Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
45/2020/P 2020-01-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-01-22
44/2020/P 2020-01-22 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Gajewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108. 2020-01-22
43/2020/P 2020-01-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2020-01-22
42/2020/P 2020-01-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020, z rozdziału 92605 oraz 63003, w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-01-22
41/2020/P 2020-01-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7, pani Izabeli Werwińskiej. 2020-01-20
40/2020/P 2020-01-20 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2020-01-20
39/2020/P 2020-01-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A, pani Beacie Nowickiej. 2020-01-20
38/2020/P 2020-01-20 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A. 2020-01-20
37/2020/P 2020-01-20 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Poznaniu, ul. Dojazd 3. 2020-01-20
36/2020/P 2020-01-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2020-01-20
35/2020/P 2020-01-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środka trwałego o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2020-01-20
34/2020/P 2020-01-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środka trwałego o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2020-01-20
33/2020/P 2020-01-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-20
32/2020/P 2020-01-17 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2020-01-17
3/2020/K 2020-01-16 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. 2020-01-16
30/2020/P 2020-01-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-16
29/2020/P 2020-01-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-16
28/2020/P 2020-01-16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Rubież. 2020-01-16
27/2020/P 2020-01-16 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Mariackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Główna, arkusz mapy 10, działka nr 93/4. 2020-01-16
31/2020/P 2020-01-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-01-15
26/2020/P 2020-01-15 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2020-01-15
25/2020/P 2020-01-15 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych. 2020-01-15
24/2020/P 2020-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2020 na realizację zadań Miasta Poznania w 2020 roku. 2020-01-15
23/2020/P 2020-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w obszarach: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2020. 2020-01-15
22/2020/P 2020-01-15 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-01-15
21/2020/P 2020-01-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Leopolda Staffa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-01-14
16/2020/P 2020-01-13 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2020-01-31
20/2020/P 2020-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-01-13
19/2020/P 2020-01-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2020-01-13
18/2020/P 2020-01-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2020-01-13
17/2020/P 2020-01-13 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2020 r. 2020-01-13
2/2020/K 2020-01-09 uchylające zarządzenie w sprawie koordynacji przedsięwzięć realizowanych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji i Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji. 2020-01-09
13/2020/P 2020-01-08 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Usługi Komunalne. 2020-01-31
15/2020/P 2020-01-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020 z rozdziału 85153 oraz 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-01-08
14/2020/P 2020-01-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2020 na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo" w 2020 roku. 2020-01-08
12/2020/P 2020-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Starogardzkiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-01-07
11/2020/P 2020-01-07 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-01-07
9/2020/P 2020-01-03 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-01-03
10/2020/P 2020-01-03 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2020-01-03
8/2020/P 2020-01-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, panu Cyprianowi Koniecznemu. 2020-01-02
7/2020/P 2020-01-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 111, panu Krzysztofowi Nowakowi. 2020-01-02
6/2020/P 2020-01-02 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 111. 2020-01-02
5/2020/P 2020-01-02 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2020-01-02
4/2020/P 2020-01-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17, pani Annie Frątczak-Nogaj. 2020-01-02
3/2020/P 2020-01-02 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2020-01-02
2/2020/P 2020-01-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2020-01-02
1/2020/P 2020-01-02 w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. 2020-01-02
1/2020/K 2020-01-02 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020. 2020-01-01
1107/2019/P 2019-12-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2020 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych" w roku 2020. 2019-12-31
1106/2019/P 2019-12-31 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu. 2019-12-31
1105/2019/P 2019-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2019-12-31
1104/2019/P 2019-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania". 2019-12-31
1103/2019/P 2019-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 10/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. 2019-12-31
1102/2019/P 2019-12-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-12-31
1101/2019/P 2019-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 11/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. 2019-12-30
