Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wolno stojącym garażem wielopoziomowym przy ul. Kolorowej/Pastelowej w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wolno stojącym garażem wielopoziomowym przy ul. Kolorowej/Pastelowej w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.69.6.2022.MTN

od 2022-06-23 do 2022-07-07

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/41/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" w zakresie:

1.      uwarunkowania historyczne rozwoju systemu oświaty w Poznaniu i Wielkopolsce

2.      koncepcja ukrytego programu szkolnego oraz cechy programowe dobrej szkoły

3.      analiza wyzwań stojących przed systemem edukacji na podstawie raportów oraz przykłady szkół z dobrym programem

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
 1. Edyta Głowacka-Sobiech

2.      Iwona Chmura-Rutkowska

3.      Agnieszka Jankowiak-Maik

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/43/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści z zakresu architektury na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" oraz wybór materiałów ikonograficznych obrazujących temat

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Jakub Głaz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: budowa domu jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr 4/101, arkusz 01, obręb Spławie położonej w Poznaniu, z wniosku:

KW Technology sp. z o.o. sp.k.

ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań

otrzymany dnia 11.04.2022 r. i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Przed wydaniem decyzji, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-06-24 do 2022-07-08

Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r.znak PO.ZUZ.4.4210.127.2022.KC.

Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r.znak PO.ZUZ.4.4210.127.2022.KC. PO.ZUZ.4.4210.127.12.2022.KC

od 2022-06-22 do 2022-07-06

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/37/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

świadczenie usług z zakresu przewodnictwa miejskiego podczas realizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej pt. Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim 2022 oraz w ramach Spacerów po Fest Fyrtlach

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Prendke

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-22 do 2032-06-22

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 44, ark. 42, obręb Poznań, położonej przy ul. Stanisława Taczaka 22, 23 w Poznaniu w dniu 20.06.2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żąda.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.1167.2019) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-06-22 do 2022-07-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.")

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20.06.2022 r. została wydana decyzja umorzenia postepowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestorów jako: "budynek wielorodzinny zrealizowany z odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego" na działce nr geod. 538/12, ark. mapy 08, obręb Plewiska, położonej w Poznaniu przy ul. Forsycjowej 15.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 20.07.2022 r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się

z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.525. 2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

Informuję, że w tej sprawie strony postępowania lub ich przedstawiciele

i pełnomocnicy mogą zgłosić uwagi lub wnioski dowodowe. Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.06.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) tj. do dnia 06.07.2022 r.

od 2022-06-22 do 2022-07-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 17.06.2022 r. zostało wystosowane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa trzech domów jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami mieszkalnymi, zlokalizowanych na działkach min. 750 mkw." przewidzianej do realizacji

na terenie działki nr 158/3cz., ark. 27, obręb Radojewo, położonej przy ulicy bocznej

od ul. Naramowickiej w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 21.06.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 05.07.2022 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.737.2021)

w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-06-21 do 2022-07-05

Komunikat w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 21/22

Pełna treść komunikatu dostępna w załączniku.

od 2022-06-08 do 2022-08-31

KOS-VIII.6540.27.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.), art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia strony postępowania

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 06.06.2022 r., nr KOS-VIII.6540.27.2022 w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania :"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Poznaniu w rejonie ulic: Sokolska, Bocheńska, Nad Spławką, Przemyska, Rudnicka, Tarnowska, Podjaryszki, Garaszewo, Nowotarska, Rudzka.

W załączeniu treść decyzji z dnia 06.06.2022 r., nr KOS-VIII.6540.27.2022 r. (wywieszona w terminie 7 czerwca - 22 czerwca) 

Z dokumentacją w powyższej sprawie wraz z wydaną decyzją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Wydziału, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zastaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-VIII.6540.27.2022

od 2022-06-07 do 2022-07-08

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 4 sztuk tablic pamiątkowych w 4 lokalizacjach wraz z uprzednim demontażem 1 szt. już istniejącej tablicy w jednej z tych 4 lokalizacji na terenie miasta Poznania - AKTUALIZACJA 20.06.2022

W związku z realizacją projektu pn. "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy 4 sztuk tablic pamiątkowych w 4 lokalizacjach wraz z uprzednim demontażem 1 szt. już istniejącej tablicy w jednej z tych 4 lokalizacji na terenie miasta Poznania.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa, montaż przez Wykonawcę 4 sztuk tablic pamiątkowych w 4 lokalizacjach wraz z uprzednim demontażem 1 szt. istniejącej tablicy w jednej tych 4 lokalizacji w ramach projektu Miasta Poznania pn. "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania".

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentu podpisanego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: agata_witczak@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2022r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

20.06.2022 - dodano informację o wyborze wykonawcy

od 2022-06-01 do 2022-07-31

Obwieszczenie o uchwale intencyjnej

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/1195/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. informuję o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby. 

Z dniem 30 listopada 2022 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu ma zmienić swoją siedzibę z ul. Sierakowskiej 23 w Poznaniu na ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu. 

