Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
520/2020/P 2020-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Miastkowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-15
519/2020/P 2020-07-14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu. 2020-07-14
518/2020/P 2020-07-14 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w związku z realizacją zadań określonych w uchwale Rady Miasta Poznania Nr LVII/1065/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu. 2020-07-14
503/2020/P 2020-07-13 zmieniające zarządzenie Nr 997/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska. 2020-08-01
502/2020/P 2020-07-13 zmieniające zarządzenie Nr 986/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2020-08-01
517/2020/P 2020-07-13 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu przy ul. Matejki 8/10. 2020-07-13
516/2020/P 2020-07-13 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych ze zmianą nazwy Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu. 2020-07-13
515/2020/P 2020-07-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w ramach priorytetu pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-07-13
514/2020/P 2020-07-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Glebowej" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2020-07-13
513/2020/P 2020-07-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ul. Glebowej" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2020-07-13
512/2020/P 2020-07-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2020-07-13
511/2020/P 2020-07-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2020-07-13
510/2020/P 2020-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2020-07-13
509/2020/P 2020-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-13
508/2020/P 2020-07-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-07-13
507/2020/P 2020-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Klaudyny Potockiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-13
506/2020/P 2020-07-13 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2020-07-13
505/2020/P 2020-07-13 w sprawie odwołania pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej ze stanowiska zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania. 2020-07-13
504/2020/P 2020-07-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-07-13
42/2020/K 2020-07-13 w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2020-07-13
41/2020/K 2020-07-13 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-07-13
501/2020/P 2020-07-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00089752/4, o powierzchni 34 m, stanowiącej ul. Gosienieckiego. 2020-07-09
500/2020/P 2020-07-09 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania udziału w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 48 m, zajętej pod drogę publiczną. 2020-07-09
499/2020/P 2020-07-09 w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji wakacyjnej "LATO nie_LETNIE". 2020-07-09
498/2020/P 2020-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Andaluzyjskiej 19, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-08
497/2020/P 2020-07-08 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Aliną Skrobek, na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. św. Czesława 6a. 2020-07-08
496/2020/P 2020-07-08 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-08
495/2020/P 2020-07-08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1, pani Annie Matuszewskiej. 2020-07-08
494/2020/P 2020-07-08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4, pani Katarzynie Kaweckiej. 2020-07-08
493/2020/P 2020-07-08 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Kaczor do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 68 w Poznaniu, ul. Piwna 1a. 2020-07-08
492/2020/P 2020-07-08 w sprawie nawiązania stosunku pracy i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147 pani Renacie Kaczmarek. 2020-07-08
491/2020/P 2020-07-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147. 2020-07-08
490/2020/P 2020-07-08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Najładniejszy wianek dożynkowy" oraz powołania Komisji Konkursowej. 2020-07-08
489/2020/P 2020-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Gertrudy Konatkowskiej, nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Zygmunta Zaleskiego oraz nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Tadeusza Kotarbińskiego w Poznaniu. 2020-07-08
488/2020/P 2020-07-08 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. 2020-07-08
487/2020/P 2020-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-08
486/2020/P 2020-07-07 w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 2020-07-07
485/2020/P 2020-07-07 w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2020-07-07
484/2020/P 2020-07-06 w sprawie wyznaczenia pani Wiesławy Rogackiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1. 2020-07-06
483/2020/P 2020-07-03 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2020-07-03
482/2020/P 2020-07-02 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy trasy tramwajowej na Marcelin. 2020-07-02
481/2020/P 2020-07-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8 , 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-02
480/2020/P 2020-07-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środka trwałego o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-02
479/2020/P 2020-07-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych o charakterze dydaktycznym zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-02
478/2020/P 2020-07-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych o charakterze dydaktycznym zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-02
477/2020/P 2020-07-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-07-02
476/2020/P 2020-07-02 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00133396/4 oraz PO2P/00017703/1, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina część B" pod drogę publiczną. 2020-07-02
475/2020/P 2020-07-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-02
474/2020/P 2020-07-02 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Fabrycznej w Poznaniu. 2020-07-02
473/2020/P 2020-07-01 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na siódmą kadencję. 2020-07-01
472/2020/P 2020-07-01 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXVII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2020-07-01
471/2020/P 2020-06-30 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2020-06-30
468/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2020-06-29
467/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru Ósmego Dnia. 2020-06-29
466/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2020-06-29
465/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2020-06-29
464/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2020-06-29
463/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Estrady Poznańskiej. 2020-06-29
462/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2020-06-29
461/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2020-06-29
460/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2020-06-29
459/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Centrum Kultury "Zamek". 2020-06-29
458/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2020-06-29
457/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Biblioteki Raczyńskich. 2020-06-29
456/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2020-06-29
455/2020/P 2020-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2020-06-29
446/2020/P 2020-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-06-29
39/2020/K 2020-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-06-29
470/2020/P 2020-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2020-06-26