1100/2019/P 2019-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 12/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 - 2022. 2019-12-30
1099/2019/P 2019-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 8/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latch 2020 - 2022. 2019-12-30
1098/2019/P 2019-12-30 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu na os. Władysława Jagiełły. 2019-12-30
1097/2019/P 2019-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2020 roku. 2019-12-30
1096/2019/P 2019-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2019-12-30
1095/2019/P 2019-12-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji dzielnicy mieszkaniowej "Darzybór" w Poznaniu. 2019-12-30
1094/2019/P 2019-12-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowania pól inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 2019-12-30
1093/2019/P 2019-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Czekanowskiego i Ignacego Domeyki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-12-30
54/2019/K 2019-12-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-12-27
1092/2019/P 2019-12-27 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkół. 2019-12-27
1091/2019/P 2019-12-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-12-27
1090/2019/P 2019-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2019 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2019-12-27
1089/2019/P 2019-12-27 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2019 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2019-12-27
1088/2019/P 2019-12-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-12-27
1087/2019/P 2019-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-27
1081/2019/P 2019-12-23 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2020-01-01
1086/2019/P 2019-12-23 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2019-12-23
1085/2019/P 2019-12-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-12-23
1084/2019/P 2019-12-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-12-23
1083/2019/P 2019-12-23 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2019-12-23
1082/2019/P 2019-12-23 w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2019-12-23
1080/2019/P 2019-12-23 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw wypracowania kierunków i zasad wspólnej realizacji zadań oświatowych w obszarze szkolnictwa specjalnego. 2019-12-23
1079/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2020 roku. 2019-12-23
1078/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2020 roku. 2019-12-23
1077/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie Centrum Usamodzielnienia w formie dziennego mieszkania wspomaganego - dla osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". 2019-12-23
1076/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020, polegająca na: prowadzeniu ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, rozwoju zawodowym i integracji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz poradnictwie dla osób z niepełnosprawnościami - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2019-12-23
1075/2019/P 2019-12-23 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2019-12-23
1074/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku. 2019-12-23
1073/2019/P 2019-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-23
1072/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". 2019-12-20
1071/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1070/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1069/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1068/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1067/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznegow obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1066/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1065/2019/P 2019-12-20 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Umultowskiej 114, środków trwałych w postaci: budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, systemu radiowęzła, zespołu boisk sportowych oraz placu zabaw. 2019-12-20
1064/2019/P 2019-12-20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 17, nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" polegające na modernizacji ul. Aragońskiej. 2019-12-20
1063/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-20
1062/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2019-12-20
1061/2019/P 2019-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2019-12-20
1060/2019/P 2019-12-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Inflanckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 22/3, działka 22/5 i działka 22/7, z arkusza mapy 05, obręb Żegrze, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxx. 2019-12-20
1059/2019/P 2019-12-19 w sprawie przekazania na stan majątkowy placówek oświatowych nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" w ramach Działania PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 2019-12-19
1058/2019/P 2019-12-19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 77 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Marka Hłaski 16, środków trwałych w postaci pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. 2019-12-19
1057/2019/P 2019-12-19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 77 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Marka Hłaski 16, środków trwałych w postaci budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw. 2019-12-19
1056/2019/P 2019-12-19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-12-19
1055/2019/P 2019-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, pani Ewie Promińskiej. 2019-12-19
1054/2019/P 2019-12-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8. 2019-12-19
1053/2019/P 2019-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", pod tytułem "Zapewnienie wsparcia mieszkańcom w 136 lokalach utworzonych w 41 mieszkaniach komunalnych o powierzchni przekraczjącej 80 m" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-19
