Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
634/2022/P 2022-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych. 2022-08-16
633/2022/P 2022-08-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 84/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2022 roku. 2022-08-16
632/2022/P 2022-08-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 87/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-08-16
631/2022/P 2022-08-11 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2022-2024 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2022-08-11
630/2022/P 2022-08-11 w sprawie wyznaczenia pani Darii Klimek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2022-08-11
628/2022/P 2022-08-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie koncepcji przebudowy ul. Ogrodowej w Poznaniu. 2022-08-11
627/2022/P 2022-08-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2022-08-11
629/2022/P 2022-08-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2, pani Agnieszce Leonarskiej. 2022-07-28
626/2022/P 2022-08-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 85/2022) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2022-08-10
625/2022/P 2022-08-09 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2022-08-09
624/2022/P 2022-08-09 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-08-09
623/2022/P 2022-08-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 89/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. 2022-08-09
622/2022/P 2022-08-08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Agnieszce Werner. 2022-08-08
621/2022/P 2022-08-08 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania 1/2 udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Unii Lubelskiej. 2022-08-08
620/2022/P 2022-08-08 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków złożonych w ramach Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022. 2022-08-08
619/2022/P 2022-08-08 w sprawie powołania Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2022-08-08
618/2022/P 2022-08-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 92/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r. 2022-08-08
617/2022/P 2022-08-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Darniowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2022-08-04
616/2022/P 2022-08-04 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Gierak-Pysklak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118. 2022-08-04
615/2022/P 2022-08-04 w sprawie odwołania pani Grażyny Fedoruk ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2022-08-04
614/2022/P 2022-08-03 w sprawie powołania Rady Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2022-08-03
613/2022/P 2022-08-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 87/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 2022-08-03
612/2022/P 2022-08-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 84/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2022 roku. 2022-08-03
611/2022/P 2022-08-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022. 2022-08-02
610/2022/P 2022-08-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-08-02
609/2022/P 2022-08-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro. 2022-08-02
608/2022/P 2022-08-02 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-08-02
607/2022/P 2022-08-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-08-02
43/2022/K 2022-08-02 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-08-02
606/2022/P 2022-07-29 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Karpiej. 2022-07-29
605/2022/P 2022-07-29 w sprawie powołania Zespołu Smart City. 2022-07-29
604/2022/P 2022-07-29 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. 2022-07-29
603/2022/P 2022-07-29 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2022 roku. 2022-07-29
602/2022/P 2022-07-29 w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2022-07-29
601/2022/P 2022-07-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Iwoną Nowakowską na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64. 2022-07-29
600/2022/P 2022-07-29 w sprawie powierzenia panu Marianowi Toporskiemu stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21. 2022-07-29
599/2022/P 2022-07-29 w sprawie odwołania pani Marty Klameckiej-Muczek ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2022-07-29
598/2022/P 2022-07-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-07-29
597/2022/P 2022-07-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2, pani Agnieszce Leonarskiej. 2022-07-28
596/2022/P 2022-07-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Justynie Pytko-Kaczmarek. 2022-07-28
595/2022/P 2022-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2022 - 2024 - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych). 2022-07-28
594/2022/P 2022-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2022 - 2024 - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2022-07-28
593/2022/P 2022-07-27 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2022-07-27
592/2022/P 2022-07-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-573 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2022-07-26
591/2022/P 2022-07-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2022-07-26
590/2022/P 2022-07-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2022 rok. 2022-07-26
589/2022/P 2022-07-26 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2022-07-26
588/2022/P 2022-07-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2022-07-26
587/2022/P 2022-07-26 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-07-26
586/2022/P 2022-07-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-07-26
42/2022/K 2022-07-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-07-26
585/2022/P 2022-07-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 79/2022 na powierzenie realizacji zadania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu. 2022-07-25
584/2022/P 2022-07-25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2022-07-25
583/2022/P 2022-07-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu symbolem 19KD-D. 2022-07-22
582/2022/P 2022-07-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulicę klasy głównej (ul. Nowa Naramowicka), oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu symbolem KD-G.1. 2022-07-22
581/2022/P 2022-07-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2022-07-22
580/2022/P 2022-07-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r. 2022-07-22
579/2022/P 2022-07-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku. 2022-07-21
578/2022/P 2022-07-21 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu symbolem 5KD-D. 2022-07-21
577/2022/P 2022-07-21 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pani Ireny Maciejewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2022-07-21
576/2022/P 2022-07-21 w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Palickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2022-07-21
575/2022/P 2022-07-21 w sprawie powierzenia pani Iwonie Nowakowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64. 2022-07-21
574/2022/P 2022-07-21 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Janickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9. 2022-07-21
573/2022/P 2022-07-21 w sprawie powierzenia pani Kamili Gruby stanowiska dyrektora Przedszkola nr 40 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18a. 2022-07-21
