Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
487/2003/P 2003-06-26 W sprawie przyjmowania i przechowywania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną 2003-06-26
486/2003/P 2003-06-26 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
485/2003/P 2003-06-26 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
484/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Darniowa, obr. Główieniec, ark. 7-8, dz. 3/109, pow. 422 m2, zapisanej w KW 72.839/ 2003-06-24
483/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Antona Czechowa, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/70, pow. 503 m2, KW 125.013/ 2003-06-24
482/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mariana Smoluchowskiego, obr. Junikowo, ark. 28, dz. 1/15, pow. 721 m2, KW 142.558cz./ 2003-06-24
481/2003/P 2003-06-24 W sprawie zmiany uchwały nr 819/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 25.10.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-06-24
480/2003/P 2003-06-24 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym 2003-06-24
479/2003/K 2003-06-24 W sprawie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych
2003-06-24
478/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1, ul.Jawornicka 17. 2003-06-23
477/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przeszkola nr 32, ul.Chociszewskiego 44c. 2003-06-23
476/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 56, ul.Kłuszyńska 19. 2003-06-23
475/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul.Żeromskiego 8/12. 2003-06-23
474/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25, ul.Prądzyńskiego 53. 2003-06-23
473/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, ul.Traugutta 42. 2003-06-23
472/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18, os.Armii Krajowej 100. 2003-06-23
471/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul.Nieszawska 21. 2003-06-23
470/2003/P 2003-06-23 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Arturem Sobańskim, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora POZSERWIS- Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-06-23
469/2003/K 2003-06-23 W sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. 2003-06-23
468/2003/P 2003-06-18 W sprawie powierzenia pani Grażynie Mańczak-Migdałek obowiązków dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu 2003-06-18
467/2003/P 2003-06-17 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne gminne w obrębie Golęcina i Strzeszyna. 2003-06-17
466/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 167/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.01.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
465/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXIII 35 lokali) 2003-06-17
464/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
463/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.( os.Piastowskie) 2003-06-17
462/2003/P 2003-06-17 W sprawie nabycia udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Sokoła 37-39 2003-06-17
461/2003/P 2003-06-16 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /Jarmark Świętojański/ 2003-06-16
460/2003/K 2003-06-12 W sprawie planów pracy wydziałów 2003-06-12
459/2003/P 2003-06-11 W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os.Władysława Łokietka 104. 2003-06-11
458/2003/P 2003-06-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195- "Pozostała działalność", na dofinansowanie zdań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-11
457/2003/P 2003-06-11 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy ul.Bukowskiej, Jasnej, Zgorzeleckiej w Poznnaniu. 2003-06-11
456/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
455/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
454/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-06-10
453/2003/P 2003-06-09 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-09
452/2003/P 2003-06-06 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum, 2003-06-06
451/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105 2003-06-06
450/2003/P 2003-06-06 W sprawie odwołania pani Ewy Koniecznej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 128 w Poznaniu, os. Piastowskie 105 2003-06-06
449/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej, ul. Jawornicka 1 2003-06-06
448/2003/P 2003-06-06 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o. 2003-06-06
447/2003/P 2003-06-05 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem Nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2003-06-05
446/2003/P 2003-06-05 W sprawie wyboru organizacji pozarządowej, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Matejki 47 w Poznaniu 2003-06-05
445/2003/P 2003-06-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Zamenhofa, obr. Rataje, dz. 33/1, pow. 52 m2, KW 157567/ 2003-06-04
444/2003/P 2003-06-02 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003 r nr. 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania , w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-02
443/2003/P 2003-06-02 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853,z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-02
442/2003/P 2003-06-02 W sprawie zmiany uchwały nr 431/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 16.05.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-02
