Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
401/2022/P 2022-05-17 w sprawie przekazania Osiedlu Morasko-Radojewo w Poznaniu do korzystania nieruchomości przy ul. Radojewo 20. 2022-05-17
400/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-17
399/2022/P 2022-05-17 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew. 2022-05-17
398/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych. 2022-05-17
397/2022/P 2022-05-17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bygdoska 4. 2022-05-17
396/2022/P 2022-05-17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21. 2022-05-17
395/2022/P 2022-05-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1, pani Beacie Dąbek. 2022-05-17
394/2022/P 2022-05-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17, pani Weronice Włodarskiej. 2022-05-17
393/2022/P 2022-05-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2022-05-17
392/2022/P 2022-05-17 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji działań z zakresu FAS/FASD w Poznaniu. 2022-05-17
28/2022/K 2022-05-17 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-17
391/2022/P 2022-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. 2022-05-16
389/2022/P 2022-05-16 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2022-05-16
388/2022/P 2022-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r. 2022-05-16
387/2022/P 2022-05-13 w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". 2022-05-13
386/2022/P 2022-05-13 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", z siedzibą przy ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". 2022-05-13
385/2022/P 2022-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022 roku. 2022-05-13
384/2022/P 2022-05-13 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. 2022-05-13
383/2022/P 2022-05-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku. 2022-05-13
382/2022/P 2022-05-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. 2022-05-12
381/2022/P 2022-05-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 maja 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 70/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-12
379/2022/P 2022-05-11 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. 2022-05-11
380/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. 2022-05-10
378/2022/P 2022-05-10 w sprawie odwołania pana Dariusza Smoczka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2. 2022-05-10
377/2022/P 2022-05-10 w sprawie wyznaczenia pani Oli Gołaszewskiej-Schefler do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 100 w Poznaniu, ul. Swoboda 57. 2022-05-10
376/2022/P 2022-05-10 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Szulc do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2022-05-10
375/2022/P 2022-05-10 w sprawie wynajmowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomościach nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2022-05-10
374/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Wodnej 20 i placu Kolegiackim 7, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 16, działka nr 20, której udział wynoszący 1/2 części przeznaczony jest przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Dmowskiego 122, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Górczyn, arkusz mapy 06, działka nr 108. 2022-05-10
373/2022/P 2022-05-10 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" polegającego na budowie budynku domu pomocy społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu. 2022-05-10
372/2022/P 2022-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2022-05-10
371/2022/P 2022-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny. 2022-05-10
370/2022/P 2022-05-10 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej. 2022-05-10
369/2022/P 2022-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2022, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 marca 2022 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2022. 2022-05-10
368/2022/P 2022-05-10 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-05-10
367/2022/P 2022-05-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-05-10
26/2022/K 2022-05-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-05-10
366/2022/P 2022-05-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2022-05-09
365/2022/P 2022-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2022 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-09
364/2022/P 2022-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2022 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-05-09
363/2022/P 2022-05-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Małgorzacie Palickiej. 2022-05-05
362/2022/P 2022-05-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2022-05-05
361/2022/P 2022-05-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1. 2022-05-05
360/2022/P 2022-05-05 w sprawie odwołania pani Hanny Gintrowicz ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2022-05-05
359/2022/P 2022-05-05 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 66/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022. 2022-05-05
358/2022/P 2022-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu". 2022-05-05
357/2022/P 2022-05-05 w sprawie określenia zasad nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2022-05-05
356/2022/P 2022-05-05 w sprawie powołania Rady Teatru Animacji w Poznaniu. 2022-05-05
25/2022/K 2022-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-05-05
24/2022/K 2022-05-05 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-05
355/2022/P 2022-05-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Za Cytadelą, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-05-04
354/2022/P 2022-05-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", pod tytułem "Zapewnienie wsparcia mieszkańcom w 162 lokalach utworzonych w 50 mieszkaniach komunalnych o powierzchni przekraczjącej 80 m" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-05-01
353/2022/P 2022-05-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-05-02
352/2022/P 2022-05-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 60/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. 2022-05-02
351/2022/P 2022-05-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-05-02
350/2022/P 2022-05-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r. 2022-05-02
349/2022/P 2022-04-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2022-04-29
346/2022/P 2022-04-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-04-29
348/2022/P 2022-04-28 w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2022 rok. 2022-04-28
347/2022/P 2022-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok. 2022-04-28
345/2022/P 2022-04-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego symbolem 9KD-D. 2022-04-28
344/2022/P 2022-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 2022-04-28
343/2022/P 2022-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 2022-04-28
342/2022/P 2022-04-28 w sprawie Regulaminu konkursu "Inicjatory". 2022-04-28
341/2022/P 2022-04-28 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-04-28
340/2022/P 2022-04-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-04-28
23/2022/K 2022-04-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-04-28
339/2022/P 2022-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku. 2022-04-27
338/2022/P 2022-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej. 2022-04-27
337/2022/P 2022-04-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 64/2022 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych" w roku 2022. 2022-04-27
