Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
737/2021/P 2021-09-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań transportowych w północnej części Poznania. 2021-09-20
736/2021/P 2021-09-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4. 2021-09-20
735/2021/P 2021-09-16 w sprawie wyznaczenia pani Weroniki Włodarskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2021-09-16
734/2021/P 2021-09-16 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10 350 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu. 2021-09-16
733/2021/P 2021-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Psarskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-09-16
732/2021/P 2021-09-15 w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju wolontariatu miejskiego. 2021-09-15
731/2021/P 2021-09-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2021-09-15
730/2021/P 2021-09-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-09-15
724/2021/P 2021-09-14 w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych. 2021-10-01
722/2021/P 2021-09-14 w sprawie udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych. 2021-10-01
729/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznych młodzieżowych domów kultury. 2021-09-14
728/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów publicznych szkół. 2021-09-14
727/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznych zespołów szkół. 2021-09-14
726/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych. 2021-09-14
725/2021/P 2021-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2021-09-14
723/2021/P 2021-09-14 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-14
721/2021/P 2021-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-09-13
40/2021/K 2021-09-13 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-09-13
720/2021/P 2021-09-10 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu. 2021-09-10
719/2021/P 2021-09-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-09-10
718/2021/P 2021-09-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021. 2021-09-10
39/2021/K 2021-09-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-09-10
717/2021/P 2021-09-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-09
716/2021/P 2021-09-09 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania w związku z realizacją zadań określonych w uchwale Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/545/VIII/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu ze zmianami. 2021-09-09
715/2021/P 2021-09-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-09-09
714/2021/P 2021-09-08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2021-09-08
713/2021/P 2021-09-08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół specjalnych. 2021-09-08
712/2021/P 2021-09-08 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Kędzi do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2021-09-08
711/2021/P 2021-09-07 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pani Wiesławy Burzyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2021-09-07
710/2021/P 2021-09-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2021-2023. 2021-09-07
709/2021/P 2021-09-07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej. 2021-09-07
707/2021/P 2021-09-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2021 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 30 lipca 2021 r. na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 w zakresie realizacji integrujących społeczność lokalną wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w przestrzeni Domu Tramwajarza. 2021-09-07
708/2021/P 2021-09-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Gołężyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-09-06
706/2021/P 2021-09-06 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 3, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu". 2021-09-06
705/2021/P 2021-09-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 12, przeznaczonej do zbycia w ramach odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) pod tereny dróg publicznych, drogę klasy lokalnej. 2021-09-03
38/2021/K 2021-09-03 w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia. 2021-09-03
704/2021/P 2021-09-01 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu symbolem 2KD-D. 2021-09-01
703/2021/P 2021-09-01 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony w części pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Michałowo-Borecka" w Poznaniu symbolem 3KD-D, oraz w pozostałej części pod tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, ulicę dojazdową, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Kolektor Łężynka - PIV" w Poznaniu symbolem kD. 2021-09-01
702/2021/P 2021-09-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2021-09-01
701/2021/P 2021-09-01 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-01
700/2021/P 2021-09-01 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-01
699/2021/P 2021-09-01 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-09-01
698/2021/P 2021-09-01 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. 2021-09-01
697/2021/P 2021-09-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych. 2021-09-01
37/2021/K 2021-09-01 zmieniające zarządzenie Nr 53/2019/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-09-01
36/2021/K 2021-09-01 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-09-01
696/2021/P 2021-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2021, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 18 czerwca 2021 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2021, w zakresie zadań priorytetowych nr 1-7. 2021-08-31
695/2021/P 2021-08-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-08-31
694/2021/P 2021-08-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z powierzeniem do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu. 2021-08-30
693/2021/P 2021-08-30 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu. 2021-08-30
692/2021/P 2021-08-30 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu. 2021-08-30
691/2021/P 2021-08-30 w sprawie przekazania do korzystania Osiedlu Kwiatowemu w Poznaniu nieruchomości położonej przy ul. Sasankowej i Margaretkowej. 2021-08-30
690/2021/P 2021-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 74/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-08-30
