Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Kierownik/Dyrektor

Danuta Resztak
ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań
tel.61 833-19-41
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
dpseb@m.poznan.pl
www.dpspoznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (/DPSNiedzialkowskiego/SkrytkaESP)

Kompetencje i zadania

1. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego jest miejscem stałego lub okresowego pobytu dla przewlekle somatycznie chorych kobiet.2. Celem działalności Domu jest wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych oraz chorych mieszkanek w codziennych sytuacjach życiowych i stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju osobistego prowadzącego do usamodzielnienia.3.Dom zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi: w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające rozwój osobisty.4. Do zadań Domu należy również współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)Statut - Uchwała Nr  XXII/408/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia  11.02.2020 r; Regulamin organizacyjny - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 951/2021/P z dnia 10.12.2021  r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22; Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II-11.9013-9/08  z dnia 05.09.2008 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Zabłocka
Data wytworzenia informacji: 2024-03-12 00:00
Opis zmian: wprowadzenie nowych danych (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Zabłocka
Data i godzina publikacji: 2024-03-12 08:24