Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
165/2021/P 2021-02-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-02-24
164/2021/P 2021-02-23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 2021-02-23
163/2021/P 2021-02-23 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznego młodzieżowego domu kultury. 2021-02-23
162/2021/P 2021-02-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu, ul. Bukowska 16, pani Danucie Eckert. 2021-02-23
161/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu, ul. Bukowska 16. 2021-02-23
160/2021/P 2021-02-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, panu Krzysztofowi Kubiakowi. 2021-02-23
159/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17. 2021-02-23
158/2021/P 2021-02-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Violetcie Nowak. 2021-02-23
157/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2021-02-23
156/2021/P 2021-02-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, ul. Garbary 82, pani Ewie Frąckowiak. 2021-02-23
155/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2021-02-23
154/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu, os. Oświecenia 1. 2021-02-23
153/2021/P 2021-02-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Bosa 9. 2021-02-23
152/2021/P 2021-02-23 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-23
8/2021/K 2021-02-22 w sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków rad osiedli o przekazanie nieruchomości do zarządzania i korzystania. 2021-02-22
151/2021/P 2021-02-22 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2021-02-22
150/2021/P 2021-02-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-02-22
149/2021/P 2021-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2021 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w roku 2021. 2021-02-22
148/2021/P 2021-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Antoninek - Zieliniec - Kobylepole w Poznaniu, do korzystania nieruchomości położonej przy ul. Wandy i Sabiny. 2021-02-19
147/2021/P 2021-02-19 w sprawie przekazania do korzystania Osiedlu Ławica w Poznaniu nieruchomości położonej przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej. 2021-02-19
146/2021/P 2021-02-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-19
145/2021/P 2021-02-19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". 2021-02-19
144/2021/P 2021-02-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2021-02-19
143/2021/P 2021-02-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2021-02-19
142/2021/P 2021-02-18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605 oraz 63003, w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-02-18
141/2021/P 2021-02-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-17
140/2021/P 2021-02-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-02-17
139/2021/P 2021-02-17 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrażania zasad "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu. 2021-02-17
138/2021/P 2021-02-17 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2021 roku. 2021-02-17
137/2021/P 2021-02-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 31/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na rok 2021 - w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting oraz Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki. 2021-02-16
136/2021/P 2021-02-16 w sprawie naboru i wykonywania niektórych uprawnień Prezydenta Miasta Poznania jako zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. 2021-02-16
135/2021/P 2021-02-16 w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji "kropla dobra - Poznań dziękuje za osocze". 2021-02-16
134/2021/P 2021-02-15 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-02-15
133/2021/P 2021-02-15 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2021-02-15
132/2021/P 2021-02-15 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22. 2021-02-15
131/2021/P 2021-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, os, Rusa 56, pani Hannie Czajkowskiej. 2021-02-11
130/2021/P 2021-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 116 w Poznaniu, os. Pod Lipami 107. 2021-02-11
129/2021/P 2021-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, os. Rusa 56. 2021-02-11
128/2021/P 2021-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 116 w Poznaniu, os, Pod Lipami 107, pani Krystynie Szyc. 2021-02-11
127/2021/P 2021-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 67 w Poznaniu, ul. Słowicza 15. 2021-02-11
126/2021/P 2021-02-11 w sprawie standardów ochrony ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej w planowaniu i realizacji prac budowlanych, w tym remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzania ich siedlisk. 2021-02-11
125/2021/P 2021-02-11 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10. 2021-02-11
124/2021/P 2021-02-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Baczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-02-11
123/2021/P 2021-02-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2021-02-11
122/2021/P 2021-02-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2021-02-11
121/2021/P 2021-02-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych). 2021-02-11
120/2021/P 2021-02-10 w sprawie odwołania pani Ewy Kubot ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2021-02-10
119/2021/P 2021-02-10 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w 2021 roku. 2021-02-10
118/2021/P 2021-02-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-10
117/2021/P 2021-02-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)", w 2021 roku. 2021-02-10
116/2021/P 2021-02-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2021-02-10
115/2021/P 2021-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich". 2021-02-09
114/2021/P 2021-02-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 93 w Poznaniu, ul. Skibowa 13, pani Iwonie Kruszonie. 2021-02-08
113/2021/P 2021-02-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4, pani Katarzynie Kaweckiej. 2021-02-08
112/2021/P 2021-02-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2, pani Barbarze Stachowiak. 2021-02-08
111/2021/P 2021-02-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2021-02-08
110/2021/P 2021-02-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu, os. Jagiellońskie 128, pani Agacie Ratajczak. 2021-02-08
109/2021/P 2021-02-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu, os. Jagiellońskie 128. 2021-02-08
108/2021/P 2021-02-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 93 w Poznaniu, ul. Skibowa 13. 2021-02-08
107/2021/P 2021-02-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4. 2021-02-08
106/2021/P 2021-02-08 w sprawie powołania Zespołu Monitorującego w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. 2021-02-08
105/2021/P 2021-02-08 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-02-08
103/2021/P 2021-02-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta i Kazimierza Jarochowskiego, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 2021-02-08
104/2021/P 2021-02-08 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Rudzińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2021-02-01
99/2021/P 2021-02-05 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-02-05
