Oferta: pielęgniarka/ pielęgniarz

Data publikacji: 2022-04-27
Nr ref.: DPS3.DN.100.6.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: pielęgniarka/ pielęgniarz
Informacje dodatkowe: 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-09

Zakres podstawowych czynności

1. Świadczenie uslug pielęgniarsko-medycznych, w tym wykonywanie zaleceń lekarskich przepisanych przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów

2. Świadczenie uslug opiekuńczych i udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji

3. Uczestniczenie w pracach Zespolu Terapeutyczno-Opiekuńczego

4. Prowadzenie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

Wyksztalcenie minimum srednie pielęgniarskie

Posiadanie prawa wykonywania zawodu

Posiadanie pelni praw obywatelskich

Wymagania dodatkowe

Umiejetność pracy w zespole

Doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszlym i niepełnosprawnymi fizycznie

Umiejetności interpresonalne

Komunikatywność

Wymagane dokumenty

List motywacyjny

CV

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacji

Inne informacje:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej,  ul. Ugory 18/20 , 61-623 Poznań w terminie do 3 czerwca 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy przynieść oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: pl. Kolegiacki 17,61-814 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Olenderek
Data wytworzenia informacji: 2022-06-09 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Łukasz Olenderek
Data i godzina publikacji: 2022-06-09 15:29
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2022-07-10 00:00:00.0