689/2021/P 2021-08-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 77/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021. 2021-08-30
688/2021/P 2021-08-27 w sprawie powołania pana Przemysława Kieliszewskiego na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2021-08-27
687/2021/P 2021-08-27 w sprawie powołania pana Piotra Klimka na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2021-08-27
686/2021/P 2021-08-27 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2021-08-27
685/2021/P 2021-08-25 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 78/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021. 2021-08-25
684/2021/P 2021-08-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-08-25
679/2021/P 2021-08-24 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania upoważnień dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2021-09-01
677/2021/P 2021-08-24 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Kwaśniewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26. 2021-09-01
683/2021/P 2021-08-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2021-2023. 2021-08-24
682/2021/P 2021-08-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Koszalińskiej i Żołnierzy Górników, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-08-24
681/2021/P 2021-08-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Emilii Waśniowskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-08-24
680/2021/P 2021-08-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-08-24
678/2021/P 2021-08-24 w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Palickiej pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2021-08-24
675/2021/P 2021-08-23 w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". 2021-09-01
672/2021/P 2021-08-20 w sprawie wyznaczenia pani Luizy Gierwazik do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1. 2021-09-01
676/2021/P 2021-08-20 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogi klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2021-08-20
674/2021/P 2021-08-20 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Glebowej" w Poznaniu symbolem 1 KD-D. 2021-08-20
673/2021/P 2021-08-20 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Glebowej" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2021-08-20
671/2021/P 2021-08-20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-08-20
34/2021/K 2021-08-20 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-08-20
670/2021/P 2021-08-19 w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta Poznania. 2021-08-19
669/2021/P 2021-08-19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" na odcinkach Wartostrady nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9 i odcinku na cyplu za mostem Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 2021-08-19
35/2021/K 2021-08-19 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2021-08-19
667/2021/P 2021-08-18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy/alei, która nazywana jest zwyczajowo Nowa Naramowicka w Poznaniu. 2021-08-18
668/2021/P 2021-08-17 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Braniewskiej - Myśliborskiej - Tczewskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 108/10, 108/31, 108/35 z arkusza mapy 12 obr. Krzyżowniki, zapisanych w księdze wieczystej .......... oraz działki nr 108/32 z arkusza mapy 12 obr. Krzyżowniki, zapisanej w księdze wieczystej ................ 2021-08-17
666/2021/P 2021-08-17 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. 2021-08-17
660/2021/P 2021-08-16 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2021-09-01
33/2021/K 2021-08-16 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2021-09-01
665/2021/P 2021-08-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/140/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 2021-08-16
664/2021/P 2021-08-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/139/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 2021-08-16
663/2021/P 2021-08-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/138/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu. 2021-08-16
662/2021/P 2021-08-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/137/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu. 2021-08-16
661/2021/P 2021-08-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/136/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2021-2025. 2021-08-16
659/2021/P 2021-08-16 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej Poznania. 2021-08-16
658/2021/P 2021-08-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 30 lipca 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 75/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 i 2022 roku. 2021-08-16
657/2021/P 2021-08-16 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2021-08-16
655/2021/P 2021-08-13 w sprawie wyznaczenia pani Doroty Rutkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14. 2021-09-01
654/2021/P 2021-08-13 w sprawie wyznaczenia pani Pauliny Skąpskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3. 2021-09-01
656/2021/P 2021-08-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2021. 2021-08-13
653/2021/P 2021-08-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2021-08-10
652/2021/P 2021-08-10 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Agnieszce Nowak stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 w Poznaniu, ul. Solna 12. 2021-08-10
651/2021/P 2021-08-10 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Dariuszowi Cichoniowi pełnienia obowiązków dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30a. 2021-08-10
650/2021/P 2021-08-10 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Północno-Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego pod drogę publiczną. 2021-08-10
649/2021/P 2021-08-10 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu pod drogę publiczną. 2021-08-10
648/2021/P 2021-08-09 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Żegrze w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w Poznaniu na Osiedlu Orła Białego. 2021-08-09
647/2021/P 2021-08-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w postaci 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. 2021-08-05
646/2021/P 2021-08-05 w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw promocji szkolnictwa zawodowego. 2021-08-05
