Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
923/2020/P 2020-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-12-02
922/2020/P 2020-12-01 zmieniające zarządzenie w sprawie delegowania przez Prezydenta Miasta Poznania członków Kapituły Nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2020-12-01
921/2020/P 2020-12-01 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej lub systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania. 2020-12-01
919/2020/P 2020-12-01 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2020 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2020-12-01
918/2020/P 2020-12-01 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego zespołu poradni psychlogiczno-pedagogicznych. 2020-12-01
917/2020/P 2020-12-01 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu symbolem 16KD-D. 2020-12-01
916/2020/P 2020-11-30 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Dery do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 67 w Poznaniu, ul. Słowicza 15. 2020-11-30
915/2020/P 2020-11-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2021) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarach udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2020-11-30
914/2020/P 2020-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. 2020-11-30
913/2020/P 2020-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2020-11-30
912/2020/P 2020-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2020-11-30
911/2020/P 2020-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2021 roku. 2020-11-30
910/2020/P 2020-11-27 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-11-27
908/2020/P 2020-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób", w 2021 roku. 2020-11-27
907/2020/P 2020-11-27 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2020-11-27
906/2020/P 2020-11-27 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu. 2020-11-27
905/2020/P 2020-11-27 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wykopy" w Poznaniu. 2020-11-27
904/2020/P 2020-11-27 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu. 2020-11-27
891/2020/P 2020-11-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-11-26
68/2020/K 2020-11-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-11-26
903/2020/P 2020-11-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej pieszo-rowerowej, z zapewnieniem dostępu pojazdów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sanitarnego kolektora Moraskiego, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - B w Poznaniu symbolem KD-X. 2020-11-25
902/2020/P 2020-11-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 3KD-Dxs. 2020-11-25
901/2020/P 2020-11-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji: "Budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju". 2020-11-25
900/2020/P 2020-11-25 w sprawie powołania Zespołu ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. zielonych ścian, oraz zielonych dachów na terenie Poznania. 2020-11-25
899/2020/P 2020-11-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6, pani Elżbiecie Marciniak. 2020-11-25
898/2020/P 2020-11-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2020-11-25
897/2020/P 2020-11-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10, pani Katarzynie Kordus. 2020-11-25
896/2020/P 2020-11-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10. 2020-11-25
895/2020/P 2020-11-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42, pani Magdalenie Rudzińskiej. 2020-11-25
894/2020/P 2020-11-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2020-11-25
893/2020/P 2020-11-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 39 w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23 B, pani Justynie Maciejewskiej-Dębskiej. 2020-11-25
892/2020/P 2020-11-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 39 w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23 B. 2020-11-25
890/2020/P 2020-11-24 w sprawie powołania Zespołu ds. likwidacji Zespołu Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania Poznańskiego Zespołu Żłobków. 2020-11-24
889/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Domu Dziecka nr 3, z siedzibą przy ul. Suwalskiej 197, 60-401 Poznań, środków trwałych audiowizualnych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
888/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
887/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Rodzinnego Domu nr 6 z siedzibą przy ul. Grottgera 3/3, 60-757 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
886/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Rodzinnego Domu nr 4 z siedzibą na os. Winiary 4/2-3, 60-665 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
885/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Rodzinnego Domu nr 3 z siedzibą przy ul. Podgórnej 19a/14, 61-828 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
884/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Rodzinnego Domu nr 2 z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 54g/1, 60-149 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
883/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Rodzinnego Domu nr 1 "Agrafka" z siedzibą na os. Rusa 100/2, 61-245 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
882/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", z siedzibą przy ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań, środków trwałych audiowizualnych i komputerowych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
881/2020/P 2020-11-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulic Kołłątaja i Buczka w Poznaniu. 2020-11-24
880/2020/P 2020-11-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Radojewo z ul. Jaśkowiaka i ul. Naramowickiej z Lubczykową w Poznaniu. 2020-11-24
879/2020/P 2020-11-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie programu pn. "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025". 2020-11-24