98/2021/P 2021-02-05 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2021-02-05
97/2021/P 2021-02-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-02-05
102/2021/P 2021-02-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-05
101/2021/P 2021-02-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-02-05
100/2021/P 2021-02-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Leopolda Staffa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-02-05
96/2021/P 2021-02-04 w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego za rok 2021 członkom Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2021-02-04
95/2021/P 2021-02-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 29/2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2021. 2021-02-04
94/2021/P 2021-02-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2021-02-04
93/2021/P 2021-02-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-02-04
7/2021/K 2021-02-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-02-04
6/2021/K 2021-02-03 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2020 roku. 2021-02-03
92/2021/P 2021-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr D lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-02-02
91/2021/P 2021-02-02 w sprawie ustalenia minimalnej wymaganej liczby punktów kwalifikującej do ujęcia na rocznych listach socjalnej i mieszkaniowej tworzonych w 2021 r. 2021-02-02
90/2021/P 2021-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-02-02
89/2021/P 2021-02-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-02
88/2021/P 2021-02-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-02-02
87/2021/P 2021-02-01 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu. 2021-02-01
86/2021/P 2021-02-01 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zagadnień Poznańskiego Panelu Obywatelskiego związanych z ochroną klimatu oraz przystosowaniem do zachodzących zmian klimatu w Poznaniu. 2021-02-01
85/2021/P 2021-02-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w roku 2021. 2021-02-01
84/2021/P 2021-02-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w roku 2021. 2021-02-01
83/2021/P 2021-02-01 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów publicznych szkół. 2021-02-01
82/2021/P 2021-02-01 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych. 2021-02-01
81/2021/P 2021-02-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Henryka Zygalskiego i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-02-01
80/2021/P 2021-01-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2021 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na powierzenie zadań publicznych polegających na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację róznorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku. 2021-01-29
79/2021/P 2021-01-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-01-29
78/2021/P 2021-01-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2021, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 20 listopada 2020 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2021, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2021-01-29
77/2021/P 2021-01-28 w sprawie zasad realizacji zadania powierzonego do wykonywania spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na mocy uchwały Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. 2021-01-28
76/2021/P 2021-01-28 w sprawie ustalenia procedur wprowadzania nowego zawodu w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-01-28
74/2021/P 2021-01-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2021-01-28
75/2021/P 2021-01-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2021 i 2022. 2021-01-27
5/2021/K 2021-01-27 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji zasobu nieruchomości do zbycia w Poznaniu. 2021-01-27
73/2021/P 2021-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-01-26
72/2021/P 2021-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 35 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 109, pani Barbarze Mazurkiewicz. 2021-01-26
71/2021/P 2021-01-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 35 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 109. 2021-01-26
70/2021/P 2021-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102, pani Ewie Lesińskiej. 2021-01-26
69/2021/P 2021-01-26 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2021-01-26
68/2021/P 2021-01-26 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznego młodzieżowego domu kultury. 2021-01-26
67/2021/P 2021-01-26 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 2021-01-26
66/2021/P 2021-01-26 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na obszarze miasta Poznania. 2021-01-26
65/2021/P 2021-01-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 28/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2021. 2021-01-26
64/2021/P 2021-01-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-01-26
4/2021/K 2021-01-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-01-26
63/2021/P 2021-01-25 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00268337/8, zajętej pod układ drogowy ul. Przemysłowej w Poznaniu. 2021-01-25
62/2021/P 2021-01-25 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2021-01-25
61/2021/P 2021-01-25 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2021-01-25
60/2021/P 2021-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-01-25
59/2021/P 2021-01-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, pani Małgorzacie Nawojczyk. 2021-01-25
58/2021/P 2021-01-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8. 2021-01-25
57/2021/P 2021-01-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu, os. Czecha 59. 2021-01-25
56/2021/P 2021-01-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu, os. Czecha 59, panu Markowi Kordusowi. 2021-01-25
55/2021/P 2021-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 22 grudnia 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 i 2022 roku. 2021-01-25
54/2021/P 2021-01-21 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw Dostępności. 2021-01-21
53/2021/P 2021-01-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97, pani Jadwidze Misch. 2021-01-21
52/2021/P 2021-01-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2021-01-21
51/2021/P 2021-01-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 w Poznaniu, os. Orła Białego 29, pani Annie Kozłowskiej. 2021-01-21
50/2021/P 2021-01-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Poznaniu, os. Orła Białego 29. 2021-01-21
49/2021/P 2021-01-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 w Poznaniu, ul. Bosa 16, pani Ewie Knychale. 2021-01-21
48/2021/P 2021-01-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 8 w Poznaniu, ul. Bosa 16. 2021-01-21
47/2021/P 2021-01-21 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2021-01-21
46/2021/P 2021-01-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-01-21
45/2021/P 2021-01-20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo dotyczących zmiany statutu Osiedla. 2021-01-20
44/2021/P 2021-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605 oraz 63003, w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-01-20
