Oferta: ds.obsługi informatycznej

Data publikacji: 2021-08-27
Nr ref.: MPU-KP/1000-10/21
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: ds.obsługi informatycznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-12

Zakres podstawowych czynności

1)     administrowanie siecią i systemami informatycznymi,

2)     opracowywanie, wdrażanie i eksploatowanie systemów informatycznych,

3)     dystrybucja, kontrola zużycia, planowanie potrzeb oraz zakupów materiałów eksploatacyjnych dotyczących systemów informatycznych,

4)     zarządzanie, nadzór i utrzymanie sprzętu IT oraz oprogramowania,

5)     obsługa zleceń helpdesk działu informatycznego,

6)     współpraca w zakresie tworzenia geoprzestrzennych baz danych, systemów GIS oraz narzędzi komputerowego wspomagania planowania przestrzennego;

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym lub student co najmniej ostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku informatyka lub pokrewnym,

2) biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,

3) znajomość budowy sieci komputerowych,

4) doświadczenie zawodowe związane z realizację zadań z zakresu informatyki,

5) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji związanej z wykonywanymi zadaniami;

Wymagania dodatkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewnym,

2) znajomość obsługi programów CAD/GIS, języka Python,

3) uprawnienia SEP, co najmniej G1,

4) doświadczenie zawodowe związane z administrowaniem siecią i systemami informatycznymi,

5) szkolenia/kursy w zakresie wiedzy fachowej niezbędnej na stanowisku pracy,

6) otwartość, komunikatywność,

7) znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,

8) umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

     a) imię (imiona) i nazwisko,

     b) datę urodzenia,

     c) dane kontaktowe,

     d) miejscowość zamieszkania,

     e) wykształcenie,

     f) kwalifikacje zawodowe,

     g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP oraz portalu pracuj.pl (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 26 września 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca przy komputerze;

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;

3) praca wymaga mobilności oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie;

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego;

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku);

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Informacja o wyniku naboru

informacja o wynikach rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2021-10-12 00:00
Opis zmian: informacja o wynikach rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-12 15:36