878/2020/P 2020-11-24 w sprawie przekazania na stan majątkowy Domu Dziecka nr 2, z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 28, 61-501 Poznań, środków trwałych audiowizualnych zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2020-11-24
877/2020/P 2020-11-23 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu. 2020-11-23
876/2020/P 2020-11-20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-11-20
875/2020/P 2020-11-20 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2020-11-20
874/2020/P 2020-11-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2020-11-20
873/2020/P 2020-11-20 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Hipolita Cegielskiego 1. 2020-11-20
872/2020/P 2020-11-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Hipolita Cegielskiego 1, panu Markowi Greflingowi. 2020-11-20
871/2020/P 2020-11-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00286181/1, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna część A" w Poznaniu pod drogę publiczną. 2020-11-20
870/2020/P 2020-11-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00030216/7, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna część A" w Poznaniu pod drogę publiczną. 2020-11-20
869/2020/P 2020-11-20 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024". 2020-11-20
867/2020/P 2020-11-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-11-20
67/2020/K 2020-11-20 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2020 roku. 2020-11-20
864/2020/P 2020-11-19 w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna. 2020-12-08
868/2020/P 2020-11-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 29 października 2020 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2020-11-19
866/2020/P 2020-11-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Rataje, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Rataje, arkusz mapy 15, działka nr 12/14. 2020-11-19
865/2020/P 2020-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2020-11-19
863/2020/P 2020-11-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-11-18
862/2020/P 2020-11-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-11-18
842/2020/P 2020-11-16 w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna 2020-12-03
861/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
860/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
859/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Żniwnej 1, 61-663 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
858/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-536 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
857/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
856/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul. Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
855/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
854/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
853/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
852/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
851/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
850/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
849/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, z siedzibą przy ul. Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
848/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
847/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, z siedzibą przy ul. Podkomorskiej 49, 60-326 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
846/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
845/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 40, 60-327 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
844/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
843/2020/P 2020-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-11-16
66/2020/K 2020-11-16 w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii. 2020-11-16
841/2020/P 2020-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-11-13
840/2020/P 2020-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-11-13
838/2020/P 2020-11-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu. 2020-11-13
832/2020/P 2020-11-12 zmieniające zarządzenie Nr 986/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2020-12-01
837/2020/P 2020-11-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Roboczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-11-12
836/2020/P 2020-11-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-11-12
835/2020/P 2020-11-12 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-11-12
834/2020/P 2020-11-12 w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania. 2020-11-12
833/2020/P 2020-11-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogi klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód" odpowiednio symbolami 3KD-D i 2KD-Dx. 2020-11-12
829/2020/P 2020-11-12 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2021 rok. 2020-11-12
828/2020/P 2020-11-12 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2020-11-12
839/2020/P 2020-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2020-11-01
831/2020/P 2020-11-10 w sprawie powołania Kapituły Konkursu Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół. 2020-11-10
827/2020/P 2020-11-10 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00330740/5 o powierzchni 280 m , zajętej pod drogę publiczną. 2020-11-10
826/2020/P 2020-11-10 w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla uczelni poznańskich na organizację wykładów otwartych wybitnych krajowych i zagranicznych naukowców, a także specjalistów w wymiarze międzynarodowym z różnych dziedzin nauki, gospodarki, polityki i sztuki. 2020-11-10
825/2020/P 2020-11-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020/2021. 2020-11-10
819/2020/P 2020-11-09 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Ławica w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonych w rejonie ulic Juliana Tuwima i Christiana Andersena. 2020-12-01