645/2021/P 2021-08-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 69/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2021 roku. 2021-08-05
644/2021/P 2021-08-05 w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2021-08-05
643/2021/P 2021-08-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-08-05
642/2021/P 2021-08-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą budynków i innych urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2021-08-05
641/2021/P 2021-08-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok. 2021-08-04
640/2021/P 2021-08-04 w sprawie powierzenia pani Dorocie Cichockiej stanowiska dyrektora XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapuetycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38. 2021-08-04
639/2021/P 2021-08-04 w sprawie odwołania pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2021-08-04
638/2021/P 2021-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1, 61-161 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu". 2021-08-04
632/2021/P 2021-08-03 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Świtalskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2021-09-01
634/2021/P 2021-08-03 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2021-08-04
636/2021/P 2021-08-03 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/49/III/2021 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r. 2021-08-03
635/2021/P 2021-08-03 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/50/III/2021 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok. 2021-08-03
633/2021/P 2021-08-03 w sprawie powierzenia pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2021-08-03
637/2021/P 2021-08-02 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2021-08-02
631/2021/P 2021-08-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie: ul. Olsztyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-08-02
630/2021/P 2021-08-02 w sprawie powierzenia pani Lucynie Karbowiak stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298. 2021-08-02
629/2021/P 2021-08-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 74/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku. 2021-08-02
32/2021/K 2021-08-02 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. jakości powietrza na terenie miasta Poznania. 2021-08-02
627/2021/P 2021-07-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2021 2021-07-30
628/2021/P 2021-07-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-07-29
625/2021/P 2021-07-29 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji procesu zbycia udziałów spółki MODERTRANS Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2021-07-29
624/2021/P 2021-07-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Poznania położonych na placu Wiosny Ludów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 6 i 7, ark. mapy 40, obręb Poznań, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach PO1P/00006606/4 oraz PO1P/00278782/8, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany na nieruchomość należącą do Ataner Sp. z o.o., położoną w Poznaniu przy ul. Stawnej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 53, ark. mapy 06, obręb Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00137414/8. 2021-07-29
623/2021/P 2021-07-28 w sprawie powierzenia pani Beacie Duszy stanowiska dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9a. 2021-07-28
622/2021/P 2021-07-28 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Tomkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 182 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 106. 2021-07-28
621/2021/P 2021-07-28 w sprawie powierzenia pani Aleksandrze Jankowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu, os. Oświecenia 1. 2021-07-28
620/2021/P 2021-07-28 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Violettą Nowak na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2021-07-28
619/2021/P 2021-07-28 w sprawie powierzenia pani Izabeli Woźniak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2021-07-28
618/2021/P 2021-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2021 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". 2021-07-28
617/2021/P 2021-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-07-28
616/2021/P 2021-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 68/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2021. 2021-07-28
615/2021/P 2021-07-28 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2021. 2021-07-28
613/2021/P 2021-07-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2021-07-28
626/2021/P 2021-07-27 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2021-07-27
614/2021/P 2021-07-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2021 na realizację zadania publicznego w latach 2021-2022 roku w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-07-27
612/2021/P 2021-07-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-07-27
611/2021/P 2021-07-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 71/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 2021-07-27
610/2021/P 2021-07-27 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Przybylak na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Marka Hłaski 16. 2021-07-27
609/2021/P 2021-07-27 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Nawojczyk na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8. 2021-07-27
608/2021/P 2021-07-27 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji trasy tramwajowej "Poznań Wschód" w Poznaniu. 2021-07-27
607/2021/P 2021-07-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok 2021-07-27
31/2021/K 2021-07-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021. 2021-07-27
606/2021/P 2021-07-26 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy GP, położony przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu. 2021-07-26
605/2021/P 2021-07-26 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-07-26
604/2021/P 2021-07-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z modernizacją budynku szkoły w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu". 2021-07-26
603/2021/P 2021-07-26 uchylające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Naukowej i Zespole Sterującym powołanych przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadzorujących działalność Centrum Badania Jakości Życia. 2021-07-26
