Oferta: specjalista ds. księgowości

Data publikacji: 2021-11-29
Nr ref.: CUWJO-I.110.13.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
Stanowisko: specjalista ds. księgowości
Informacje dodatkowe: pełen etat/konkurencyjne wynagrodzenie

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-18

Zakres podstawowych czynności

-             kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur,

-             sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych,

-             dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUWJO,

-             dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych.

Wymagania obowiązkowe

-             Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne,

-             Doświadczenie zawodowe min 2 lata w księgowości,

-             Znajomość zagadnień rachunkowości,

-             Znajomość MS Office,

-             Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

-             Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-             Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

Mile widziana umiejętność obsługi systemów księgowych.

Wymagane dokumenty

1.            CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej,

2.            Oświadczenie o znajomości MS Office,

3.            Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

4.            Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

5.            Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.            Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. księgowości".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 D   60-521 Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres: sekretariat@cuwjo.m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU CUWJO-I.110.13.2021.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty,38/news/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: KATARZYNA DERDA-WAWRZYNIAK
Data wytworzenia informacji: 2022-01-31 00:00
Opis zmian: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data i godzina publikacji: 2022-02-18 08:09