1052/2019/P 2019-12-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wiedeńskiej 72, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-12-19
1051/2019/P 2019-12-18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 2019-12-18
1050/2019/P 2019-12-18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania na prowadzenie działalności Centrów Integracji Społecznej w Poznaniu w 2020 roku dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2019-12-18
53/2019/K 2019-12-17 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-12-17
1049/2019/P 2019-12-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-12-17
1048/2019/P 2019-12-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-12-17
1047/2019/P 2019-12-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-12-17
1046/2019/P 2019-12-17 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, utworzonej na 2019 rok. 2019-12-17
1045/2019/P 2019-12-17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-12-17
1044/2019/P 2019-12-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32/40, pani Annie Mrówczyńskiej. 2019-12-17
1043/2019/P 2019-12-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Danielowi Banaszewskiemu. 2019-12-17
1042/2019/P 2019-12-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2020 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2020. 2019-12-17
52/2019/K 2019-12-16 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-02-11
1108/2019/P 2019-12-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-12-16
1041/2019/P 2019-12-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-12-16
1040/2019/P 2019-12-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy XXX LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-12-16
1039/2019/P 2019-12-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38, pani Marii Jolancie Durczak. 2019-12-16
1038/2019/P 2019-12-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16, pani Monice Łaszkiewicz. 2019-12-16
1037/2019/P 2019-12-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii "Poznań" w Poznaniu, ul. Rawicka 12/14, pani Małgorzacie Pospiesznej. 2019-12-16
1036/2019/P 2019-12-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, pani Monice Michalak. 2019-12-16
1035/2019/P 2019-12-16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2019-12-16
1034/2019/P 2019-12-16 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznego zespołu przedszkoli. 2019-12-16
1033/2019/P 2019-12-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Umultowskiej 114, środków trwałych w postaci pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. 2019-12-16
1032/2019/P 2019-12-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Umultowskiej 114, środków trwałych w postaci: budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, systemu radiowęzła, zespołu boisk sportowych oraz placu zabaw. 2019-12-16
51/2019/K 2019-12-13 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020. 2019-12-13
1031/2019/P 2019-12-13 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr: 17/2020, 18/2020 i 19/2020 na wspieranie lub powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku. 2019-12-13
1030/2019/P 2019-12-13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. 2019-12-13
1029/2019/P 2019-12-13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu przy ul. Swoboda 59. 2019-12-13
1028/2019/P 2019-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 8/2020). 2019-12-13
1027/2019/P 2019-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs 11/2020). 2019-12-13
1026/2019/P 2019-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2019-12-13
1025/2019/P 2019-12-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Franciszka Włada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-12-13
1024/2019/P 2019-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3, pani Aleksandrze Stachowskiej. 2019-12-13
1023/2019/P 2019-12-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27. 2019-12-13
1022/2019/P 2019-12-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii "Poznań" w Poznaniu, ul. Rawicka 12/14. 2019-12-13
1021/2019/P 2019-12-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32/40. 2019-12-13
50/2019/K 2019-12-12 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2019-12-12
1020/2019/P 2019-12-12 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2019-12-12
1019/2019/P 2019-12-12 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-12-12
1018/2019/P 2019-12-12 zmieniające zarządzenie w sprawie zachowania należytej staranności przy realizacji transakcji zakupu towarów i usług. 2019-12-12
1017/2019/P 2019-12-12 w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości z zasobów Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Piątkowskiej i Słowiańskiej wpisanej do xxx za odszkodowanie należne działki położone przy ul. Obodrzyckiej, wpisane do KW xxx, stosownie do zapisów art. 98 w związku z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2019-12-12
1016/2019/P 2019-12-12 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-12-12
966/2019/P 2019-12-11 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-12-11
1015/2019/P 2019-12-11 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie al. Wielkopolskiej. 2019-12-11
1014/2019/P 2019-12-11 w sprawie nabycia udziału 431/958 części we współwłasności nieruchomości położonej w rejonie ul. Lechickiej 56, oznaczonej w ewidencji gruntów: dz. nr 29, ark. 04, obręb Winiary, dla której w Sądzie Rejonowym w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta nr xxx, nabycia udziału 383/934 części we współwłasności nieruchomości położonej w rejonie ul. Lechickiej 58, oznaczonej w ewidencji gruntów: dz. nr 27, ark. 04, obręb Winiary, dla której w Sądzie Rejonowym w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta nr xxx, oraz przejęcia w drodze darowizny pozostałych udziałów we współwłasności ww. działek. 2019-12-11