830/2020/P 2020-11-09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, ul. Cegielskiego 1. 2020-11-09
824/2020/P 2020-11-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-11-09
823/2020/P 2020-11-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-11-09
822/2020/P 2020-11-09 w sprawie powołania Rady Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2020-11-09
821/2020/P 2020-11-09 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu. 2020-11-09
820/2020/P 2020-11-09 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. 2020-11-09
818/2020/P 2020-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich. 2020-11-09
817/2020/P 2020-11-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00050154/3, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno-Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu - część G Kiekrz Zachód" pod drogę publiczną. 2020-11-09
816/2020/P 2020-11-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na rok 2020 - w zakresie zadania: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - ewaluacja programu CIL. 2020-11-06
815/2020/P 2020-11-06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 2020-11-06
814/2020/P 2020-11-05 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Rataje, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Rataje, arkusz mapy 16, działka nr 3/14, oraz arkusz mapy 15, działka nr 12/16. 2020-11-05
813/2020/P 2020-11-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-11-05
812/2020/P 2020-11-04 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/63/VI/2020 Rady Osiedla Grunwald Południe z dnia 2 września 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie przyznawania diet członkom organów Osiedla. 2020-11-04
811/2020/P 2020-11-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-11-04
810/2020/P 2020-11-04 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 2020-11-04
809/2020/P 2020-11-04 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 2020-11-04
65/2020/K 2020-11-04 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-11-04
808/2020/P 2020-11-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Na Stoku, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-11-03
807/2020/P 2020-11-02 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu symbolem 16KD-D. 2020-11-02
806/2020/P 2020-11-02 w sprawie wyznaczenia pani Anny Pastwy do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14. 2020-11-02
805/2020/P 2020-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 14, działki nr 17/1, 17/2, 20/6, przeznaczonych przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 14, działka nr 15/6 oraz nieruchomości lokalowe położone w Poznaniu przy ulicy: Wałbrzyskiej 7A/102, Wałbrzyskiej 7C/503, Wałbrzyskiej 7C/505, Hawelańskiej 15D/35, Hawelańskiej 15D/38, Hawelańskiej 15D/92. 2020-11-02
804/2020/P 2020-11-02 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w drodze darowizny nieruchomości lokalowych położonych w Poznaniu przy ulicy Karpiej 23G/3 i 23B/4. 2020-11-02
803/2020/P 2020-11-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2020-11-02
802/2020/P 2020-11-02 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w Poznaniu. 2020-11-02
801/2020/P 2020-10-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-30
800/2020/P 2020-10-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-10-30
799/2020/P 2020-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-10-30
64/2020/K 2020-10-30 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze świętami Bożego Narodzenia w 2020 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2020-10-30
63/2020/K 2020-10-30 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-10-30
62/2020/K 2020-10-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-10-30
798/2020/P 2020-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wyłom przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-10-29
797/2020/P 2020-10-28 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2020-10-28
796/2020/P 2020-10-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-10-28
795/2020/P 2020-10-28 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2020-10-28
794/2020/P 2020-10-27 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego zespołu przedszkoli. 2020-10-27
793/2020/P 2020-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2020-10-27
792/2020/P 2020-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2020-10-27
791/2020/P 2020-10-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-26
790/2020/P 2020-10-26 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-10-26
789/2020/P 2020-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2020-10-26
788/2020/P 2020-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-10-26
61/2020/K 2020-10-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-10-26
787/2020/P 2020-10-22 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-10-22
786/2020/P 2020-10-22 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2020-10-22
785/2020/P 2020-10-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, z siedzibą przy ul. Podkomorskiej 49, 60-326 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2020-10-21
784/2020/P 2020-10-21 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G "Kiekrz Zachód" symbolem 3KD-D. 2020-10-21
783/2020/P 2020-10-21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2020-10-21
782/2020/P 2020-10-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na rok 2020 - w zakresie zadania: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - ewaluacja programu CIL. 2020-10-21
781/2020/P 2020-10-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku. 2020-10-20
780/2020/P 2020-10-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-10-20
779/2020/P 2020-10-19 w sprawie przekazania do korzystania Osiedlu Kiekrz w Poznaniu nieruchomości położonej przy ul. Wilków Morskich 31. 2020-10-19
778/2020/P 2020-10-19 w sprawie zasad przekazywania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. 2020-10-19