21/2022/K 2022-04-26 uchylające zarządzenie w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii. 2022-05-01
336/2022/P 2022-04-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w latach 2022-2024. 2022-04-26
335/2022/P 2022-04-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2022 roku. 2022-04-26
334/2022/P 2022-04-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-04-26
333/2022/P 2022-04-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Bobrzańskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-04-26
20/2022/K 2022-04-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-04-26
22/2022/K 2022-04-26 w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 44/2021/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 października 2021 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-04-01
332/2022/P 2022-04-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26. 2022-04-25
331/2022/P 2022-04-25 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej. 2022-04-25
330/2022/P 2022-04-25 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2022-04-25
329/2022/P 2022-04-25 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej specjalnej. 2022-04-25
328/2022/P 2022-04-25 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2022-04-25
327/2022/P 2022-04-25 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek. 2022-04-25
326/2022/P 2022-04-25 w sprawie odwołania pani Hanny Ruszkowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2022-04-25
325/2022/P 2022-04-25 w sprawie odwołania pani Ewy Lesińskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2022-04-25
324/2022/P 2022-04-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2022-04-22
323/2022/P 2022-04-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, pani Agacie Stabrowskiej. 2022-04-22
322/2022/P 2022-04-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118, pani Ilonie Dzikowskiej. 2022-04-22
319/2022/P 2022-04-22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-04-22
318/2022/P 2022-04-22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-04-22
19/2022/K 2022-04-22 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-04-22
321/2022/P 2022-04-21 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o najem lokalu w programie "Mieszkanie dla Seniora" z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania. 2022-04-21
320/2022/P 2022-04-21 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2022 roku. 2022-04-21
317/2022/P 2022-04-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. 2022-04-21
316/2022/P 2022-04-21 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-21
315/2022/P 2022-04-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 62/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku. 2022-04-21
314/2022/P 2022-04-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2022 roku. 2022-04-21
313/2022/P 2022-04-20 w sprawie odwołania pani Anny Frątczak-Nogaj ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2022-04-20
312/2022/P 2022-04-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1, 61-161 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu". 2022-04-20
311/2022/P 2022-04-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu". 2022-04-20
310/2022/P 2022-04-20 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości o powierzchni 89 m, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00206499/2, przeznaczonej pod drogę publiczną. 2022-04-20
309/2022/P 2022-04-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 63/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka" w 2022 r. 2022-04-15
308/2022/P 2022-04-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2022-04-15
307/2022/P 2022-04-15 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 61/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w roku 2022. 2022-04-15
306/2022/P 2022-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r. 2022-04-15
305/2022/P 2022-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia programu "Wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej". 2022-04-14
304/2022/P 2022-04-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 57/2022). 2022-04-14
303/2022/P 2022-04-14 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu. 2022-04-14
302/2022/P 2022-04-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 54/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r. 2022-04-14
301/2022/P 2022-04-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-04-14
300/2022/P 2022-04-14 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 2022-04-14
299/2022/P 2022-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń w związku z przeprowadzoną reformą oświaty. 2022-04-14
298/2022/P 2022-04-14 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej. 2022-04-14
297/2022/P 2022-04-14 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-04-14
296/2022/P 2022-04-14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-04-14
18/2022/K 2022-04-14 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-04-14
295/2022/P 2022-04-13 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2022 roku. 2022-04-13
294/2022/P 2022-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2022 roku. 2022-04-12
293/2022/P 2022-04-12 w sprawie wyznaczenia pani Darii Staszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2022-04-12
292/2022/P 2022-04-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2022-04-12
291/2022/P 2022-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2022 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2022. 2022-04-12
290/2022/P 2022-04-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 60/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2022 roku. 2022-04-11
289/2022/P 2022-04-11 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 56/2022). 2022-04-11
288/2022/P 2022-04-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Miastkowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-04-11
287/2022/P 2022-04-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Strzeszyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2022-04-11
286/2022/P 2022-04-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Strzeszyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2022-04-11
285/2022/P 2022-04-08 w sprawie Regulaminu akcji społecznej "Poznanianki". 2022-04-08
284/2022/P 2022-04-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 54/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka" w 2022 r. 2022-04-08
283/2022/P 2022-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43, pani Wioletcie Ptak. 2022-04-08
282/2022/P 2022-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129, pani Izabeli Kaliskiej. 2022-04-08
281/2022/P 2022-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 118 w Poznaniu, ul. Płomienna 1, pani Marii Grządzielskiej-Matusz. 2022-04-08
280/2022/P 2022-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 178 w Poznaniu, os. Orła Białego 72, pani Małgorzacie Matusz. 2022-04-08
279/2022/P 2022-04-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1. 2022-04-08
278/2022/P 2022-04-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118. 2022-04-08
277/2022/P 2022-04-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" w Poznaniu symbolem 26KD-D. 2022-04-08
276/2022/P 2022-04-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu odpowiednio symbolami 16KD-D, 17KD-D. 2022-04-08
275/2022/P 2022-04-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem KD-Dxs/WS. 2022-04-08
