Oferta: pokojowa/pokojowy

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: DPS.110.2.17.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: pokojowa/pokojowy
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Zakres podstawowych czynności

-    wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach DPS, w tym w pokojach mieszkańców,

-    dbanie o czystość narzędzi pracy,

-    karmienie mieszkańców, dostarczenie posiłków do pokoju, zbieranie i znoszenie naczyń do zmywalni, zmywanie naczyń,

-           opieka podczas wyjazdów do poradni specjalistycznych

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie minimum podstawowe 

Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy na stanowisku  tożsamym lub zbliżonym zakresem obowiązków,

- życzliwość, wysoki poziom zaangażowania, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

1. C.V.

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje

Inne informacje:

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 lub Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

Stanowisko pracy nie jest przystosowane do pracy osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań w terminie do 2022-05-04.

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 z siedzibą w Poznaniu.

2.         Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl.

3.         Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4.         Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.         Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dom Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: Oferta pracy pokojowa/pokojowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Matecka-Olejniczak
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 09:51