Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela (XXX LO, Technikum Polig.-Administr.,BS I stopnia nr 7, Szkoła Polic. Nr 30 dla Dorosłych, XXX LO dla Dorosłych) (ZSZNr6 im.J.Lelewela)

Kierownik/Dyrektor

Aleksandra Warkocka
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
61 852-36-55, 61 852-43-78
godziny urzędowania: 7:30-15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 634507596
sekretariat@lelewel.poznan.pl
www.lelewel.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSZ6Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań szkoły należą:
1) kształcenie i wychowywanie młodzieży w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
2) budzenie i kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
3) przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, zdania eg-zaminu dojrzałości oraz zdobycia określonego zawodu,
4) umożliwienie absolwentom dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz stwarzanie warunków do reali-zacji indywidualnych programów nauczania i ukończenia szkoły w skróconym cza-sie,
6) sprawowanie opieki nad uczniami poprzez zapewnienie im prozdrowotnych warun-ków życia i pracy w szkole, udzielanie pomocy psychologicznej
i pedagogicznej,
7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształcenie właściwych postaw wobec pro-blemów ochrony środowiska,
8) stwarzanie warunków sprzyjających procesowi uspołecznienia życia szkoły
i demokratyzacji w systemie jej kierowania,
9) kierowanie się w działaniach dydaktyczno-wychowawczych dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie i poszanowaniem godności osobistej.
10) umożliwianie uczniom nauki religii lub etyki w atmosferze pełnej tolerancji
wyznaniowej,
11) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez pedagoga
szkolnego, psychologa i nauczycieli terapeutów, do obowiązków których należą:
a) rozpoznawanie wad i opóźnień w rozwoju fizycznym i umysłowym,
b) eliminowanie napięć, zaburzeń osobowości,
c) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i ochrona przed skutkami demoralizacji,
d) organizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
e) opieka nad uczniami mającymi trudne warunki bytowe,
f) organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym i mającym trudności
w opanowaniu minimum programowego z przyczyn losowych; organizowanie zajęć rewalidacyjnych.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 25.02.2003r.nr XI/63/IV

Budżet jednostki na bieżący rok

80115 - 11 106 709,00

80117 - 1 354 222,00

80152 - 17 455,00

80195 - 99 129,00

80146 - 62 377,00

Wartość posiadanego mienia

15 214 486,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kamilla Głowacka
Data wytworzenia informacji: 2024-03-19 00:00
Opis zmian: Wynik naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kamilla Głowacka
Data i godzina publikacji: 2024-03-19 11:03