43/2021/P 2021-01-20 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-01-20
41/2021/P 2021-01-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2021. 2021-01-20
3/2021/K 2021-01-20 w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami. 2021-01-20
42/2021/P 2021-01-19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zakładowi Lasów Poznańskich, z siedzibą przy ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań, instalacji z drewna, która stanowi początek trasy "Ścieżka w koronach drzew". 2021-01-19
40/2021/P 2021-01-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu na osiedlu Winiary, stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego. 2021-01-18
39/2021/P 2021-01-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)", w 2021 roku. 2021-01-18
38/2021/P 2021-01-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. 2021-01-18
37/2021/P 2021-01-15 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2021-01-15
36/2021/P 2021-01-15 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)", w 2021 roku. 2021-01-15
35/2021/P 2021-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-01-14
33/2021/P 2021-01-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2021-01-14
32/2021/P 2021-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2021-01-14
34/2021/P 2021-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Kościelnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-01-13
31/2021/P 2021-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Saperskiej 14a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-01-13
30/2021/P 2021-01-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-01-13
29/2021/P 2021-01-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-01-13
28/2021/P 2021-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Podbiałowej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-01-13
27/2021/P 2021-01-13 w sprawie aktualizacji kart adresowych zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania. 2021-01-13
26/2021/P 2021-01-13 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024". 2021-01-13
25/2021/P 2021-01-13 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2021-01-01
24/2021/P 2021-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2021-01-11
23/2021/P 2021-01-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2021-01-11
22/2021/P 2021-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo" w 2021 roku. 2021-01-11
21/2021/P 2021-01-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2021 i 2022. 2021-01-08
20/2021/P 2021-01-08 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2021 r. 2021-01-08
19/2021/P 2021-01-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-01-08
9/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 89 w Poznaniu, ul. Kasprzaka 46. 2021-01-07
8/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298. 2021-01-07
18/2021/P 2021-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, panu Karolowi Sarnie. 2021-01-07
17/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstaowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1. 2021-01-07
16/2021/P 2021-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu, ul. Krakowska 17a, panu Karolowi Seifertowi. 2021-01-07
15/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu, ul. Krakowska 17a. 2021-01-07
14/2021/P 2021-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, ul. Raszyńska 48, panu Tomaszowi Szłapińskiemu. 2021-01-07
13/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, ul. Raszyńska 48. 2021-01-07
12/2021/P 2021-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Marka Hłaski 16, pani Elżbiecie Przybylak. 2021-01-07
11/2021/P 2021-01-07 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Marka Hłaski 16. 2021-01-07
10/2021/P 2021-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 89 w Poznaniu, ul. Kasprzaka 46, pani Małgorzacie Zakrzewskiej. 2021-01-07
7/2021/P 2021-01-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-01-05
4/2021/P 2021-01-05 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2021-01-05
1/2021/P 2021-01-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna. 2021-01-20
6/2021/P 2021-01-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2021 na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2021-01-04
5/2021/P 2021-01-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. 2021-01-04
3/2021/P 2021-01-04 w sprawie planu finansowego na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-01-04
2/2021/P 2021-01-04 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-01-04
2/2021/K 2021-01-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-01-04
1/2021/K 2021-01-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-01-01
1082/2020/P 2020-12-31 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2021-01-01
77/2020/K 2020-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-12-31
76/2020/K 2020-12-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-12-31
1081/2020/P 2020-12-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-12-31
1080/2020/P 2020-12-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-12-31
1079/2020/P 2020-12-30 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2021-01-01
75/2020/K 2020-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2021-01-01
74/2020/K 2020-12-29 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-01-01
1078/2020/P 2020-12-29 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-12-29
1077/2020/P 2020-12-29 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2020-12-29
1076/2020/P 2020-12-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1, 61-161 Poznań, nakładów inwestycyjnych powstałych w ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu". 2020-12-29
1075/2020/P 2020-12-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-12-29
1074/2020/P 2020-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-12-29
1073/2020/P 2020-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)", w 2021 roku. 2020-12-29
1072/2020/P 2020-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 roku w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-12-29
1071/2020/P 2020-12-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-12-28
73/2020/K 2020-12-23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2021-01-01
1069/2020/P 2020-12-23 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2021-01-01
72/2020/K 2020-12-23 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-12-23
1070/2020/P 2020-12-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2020-12-23
1068/2020/P 2020-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2020-12-23
1067/2020/P 2020-12-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2021. 2020-12-23
1066/2020/P 2020-12-23 w sprawie Regulaminu Konkursu o tytuł SUPERŻŁOBEK, SUPERPRZEDSZKOLE 2020. 2020-12-23
1065/2020/P 2020-12-23 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2020-12-23
1064/2020/P 2020-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 15/2021) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2020-12-23
1063/2020/P 2020-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 16/2021) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2020-12-23
1061/2020/P 2020-12-23 w sprawie planu finansowego na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-23