Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 15.07.2024 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/68/2024

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 30-minutowej prezentacji na temat historii i specyfiki budowy organów w kościele św. Małgorzaty połączonej z odegraniem fragmentów wybranych utworów organowych podczas wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej "Miastoobraz" organizowanego 6 lipca 2024 r. na Śródce.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Jacek Pupka

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2024-07-15 do 2030-07-15

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

Oznaczenie sprawy PCD.1152/69/2024

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów miejskiego szkicowania - Urban sketching podczas wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "Miastoobraz" organizowanego 6 lipca 2024 r. na Śródce.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Justyna Wojnowska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2024-07-15 do 2030-07-15

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 15.07.2024 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/67/2024

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja działań przewodnicko-animacyjnych podczas wydarzenia edukacyjno-kulturalnego "Miastoobraz" organizowanego 6 lipca 2024 r. na obszarze Śródki.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Adam Sokołowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2024-07-15 do 2030-07-15

usługi ePłatności

Od grudnia 2023 r. można opłacać:

 • podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w aplikacji i serwisie mObywatel 2.0.

Usługa ta została rozszerzona o możliwość regulowania zobowiązań także za:

 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • łączne zobowiązanie pieniężne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie wymienione zobowiązania podatkowe można mieć pod kontrolą w jednym miejscu, przeglądać listę płatności i pobrać ich potwierdzenie. Dodatkowo za pośrednictwem powiadomienia PUSH otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności.

Szczególowych informacji w zakresie nowej usługi udzielają pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

od 2024-07-12 do 2024-09-30

Komunikat z dnia 12 lipca 2024 r.

Komunikat z dnia 12 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 152b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.), do Wydziału Klimatu i Środowiska wpłynęły następujące zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

KSr-II.6222.241.2024 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne o zmianie danych dla stacji bazowej POZ0124, os. Wichrowe Wzgórze 122, 61-686

Organizacja pozarządowa w rozumieniuart. 3 ust. 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa wart. 4 ust. 1 pkt 6lub18tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia - art 152b. ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.)

od 2024-07-12 do 2024-07-26

Zawiadomienie w spr. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw - Elektrociepłownia II Karolin dla przedsiębiorstwa Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

Zawiadomienie w spr. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw - Elektrociepłownia II Karolin dla przedsiębiorstwa Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., DSK-III.7222.9.2024

od 2024-07-12 do 2024-08-13

Opinia sanitarna w spr. budowy kompleksu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w Poznaniu przy ul. Wągrowskiej dz. 5/5

Opinia sanitarna w spr. budowy kompleksu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w Poznaniu przy ul. Wągrowskiej dz. 5/5, NS.9022.186.2024.AC

od 2024-07-12 do 2024-07-26

Komunikat z dnia 11 lipca 2024 r.

Komunikat z dnia 11 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 152b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.), do Wydziału Klimatu i Środowiska wpłynęły następujące zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

KSr-II.6222.241.2024 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne o zmianie danych dla stacji bazowej POZ0124, ul. Wierzbięcice 1, Poznań

Organizacja pozarządowa w rozumieniuart. 3 ust. 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa wart. 4 ust. 1 pkt 6lub18tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia - art 152b. ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.)

od 2024-07-12 do 2024-07-26

UA-II.6730.718.2022

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 11.07.2024 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr  599/2022                 z dnia 06.12.2022r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej                    do realizacji na działce nr 301/27, ark. 22, obręb Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.718.2022)
w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28. Kontakt bezpośredni z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (61 878 1505).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 12.07.2024r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2024-07-12 do 2024-07-26

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 11.07.2024 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/54/2024

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła z zakresu edukacji kulturalnej w postaci opracowania i realizacji wystawy czasowej na kładce Bramy Poznania pt. "Wianki. Żywe obrazy" w związku z dotacją budżetową przekazaną na ten cel z Urzędu Miasta Poznania (Gabinet Prezydenta). 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Social Art. Laboratorium Społeczne. Goraj 1B, 64-720 Goraj.

