Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadznie wód opadowych, wykonanie urządzenia wodnego i przejście pod dnem Kanału Swadzimskiego.

Obwieszczenie dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadznie wód opadowych, wykonanie urządzenia wodnego i przejście pod dnem Kanału Swadzimskiego. PO.ZUZ.4.4210.838.5.2021.KG

od 2021-12-01 do 2021-12-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-12-01 do 2021-12-21

Wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-12-01 do 2021-12-21

Obwieszczenie dot. inwestycji celu publicznego tj. budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku wraz z wyposażeniem i przebudową sieci kolidujących.

Obwieszczenie dot. inwestycji celu publicznego tj. budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku wraz z wyposażeniem i przebudową sieci kolidujących. WGP.6733.27.2021

od 2021-12-01 do 2021-12-16

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

30-11-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/46/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wykonanie uzupełniającego autorskiego tłumaczenia treści publikacji o charakterze edukacyjno-kulturalnym w postaci folderów Traktu Królewsko-Cesarskiego

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Lingo Monika Kotkowska  

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-11-30 do 2026-11-30

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19. PO.ZUZ.4.4210.883.3.2021.KJ

od 2021-11-30 do 2021-12-08

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Centrum Handlowego M1 w Poznaniu prz ul. Szwajcarskiej 14.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Centrum Handlowego M1 w Poznaniu prz ul. Szwajcarskiej 14. PO.ZUZ.4.4210.742.2.2021.KC

od 2021-11-30 do 2021-12-08

Informacja dot. przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzenia wodnego na działce o nr 1/5, 1/6, 3/5 obręb 0002 Głowieniec, Miasto Poznań.

Informacja dot. przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzenia wodnego na działce o nr 1/5, 1/6, 3/5 obręb 0002 Głowieniec, Miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4211.126.3.2021.MD

od 2021-11-29 do 2021-12-07

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                     

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "nadbudowa jednej kondygnacji do wysokości bezpośrednio sąsiadującego budynku przylegającego (tj. Nad Wierzbakiem 24)", przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 34, ark. 41, obręb Golęcin, położonej przy                                        ul. Nad Wierzbakiem 26 w dniu 26.11.2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-11-30 do 2021-12-14

Informacja dot. przeniesienia pozwolenia wodnoprawego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do rowu Wa-7-1-7 w km 0+488 z odwodnienia części ul. Morasko w Poznaniu.

Informacja dot. przeniesienia pozwolenia wodnoprawego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do rowu Wa-7-1-7 w km 0+488 z odwodnienia części ul. Morasko w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4211.122.2.2021.MF

od 2021-11-29 do 2021-12-07

Informacja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z obiektu prz ul. Adama Kręglewskiego 2, działka ewid. nr 1/8 arkusz 29, obręb 08 Kobylepole miasto Poznań.

Informacja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z obiektu prz ul. Adama Kręglewskiego 2, działka ewid. nr 1/8 arkusz 29, obręb 08 Kobylepole miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4210.911.2.2021.KJ

od 2021-11-29 do 2021-12-07

RODO

Inspektor Danych Osobowych Przedszkola nr 163 ares mailowy iod4_oswiata@um.poznan.pl

od 2021-01-01 do 2021-12-31

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Centrum Handlowego M1 w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 14.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Centrum Handlowego M1 w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 14. PO.ZUZ.4.4210.742.2.2021.KC

od 2021-11-25 do 2021-12-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.11.2021r. została wydana decyzja nr 566/2021 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalno - usługowego (frontowa kamienica) wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną, nadbudowie wschodniej oficyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową oraz nadbudowie i rozbudowie południowej oficyny, przewidzianej do realizacji na działce nr 2, ark. 42, obręb Poznań, położonej
przy ul. Św. Marcin 75.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (UA-I.6730.614.2021), w tym z wydaną decyzją - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji
do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje,
w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.11.2021r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2021-11-25 do 2021-12-09

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wychodzącego w obszar Jeziora Strzeszyńskiego, na działkach ewid. nr 1 i 12/4 arkusz mapy 08, obręb Strzeszyn, Miasto Poznań.

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wychodzącego w obszar Jeziora Strzeszyńskiego, na działkach ewid. nr 1 i 12/4 arkusz mapy 08, obręb Strzeszyn, Miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4210.850.3.2021.ES

od 2021-11-24 do 2021-12-02

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji paliw nr 1328 w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 231

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji paliw nr 1328 w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 231. PO.ZUZ.4.4210.902.2.2021.MT

od 2021-11-24 do 2021-12-02

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 23.11.2021 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 11 domów jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami każdy" przewidzianej do realizacji na terenie dz. 396/16, 398 i 400, ark. 25, obręb Umultowo, położonej w rejonie ulicy Malachitowej w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.11.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 9.12.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.
UA-II.6730.233.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 16.12.2021 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
  i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.
od 2021-11-25 do 2021-12-09

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 18.11.2021 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "legalizacja części budynku" przewidzianej do realizacji na terenie
dz. 6/24 i 6/54, ark. 06, obręb Strzeszyn, położonej przy ul. Żnińskiej 5 w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.11.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 8.12.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.
UA-II.6730.732.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 15.12.2021 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-11-24 do 2021-12-08

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 17.11.2021 r. zostało wystosowane postanowienie o zawieszeniu postępowania
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa trzech domów jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami mieszkalnymi, zlokalizowanych na działkach min. 750 mkw." przewidzianej do realizacji na terenie działki
nr 158/3cz., ark. 27, obręb Radojewo, położonej przy ulicy bocznej od ul. Naramowickiej
w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.11.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 6.12.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.
UA-II.6730.737.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-11-22 do 2021-12-05

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja nr 141/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowy oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy, przewidzianej do realizacji na terenie działek zonaczonych nr ewid., 48/2, 49/2, położonej w obrębie geod. Głowieniec, ark. 35, przy ul. Unisława w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III.6730.594.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-11-19 do 2021-12-03