Zmiana siedziby nie pociąga za sobą innych zmian organizacyjnych (nie zmienia się zakres realizowanych zadań, nie wiąże się z częściową likwidacją) ani zmian prawno-organizacyjnych. 

od 2022-06-01 do 2022-11-30

ŚWIADCZENIE 40 ZŁ - WAŻNA ZMIANA

To ważna informacja dla wszystkich, którzy składają wniosek o świadczenie pieniężne (40 zł) za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Od środy, 1 czerwca, cały proces przyjmowania i rozpatrywania dokumentów oraz realizacji wypłat zostanie przejęty przez Poznańskie Centrum Świadczeń, które jest organizacyjnie i lokalowo przystosowane do obsługi masowego klienta. Decyzję podjęto, by rozpatrzyć wnioski w oczekiwanym terminie i przyspieszyć dokonywanie wypłat. Zmiana ta oznacza również, że od 1 czerwca zostaną zamknięte punkty przyjmowania wniosków obsługiwane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, w tym Biuro Obsługi Klienta w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki 57.Każdy, kto potrzebuje pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosku, może przyjść do Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Ważne: PCŚ obsługuje wyłącznie umówionych klientów. Wizytę można zarezerwować online lub telefonicznie (61 646 33 44), wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pcs.poznan.plOsoby, które wypełniają wniosek we własnym zakresie, mogą wysłać go pocztą w formie papierowej do PCŚ lub złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP, wybierając skrzynkę Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wnioski, które zostały dotychczas złożone, a jeszcze nie są rozpatrzone, zostały przekazane do PCŚ. Uwaga: aktualnie obowiązuje nowy wzór wniosku, który wszedł w życie 30 kwietnia 2022 r. - do pobrania w załączniku. Wnioskiem objęci mogą być wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy legitymują się PESEL-em ze "statusem UKR". 

od 2022-05-30 do 2022-10-31

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - ROZSTRZYGNIĘTE 30.06.2022

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu":

a. Część I - organizacja i przeprowadzenie warsztatów "Kurs florystyczny" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 40 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).

b. Część II - organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Warsztaty renowacji mebli" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).

c. Część III - organizacja i przeprowadzenie kursu "Operator koparki jednonaczyniowej klasa III" wraz z egzaminem dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 134 godziny zegarowe.

d. Część  IV - organizacja i przeprowadzenie kursu  "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowychwraz z egzaminem dla 4 uczniów technikum w wymiarze minimum 35 godzin zegarowych.

Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w części I i/lub II i/lub III i/lub IV na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: projekt_zsbd@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

31.05.2022 - dodano zaktualizowane zapytanie ofertowe, odpowiedź na pytanie potencjalnego oferenta oraz wydłużono czas na składanie ofert do 3.06.2022 r.

15.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. III

30.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. I i IV

od 2022-05-24 do 2022-08-31

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w ZSŁ oraz ZSH w Poznaniu - ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją projektu pn. "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH i ZSZ nr 6 w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych tj. książki, gry oraz test zainteresowań do pracowni doradztwa zawodowego do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu i Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (dalej: Towar).

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 3 - wzór umowy oraz załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiącym również załącznik nr 1 do umowy), które zawierają specyfikację zamówienia oraz miejsce realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentu podpisanego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: wspolpraca@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2022r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

30.05.2022 - opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

od 2022-05-19 do 2022-07-31

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

od 2022-05-06 do 2022-12-31

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO POSM I ST. NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO

INFORMACJA

DLA  RODZICÓW 

W SPRAWIE  REKRUTACJI  DO KLASY  PIERWSZEJ

 NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023

DO POSM  I ST. NR 1  IM. H. WIENIAWSKIEGO

od 2022-04-08 do 2022-08-31

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego domu przy ul. Urbanowskiej 3 w m. Poznań.

Zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolksiego domu przy ul. Urbanowskiej 3 w m.Poznań, na działce nr 7, ark. 41, obręb nr 20 Golęcin.

od 2022-04-28 do 2024-04-28

XXIX edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak oceniane są obiektów w konkursie?

Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

 1. zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
 2. balkony, tarasy, loggie i okna,
 3. ogrody przydomowe, 
 4. działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
 5. pasy zieleni,
 6. zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.       

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I Etap Osiedlowy - zgłoszone obiekty oceniane  będą do 20 lipca br. przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II Etap Miejski - najwyżej ocenione obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursowa złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, a wybór (do 30 sierpnia br.) najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia: Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w tym roku tematem przewodnim do wyróżnienia będzie "Zieleń i woda" oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, ogrody naturalistyczne połączone z nieustającą pasją do roślin, tworzenie zielonych przestrzeni sprzyjającym mieszkańcom, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw,  pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.                

W dotychczasowych 28 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 91 tys. uczestników.

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

od 2022-05-04 do 2022-09-30