zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5051 lub 61 878-5054.Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć następujące dokumenty:1. Wniosek (Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku /Dz. U. z 2013 r. poz. 789/.)2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.3. Umowy dzierżawy (do wglądu).4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru).5. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Kierownik biuro powiatowego ARiMR wydaje powyższy dokument na wniosek producenta rolnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy składać w terminie:- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.Miejsce złożenia wniosku:Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 PoznańW holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.Miejsce odbioru dokumentów:Decyzja zostanie wysłana pocztą.

Opłaty

1. Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:a. jednostki budżetowe,b. jednostki samorządu terytorialnego,c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zostanie wysłana na adres podany na wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 789).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Pieniądze wypłacane są w terminach:- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;- od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,gotówką w kasie Urzędu Miasta Poznania, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:- będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,- będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,- bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłościz wyjątkiem producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.Limit ustala się jako sumę:- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:- gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,- gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Czubała
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-28 13:05 - aktualizacja (Aktualizacja)