441/2003/P 2003-05-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (ul.Drużynowa 10) 2003-05-30
440/2003/P 2003-05-30 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu ochrony interesów konsumentów, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-30
439/2003/P 2003-05-30 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 z działu 926, rozdział 92605 §§ 2820 i 2830 2003-05-30
438/2003/P 2003-05-30 W sprawie zmiany zarządzenia o pełnomocnictwie dla Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. 2003-05-30
437/2003/P 2003-05-30 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z działu 851 rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-30
436/2003/P 2003-05-30 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2003 2003-05-30
435/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązywania stosunku pracy z panią Elżbietą Tenderowicz, dyrektorem Przedszkola nr 5 w Poznaniu, ul.Świt 40/42 2003-05-29
434/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Mirosławą Cieślak, dyrektorem Przedszkola nr 60 w Poznaniu, ul.Libelta 31. 2003-05-29
433/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Jerzym Zeganem, dyrektorem Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej w Poznaniu, ul.Garnacarska 7 2003-05-29
432/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania staosunku pracy z panem Zdzisławem Potarzyckim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul.Norwida 21 2003-05-29
431/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Dorotą Nowacką, dyrektorem Przedszkola nr 1 w Poznaniu, ul.Jawornicka 17 2003-05-29
430/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Wandą Frąckowiak, dyrektorem Zespołu Szkół Ogónokształcących nr 8 w Poznaniu, os.Rzeczypospolitej 111 2003-05-29
429/2003/P 2003-05-29 W sprawie odwołania pani Elżbiety Tenderowicz ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Poznaniu, ul.Świt 40/42 2003-05-29
428/2003/K 2003-05-29 W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzętów ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania. 2003-05-29
427/2003/P 2003-05-29 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok samodzielnego publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. 2003-05-29
426/2003/P 2003-05-29 W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Poznaniu, al.Wielkopolska 21/25 2003-05-29
425/2003/P 2003-05-28 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. (wykaz CXXII 6 mieszkań) 2003-05-28
424/2003/P 2003-05-28 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXI 75 lokali) 2003-05-28
423/2003/K 2003-05-26 W sprawie zasad koordynacji audytu wewnętrznego 2003-05-26
422/2003/K 2003-05-26 zmianiające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (Regulamin Wew, Biura Audytu Wewnętrznego) 2003-05-26
421/2003/P 2003-05-26 W sprawie zmiany uchwały nr 347/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 11.04.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-05-26
420/2003/P 2003-05-26 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu na prowadzenie Przedszkola nr 26 w Poznaniu, ul.Tomickiego 3. 2003-05-26
419/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Arkadego Fiedlera, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/309, pow. 72 m2, udz. 1/2 cz. w dz. 5/310 o pow. 75 m2, KW 100.706cz./ 2003-05-23
418/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Julii i
Antoniego Wojkowskich obr. Podolany, ark. 5, dz. 96, pow. 608 m2, KW 42.685/
2003-05-23
417/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Strzyżowskiej, obr. Krzesiny, ark. 18, dz. 2/39, pow. 1239 m2, KW 47.120cz./ 2003-05-23
416/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Bystra, obr. Starołęka, ark. 2, dz. 71/7, pow. 160 m2, KW 172.082/ 2003-05-23
415/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Wenecjańska, obr. Śródka, ark. 16, dz. 4/1, pow. 26 m2, KW 54.627cz./ 2003-05-23
414/2003/K 2003-05-23 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzedzie Miasta Poznania 2003-05-23
413/2003/P 2003-05-23 W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla 2003-05-23
412/2003/P 2003-05-22 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 10.02.2003r nr 184/2003/P Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność " na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-22
411/2003/P 2003-05-22 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003 r. nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środkow z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-22
410/2003/P 2003-05-21 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych na osiedlu Bolesława Śmiałego i Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 2003-05-21
409/2003/P 2003-05-21 W sprawie zmiany adresu Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 2003-05-21
408/2003/P 2003-05-20 W sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2003-05-20
407/2003/P 2003-05-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85326 "Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 2003-05-20
406/2003/P 2003-05-19 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy al. Niepodległości , ul.Gen.T.Kutrzeby, Na Podgórniku. 2003-05-19
405/2003/P 2003-05-19 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-05-19
404/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Na Stoku, obr. Winiary, ark. 29, dz. 45/7, pow. 114 m2, KW 124319/ 2003-05-16
