Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu (CWRDiM)

Kierownik/Dyrektor

Izabela Leśniak
ul. Sienkiewicza 11, 60-816 Poznań
61 843-33-98
godziny urzędowania: pon.-piąt 8.00-16.00 sekretariat; 14.00-19.00 zajęcia
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630524646
centrumklub@m.poznan.pl
www.centrumklub.pl

Kompetencje i zadania

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub'- jest  specjalistyczną  placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego prowadzoną przez  Urząd Miasta Poznania, w której nadzór pedagogiczny sprawuje  Wojewoda  WielkopolskiMisją placówki jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodziny w zadaniach wychowawczychCentrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na :

  • 1) udzielaniu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego rodzinie;
  • 2) świadczeniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją i uzależnieniami;
  • 3) eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, a także negatywnych procesów związanych z uzależnieniami i demoralizacją;
  • 4) łagodzeniu niedostatków w rodzinach naturalnych, zastępczych, w rodzinach znajdujących się w kryzysie i zagrożonych kryzysem;
  • 5) pomaganiu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych;
  • 6) budowaniu i rozwijaniu umiejętności psychospołecznych, stymulowaniu rozwoju psychicznego, rozwijanie umiejętności interpersonalnych;
  • 7) tworzeniu grup i środowisk rówieśniczych, alternatywnych wobec grup kontrkulturowych;
  • 8) tworzeniu środowiska wychowawczego, które koryguje niewłaściwe zachowania i dostarcza pozytywnych doświadczeń społecznych;
  • 9) promowaniu zdrowego stylu życia oraz budowaniu pozytywnych wzorców zachowań;
  • 10) pomaganiu innym placówkom zajmującym się dziećmi i młodzieżą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - prowadzeniu współpracy ze szkołą Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dobra rodziny.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ust.z12.03.04r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2004r Nr 64)Ust z30.06,05r.o finansach publi. (DzU. z 2005r. Nr 249)Ust.z26.10.82r opostępowaniu w spr.nieletnich (DzU.z02r Nr 11)Ust. z 26.01.82r-KN (Dz.U. z 03r Nr.118)Ust z26.10.82r.owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholiz. (Dz.U. z 2002r Nr 147)Ust z 5.06.98r.o samorządzie powiat (DzUz2001r.Nr142)Roz. MPS z 14.02.05r w spr. placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz.U.Nr37)  

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Izabela Leśniak
Data wytworzenia informacji: 2024-06-13 00:00
Opis zmian: Zamieszczenie oświadczenia majatkowego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Izabela Leśniak
Data i godzina publikacji: 2024-06-13 10:17