454/2020/P 2020-06-26 w sprawie zasad rozliczania z realizacji zadań własnych gminy powierzonych do wykonywania Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 2020-06-26
453/2020/P 2020-06-26 uchylające uchwałę Nr 390/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2001 r. ze zm. 2020-06-26
452/2020/P 2020-06-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu. 2020-06-26
451/2020/P 2020-06-26 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2020-06-26
450/2020/P 2020-06-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2020-06-26
449/2020/P 2020-06-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2020-06-26
448/2020/P 2020-06-26 w sprawie powołania Kapituły Konkursu Kultura na Wynos na najlepsze poznańskie inicjatywy kulturalne udostępnione publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r., a 15 czerwca 2020 r., prezentowane z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów. 2020-06-26
40/2020/K 2020-06-26 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2020-06-26
444/2020/P 2020-06-25 w sprawie wyznaczenia pana Michała Kaczmarka do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15. 2020-07-01
447/2020/P 2020-06-25 w sprawie określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników obsługujących jednostki organizacyjne. 2020-06-25
445/2020/P 2020-06-25 w sprawie powierzenia pani Magdalenie Stachowiak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, ul. Sarmacka 105. 2020-06-25
443/2020/P 2020-06-25 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-06-25
442/2020/P 2020-06-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 49/2020 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych" w roku 2020. 2020-06-25
441/2020/P 2020-06-24 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie miasta Poznania. 2020-06-24
440/2020/P 2020-06-24 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, objętej księgą wieczystą o numerze xxx, stanowiącej własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Uniwesrytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Umultowskiej i Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 385/8 i działka 385/9 z arkusza mapy 14 obręb Umultowo oraz prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, objętej księgą wieczystą o numerze xxx, stanowiącej własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Umultowskiej, Romana Pollaka, Wacława Strażewicza, Zygmunta Szweykowskiego, Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Bogumiła Krygowskiego i Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działki: 386/189, 386/190, 386/194, 386/195, 386/198, 386/199 z arkusza mapy 14 obręb Umultowo, przeznaczonych w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Umultowo Zachód w Poznaniu oraz "Morasko - Radojewo - Umultowo" Kampus UAM w Poznaniu pod drogi publiczne. 2020-06-24
439/2020/P 2020-06-24 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Michałowo. 2020-06-24
438/2020/P 2020-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Wąwozowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-06-24
437/2020/P 2020-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Katalońskiej 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-06-24
436/2020/P 2020-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-06-24
435/2020/P 2020-06-24 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, ark. 19, dz. 2/12, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00278552/7, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 2020-06-24
38/2020/K 2020-06-24 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowej oceny pracowniczej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-06-24
434/2020/P 2020-06-23 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zespołu Żłobków Nr 2, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 5/9, nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym na zadanie pn. "Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem w Żłobku Niezapominajka przy ul. Moniki Cegłowskiej 14 w Poznaniu". 2020-06-23
433/2020/P 2020-06-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-06-23
432/2020/P 2020-06-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Starkowskiej 24a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-06-23
431/2020/P 2020-06-23 w sprawie przyjęcia na lata 2020-2021 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Poznania. 2020-06-23
37/2020/K 2020-06-23 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-06-23
430/2020/P 2020-06-22 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązywania problemów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu. 2020-06-22
429/2020/P 2020-06-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2020-06-19
428/2020/P 2020-06-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Gertrudy Konatkowskiej, nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Zygmunta Zaleskiego oraz nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Tadeusza Kotarbińskiego w Poznaniu. 2020-06-18
427/2020/P 2020-06-18 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Północno-Zachodni Klin Zieleni w Poznaniu część G" pod drogę publiczną. 2020-06-18
426/2020/P 2020-06-18 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-06-18
425/2020/P 2020-06-16 w sprawie ustalenia w 2020 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2020-06-16
424/2020/P 2020-06-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-06-16
423/2020/P 2020-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Jasnej Roli, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 15, działka nr 17/2, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Jasnej Roli, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 17, działka nr 3/1. 2020-06-16
36/2020/K 2020-06-16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2020-06-16
422/2020/P 2020-06-15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35, pani Lidii Raczak. 2020-06-15
421/2020/P 2020-06-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 58, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/4 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-06-12
420/2020/P 2020-06-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-06-12
419/2020/P 2020-06-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania". 2020-06-12
418/2020/P 2020-06-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2020 roku. 2020-06-10
417/2020/P 2020-06-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Głuszyna. 2020-06-09
416/2020/P 2020-06-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki w Poznaniu. 2020-06-09
415/2020/P 2020-06-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu rozbudowy ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawy bezpiczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do ul. Zwierzynieckiej. 2020-06-09
414/2020/P 2020-06-09 w sprawie odwołania pana Janusza Kaczmarka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1. 2020-06-09
413/2020/P 2020-06-09 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Lesińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2020-06-09
412/2020/P 2020-06-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19, pani Agnieszce Jamie. 2020-06-09
411/2020/P 2020-06-09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147. 2020-06-09
35/2020/K 2020-06-09 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-06-09
410/2020/P 2020-06-08 w sprawie odwołania pani Elżbiety Zarębskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35. 2020-06-08
409/2020/P 2020-06-05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05
408/2020/P 2020-06-04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10, pani Małgorzacie Dembskiej. 2020-06-04
407/2020/P 2020-06-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2020-06-03
406/2020/P 2020-06-03 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2020-06-03
405/2020/P 2020-06-03 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2020 roku. 2020-06-03