403/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Buska-Rabczańska, obr. Golęcin, ark. 03, dz. 79/3, pow. 214 m2, KW 101.079cz./ 2003-05-16
402/2003/P 2003-05-16 W sprawie odwołania pani Wandy Kowarskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55 2003-05-16
401/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os. Władysława Łokietka 104 2003-05-16
400/2003/P 2003-05-16 W sprawie odwołania pana Andrzeja Trojanowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, os.Władysława Łokietka 104 2003-05-16
399/2003/P 2003-05-16 W sprawie konsultacji projektu statutu jednostki pomocniczej miasta - osiedla 2003-05-16
398/2003/P 2003-05-16 w sprawie zmiany uchwały nr 848/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 13.12.2001r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-05-16
397/2003/P 2003-05-16 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2003-05-16
396/2003/P 2003-05-16 W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiejający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie :
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, atakże grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2003-05-16
395/2003/P 2003-05-15 W sprawie powierzenia panu Romanowi Gogulskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im.Joachima Lelewela w Poznaniu, ul.Działyńskich. 4/5 2003-05-15
394/2003/K 2003-05-15 W sprawie określenia zasad i trybu obiegu projektów uchwał Rady Miasta oraz uchwał podjętych przez Radę. 2003-05-15
393/2003/K 2003-05-15 W sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2003-05-15
392/2003/P 2003-05-15 W sprawie trybu składania wniosków i organizacji konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla. 2003-05-15
391/2003/P 2003-05-15 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-05-15
390a/2003/P 2003-05-14 W sprawie zmiany zarządzenia nr 162/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2003r. oraz nr 234/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.03.2003r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych 2003-05-14
390/2003/P 2003-05-14 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto Poznań 2003-05-14
389/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Edmunda Knolla-Kownackiego, obr. Naramowice, ark. 25, dz. 61, pow. 240 m2, dz. 11/66 o pow. 90 m2, KW 91.755/ 2003-05-14
388/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Karola Irzykowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 22, dz. 9, pow. 1163 m2, KW 185.781/ 2003-05-14
387/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/308 o pow. 693 m2, KW 100.706cz./ 2003-05-14
386/2003/P 2003-05-13 W sprawie zmiany zarządzenia o powołanie Zespołu Uzgzdniania Dokumentacji Projektowej. 2003-05-13
385/2003/P 2003-05-13 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Świebodzińskiej-Wołowskiej-Sieradzkiej 2003-05-13
384/2003/P 2003-05-13 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Raszyńskiej-Kłuszyńskiej. 2003-05-13
383/2003/P 2003-05-13 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu komunalnych Zasobów Lokalowych 2003-05-13
382/2003/P 2003-05-13 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych /p. A.Konieczna/ 2003-05-13
381/2003/P 2003-05-13 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 2003-05-13
380/2003/P 2003-05-13 W sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy celowej - "Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie usunięcia z terenu przy ul. Ceglanej w Poznaniu substancji chemicznych oraz ich utylizacji 2003-05-13
379/2003/P 2003-05-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-13
378/2003/P 2003-05-12 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania , przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Halna/ 2003-05-12
377/2003/P 2003-05-12 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /ul. Barana 1, ul. Władymira, ul. Jugosłowiańska 7, ul. Morasko 55/ 2003-05-12
376/2003/P 2003-05-08 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 2003-05-08
375/2003/P 2003-05-08 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /"Zielony Poznań"/ 2003-05-08
374/2003/P 2003-05-08 W sprawie nieodpłatnego przekazania nowo zakupionych samochodów osobowych 2003-05-08
373a/2003/P 2003-05-07 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Referendum 2003-05-07
373/2003/P 2003-05-07 W sprawie wniesienia aportu rzeczowego i objęcia z tego tytułu udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznania "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o." 2003-05-07
372/2003/K 2003-05-07 W sprawie zasad postępowania z dokumentacją gromadzoną w Archiwum Urzędu Miasta Poznania oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. 2003-05-07
371/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu, ul.Kanclerska 31. 2003-05-06
370/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, ul.Szpitalna 27/33 2003-05-06
369/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os.Rzeczypospolitej 111. 2003-05-06
368/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, ul.Tarnowska 27 2003-05-06
367/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, ul.Podkomorska 49. 2003-05-06
366/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, ul.Cegielskiego 1. 2003-05-06
365/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu, ul.Sochaczewska 3. 2003-05-06
364/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu, os.Przyjaźni 127 2003-05-06
