-09
456/2022/P 2022-06-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-09
455/2022/P 2022-06-08 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu. 2022-06-08
454/2022/P 2022-06-08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIX edycji konkursu "Zielony Poznań". 2022-06-08
453/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
452/2022/P 2022-06-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2022 na powierzanie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022. 2022-06-07
451/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jachtowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
450/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
449/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2022-06-07
447/2022/P 2022-06-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 71/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2022-06-07
445/2022/P 2022-06-07 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-07
444/2022/P 2022-06-07 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-06-07
34/2022/K 2022-06-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-07
448/2022/P 2022-06-06 w sprawie wyznaczenia pani Aleksandry Starkowskiej-Nowak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 178 w Poznaniu, os. Orła Białego 72. 2022-06-06
446/2022/P 2022-06-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 73/2022 i 74/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". 2022-06-06
443/2022/P 2022-06-06 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2022-06-06
442/2022/P 2022-06-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 68/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. 2022-06-06
441/2022/P 2022-06-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 2022-06-06
440/2022/P 2022-06-06 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, likwidacją Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 109, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, oraz włączeniem I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 2022-06-06
439/2022/P 2022-06-06 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. 2022-06-06
438/2022/P 2022-06-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A. 2022-06-06
437/2022/P 2022-06-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2022-06-06
436/2022/P 2022-06-06 w sprawie odwołania pani Danuty Werner ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu, ul. Krakowska 10. 2022-06-06
435/2022/P 2022-06-03 w sprawie odwołania pani Anny Mrówczyńskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32. 2022-06-03
434/2022/P 2022-06-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 75/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022. 2022-06-02
433/2022/P 2022-06-01 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Podolany Zachód B w Poznaniu" pod drogę publiczną. 2022-06-01
432/2022/P 2022-06-01 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx o powierzchni 117 m, stanowiącej drogę publiczną. 2022-06-01
431/2022/P 2022-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 2022-05-31
430/2022/P 2022-05-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-05-31
428/2022/P 2022-05-30 uchylające zarządzenie Nr 65/2002 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu ze zmianami. 2022-06-01
429/2022/P 2022-05-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020". 2022-05-30
427/2022/P 2022-05-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-30
33/2022/K 2022-05-27 w sprawie ustalenia w 2022 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych oraz udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe. 2022-06-01
32/2022/K 2022-05-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-06-01
426/2022/P 2022-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu przy al. Niepodległości 32 oraz zmianą nazwy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich. 2022-05-27
425/2022/P 2022-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 30A. 2022-05-27
424/2022/P 2022-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 10. 2022-05-27
423/2022/P 2022-05-27 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00124232/4 o powierzchni 86 m, stanowiącej drogę publiczną ul. Winiarska w Poznaniu. 2022-05-27
422/2022/P 2022-05-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 71/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 2022-05-27
421/2022/P 2022-05-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2022-05-27
420/2022/P 2022-05-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych powstałych na odcinkach ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9 oraz na odcinku na cyplu za mostem Bolesława Chrobrego w wyniku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ścieżki, rekonstrukcji i adaptacji barierek wzdłuż ścieżki oraz budowie oświetlenia wzdłuż ścieżki. 2022-05-27
419/2022/P 2022-05-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego, z siedzibą przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, środków trwałych związanych z rozbudową drogi ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu pod nazwą "Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa". 2022-05-27
418/2022/P 2022-05-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, środków trwałych związanych z rozbudową drogi ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu pod nazwą "Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa" 2022-05-27
417/2022/P 2022-05-27 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-05-27
416/2022/P 2022-05-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-05-27
31/2022/K 2022-05-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-05-27
415/2022/P 2022-05-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 69/2022 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" na rok 2022. 2022-05-25
414/2022/P 2022-05-25 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2022-05-25
413/2022/P 2022-05-25 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2022-05-25
412/2022/P 2022-05-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w ramach priorytetu pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2022-05-24
411/2022/P 2022-05-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w 2022 roku. 2022-05-24
30/2022/K 2022-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-17
410/2022/P 2022-05-23 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczące określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi i spółkami celowymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, a także kategoryzacji spółek z udziałem Miasta Poznania. 2022-05-23
409/2022/P 2022-05-23 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczące zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 2022-05-23
