Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2007-09-24
Nr ref.: ZSO/DSP/0717/73/2007
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)
Stanowisko: główny księgowy

Zakres podstawowych czynności

Zakres zadań na stanowisku gł. księgowego: 1) prowadzenia rachunkowości jednostki,2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Wymagania obowiązkowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 4. posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku gł. księgowego, 5. spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnia policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnia policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy w księgowości,2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i stażu pracy,3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku gł. księgowego,4) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko gł. księgowego.

Inne informacje:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs na gł. księgowego " na adres :Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta 61 - 863 Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 17, pokój nr 31 do 15.09.2007r. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora ZSO.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Składanie ofert

Postępowanie zamknięte.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydat??w.doc plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: wpisanie listy kandydatów na stanowisko głównego księgowego ()
Opublikował(a): Iwona Niezgódka
Data i godzina publikacji: 2007-10-19 12:47