Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Kierownik/Dyrektor

Danuta Resztak
ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań
tel./fax 61 833-19-41
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
dpseb@dpspoznan.pl
www.dpspoznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego jest miejscem stałego lub okresowego pobytu dla przewlekle somatycznie chorych kobiet.2. Celem działalności Domu jest wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych oraz chorych mieszkanek w codziennych sytuacjach życiowych i stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju osobistego prowadzącego do usamodzielnienia.3.Dom zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi: w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające rozwój osobisty.4. Do zadań Domu należy również współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej; Ust. z 21.11.2008 o pracown. samorz.; Ust. z 27.08.2009 o finansach publ.; Ust. z 05.06.1998 o samorz. powiat.; Statut - Uchwała Nr CI/1154/IV/2006 Rady M. Poznania z 29.08.2006; Regulamin Org.-Zarządz. Nr 474/2011/P Prezydenta M. Poznania z 22.07.2011; Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II-11.9013-9/08 z 05.09.2008 zezwolenie Miastu Poznań na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Joanna Zabłocka (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Zabłocka
Data i godzina publikacji: 2020-08-21 12:18