Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacje dodatkowe - rekrutacja 2020/2021

Dyrekcja POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił termin rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021. Ogłoszenie terminu nastąpiło na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm.) i zostało dokonane na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją Ministra, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r. Dzień 14 sierpnia 2020 r. został ustalony jako ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w roku 2020 odbywać się będzie z  wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość.

od 2020-06-01 do 2020-08-13

Komunikat: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2020-05-28 do 2020-12-28

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań.

(art. 42b ustęp 1b ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku)

Koło Łowieckie nr 2 "Ratusz"

Od 1 lutego 2020 r. koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego litem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostepnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło Łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.

Koło Łowieckie nr 2 "Złota Kielnia"

Książka Ewidencji Pobytu Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym znajduje się po adresem ul. Widok 22 62-080 Batorowo

Koło Łowieckie nr 78 "Łoś"

Książka ewidencji polowań indywidualnych prowadzona w formie papierowej przechowywana jest w miejscowości Chomęcice, ul. Rosnowiecka 14A. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Informacje o wpisach w książce ewidencji polowań indywidualnych będą udzielana na pisemne zapytanie zainteresowanych przesłane na adres koła. Zakres udzielanych informacji: termin rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół"

Koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Dostęp do/EKEP/ elektronicznej książki ewidencji polowań możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla obwodu nr 186.

od 2020-05-19 do 2021-05-19

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu. K/KP.166.229.2020.PS

od 2020-04-27 do 2020-07-28

CENTRUM WARTE POZNANIA 2020

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Poznania, organizator konkursu Centrum Warte Poznania, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury konkursowej na rok 2020, bez jej rozstrzygnięcia.

Zagrożenie epidemiczne, które spowodowało liczne ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej w całym kraju, uniemożliwia realizację celu konkursu, jakim jest organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta Poznania.

Ze względu na czas składania prac konkursowych (termin ich składania upłynął 2 marca), ich autorzy nie mogli wziąć pod uwagę wpływu pandemii na możliwość realizacji opisanych pomysłów. Większość z nich zaplanowana została na miesiące wiosenne i letnie oraz zakładała jak najszersze, aktywne  uczestnictwo mieszkańców i turystów w tychże wydarzeniach. Bezprecedensowe, podyktowane bezpieczeństwem ludności ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniach czynią niemożliwym wypełnienie tych założeń. Niepewność co do czasu trwania zagrożenia wirusowego powoduje z kolei niemożność ustalenia nowych, wiarygodnych terminów zaplanowanych przez uczestników konkursu wydarzeń.

Podejmując uzasadnioną wyżej decyzję, organizator konkursu deklaruje możliwość powtórnego rozpisania konkursu w roku 2020, po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

od 2020-03-31 do 2020-12-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu-wykaz nier. do wydzierżawienia.

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu-wykaz nier. do wydzierżawienia. D/071-47-1/2020

od 2020-03-30 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12.03.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/4/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji w Bramie Poznania w ramach warsztatów "Senior-Turysta".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Gabriele Rychlewska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-12 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/08/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce związanej ze zmianami sieci hydrologicznej w Poznaniu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę
  o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  Dariusz Wrzesiński.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-02 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.02.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-02-14 do 2020-12-31

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków przepustu na rzece Bogdance.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: przepustu na rzece Bogdance, zlokalizowanego w miejscowości Poznań na działce nr ewid. 60/6, obręb 20, arkusz 42 przy ul. Pułaskiego.

od 2019-12-09 do 2021-01-01

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2018 poz. 1431,  z późn. zm.) Miasto Poznań występujące
w projekcie nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."  w charakterze Partnera, informuje
o rozpoczęciu z dniem 01.09.2019 r. realizacji niniejszego projektu.

W projekcie Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą
pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie trwałych rozwiązań zapewniających usługi społeczne i medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki medycznej i usług społecznych nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-12 do 2020-11-12

Konkurs "Zielony Poznań"

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br., w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.

W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 066 obiektów w tym:

 • w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  212 obiektów;
 • w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów;    
 • w kategorii  ogrody przydomowe 575 obiektów,    
 • w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz
 • w kategorii pasy zieleni  15 obiektów.

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację 
oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje

od 2020-05-04 do 2020-09-30

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez TRUST SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni               zł/m3          12,89            13,92

        (gospodarstwa domowe)

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni           zł/odb./m-c       24,27         26,21

        (gospodarstwa domowe)

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 28 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gosp. domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,24
 • zł brutto/m3 4,58

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,37
 • zł brutto/m3 4,72

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,46
 • zł brutto/m3 4,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców   Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe         zł/m3         4,43           4,78

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3          4,43           4,78

3.   Woda na cele p-poż.           zł/m3          4,43           4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe        zł/m3         6,03           6,51

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3         6,03           6,51

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe     zł/odb./m-c     4,79           5,17

2.     Pozostali odbiorcy          zł/odb./m-c    14,92         16,11

3.     Woda na cele p-poż.      zł/odb./m-c    43,08         46,53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.     Gospodarstwa domowe   zł/odb./m-c    10,25         11,07

2.     Pozostali odbiorcy         zł/odb./m-c     31,61         34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-04 do 2021-06-05

Interpretacja

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

od 2017-02-21 do 2089-12-31