404/2020/P 2020-06-03 w sprawie blokowania planowanych wydatków Miasta Poznania w 2020 roku. 2020-06-03
403/2020/P 2020-06-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 roku. 2020-06-03
34/2020/K 2020-06-03 w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zablokowanych wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku. 2020-06-03
402/2020/P 2020-06-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-06-02
401/2020/P 2020-06-02 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie ulicy Krakowiaków i Górali w Poznaniu. 2020-06-02
400/2020/P 2020-06-02 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu. 2020-06-02
399/2020/P 2020-06-02 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania". 2020-06-02
398/2020/P 2020-06-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-06-02
397/2020/P 2020-06-02 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie miasta Poznania. 2020-06-02
396/2020/P 2020-06-02 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, panu Mirosławowi Kaczyńskiemu. 2020-06-02
395/2020/P 2020-06-02 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania. 2020-06-02
394/2020/P 2020-06-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 , panu Krzysztofowi Kubiakowi. 2020-06-01
393/2020/P 2020-06-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-06-01
392/2020/P 2020-06-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu, w rejonie ulic: Jana Henryka Dąbrowskiego i Zygmunta Żuraszka, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-06-01
392a/2020/P 2020-05-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-05-29
391/2020/P 2020-05-29 w sprawie odwołania pana Wojciecha Melosika ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu, ul. Druskienicka 32. 2020-05-29
390/2020/P 2020-05-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-05-28
389/2020/P 2020-05-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-28
388/2020/P 2020-05-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-05-28
33/2020/K 2020-05-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. 2020-05-28
387/2020/P 2020-05-27 w sprawie przekazania Osiedlu Naramowice w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej przy ul. Czarnucha. 2020-05-27
386/2020/P 2020-05-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-05-27
32/2020/K 2020-05-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-05-27
31/2020/K 2020-05-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-05-27
385/2020/P 2020-05-26 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2020-05-26
384/2020/P 2020-05-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2020 na powierzenie realizację zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2020-05-26
383/2020/P 2020-05-25 zmieniające zarządzenie Nr 16/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2020-06-13
382/2020/P 2020-05-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2020-05-25
381/2020/P 2020-05-25 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-05-25
380/2020/P 2020-05-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2020 roku. 2020-05-21
379/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
378/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
377/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Żniwnej 1, 61-663 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
376/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-536 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
375/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
374/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul. Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
373/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
372/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
371/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
370/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
369/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
368/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
367/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, z siedzibą przy ul. Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
366/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
365/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, z siedzibą przy ul. Podkomorskiej 49, 60-326 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
364/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
363/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 40, 60-327 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
362/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
361/2020/P 2020-05-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-05-21
360/2020/P 2020-05-21 w sprawie terminu przekazania jednostkom pomocniczych Miasta - Osiedlom informacji o naliczonych środkach wolnych na 2021 rok. 2020-05-21
359/2020/P 2020-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I.J Paderewskiego w Poznaniu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. 2020-05-21
358/2020/P 2020-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 19. 2020-05-21
357/2020/P 2020-05-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2020 roku. 2020-05-21
356/2020/P 2020-05-21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Władysława Reymonta. 2020-05-21
355/2020/P 2020-05-21 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach programu "Przyjazne Podwórko". 2020-05-21
354/2020/P 2020-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Józefa Łęgowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-05-21
353/2020/P 2020-05-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Wąwozowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-05-21
352/2020/P 2020-05-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-21
351/2020/P 2020-05-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-21
350/2020/P 2020-05-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-20
349/2020/P 2020-05-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-05-19
348/2020/P 2020-05-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-05-19
347/2020/P 2020-05-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/132, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działki nr 81/6, 81/7, 81/8 i 81/9. 2020-05-18
346/2020/P 2020-05-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50, pani Paulinie Zajdel. 2020-05-18
345/2020/P 2020-05-18 w sprawie odwołania pani Anny Kończak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50. 2020-05-18
344/2020/P 2020-05-14 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Poznań dostępny - 2019". 2020-05-14
343/2020/P 2020-05-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 27 lutego 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 42/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 r. 2020-05-14
342/2020/P 2020-05-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-14
341/2020/P 2020-05-14 w sprawie określenia wzoru listy poparcia projektu oraz formularza zgłoszeniowego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 2020-05-14
340/2020/P 2020-05-12 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości wraz z budowlami, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ulicy Murawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 4/4 z arkusza mapy 08, obręb Winiary. 2020-05-12
339/2020/P 2020-05-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-05-12
30/2020/K 2020-05-12 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-05-12
338/2020/P 2020-05-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2020-05-11
337/2020/P 2020-05-11 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147. 2020-05-11
336/2020/P 2020-05-07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2020-05-07
335/2020/P 2020-05-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-05-07
334/2020/P 2020-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-05-06