1013/2019/P 2019-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Architektów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-12-11
1012/2019/P 2019-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 10/2020). 2019-12-11
1011/2019/P 2019-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 12/2020). 2019-12-11
1010/2019/P 2019-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku. 2019-12-11
1009/2019/P 2019-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-12-10
1008/2019/P 2019-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-12-10
1007/2019/P 2019-12-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-12-10
1006/2019/P 2019-12-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-12-10
1005/2019/P 2019-12-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, utworzonej na 2019 rok. 2019-12-10
1004/2019/P 2019-12-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-12-10
1003/2019/P 2019-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-12-10
997/2019/P 2019-12-09 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska. 2020-01-01
999/2019/P 2019-12-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Dojazd. 2019-12-09
998/2019/P 2019-12-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Milczańskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Rataje, arkusz 02, działki nr 92/7, 93/2, 21/21, 22/10, oraz arkusz 07, działki 9/10 i 10/4, przeznaczonych przez Miasto Poznań do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 39/100 części w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Gołębiej, stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 29, działka nr 8. 2019-12-09
49/2019/K 2019-12-09 w sprawie polityki zarządzania długiem Miasta Poznania. 2019-12-09
1002/2019/P 2019-12-09 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2019-12-09
1001/2019/P 2019-12-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2020 roku. 2019-12-09
1000/2019/P 2019-12-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2020 roku. 2019-12-09
995/2019/P 2019-12-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkół. 2019-12-06
996/2019/P 2019-12-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-05
994/2019/P 2019-12-05 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu z przeznaczeniem na działalność banku zawierającego umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Poznania i jego Jednostek. 2019-12-05
993/2019/P 2019-12-05 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
1) rehabilitacji społecznej;
2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania;
3) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2019-12-05
992/2019/P 2019-12-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 15 listopada 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2019-12-04
991/2019/P 2019-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-04
990/2019/P 2019-12-04 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 53/2, arkusz mapy 4, obręb Strzeszyn, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Podolany Zachód A" w Poznaniu pod drogę publiczną o symbolu 5kD. 2019-12-04
989/2019/P 2019-12-04 w sprawie wyznaczenia pani Elwiry Henciel-Olkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26. 2019-12-04
988/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. 2019-12-27
986/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2019-12-26
987/2019/P 2019-12-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną o symbolu 3 KD-L. 2019-12-03
985/2019/P 2019-12-03 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności części nieruchomości, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 28/100 z arkusza mapy 15 obręb Umultowo. 2019-12-03
984/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na udziale wynoszącym 3/4 części przysługującym Miastu Poznań we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Matejki 50. 2019-12-03
983/2019/P 2019-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadań Miasta Poznania w 2020 i 2021 r. 2019-12-03
982/2019/P 2019-12-03 w sprawie wyznaczenia pani Donaty Cwojdzińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2019-12-03
981/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82. 2019-12-03
980/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2019-12-03
979/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2019-12-03
978/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2019-12-03
977/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu, ul. Sarmacka 105. 2019-12-03
976/2019/P 2019-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 i 2021 roku. 2019-12-03
48/2019/K 2019-12-03 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-12-03
975/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2020 roku. 2019-12-02
974/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku. 2019-12-02
973/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 05/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 roku. 2019-12-02
972/2019/P 2019-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-02
971/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 06/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 roku. 2019-12-02
970/2019/P 2019-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-02
969/2019/P 2019-11-29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-12-02
968/2019/P 2019-11-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-11-29
967/2019/P 2019-11-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2020) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarach udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2019-11-29
965/2019/P 2019-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób", w 2020 roku. 2019-11-28
964/2019/P 2019-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 21, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-11-28