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194)

od 2024-07-11 do 2030-07-11

Przetarg publiczny pisemny nr 4/OP-DG/2024 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

Przetarg publiczny pisemny nr 4/OP-DG/2024 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

od 2024-07-11 do 2024-07-25

Obwieszczenie o wydanej decyzjo udzielającej Miastu Poznań pozwolenia wodnoprawnego w spr. rzeki Bogdanki

Obwieszczenie o wydanej decyzjo udzielającej Miastu Poznań pozwolenia wodnoprawnego w spr. rzeki Bogdanki, PZ.ZUZ.4210.172.4.2024.MF

od 2024-07-11 do 2024-07-25

KSr-I.602.1.2023

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:

aktualizacja "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania oraz Zarządzenia Nr 614/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zmienionego Zarządzeniem nr 655/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lipca 2024 r.,

Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości co następuje:

 • Przystąpiono do opracowania projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu w terminie 17.07.2024 - 07.08.2024 r.

1. Z treścią projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

 • W Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 203);
 • Na stronach internetowych Miasta Poznania pod adresem: www.poznan.pl/wos, www.poznan.pl/konsultujemy oraz stronie internetowej projektu pod adresem www.lemitor.com.pl/mpa_poznan_2030;
 • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/.

2. Uwagi, wnioski, opinie i propozycje do ww. projektu dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2024 r. poprzez formularz zgłaszania uwag, dostępny na stronach internetowych Miasta Poznania pod adresem: www.poznan.pl/wos, www.poznan.pl/konsultujemy oraz stronie internetowej projektu pod adresem www.lemitor.com.pl/mpa_poznan_2030 w następujących formach:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • ustnie do protokołu: w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 103);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: mpa@lemitor.com.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 422).

3. W trakcie trwania konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone telefonicznedyżury konsultacyjne w następujących terminach:...

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!!

od 2024-07-10 do 2024-08-07

Obwieszczenie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Obwieszczenie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska S.A., PO.RUZ.4210.267.2023.PK.13

od 2024-07-09 do 2024-07-23

UA-I.6730.328.2024

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego oraz budynku usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 4/3, 4/4 ark. 20, obręb Wilda, położonej przy
ul. Traugutta w Poznaniu, z wniosku (z dnia 11.04.2024 r.) Pani Pauliny Wylegały prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MUCHOWIECKA APARTMENTS PAULINA WYLEGAŁA,

zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28.

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:
w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 08.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2024-07-08 do 2024-07-22

Wyjaz nr 2/2024 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia / wynajęcia / użyczenia na terenie Miasta Poznania

Wyjaz nr 2/2024 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia / wynajęcia / użyczenia na terenie Miasta Poznania

od 2024-07-05 do 2024-07-25

Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej NW Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej NW Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego, PZ.ZUZ.4210.42.12.2024.HŁ

od 2024-07-05 do 2024-07-19

UA-I.6730.530.2024

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) - zawiadamiam, że na wniosek

Pana Łukasza Śliwy

otrzymany dnia 18.06.2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na terenie dz. nr 25/6, ark. 25, obr. Górczyn, położonej
przy ul. Pszczyńskiej 29 w Poznaniu.

Informuję, że w tej sprawie strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zgłosić uwagi lub wnioski dowodowe. Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28.

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:
w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

Informację o aktualnym stadium postępowania administracyjnego można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.poznan.pl.

POUCZENIE

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym  bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zatem zgodnie z art. 49a k.p.a. zawiadomienie stron o dalszych czynnościach w tej sprawie, w tym o wydanym rozstrzygnięciu, będzie następować w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/

Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 1 i 2 k.p.a.).

od 2024-07-08 do 2024-07-22

Komunikat z dnia 4 lipca 2024 r.

Komunikat z dnia 4 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 152b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.), do Wydziału Klimatu i Środowiska wpłynęły następujące zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

KSr-II.6222.239.2024 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne o zmianie danych dla stacji bazowej POZ0075, ul. Szymanowskiego 17, Poznań

Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia - art 152b. ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 t.j.)

od 2024-07-04 do 2024-07-18

UA-III.6730.860.2023

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 04.07.2024 r. r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr  39/2024 z dnia  29.01.2024 r. dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem, planowanej do realizacji na działkach nr 191/2 i 194/2, ark. 05, obręb Górczyn, położonych w Poznaniu
u zbiegu ulic Głogowskiej 162 i Górczyńskiej w zakresie zmiany powierzchni zabudowy oraz zmiany ilości miejsc parkingowych

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.860.2023)
w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Za Bramką 1, I piętro, sala 1B/28, w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2024-07-05 do 2024-07-19