29/2022/K 2022-05-23 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw koordynacji zadań związanych z zarządzaniem dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania; procedury wnioskowania o prowadzenie sprawy wyłącznie w postaci elektronicznej oraz wytycznych przy ustalaniu sposobu dokumentowania nowych zadań i projektów w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-23
407/2022/P 2022-05-19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie wiaduktu Kosynierów Górczyńskich, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Górczyn, arkusz mapy 12, działka nr 70/2. 2022-05-19
406/2022/P 2022-05-19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Jagodowej. 2022-05-19
405/2022/P 2022-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2022-05-19
408/2022/P 2022-05-18 w sprawie zasad prowadzenia i wykorzystywania bazy danych o zieleni na terenie Poznania. 2022-05-18
404/2022/P 2022-05-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-05-18
403/2022/P 2022-05-18 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rataje-Łacina" część B w Poznaniu symbolem 18KD-D. 2022-05-18
402/2022/P 2022-05-18 w sprawie zasad wykonywania i rozliczania obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania bioodpadami. 2022-05-18
401/2022/P 2022-05-17 w sprawie przekazania Osiedlu Morasko-Radojewo w Poznaniu do korzystania nieruchomości przy ul. Radojewo 20. 2022-05-17
400/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-17
399/2022/P 2022-05-17 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew. 2022-05-17
398/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych. 2022-05-17
397/2022/P 2022-05-17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bygdoska 4. 2022-05-17
396/2022/P 2022-05-17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21. 2022-05-17
395/2022/P 2022-05-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1, pani Beacie Dąbek. 2022-05-17
394/2022/P 2022-05-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17, pani Weronice Włodarskiej. 2022-05-17
393/2022/P 2022-05-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2022-05-17
392/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji działań z zakresu FAS/FASD w Poznaniu. 2022-05-17
390/2022/P 2022-05-17 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-05-17
28/2022/K 2022-05-17 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-17
27/2022/K 2022-05-17 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-05-17
391/2022/P 2022-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. 2022-05-16
389/2022/P 2022-05-16 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2022-05-16
388/2022/P 2022-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r. 2022-05-16
387/2022/P 2022-05-13 w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". 2022-05-13
386/2022/P 2022-05-13 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", z siedzibą przy ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". 2022-05-13
385/2022/P 2022-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022 roku. 2022-05-13
384/2022/P 2022-05-13 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. 2022-05-13
383/2022/P 2022-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku. 2022-05-13
382/2022/P 2022-05-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. 2022-05-12
381/2022/P 2022-05-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 maja 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 70/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-12
379/2022/P 2022-05-11 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. 2022-05-11
380/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. 2022-05-10
378/2022/P 2022-05-10 w sprawie odwołania pana Dariusza Smoczka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2. 2022-05-10
377/2022/P 2022-05-10 w sprawie wyznaczenia pani Oli Gołaszewskiej-Schefler do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 100 w Poznaniu, ul. Swoboda 57. 2022-05-10
376/2022/P 2022-05-10 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Szulc do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2022-05-10
375/2022/P 2022-05-10 w sprawie wynajmowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomościach nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2022-05-10
374/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Wodnej 20 i placu Kolegiackim 7, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 16, działka nr 20, której udział wynoszący 1/2 części przeznaczony jest przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Dmowskiego 122, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Górczyn, arkusz mapy 06, działka nr 108. 2022-05-10
373/2022/P 2022-05-10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" polegającego na budowie budynku domu pomocy społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu. 2022-05-10
372/2022/P 2022-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2022-05-10
371/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny. 2022-05-10
370/2022/P 2022-05-10 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej. 2022-05-10
369/2022/P 2022-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2022, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 marca 2022 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2022. 2022-05-10
368/2022/P 2022-05-10 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-05-10
367/2022/P 2022-05-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-05-10
26/2022/K 2022-05-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-05-10
366/2022/P 2022-05-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2022-05-09
365/2022/P 2022-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2022 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-09
364/2022/P 2022-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2022 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-09
363/2022/P 2022-05-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Małgorzacie Palickiej. 2022-05-05
362/2022/P 2022-05-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2022-05-05
361/2022/P 2022-05-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1. 2022-05-05
360/2022/P 2022-05-05 w sprawie odwołania pani Hanny Gintrowicz ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2022-05-05
359/2022/P 2022-05-05 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 66/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022. 2022-05-05
358/2022/P 2022-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu". 2022-05-05
357/2022/P 2022-05-05 w sprawie określenia zasad nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2022-05-05
356/2022/P 2022-05-05 w sprawie powołania Rady Teatru Animacji w Poznaniu. 2022-05-05