Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty

Komunikat Termin ważności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 58/60D 60-521 Poznań.We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.Kontakt:iod2_oswiata@um.poznan.plPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych  (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej.Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dodatkowo Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:a)dostępu do treści danych osobowych;b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

od 2021-04-27 do 2022-12-31