Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
220/2024/P 2024-02-23 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2024-03-01
221/2024/P 2024-02-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2024-02-23
219/2024/P 2024-02-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, ul. Promyk 4, panu Sławomirowi Eliksowi. 2024-02-23
12/2024/K 2024-02-23 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2024-02-23
218/2024/P 2024-02-22 w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Poznań. 2024-02-22
217/2024/P 2024-02-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2024 na realizację zadań publicznych w roku 2024 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2024-02-22
216/2024/P 2024-02-22 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych. 2024-02-22
206/2024/P 2024-02-21 w sprawie wyznaczenia pani Izabelii Danielewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2024-03-01
215/2024/P 2024-02-21 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2024-02-21
214/2024/P 2024-02-21 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej. 2024-02-21
213/2024/P 2024-02-21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2024-02-21
212/2024/P 2024-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, ul. Promyk 4. 2024-02-21
211/2024/P 2024-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, pani Karolinie Bielerzewskiej. 2024-02-21
210/2024/P 2024-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu, ul. Pogodna 84, pani Aldonie Rożnowskiej. 2024-02-21
209/2024/P 2024-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37, pani Agnieszce Tokarczuk. 2024-02-21
208/2024/P 2024-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w ramach priorytetu pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2024-02-21
207/2024/P 2024-02-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 49/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w 2024 r. 2024-02-21
205/2024/P 2024-02-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Promocji i organizacji wolontariatu" w roku 2024. 2024-02-21
204/2024/P 2024-02-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej" w latach 2024-2028. 2024-02-21
203/2024/P 2024-02-21 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 46/2024/PBO na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (na rzecz mieszkanek i mieszkańcow osiedla Sołacz w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024). 2024-02-21
197/2024/P 2024-02-20 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.
202/2024/P 2024-02-20 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w dniu 12 maja 2024 r. 2024-02-20
201/2024/P 2024-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wiosennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-02-20
200/2024/P 2024-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie rynku Wildeckiego, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 2024-02-20
199/2024/P 2024-02-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej" w latach 2024-2028. 2024-02-19
198/2024/P 2024-02-19 w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego za rok 2024 członkom Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2024-02-19
196/2024/P 2024-02-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 48/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2024 roku. 2024-02-19
195/2024/P 2024-02-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2024-02-19
194/2024/P 2024-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, środków trwałych w postaci nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Anny Danysz w Poznaniu oraz nawierzchni jezdni i chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Jarosława Iwaszkiewicza w Poznaniu. 2024-02-19
192/2024/P 2024-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2024 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również dla 250 osób od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020", w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2024-02-19
11/2024/K 2024-02-19 zmieniające zarządzenie Nr 46/2022/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 września 2022r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2024-01-01
191/2024/P 2024-02-16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej Poznaniu przy ulicy Karpiej. 2024-02-16
186/2024/P 2024-02-16 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2024-02-16
185/2024/P 2024-02-16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok 2024-02-16
10/2024/K 2024-02-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2024 rok 2024-02-16
193/2024/P 2024-02-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2024-02-15
190/2024/P 2024-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-02-15
189/2024/P 2024-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Za Cytadelą 54, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-02-15
188/2024/P 2024-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Za Cytadelą 56, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-02-15
187/2024/P 2024-02-15 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2024-02-15
184/2024/P 2024-02-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024. 2024-02-15
179/2024/P 2024-02-15 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu. 2024-02-15
178/2024/P 2024-02-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2024-02-15
177/2024/P 2024-02-15 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Rzeczypospolitej" w Poznaniu. 2024-02-15
176/2024/P 2024-02-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 roku. 2024-02-15
175/2024/P 2024-02-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w latach 2024 - 2027. 2024-02-15
183/2024/P 2024-02-14 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznej szkoły oraz zespołu publicznych przedszkoli. 2024-02-14
182/2024/P 2024-02-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu, ul. Pogodna 84. 2024-02-14
181/2024/P 2024-02-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2024-02-14
180/2024/P 2024-02-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37. 2024-02-14
174/2024/P 2024-02-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 158 "Świat Krasnali" w Poznaniu, os. Kosmonautów 107, pani Jolancie Rachwalskiej. 2024-02-13
173/2024/P 2024-02-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, pani Beacie Celczyńskiej-Piętce. 2024-02-13
172/2024/P 2024-02-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127, pani Ewie Dekubanowskiej. 2024-02-13