572/2022/P 2022-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu. 2022-07-21
571/2022/P 2022-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. 2022-07-21
570/2022/P 2022-07-21 w sprawie wyznaczenia pani Emanueli Karczowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2022-07-21
569/2022/P 2022-07-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną. 2022-07-20
568/2022/P 2022-07-20 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. roszczeń regresowych Miasta Poznania. 2022-07-20
567/2022/P 2022-07-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-07-20
566/2022/P 2022-07-20 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Mariolą Głuszczak na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 60 w Poznaniu, ul. Boranta 2. 2022-07-20
565/2022/P 2022-07-20 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Krystyną Rachwalik na stanowisku nauczyciela IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Warzywna 24. 2022-07-20
564/2022/P 2022-07-20 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Małgorzacie Palickiej. 2022-07-20
563/2022/P 2022-07-18 zmieniające zarządzenie Nr 551/2022/P w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka" w 2022 r. 2022-07-18
562/2022/P 2022-07-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2022 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2022-07-18
561/2022/P 2022-07-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w latach 2022-2023 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2022-07-14
560/2022/P 2022-07-13 w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień komunikacyjnych. 2022-07-13
559/2022/P 2022-07-12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu, al. Niepodległości 32, pani Annie Mrówczyńskiej. 2022-07-12
558/2022/P 2022-07-12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Poznaniu, ul. Krakowska 10, pani Katarzynie Kostańskiej. 2022-07-12
557/2022/P 2022-07-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 69/2022, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 9 maja 2022 r., na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" na rok 2022. 2022-07-11
556/2022/P 2022-07-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 77/2022 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2022 w zakresie zadań priorytetowych 1-7. 2022-07-11
555/2022/P 2022-07-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 86/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2022 roku. 2022-07-11
554/2022/P 2022-07-11 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" polegającego na budowie budynku domu pomocy społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu. 2022-07-11
553/2022/P 2022-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2022-07-08
552/2022/P 2022-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec. 2022-07-08
551/2022/P 2022-07-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka" w 2022 r. 2022-07-08
550/2022/P 2022-07-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 81/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 r. 2022-07-08
549/2022/P 2022-07-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 82/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2022. 2022-07-08
548/2022/P 2022-07-06 w sprawie nawiązania stosunku pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26, pani Bożenie Kroll. 2022-07-06
547/2022/P 2022-07-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2, pani Agnieszce Leonarskiej. 2022-07-06
546/2022/P 2022-07-06 w sprawie powołania pani Renaty Stolarskiej na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2022-07-06
545/2022/P 2022-07-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 79/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób". 2022-07-06
544/2022/P 2022-07-06 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-07-06
543/2022/P 2022-07-06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-07-06
41/2022/K 2022-07-06 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-07-06
542/2022/P 2022-07-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu, al. Niepodległości 32. 2022-07-05
541/2022/P 2022-07-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Poznaniu, ul. Krakowska 10. 2022-07-05
540/2022/P 2022-07-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2022-07-05
539/2022/P 2022-07-04 w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. 2022-07-04
538/2022/P 2022-07-04 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2022-07-04
537/2022/P 2022-07-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Janowskiej 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-07-04
536/2022/P 2022-07-04 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji zadania kompleksowej modernizacji obiektów Palmiarni Poznańskiej. 2022-07-04
535/2022/P 2022-07-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-07-04
534/2022/P 2022-07-04 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2022-07-04
533/2022/P 2022-07-01 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2022-07-01
532/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, z siedzibą przy ul. Garbary 24, 61-867 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
531/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, z siedzibą przy ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
530/2022/P 2022-07-01 w sprawie przekazania na stan majątkowy III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 10, 61-845 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". 2022-07-01
529/2022/P 2022-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2022-07-01
528/2022/P 2022-06-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 25 maja 2022 r. otwartego konkursu ofert nr 76/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" na lata 2022 - 2024. 2022-06-30
527/2022/P 2022-06-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2022-2023. 2022-06-30
526/2022/P 2022-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. 2022-06-30
525/2022/P 2022-06-30 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-30
524/2022/P 2022-06-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-06-30
523/2022/P 2022-06-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2022 2022-06-30
522/2022/P 2022-06-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-30
40/2022/K 2022-06-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-30
521/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Ósmego Dnia. 2022-06-29
520/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2022-06-29
519/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2022-06-29
518/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2022-06-29
517/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2022-06-29
516/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2022-06-29
515/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2022-06-29
514/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Estrady Poznańskiej. 2022-06-29
513/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Centrum Kultury "Zamek". 2022-06-29
512/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2022-06-29
511/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2022-06-29
510/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Biblioteki Raczyńskich. 2022-06-29
509/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2022-06-29
508/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2022-06-29
