Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2021-12-02
Nr ref.: CUWJO-I.110.14.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
Stanowisko: specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: pełen etat / konkurencyjne wynagrodzenie

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-18

Zakres podstawowych czynności

-             Kontrola comiesięcznego harmonogramu pracy i analiza rozliczenia czasu pracy w programie informatycznym,

-             Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,

-             Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę,

-             Przygotowywanie materiałów w sprawach dotyczących: dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, nagród i kar, umów w sprawie dokształcania, ekwiwalentów za urlopy,

-             Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków,

-             Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach,

-             Wprowadzanie funduszu płac do systemu eDok,

-             Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp.,

-             Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.),

-             Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik",

-             Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11,

-             Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji GUS dotyczących funduszu płac,

-             Rozliczanie umów cywilno-prawnych,

-             Przyjmowanie od pracowników stosownych oświadczeń i zaświadczeń mających wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń,

-             Przekazywanie do księgowości kosztów wynagrodzeń,

-             Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych,

-             Prowadzenie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji płatniczej,

-             Przygotowywanie sprawozdań dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.,

-             Planowanie potrzeb finansowych dotyczących wynagrodzeń,

-             Obsługa programu e-PFRON i prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją i zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

Wymagania obowiązkowe

-             Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe),

-             Doświadczenie zawodowe min 1 rok w płacach,

-             Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,

-             Znajomość MS Office,

-             Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

-             Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-             Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-             Mile widziana umiejętność sporządzania list płac nauczycieli.

Wymagane dokumenty

1.            CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej.

2.            Oświadczenie o znajomości MS Office, zagadnień kadrowo-płacowych.

3.            Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

4.            Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5.            Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.            Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. płac".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres: sekretariat@cuwjo.m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU CUWJO-I.110.14.2021.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty,38/news/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: KATARZYNA DERDA-WAWRZYNIAK
Data wytworzenia informacji: 2022-01-27 00:00
Opis zmian: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data i godzina publikacji: 2022-02-18 08:11