171/2024/P 2024-02-13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2024-02-13
170/2024/P 2024-02-13 w sprawie odwołania pani Katarzyny Sołtysiak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3. 2024-02-13
169/2024/P 2024-02-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2024-02-12
157/2024/P 2024-02-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 44/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2024 r. 2024-02-12
156/2024/P 2024-02-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 39/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991)" w 2024 r. 2024-02-12
168/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, z siedzibą przy ulicy Tomickiego 16, 61-116 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
167/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima, z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 21, 61-021 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
166/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. W. Zamoyskiego, z siedzibą przy ulicy Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
165/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego, z siedzibą przy ulicy Sochaczewskiej 3, 60-645 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
164/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, z siedzibą przy ulicy Dmowskiego 50, 60-204 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
163/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-16
162/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ulicy Pięknej 37, 60-592 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
161/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego, z siedzibą przy ulicy Starołęckiej 142, 61-341 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
160/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 60 im. W. Bogusławskiego, z siedzibą przy ulicy Boranta 2, 61-608 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
159/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina, z siedzibą przy ulicy Szpaków 1, 61-065 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
158/2024/P 2024-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza, z siedzibą przy ulicy Małoszyńskiej 38, 60-176 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
155/2024/P 2024-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2024 na realizację zadań publicznych w obszarach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2024 r. 2024-02-09
154/2024/P 2024-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. zielonych ścian, oraz zielonych dachów na terenie Poznania. 2024-02-09
153/2024/P 2024-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Sokoła i Winiarską. 2024-02-09
152/2024/P 2024-02-09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. 2024-02-09
151/2024/P 2024-02-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2024 roku. 2024-02-08
150/2024/P 2024-02-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 47/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2024 roku. 2024-02-08
145/2024/P 2024-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2024-02-07
149/2024/P 2024-02-06 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 2024-02-06
148/2024/P 2024-02-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2024 w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2024. 2024-02-06
147/2024/P 2024-02-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2024-02-06
146/2024/P 2024-02-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 38/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2024 r. 2024-02-06
144/2024/P 2024-02-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127. 2024-02-06
143/2024/P 2024-02-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101. 2024-02-06
142/2024/P 2024-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych, zespołów publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz zespołu publicznych szkół. 2024-02-06
141/2024/P 2024-02-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56. 2024-02-06
140/2024/P 2024-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9a, pani Ewie Chmielewskiej. 2024-02-06
139/2024/P 2024-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Józefa Łukaszewicza 35, pani Małgorzacie Privarze. 2024-02-06
138/2024/P 2024-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65, pani Lidii Kołodziejskiej. 2024-02-06
137/2024/P 2024-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, pani Katarzynie Czyż. 2024-02-06
136/2024/P 2024-02-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 37/2024 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2024 roku. 2024-02-05
134/2024/P 2024-02-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wioślarskiej 71, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą budynków i innych urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2024-02-05
133/2024/P 2024-02-05 w sprawie wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomości położonej nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2024-02-05
132/2024/P 2024-02-05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2024. 2024-02-05
135/2024/P 2024-02-05 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 r. 2024-02-01
131/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca, z siedzibą na osiedlu Lecha 37, 61-294 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
130/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 50, z siedzibą na osiedlu Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
129/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ulicy Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
128/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą przy ulicy Inowrocławskiej 19, 61-055 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
127/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 45, z siedzibą przy ulicy Harcerskiej 3, 61-011 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
126/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 42, z siedzibą przy ulicy Różanej 1/3, 61-577 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
125/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 38, z siedzibą przy ulicy Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
124/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego, z siedzibą na osiedlu Bolesława Chrobrego 107, 60-682 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
