Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego do odprowadzanie wód opadowych z ul. Bohaterów Westerplatte i przyległych w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego do odprowadzanie wód opadowych z ul. Bohaterów Westerplatte i przyległych w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.363.4.2020.WM

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Poznańskie Sady i przyległych w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Poznańskie Sady i przyległych w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.320.4.2020.WM     

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Rodawska, Skibowa i Uprawna oraz ulic przyległych w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Rodawska, Skibowa i Uprawna oraz ulic przyległych w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.368.4.2020.WM

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy ul. Lubczykowa w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy ul. Lubczykowa w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.330m.3.2020.EP

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pzez wody rzeki Głównej przewodów wzdłuż lini kolejowej nr 356.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pzez wody rzeki Głównej przewodów wzdłuż lini kolejowej nr 356. PO.ZUZ.4.4210.424m.3.2020.EP

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni przy ul. Lubczykowa.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni przy ul. Lubczykowa. PO.ZUZ.4.4213.28m.2.2020.EP

od 2020-07-10 do 2020-07-20

Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarukowań dla budowy zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych na działce 1/23, obręb 0023 Żerniki, gm. Kórnik.

Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarukowań dla budowy zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych na działce 1/23, obręb 0023 Żerniki, gm. Kórnik. WB1-OSR.6220.60.2019

od 2020-07-09 do 2020-07-24

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 28.05.2020 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Jawornickiej o ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

działka nr 2, 7, 14/9, 14/10, 17/8, 18/6, 19/12 arkusz 37, działka nr 1/2, 20/5, 21/6, 21/3 arkusz 34 Obręb 0036 Junikowo.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia
o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.1220.2020, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki i czwartki godz. 730-1530, wtorki
i piątki godz. 9
00-1200.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-puap.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia
lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2020-07-09 do 2020-07-23

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników ze skrzynek rozsączających i usługi odprowadzanie wód opadowych z ternu uszczelnionego - dz. 83, 81 i 80, obręb Golęcin.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników ze skrzynek rozsączających i usługi odprowadzanie wód opadowych z ternu uszczelnionego - dz. 83, 81 i 80, obręb Golęcin. PO.ZUZ.4.4210.334m.4.2020.WM

od 2020-07-08 do 2020-07-16

Informacja dot. legalizacji urządzenia wodnego - rowu Wierzbak.

Informacja dot. legalizacji urządzenia wodnego - rowu Wierzbak. PO.ZUZ.4.4214.5m.3.2020.GE

od 2020-07-08 do 2020-07-16

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego zakładu na działce nr ewid. 71, arkusz 33, obręb Starołęka.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego zakładu na działce nr ewid. 71, arkusz 33, obręb Starołęka. PO.ZUZ.4.4210.466m.3.2020.EP

od 2020-07-07 do 2020-07-15

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26.11.2019 r. wniesiono odwołanie od decyzji Nr 171 / 2019 z dnia 30.10.2019 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej- segment lewy na budynek usługowy - gabinety lekarskie, przewidzianej do realizacji na działce nr 17/1, arkusz 23, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wiślanej 22, w związku z czym sprawę przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-07-08 do 2020-07-22

Powszechny Spis Rolny

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także wsparcie ze strony pracowników urzędu.

Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby
i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,        w tym podziału środków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na "0", dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posłużą także do wykonania  zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

od 2020-07-06 do 2020-11-30

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Dotyczące decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr 1852/2018 z dnia 24.08.2018 r. (znak:UA-V-A05.6740.1078.2018) o na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ul. Dworskiej (droga gminna) na odcinku od istniejącej ul. Dworskiej (na wysokości działki 7/31) do zjazdu na działkę nr 8/7, ark. 27, obr. Naramowice, w Poznaniu

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2020-07-07 do 2020-07-21

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w ramach ujęcia wód podziemnych do celów socjano-bytowych i przeciwpożarowych oraz pobór wód na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w ramach ujęcia wód podziemnych do celów socjano-bytowych i przeciwpożarowych oraz pobór wód na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. PO.RUZ.4210.62m.2020.ML.7

od 2020-07-06 do 2020-07-21

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się podpisem zaufanym składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Wprowadzenie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
Aplikacja:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

od 2020-07-06 do 2020-09-30

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2025-12-31

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 2.07.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania.

od 2020-07-02 do 2020-07-22

KOS-VI.6121.15.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

projekty uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie:

1) zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części

2) zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowanie i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

KOS-VI.6121.15.2019

od 2020-07-01 do 2020-07-23

Konkurs "Kultura na wynos" - wyniki!

Kapituła konkursu "Kultura na wynos" po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 165 zgłoszonych inicjatyw postanowiła jednogłośnie przyznać 2 nagrody główne  - w kategorii WYDARZENIA I WYDAWNICTWA - oraz 23 wyróżnienia.

Nagrody

WYDARZENIE: Anna Mierzwa - Miniserial #Wakacje

WYDAWNICTWO: Aleksandra Sudolska / Schron - Everything is going to be all right 

Wyróżnienia 

3000 ZŁOTYCH

Szymon Szymankiewicz + Fundacja Ad Arte + Marek Lapis + XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2000 złotych

Magdalena Kopiczko + Bartek Miler + Patrycja Piwosz + Paulina Wycichowska + Teatr Usta Usta + Piotr Kończal/Stowarzyszenie Synteza + Hubert Karmiński

1500 złotych

TTB session + Tomasz Budzyński + Piotr "Bajzel" Piasecki + Adrian Kaniewski

1000 złotych

Swiernalis + Readability Maria Krześlak-Kandziora + Teatr Fuzja/Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna + Hubert Babiarczyk / Hubert Tas + Aleksandra Lipska + Nata & Evgeny  + Radio Kwarantanna + Stowarzyszenie Anatomia Rocka

od 2020-07-01 do 2020-12-18