363/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul.Norwida 21. 2003-05-06
362/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Poznaniu, ul.Taczanowskiego 18 2003-05-06
361/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia pani Janinie Sałacie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, ul.Galileusza 14 2003-05-06
360/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu, ul.Sikorskiego 29. 2003-05-06
359/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu, os.Bolesława Chrobrego 105. 2003-05-06
358/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17 2003-05-06
357/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, ul.Marszałkowska 40. 2003-05-06
356/2003/P 2003-05-06 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002r. w spr. ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej 2003-05-06
355a/2003/P 2003-05-05 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-05-05
355/2003/P 2003-05-05 W sprawie powołania komisji przetargowej /dot. Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka"/ 2003-05-05
354/2003/P 2003-04-30 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 425/98 z dnia 26.08.1998r, 2003-04-30
353/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Miasta Poznania , położonego przy ul.Poznańskiej 35-37 działka nr 22/4 o pow.18 m2 2003-04-30
352/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz nr CXIX, 81 lokali) 2003-04-30
351/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (gruntu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego przy ul.Poznańskiej 36-37 działka nr 23/4 o pow.18 m2 ) 2003-04-30
350/2003/P 2003-04-30 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/ 2003-04-30
349/2003/K 2003-04-30 W sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego pracownikom Wydziału Finansowego Oddziału Egzekucyjnego za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2003-04-30
348/2003/P 2003-04-30 W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek 2003-04-30
347/2003/P 2003-04-29 W sprawie wprowadzenia nowych minimalnych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w obiektach służby zdrowia, stanowiących własność Miasta Poznania, administrowanych przez POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania. 2003-04-29
346/2003/P 2003-04-29 W sprawie zmiany uchwały Nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-04-29
345/2003/P 2003-04-29 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej ( 3 lokale ) 2003-04-29
344/2003/P 2003-04-29 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-04-29
343/2003/P 2003-04-28 W sprawie nieodpłatnego zbycia 50 udziałów należących do Miasta Poznania na rzecz uprawnionych spadkobierców Pana Czesława Buczkowskiego, byłego pracownika Zakładu Transportowo-Usługowego "TRANS-KOM" Sp. zo.o. 2003-04-28
342/2003/P 2003-04-28 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na dofinansowanie w 2003r Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego. 2003-04-28
341/2003/P 2003-04-28 W sprawie zmiany uchwały nr 726/02 Zarządu Miasta Poznania z dnia 19,09.2002r. w sprawie realizacji projektu Kompleksowej Renowacji Budynków z Zasobów Komunalnych Miasta Poznania, realizowanego z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycji i innych instytucji finansowych 2003-04-28
340/2003/P 2003-04-25 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 222/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2003r. w spr. powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i innych placówek 2003-04-25
339/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udz. 1/105 cz. w nieruchomości poł. przy ul. Literackiej, obr. Golęcin, ark. 13b, dz. 1/782, pow. 1731 m2, KW 142.154cz./ 2003-04-25
338/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Ciechocińskiej, obr. Golęcin, ark. 1, dz. 38/5, pow. 1222 m2, KW 141.064/ 2003-04-25
337/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Mrągowskiej, obr. Górczyn, ark. 17b, dz. 131/30, pow. 72 m2, KW 98.198cz./ 2003-04-25
336/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Arkadego Fiedlera nar. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/252, pow. 873 m2, KW 100.706cz./ 2003-04-25
335/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/273, pow. 794 m2, KW 100.706cz./ 2003-04-25
334/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Mariana Rejewskiego, obr. Dębiec, ark. 12, dz. 10/14, pow. 51 m2, KW 173.806/ 2003-04-25
333/2003/P 2003-04-25 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste /wykaz nr CXVIII, 81 lokali/ 2003-04-25
332/2003/P 2003-04-24 W sprawie uchylenia uchwały nr 424/95 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.09.1995r. 2003-04-24
331/2003/P 2003-04-24 W sprawie uchylenia uchwały nr 568/97 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.09.1997r. 2003-04-24
330/2003/P 2003-04-23 W sprawie ustalenia wysokości nagród dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2003-04-23
329/2003/P 2003-04-18 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-18
328/2003/P 2003-04-18 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 853, rozdziału 85301 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"- na realizację w roku 2003 zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-18
327/2003/P 2003-04-17 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ulicach Klenowskiej i Łosiowej) 2003-04-17