123/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, z siedzibą przy ulicy Chojnackiej 57, 60-480 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
122/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, z siedzibą przy ulicy Berwińskiego 2, 60-765 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
121/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino, z siedzibą przy ulicy Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
120/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 21, z siedzibą przy ulicy Łozowej 77, 61-448 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-02
119/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 19 im. S. Staszica, z siedzibą na osiedlu Oświecenia 1, 61-205 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
118/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, z siedzibą na osiedlu Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka" . 2022-11-30
117/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 17, z siedzibą na osiedlu Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
116/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego, z siedzibą na osiedlu Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
115/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 12, z siedzibą na osiedlu Zwycięstwa 101, 61-652 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
114/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, z siedzibą na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
113/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera, z siedzibą przy ul. Bosej 9, 60-125 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
112/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 9 im. dr. Franciszka Witaszka, z siedzibą przy ulicy Łukaszewicza 9/13, 60-726 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
111/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, z siedzibą przy ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
110/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, z siedzibą na osiedlu Rusa 56, 61-245 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
109/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Poznań, z siedzibą przy ul. Rawickiej 12/14, 60-113 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
108/2024/P 2024-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 3, z siedzibą na osiedlu Piastowskim 27, 61-149 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-11-30
107/2024/P 2024-02-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego 9 stycznia 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 41/2024 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, w latach 2024-2028. 2024-02-01
106/2024/P 2024-02-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego 9 stycznia 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 42/2024 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, w latach 2024-2028. 2024-02-01
105/2024/P 2024-02-01 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Poznań. 2024-02-01
104/2024/P 2024-02-01 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. 2024-02-01
103/2024/P 2024-02-01 w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu umów partycypacyjnych z inwestorami zewnętrznymi w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury komunalnej. 2024-02-01
102/2024/P 2024-02-01 uchylające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Rubież. 2024-02-01
101/2024/P 2024-02-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2024-02-01
100/2024/P 2024-02-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Łebskiej i Kociewskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-02-01
91/2024/P 2024-01-31 w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynacyjnego oraz koordynatora lokalnego - przedstawiciela Miasta Poznania w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich. 2024-02-01
99/2024/P 2024-01-31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 158 "Świat Krasnali" w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2024-01-31
98/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, pani Zuzannie Szmyt. 2024-01-31
97/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Swojska 6, pani Agacie Gutorskiej. 2024-01-31
96/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, pani Lucynie Białk-Cieślak. 2024-01-31
95/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Kanclerska 31-33, pani Lidii Wojsznis. 2024-01-31
94/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego w Poznaniu, ul. Starołęcka 142, pani Agnieszce Jelińskiej-Hok. 2024-01-31
93/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu. 2024-01-31
92/2024/P 2024-01-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Danielowi Banaszewskiemu. 2024-01-31
90/2024/P 2024-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2024, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 16 listopada 2023 r., na powierzenie lub wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w latach 2024-2026 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1-8. 2024-01-31
88/2024/P 2024-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-31
87/2024/P 2024-01-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-31
8/2024/K 2024-01-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-31
9/2024/K 2024-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2024-01-01
89/2024/P 2024-01-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich". 2024-01-30
86/2024/P 2024-01-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2024 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 roku. 2024-01-30
85/2024/P 2024-01-30 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2024-01-30
84/2024/P 2024-01-30 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2024-01-30
83/2024/P 2024-01-30 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, środków trwałych w postaci nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Anny Danysz w Poznaniu oraz nawierzchni jezdni i chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Jarosława Iwaszkiewicza w Poznaniu. 2024-01-30
82/2024/P 2024-01-30 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2023 rok. 2024-01-30
81/2024/P 2024-01-30 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i wdrażania projektu w ramach Działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, wskazanego w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera. 2024-01-30