274/2022/P 2022-04-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 12KD-D. 2022-04-08
273/2022/P 2022-04-07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia programu "Wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej". 2022-04-07
272/2022/P 2022-04-07 w sprawie odwołania pani Doroty Matuśkiewicz ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2022-04-07
17/2022/K 2022-04-06 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2022-05-01
270/2022/P 2022-04-06 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022. 2022-04-06
267/2022/P 2022-04-05 w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z opłat za korzystanie z toalet miejskich zarządzanych przez Usługi Komunalne. 2022-04-15
266/2022/P 2022-04-05 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Usługi Komunalne. 2022-04-15
268/2022/P 2022-04-05 w sprawie zwolnienia z ponoszenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska. 2022-04-07
271/2022/P 2022-04-05 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem KD-Dxs/WS. 2022-04-05
269/2022/P 2022-04-05 w sprawie zasad sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 2022-04-05
265/2022/P 2022-04-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2022-04-04
264/2022/P 2022-04-04 w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym w Poznaniu dla obywateli Ukrainy. 2022-04-04
263/2022/P 2022-04-04 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w latach 2022-2024. 2022-04-04
262/2022/P 2022-04-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-04-04
261/2022/P 2022-04-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2022-04-04
260/2022/P 2022-04-04 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 2022-04-04
259/2022/P 2022-04-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-04-04
16/2022/K 2022-04-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-04-04
258/2022/P 2022-03-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-03-31
257/2022/P 2022-03-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 53/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 2022-03-31
256/2022/P 2022-03-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z póź. zm.)" w 2022 roku. 2022-03-31
255/2022/P 2022-03-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-03-31
254/2022/P 2022-03-31 w sprawie przyjęcia programu "Wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej". 2022-03-31
253/2022/P 2022-03-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, os. Lecha 14, pani Beacie Dutkiewicz. 2022-03-30
252/2022/P 2022-03-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 45 w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12, pani Jolancie Słomińskiej. 2022-03-30
251/2022/P 2022-03-30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 178 w Poznaniu, os. Orła Białego 72. 2022-03-30
250/2022/P 2022-03-30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43. 2022-03-30
249/2022/P 2022-03-30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129. 2022-03-30
248/2022/P 2022-03-30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 118 w Poznaniu, ul. Płomienna 1. 2022-03-30
247/2022/P 2022-03-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-03-30
246/2022/P 2022-03-30 w sprawie wyznaczenia pani Darii Staniszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2022-03-30
245/2022/P 2022-03-30 w sprawie wyznaczenia pani Joanny Bujak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1. 2022-03-30
243/2022/P 2022-03-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-03-30
14/2022/K 2022-03-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-03-30
244/2022/P 2022-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2022-03-29
242/2022/P 2022-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt. "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji" w 2022 roku. 2022-03-29
241/2022/P 2022-03-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt. "Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia na obszarze Św. Łazarza i Starego Miasta w Poznaniu" w 2022 roku. 2022-03-29
240/2022/P 2022-03-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 51/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)" w 2022 roku. 2022-03-29
239/2022/P 2022-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również dla 250 osób w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-03-29
15/2022/K 2022-03-29 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-03-29
231/2022/P 2022-03-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2022-04-13
238/2022/P 2022-03-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2022 na powierzanie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022. 2022-03-25
237/2022/P 2022-03-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022. 2022-03-25
236/2022/P 2022-03-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w 2022 roku. 2022-03-25
235/2022/P 2022-03-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2022 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób " polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-03-25
234/2022/P 2022-03-25 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2022-03-25
233/2022/P 2022-03-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020". 2022-03-25
232/2022/P 2022-03-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2022 na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw w formie regrantingu. 2022-03-25
230/2022/P 2022-03-24 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic J.H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu. 2022-03-24
229/2022/P 2022-03-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 28 lutego 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 49/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 2022-03-24
228/2022/P 2022-03-23 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznej bursy szkolnej. 2022-03-23
227/2022/P 2022-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych młodzieżowych domów kultury. 2022-03-23
226/2022/P 2022-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 42 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 15a, pani Barbarze Gryce. 2022-03-23
225/2022/P 2022-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu, os. Lecha 37, pani Kamilli Ponie. 2022-03-23
224/2022/P 2022-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, os. Lecha 14. 2022-03-23
223/2022/P 2022-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 45 w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12. 2022-03-23
222/2022/P 2022-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania". 2022-03-23
221/2022/P 2022-03-22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. 2022-03-22
220/2022/P 2022-03-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2022-03-22
219/2022/P 2022-03-22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2022-03-22
218/2022/P 2022-03-22 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceniania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2022-03-22
217/2022/P 2022-03-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 9 marca 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 52/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. 2022-03-21
216/2022/P 2022-03-21 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Inflanckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 31/2, z arkusza mapy 05, obręb Żegrze, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxxx. 2022-03-21
215/2022/P 2022-03-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach 2-, 3- i 4-lokalowych stanowiących własność Miasta Poznania. 2022-03-21