Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu skrzynek rozsączajacych w granicach działki ewid 4/511 arkusz 06 obręb Strzeszyn Miasto Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu skrzynek rozsączajacych w granicach działki ewid 4/511 arkusz 06 obręb Strzeszyn Miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4211.29.2.2022.KMN

od 2022-05-13 do 2022-05-20

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS"

W związku z realizacją projektu pn. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i realizacji 30-godzinnego "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu, w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.

Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: enigma_efs@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 23.05.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

od 2022-05-13 do 2022-06-30

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów oraz wyznaczenia terminu zakończenia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego rowu Ju-8, oraz rowu dopływowego CG-1.

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów oraz wyznaczenia terminu zakończenia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego rowu Ju-8, oraz rowu dopływowego CG-1. PO.ZUZ.4.4210.127.9.2022.KC

od 2022-05-13 do 2022-05-27

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów ws. pozwolenia wodnoprawnego na budowę zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi..

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów ws. pozwolenia wodnoprawnego na budowę zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki 1/2 ark. 12 obręb Junikowo Poznań oraza działek 1044/6 i inne obręb Plewiska gmina Komorniki. PO.ZUZ.4.4210.61.12.2022.KPR

od 2022-05-13 do 2022-05-27

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "rozbudowa i nadbudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich przebudowa na budynek wielorodzinny" przewidzianej do realizacji na działce nr 10, ark. 15, obręb Jeżyce położonej w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 33 z wniosku VIRKE Sp. z o.o. i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.155.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16 maja 2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-05-16 do 2022-05-30

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w granicach działki ewid. nr 236/1, obręb Plewiska, m. Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w granicach działki ewid. nr 236/1, obręb Plewiska, m. Poznań. PO.ZUZ.4.4210.309.3.2022.AD

od 2022-05-12 do 2022-05-19

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Data obowiązywania naboru: 16.05.2022, godz. 00:01- 06.06.2022, godz. 23:59

Otwarty nabór wniosków do Uchwały Rady Miasta LXII/1148/VIII/2022 z dnia 05.04.2022.

Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami do Uchwały znajdują się w załącznikach komunikatu.

Adres strony internetowej programu:

www.poznan.pl/odnowa

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/mala-retencja-program-dotacyjny,p,46898,58474.html

Ilość środków przeznaczonych na cel: 1.000.000 zł

Waga złożenia wniosków: Dotacje będą przyznawane wg. kolejności zgłoszeń wniosków o przyznanie dotacji (wg. daty, w przypadku tej samej daty - godziny złożenia), przy czym decydować będzie pierwotna data i godzina pierwszego złożenia wniosku, na którą nie ma wpływu ewentualne późniejsze uzupełnienie wniosku.

Droga składania wniosku:

  • w drodze listu poleconego za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3, pkt. 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe - obecnie operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A. - lub za pośrednictwem przesyłki listownej - poleconej nadanej u innego operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ww.ustawy
  • lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (/UMPoznan/SkrytkaESP), wybierając kategorię "sprawy ogólne / pisma do urzędu / pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Gdy na obszarze RP nie będzie obowiązywać stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, wniosek o dotację może zostać także złożony w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl.Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Cel dotacji:

Miasto Poznań będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. To inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski.

Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej. Chodzi o to, by woda "nie uciekała" - czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Miasto chce zachęcić poznaniaków do takich działań. Mieszkańcy, a także przedsiębiorcy czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli liczyć na dotację na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu.

od 2022-05-15 do 2022-06-06

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia, przygotowany w związku z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia, przygotowany w związku
z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

od 2022-05-12 do 2022-06-01

wykaz nieruchomości nr 9/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w związku z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości nr 9/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w związku
z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

od 2022-05-12 do 2022-06-01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.")

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 10.05.2022 r. została wydana decyzja nr 57 / 2022 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (17 w zabudowie szeregowej i 1 wolno stojącego) oraz budowie budynku przedszkola, przewidzianej do realizacji na części działki nr 15/25, ark. 18, obręb Strzeszyn, położonej w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 38.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730. 725.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

jest możliwy w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-05-13 do 2022-05-26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza oficyny na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

z usługami, przewidzianej do realizacji na działce nr 119, ark. 14, obr. Wilda położonej

w Poznaniu przy ul. Madalińskiego 9,

zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się

z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.908.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-05-12 do 2022-05-26

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu dz. ewid 12/1 obręb Górczyn Miasto Poznań, wygaszenie dotychczasowego pozwolenia PO.ZUZ.4.421.234.2018.MF.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu dz. ewid 12/1 obręb Górczyn Miasto Poznań, wygaszenie dotychczasowego pozwolenia PO.ZUZ.4.421.234.2018.MF. PO.ZUZ.4.4210.313.3.2022.MD

od 2022-05-11 do 2022-05-18

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego -Poznań Kordeckiego 22, wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.83.2020.EP.

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego -Poznań Kordeckiego 22, wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.83.2020.EP. PO.ZUZ.4.4210.332.3.2022.ES

od 2022-05-11 do 2022-05-18

Informacja dot. przeniesienia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla ZDM Poznań na wykonanie urządzenia wodnego i przebudowę i odbudowę urzadzeń wodnych.

Informacja dot. przeniesienia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla ZDM Poznań na wykonanie urządzenia wodnego i przebudowę i odbudowę urzadzeń wodnych. PO.RUZ.4211.7.2022.PK.6

od 2022-05-10 do 2022-05-24

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

od 2022-05-06 do 2022-12-31

Ogłoszenie dot. sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego położonego: os. Wojska Polskiego 25/1 Grodzisk Wielkopolski o nr KW PO1S/00059883/7.

Ogłoszenie dot. sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego położonego: os. Wojska Polskiego 25/1 Grodzisk Wielkopolski o nr KW PO1S/00059883/7.

od 2022-05-09 do 2022-06-09

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO POSM I ST. NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO

INFORMACJA

DLA  RODZICÓW 

W SPRAWIE  REKRUTACJI  DO KLASY  PIERWSZEJ

 NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023

DO POSM  I ST. NR 1  IM. H. WIENIAWSKIEGO

od 2022-04-08 do 2022-08-31

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 6 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 05.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 6/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-05-05 do 2022-05-26

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 1.6 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 05.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.6/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-05-05 do 2022-05-26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 05.05.2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "budowa 4 domów jednorodzinnych wolnostojących" przewidzianej do realizacji na terenie działki

nr 167/71, ark. 15, obręb Morasko, położonej w rejonie ulic Morasko i Huby Moraskie

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.05.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.752.2019) i wypowiedzieć się co do podjętego postępowania do dnia 06.06.2022 r.

. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,

pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 23.05.2022 r.

od 2022-05-09 do 2022-05-23