602/2021/P 2021-07-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku. 2021-07-22
601/2021/P 2021-07-22 w sprawie sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Obodrzyckiej i Sarbinowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-22
600/2021/P 2021-07-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 69/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku. 2021-07-22
599/2021/P 2021-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro. 2021-07-21
598/2021/P 2021-07-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2021-07-21
597/2021/P 2021-07-20 w sprawie powierzenia pani Sylwii Staniszewskiej pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2021-07-20
596/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-19
595/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-19
594/2021/P 2021-07-19 w sprawie powołania Zespołu ds. polityki senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2022-2026. 2021-07-19
593/2021/P 2021-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Święty Wojciech 1 i 1a, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 07, działka nr 53/1, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za udział wynoszący 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Ostrówek 6, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 12, działka nr 7. 2021-07-19
592/2021/P 2021-07-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-07-19
591/2021/P 2021-07-19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych w Poznaniu w rejonie ulic Karpia, Sielawy oraz Michałowo. 2021-07-19
30/2021/K 2021-07-19 w sprawie ustalenia w 2021 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania, organizowanym we własnym zakresie. 2021-07-19
590/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie: ul. Jana Pawła II - ul. Łacina - al. Krzysztofa Komedy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
589/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
588/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 297407692/1000000000 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-15
587/2021/P 2021-07-15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-07-15
586/2021/P 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-15
585/2021/P 2021-07-15 w sprawie zasad utrzymania pomników, tablic pamiątkowych oraz rzeźb na nieruchomościach należących do Miasta Poznania. 2021-07-15
29/2021/K 2021-07-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy. 2021-07-15
584/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2021 roku. 2021-07-14
583/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 72/2021 oraz nr 73/2021 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku. 2021-07-14
582/2021/P 2021-07-14 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2021-07-14
581/2021/P 2021-07-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-07-12
580/2021/P 2021-07-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Promienistej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-12
579/2021/P 2021-07-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Wyszomierskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-12
578/2021/P 2021-07-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-07-12
577/2021/P 2021-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-07-12
576/2021/P 2021-07-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku. 2021-07-12
575/2021/P 2021-07-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r. 2021-07-08
574/2021/P 2021-07-08 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2021-07-08
573/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 71/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2021 roku. 2021-07-08
572/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a w latach 2021-2022. 2021-07-08
571/2021/P 2021-07-08 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2021. 2021-07-08
566/2021/P 2021-07-08 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 2021-07-08
567/2021/P 2021-07-07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2021-07-07
28/2021/K 2021-07-07 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki zarządzania długiem Miasta Poznania. 2021-07-07
570/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania List. 2021-07-06
569/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Emilii Waśniowskiej i Lirycznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-06
568/2021/P 2021-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. lokali w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania. 2021-07-06
565/2021/P 2021-07-06 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10 350 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu. 2021-07-06
564/2021/P 2021-07-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2021 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021. 2021-07-05
563/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania zasad funkcjonowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Poznaniu. 2021-07-02
562/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. ujednolicenia zasad funkcjonowania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu. 2021-07-02
561/2021/P 2021-07-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku. 2021-07-02
560/2021/P 2021-07-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Pszennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-01
559/2021/P 2021-07-01 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021. 2021-07-01
558/2021/P 2021-07-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Albańskiej i Ostrobramskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2021-07-01
557/2021/P 2021-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 2021-07-01
556/2021/P 2021-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2021-07-01
555/2021/P 2021-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-06-30
554/2021/P 2021-06-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2021-06-30
553/2021/P 2021-06-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny. 2021-06-30
552/2021/P 2021-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (dawnego Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT). 2021-06-30
551/2021/P 2021-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie wykorzystania rekomendowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną propozycji standardów wskaźników parkingowych. 2021-06-30