777/2020/P 2020-10-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2020-10-19
776/2020/P 2020-10-19 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2020-10-19
775/2020/P 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia pani Krystyny Stachowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2020-10-19
774/2020/P 2020-10-19 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu. 2020-10-19
773/2020/P 2020-10-19 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu. 2020-10-19
772/2020/P 2020-10-16 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zespołu Żłobków nr 2, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 5/9, nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym na zadanie pn. "Utworzenie 60 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem w Żłobku Niezapominajka przy ul. Moniki Cegłowskiej 14 w Poznaniu". 2020-10-16
771/2020/P 2020-10-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-10-15
770/2020/P 2020-10-14 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9 A, pani Jolancie Raczyńskiej. 2020-10-14
769/2020/P 2020-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-10-14
768/2020/P 2020-10-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 30 września 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 66/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 r. 2020-10-14
767/2020/P 2020-10-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 r. 2020-10-14
766/2020/P 2020-10-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Śniadeckich, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-10-13
765/2020/P 2020-10-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-10-13
764/2020/P 2020-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu. 2020-10-13
763/2020/P 2020-10-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-13
760/2020/P 2020-10-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-10-13
60/2020/K 2020-10-13 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-10-13
762/2020/P 2020-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych. 2020-10-12
761/2020/P 2020-10-12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Św. Łazarz dotyczących zmiany statutu Osiedla. 2020-10-12
758/2020/P 2020-10-12 w sprawie planu finansowego na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2020-10-12
759/2020/P 2020-10-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00121352/7, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze" pod drogę publiczną. 2020-10-09
757/2020/P 2020-10-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00283277/3, zajętej pod ul. Galla Anonima w Poznaniu. 2020-10-07
756/2020/P 2020-10-07 w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/VI/2020 Zarządu Osiedla Grunwald Południe z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 2020-10-07
755/2020/P 2020-10-07 w sprawie odwołania pani Małgorzaty Buśkiewicz ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9. 2020-10-07
754/2020/P 2020-10-07 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Antosik do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2020-10-07
753/2020/P 2020-10-07 w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00045422/5, położonej w Poznaniu przy ulicy Garbary 68, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 33/2, z arkusza mapy 05, obręb Poznań, stanowiącej własność Miasta Poznania, na nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00055064/0, położoną w Poznaniu, w rejonie ul. Świętego Wawrzyńca, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki: 113/4, 113/5 i 114, z arkusza mapy 08, obręb Jeżyce. 2020-10-07
752/2020/P 2020-10-07 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na udziale wynoszącym 3/4 części przysługującym Miastu Poznań we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Matejki 50. 2020-10-07
59/2020/K 2020-10-07 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-10-07
751/2020/P 2020-10-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2020-10-06
750/2020/P 2020-10-05 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-10-05
749/2020/P 2020-10-05 w sprawie skreślenia z listy socjalnej utworzonej na 2020 rok. 2020-10-05
748/2020/P 2020-10-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-05
747/2020/P 2020-10-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu. 2020-10-05
58/2020/K 2020-10-05 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-10-05
746/2020/P 2020-10-02 w sprawie powołania zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych. 2020-10-02
745/2020/P 2020-10-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2020 roku. 2020-10-02
744/2020/P 2020-10-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 62/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2020 r. 2020-10-02
743/2020/P 2020-10-02 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Bilitz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4. 2020-10-02
742/2020/P 2020-10-01 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". 2020-10-01
741/2020/P 2020-09-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-09-30
736/2020/P 2020-09-29 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Skarbnika Miasta Poznania i określenia jego zakresu zadań. 2020-10-01
740/2020/P 2020-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-09-29
739/2020/P 2020-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-09-29
738/2020/P 2020-09-29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej. 2020-09-29
737/2020/P 2020-09-29 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych liceów ogólnokształcących oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2020-09-29
735/2020/P 2020-09-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-09-29
734/2020/P 2020-09-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 ) w 2020 r. 2020-09-29
56/2020/K 2020-09-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-09-29