80/2024/P 2024-01-30 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024-01-30
79/2024/P 2024-01-30 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2024-01-30
78/2024/P 2024-01-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-30
7/2024/K 2024-01-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-30
77/2024/P 2024-01-29 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Nr 1 "Agrafka" w Poznaniu. 2024-01-29
76/2024/P 2024-01-29 w sprawie określenia jednostkowego kosztu posiłków w dziennym domu pomocy będącym jednostką organizacyjną Miasta Poznania oraz prowadzonym na zlecenie Miasta Poznania. 2024-01-29
75/2024/P 2024-01-29 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2024-01-29
73/2024/P 2024-01-29 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Nr 3 w Poznaniu. 2024-01-29
72/2024/P 2024-01-29 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Nr 4 w Poznaniu. 2024-01-29
71/2024/P 2024-01-29 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Nr 6 w Poznaniu. 2024-01-29
70/2024/P 2024-01-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 36/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w roku 2024. 2024-01-29
74/2024/P 2024-01-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasad funkcjonowania Centralnej Kartoteki Kontrahentów. 2024-01-28
69/2024/P 2024-01-26 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2024-01-26
68/2024/P 2024-01-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2024 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2024. 2024-01-26
67/2024/P 2024-01-26 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2024-01-26
66/2024/P 2024-01-26 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 2024-01-26
65/2024/P 2024-01-26 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów z niepełnosprawnością oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Poznania. 2024-01-26
64/2024/P 2024-01-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 35/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" w 2024 roku. 2024-01-26
61/2024/P 2024-01-26 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatek/kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu i Komisji Wyborczej oraz terminu zwołania Zebrania Wyborczego. 2024-01-26
63/2024/P 2024-01-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Głuszyna, przeznaczonej do zbycia w ramach odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) pod tereny dróg publicznych, drogi klasy dojazdowej. 2024-01-25
62/2024/P 2024-01-25 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych, zespołów publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz zespołu publicznych szkół. 2024-01-25
60/2024/P 2024-01-25 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu. 2024-01-25
59/2024/P 2024-01-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w roku 2024. 2024-01-24
58/2024/P 2024-01-24 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. 2024-01-24
57/2024/P 2024-01-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2024-01-24
56/2024/P 2024-01-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2024 na wspieranie/powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku. 2024-01-24
55/2024/P 2024-01-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 29/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024. 2024-01-24
54/2024/P 2024-01-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65. 2024-01-23
53/2024/P 2024-01-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25, panu Mateuszowi Zachciałowi. 2024-01-23
52/2024/P 2024-01-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Józefa Łukaszewicza 35. 2024-01-23
51/2024/P 2024-01-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9a. 2024-01-23
50/2024/P 2024-01-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38, pani Joannie Selerowskiej. 2024-01-23
49/2024/P 2024-01-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2024-01-23
48/2024/P 2024-01-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 3005/12256 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2024-01-23
47/2024/P 2024-01-23 uchylające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Michałowo. 2024-01-23
44/2024/P 2024-01-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024. 2024-01-22
46/2024/P 2024-01-22 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ulicy Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
45/2024/P 2024-01-22 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1, z siedzibą na osiedlu Jana III Sobieskiego 102, 60-688 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Akademia Małego Poznaniaka". 2022-12-08
6/2024/K 2024-01-19 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2024-01-22
43/2024/P 2024-01-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27. 2024-01-19
42/2024/P 2024-01-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2024-01-19
41/2024/P 2024-01-19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego oraz publicznego zespołu szkół ogólnokształcących. 2024-01-19
39/2024/P 2024-01-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 32/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". 2024-01-19
38/2024/P 2024-01-19 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Morasko-Radojewo w Poznaniu do korzystania nieruchomości przy ul. Radojewo 20. 2024-01-19
40/2024/P 2024-01-19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2024-01-01
37/2024/P 2024-01-18 w sprawie wyznaczenia pani Klaudii Schoenradt-Raszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 185 "Baśniowy Zakątek" w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118. 2024-03-01
5/2024/K 2024-01-18 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku. 2024-01-18
4/2024/K 2024-01-18 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-18
36/2024/P 2024-01-18 w sprawie odwołania pani Tamary Przybyły-Bartczak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Szczepankowo 72a. 2024-01-18
35/2024/P 2024-01-18 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2024-01-18
34/2024/P 2024-01-18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok 2024-01-18
33/2024/P 2024-01-17 w sprawie ustalenia minimalnej wymaganej liczby punktów kwalifikującej do ujęcia na rocznych listach socjalnej i mieszkaniowej tworzonych w 2024 r. 2024-01-17
32/2024/P 2024-01-17 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2024 r. 2024-01-17
31/2024/P 2024-01-17 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2024-01-17