326/2003/P 2003-04-17 W sprawie przekazania Osiedlu Morasko w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Morasko 57. 2003-04-17
325/2003/P 2003-04-17 W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 2003-04-17
324a/2003/P 2003-04-16 W sprawie zmiany umowy o pracę z dyrektorem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu 2003-04-16
324/2003/P 2003-04-16 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. oraz Zarządzenia nr 192/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003 z działu 926, rozdz. 92605 § 2820 oraz działu 630, rozdz. 63003 § 2820 2003-04-16
323/2003/P 2003-04-16 W sprawie powołania Zespołu ds. Komunalnych Budowli Ochronych i Fortyfikacyjnych 2003-04-16
322/2003/K 2003-04-16 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003. 2003-04-16
321/2003/P 2003-04-16 W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznania" Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. 2003-04-16
320/2003/P 2003-04-15 W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 197/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2003r. 2003-04-15
319/2003/P 2003-04-14 W sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do spraw przygotowania opinii dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta-1 w Poznaniu 2003-04-14
318/2003/P 2003-04-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania , rozdz. 85195 - "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-04-11
317/2003/P 2003-04-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851rozdz. 85154 - " Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-11
316/2003/P 2003-04-10 W sprawie zmiany zarządzenia nr 209/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2003r. w spr. określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych 2003-04-10
315/2003/K 2003-04-10 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2003-04-10
314/2003/P 2003-04-07 W sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2003 roku. 2003-04-07
313/2003/P 2003-04-07 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulicy Geodetów) 2003-04-07
312/2003/P 2003-04-07 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w ulicach Narcyzowej i Magnoliowej) 2003-04-07
311/2003/P 2003-04-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na dofinansowanie w 2003r Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003-04-04
310/2003/P 2003-04-04 W sprawie powołania Komisji Przetargowej ( do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy : ul.R.Kozaka, Ul.Bożymira 16, ul.Bożymira 18, ul.Żabiej, ul.Sarmackiej 11) 2003-04-04
309/2003/P 2003-04-03 W sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deretyzacji na terenie miasta Poznania. 2003-04-03
308/2003/P 2003-04-03 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dotację w zakresie inwestycji lokalnych z udziałem ludności. 2003-04-03
307/2003/P 2003-04-03 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Janem Sklorzem, zatrudnionym na stanowiksu Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2003-04-03
306/2003/P 2003-04-02 W sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 2003-04-02
305/2003/K 2003-04-02 W sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania ( powołuje się jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania o nazwie Biuro Audytora Wewnętrznego) 2003-04-02
304/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Polskiej nar.ul.Św. Wawrzyńca, obr.Jeżyce, ark.6, dz.36/11 o pow.130 m2, dz.36/34 o pow.566 m2, zapisanej w KW 21.452 cz. 2003-04-02
303/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Chemicznej, obr.Główna, ark.5, dz.2/7 o pow.2947 m2 , zapisanej w KW 64.136cz. 2003-04-02
302/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Podmokłej, obr.Dębiec, ark.8, dz.128 opow.307 m2, zapisanej w KW 73.102. 2003-04-02
301/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Wiewiórczej, obręb Kobylepole, ark.15, dz.45/4 o pow.542 m2, zapisanej w KW 95.107. 2003-04-02
300/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa piewrowkupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Arkadego Fidlera, obr.Strzeszyn, ark.7b dz.5/270 o pow.794 m2, zapisanej w KW 100.706 cz. 2003-04-02
299/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Teodora Parnickiego nar.ul.Jana Kasprowicza, obr.Strzeszyn, ark.22, dz.116 o pow.1098 m2, zapisanej w KW 144.130. 2003-04-02
298/2003/P 2003-04-02 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195 "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocyji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-02
297/2003/P 2003-03-31 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2003 2003-03-31
296/2003/P 2003-03-28 W sprawie wyboru organizacji pozarządowej, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul.Małeckiego 16 w Poznaniu. 2003-03-28
295/2003/P 2003-03-28 W sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Roboczego ds.opiniowania ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul.Matejki 47 w Poznaniu. 2003-03-28
294/2003/P 2003-03-27 W sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miast Poznań. 2003-03-27
293/2003/P 2003-03-27 W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek . 2003-03-27
292/2003/P 2003-03-27 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu opieki wychowawczej realizowanych w roku 2003 - "Przedszkola specjalne", rozdział 85405 § 2540. 2003-03-27