Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle'a (Szkoła Podstawowa nr 56, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Charles de Gaulle'a, Przedszkole nr 85) (ZSO nr 2)

Kierownik/Dyrektor

Andrzej Karaś
ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań
61 879-80-90
godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek w godzinach 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
zso2@zso2.pl
www.zso2.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): ZSO2Poznan/skrytkaESP

Koordynator dostępności

Joanna Grabowska

Kompetencje i zadania

Szkoła realizuje następujące cele edukacyjne:
- dydaktyczne,
- wychowawcze,
- opiekuńcze.Szczegółowe cele i zadania określa Statut szkoły.
Status prawny

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
 • Organem prowadzącym jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

OrganizacjaOrganami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Dyrektor Szkoły - Andrzej Karaś

 • Telefon : 61 8798090
 • e-mailzso2@zso2.pl

Wicedyrektorzy Szkoły :

 • Barbara Kierończyk
 • Małgorzata Matuszek
 • Marcin Morawski
 • Joanna Grabowska
 • Telefon : 61 8798090
 • e-mail : zso2@zso2.pl

Kierownik Hali Sportowej :   Michał Frąszczak

 • Telefon : 61 8798090
 • e-mail : zso2@zso2.pl

Kierownik Gospodarczy :   Kamila Rakower

 • Telefon : 61 8798090
 • e-mail : zso2@zso2.pl

Kierownik świetlicy szkolnej : Magdalena Kuźnicka

 • Telefon : 61 8798090
 • e-mail : zso2@zso2.pl

Tryb sprawSprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 735, z późn. zm.)Na podstawie art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

 • wszelkie sprawy dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania szkoły (podania, wyjaśnienia, skargi, wnioski, odwołania, itp.) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie.
 • podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Przyjmowanie interesantów: 

 • Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
 • Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy.

Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 17:00Redakcja BIPDyrektor Szkoły - Andrzej Karaś
Kontakt: 61 8798090
email:  zso2@zso2.plKierownik Gospodarczy - Kamila Rakower
Kontakt: 61-8798090
email:  zso2@zso2.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 26.01.1982 r.  Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  
 • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Wartość posiadanego mienia

Mienie szkoły jest własnością Miasta Poznania. Nieruchomość przekazana szkole w trwały zarząd  ma powierzchnię 23.135 m² i jest zabudowana budynkiem użytkowym szkoły oraz hali sportowej połączonych ze sobą nowoczesnym budynkiem z klasami dla uczniów. N-ry działek 5/4; 5/9; 5/10; 5/14;   ark.37;    obręb Krzesiny

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Karaś
Data wytworzenia informacji: 2023-09-07 00:00
Opis zmian: Zmiana koordyntora (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Kowalewska
Data i godzina publikacji: 2023-09-07 14:23