507/2022/P 2022-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu. 2022-06-29
506/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" polegającego na budowie budynku domu pomocy społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu. 2022-06-29
505/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również dla 250 osób w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-29
504/2022/P 2022-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r. 2022-06-29
502/2022/P 2022-06-29 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-29
501/2022/P 2022-06-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok 2022-06-29
39/2022/K 2022-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-29
484/2022/P 2022-06-27 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2022-07-14
38/2022/K 2022-06-27 w sprawie ustalenia w 2022 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania, organizowanym we własnym zakresie oraz udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe. 2022-07-01
37/2022/K 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-07-01
503/2022/P 2022-06-27 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2022-06-27
500/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2023-2025. 2022-06-27
499/2022/P 2022-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu, położonego w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 24, przeznaczonego do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2022-06-27
498/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-27
497/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-27
496/2022/P 2022-06-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2022-06-27
495/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
494/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
493/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
492/2022/P 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
491/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
490/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
489/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
488/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu". 2022-06-27
487/2022/P 2022-06-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-573 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2022-06-27
486/2022/P 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022. 2022-06-27
485/2022/P 2022-06-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2022-06-27
36/2022/K 2022-06-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2022-06-27
483/2022/P 2022-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 74/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w latach 2022-2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-24
482/2022/P 2022-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-06-24
481/2022/P 2022-06-23 w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Miasto Poznań samorządowych instytucji kultury: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i przejęcia przez Miasto Poznań od Samorządu Województwa Wielkopolskiego Filharmonii Poznańskiej. 2022-06-23
480/2022/P 2022-06-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2022 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób " polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-23
479/2022/P 2022-06-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. 2022-06-22
478/2022/P 2022-06-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, środków trwałych w postaci nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Tadeusza Kotarbińskiego w Poznaniu. 2022-06-22
477/2022/P 2022-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera-Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu pod drogę publiczną klasy KD-G i KD-D. 2022-06-22
476/2022/P 2022-06-21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2022-06-21
35/2022/K 2022-06-21 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2022-06-21
475/2022/P 2022-06-17 w sprawie powierzenia panu Tomaszowi Woźniakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2022-06-17
474/2022/P 2022-06-17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2022-06-17
473/2022/P 2022-06-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokali bądź adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 2022-06-17
472/2022/P 2022-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-17
471/2022/P 2022-06-17 w sprawie przyjęcia zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Poznania oraz określenia zasad wzoru dokumentów niezbędnych do jego uzyskania. 2022-06-17
470/2022/P 2022-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)" w 2022 roku. 2022-06-17
469/2022/P 2022-06-17 w sprawie powołania Kapituły Akcji w celu wyboru "Bohaterek" akcji społecznej "Poznanianki". 2022-06-17
468/2022/P 2022-06-17 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. 2022-06-17
467/2022/P 2022-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2022 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku. 2022-06-17
466/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B w Poznaniu. 2022-06-13
465/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu. 2022-06-13
464/2022/P 2022-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu. 2022-06-13
463/2022/P 2022-06-13 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu akcji społecznej "Poznanianki". 2022-06-13
462/2022/P 2022-06-13 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu działającej przy Prezydencie Miasta Poznania. 2022-06-13
461/2022/P 2022-06-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22, pani Katarzynie Jackowskiej. 2022-06-10
460/2022/P 2022-06-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A, panu Dariuszowi Cichoniowi. 2022-06-10
459/2022/P 2022-06-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2022-06-10
458/2022/P 2022-06-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 78/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. 2022-06-10
457/2022/P 2022-06-09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2022-06-09
456/2022/P 2022-06-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-06-09
455/2022/P 2022-06-08 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu. 2022-06-08
454/2022/P 2022-06-08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIX edycji konkursu "Zielony Poznań". 2022-06-08
453/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
452/2022/P 2022-06-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2022 na powierzanie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022. 2022-06-07
451/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jachtowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
450/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2022-06-07
449/2022/P 2022-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr DIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2022-06-07
447/2022/P 2022-06-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 71/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2022-06-07
445/2022/P 2022-06-07 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 2022-06-07
444/2022/P 2022-06-07 w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-06-07
34/2022/K 2022-06-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2022. 2022-06-07
448/2022/P 2022-06-06 w sprawie wyznaczenia pani Aleksandry Starkowskiej-Nowak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 178 w Poznaniu, os. Orła Białego 72. 2022-06-06