Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu Ekos Poznań sp. z o.o. przy ul. Krańcowa 12.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu Ekos Poznań sp. z o.o. przy ul. Krańcowa 12. PO.RUZ.4210.16.2021.ML.3

od 2021-04-09 do 2021-04-21

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu zlokalizowanego na dz. 1/22, arkusz 03, obręb Kobylepole.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu zlokalizowanego na dz. 1/22, arkusz 03, obręb Kobylepole. PO.ZUZ.4.4210.144.3.2021.KPR

od 2021-04-08 do 2021-04-19

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie skrzynek rozsączająco drenażowych oraz odprowadzanie wód opadowych.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie skrzynek rozsączająco drenażowych oraz odprowadzanie wód opadowych. PO.ZUZ.4.4210.103.2.2021.KPR

od 2021-04-08 do 2021-04-19

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2.04.2021 r. przekazano akta postępowania wraz ze złożonym odwołaniem

od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy z dnia 12.03.2021 r.

nr 32/2021 w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przewidzianej do realizacji na terenie dz. 530/11, ark. 05, obręb Plewiska, położonej przy ul. Hiacyntowej w Poznaniu. Odwołanie zostało złożone przez wnioskodawców 25.03.2021 r.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 7.04.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 20.04.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.962.2020) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa

i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-04-07 do 2021-04-21

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Warty.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Warty. PO.ZUZ.4.4210.153.2.2021.KC

od 2021-04-06 do 2021-04-14

wykaz nieruchomości nr 1.2/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 285/2021/P z dnia 25.03.2021r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 02.04.2021 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 284/2021/P z dnia 25.03.2021r.

od 2021-04-02 do 2021-04-22

wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 284/2021/P z dnia 25.03.2021r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 02.04.2021 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości nr 5/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 284/2021/P z dnia 25.03.2021r.

od 2021-04-02 do 2021-04-22

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu przy ul. Bałtycka 48.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu przy ul. Bałtycka 48. PO.ZUZ.4.4210.15.4.2021.KG

od 2021-04-02 do 2021-04-12

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy z okazji imprezy plenerowej "Wielka Majówka. VII urodziny Bramy Poznania" odbywającej się w roku 2021 oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie animacji wystawy / przedsięwzięcia edukacyjnego towarzyszącej/cego wystawie umożliwiającej/cego partycypację społeczną w procesie tworzenia wystawy.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Otwarta Strefa Kultury, ul. Głogowska 5, 60-738 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-02 do 2026-04-02

Decyzje dot. nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 80 oraz działek nr. 48 i 50, ark. mapy 04, obręb Starołęka.

Decyzje dot. nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 80 oraz działek nr. 48 i 50, ark. mapy 04, obręb Starołęka. ZG-ARD.5010.5.2018, ZG-ARD.5010.2.2020

od 2021-04-02 do 2021-04-16

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 5.02.2021 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Kamińskiego - Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, działającego przez pełnomocnika substytucyjnego - Panią Joannę Bielicką, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od

ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi

i Wierzbięcice w ramach projektu "Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" w Poznaniu, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach: dz. nr 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/4, 1/4, 18/11, 20, 19, 30/3, 36/12, 36/8, 36/9, 18/10, 1/6, 3/7, 1/11, 1/7, 1/9, 1/8, 1/10, 28/4 arkusz 5, obręb 0061 Wilda; dz. nr 70/3, 70/1, 73, 71/5 arkusz 25, dz. nr 32, 1 arkusz 26, dz. nr 42, 1, 3, 41/2, 11 arkusz 41, dz. nr 52/3, 52/5, 52/7, 52/6, 52/4, 50/2 arkusz 42, dz. nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/6, 18/5, 1/7, 15/3, 17/60, 17/61, 1/1 arkusz 43, dz. nr 21/9, 21/8, 20/10, 20/11, 13, 20/12, 20/13, 20/14, 14, 1, 20/20 arkusz 45, dz. nr 28/4, 6/15, 5/14, 2/6, 2/4, 5/10, 25/1, 22/2, 24, 23/1, 1/1, 5/15, 2/3, 2/5, 28/3, 25/3, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 23/2, 20, 21, 19/13, 5/3, 3/1, 3/4, 3/3, 1/2, 4/2 arkusz 46, obręb 0051 Poznań.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.218.2021, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w godzinach: w poniedziałki i wtorki w godz. 7:30 - 15:30 oraz czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia

lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art. 49 Kpa w zw. z art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2021-04-02 do 2021-04-16

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako"budowa budynku zamieszkania zbiorowego" przewidzianej do realizacji na działce nr 3/1, 3/2; ark. 02, obręb Winiary położonych

w Poznaniu przy ulicy Obornickiej 248, na wniosek Pani Hanny Nowaczewskiej ,

w dniu 30 marca 2021 r. wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.929.2020) - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-04-06 do 2021-04-20

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 17 marca 2021 r. została wydana decyzja nr 39/21 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr 1/16, ark. 07, obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ul. Żurawickiej 12, 12a.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III.6730.208.2020) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-04-01 do 2021-04-15

O B W I E S Z C Z E N I E O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

O B W I E S Z C Z E N I E

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 25.03.2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej jako: "zagospodarowanie Parku Szelągowskiego w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na działkach nr: 82, 83, 84, 85, 97/90, 97/83, ark. 28, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ulicy: Szelągowskiej, Wilczak i Ugory.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.131.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-04-01 do 2021-04-15

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 29.03.2021 r. stwierdzono wygaśnięcie decyzji nr 337/ 2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na części działki nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo, położonej

w Poznaniu przy ul. Zamiejskiej 18.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 31..03.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.3.2019) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji do dnia 28.04.2021 r. -

z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 14.04.2021 r.

od 2021-03-31 do 2021-04-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 29.03.2021 r. stwierdzono wygaśnięcie decyzji nr 414 / 2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem bezodpływowym i studnią jako własne ujęcie wody, przewidzianej do realizacji na części działki nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Zamiejskiej 3.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 31.03.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.321.2019) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji do dnia 28.04.2021 r. -

z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 14.04.2021 r.

od 2021-03-31 do 2021-04-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 29.03.2021 r. stwierdzono wygaśnięcie decyzji nr 655 / 2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegające na: budowie budynku gospodarczego, przewidzianej

do realizacji na części działki nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy

ul. Zamiejskiej 18

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 31.03.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.696.2020) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji do dnia 28.04.2021 r. -

z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 14.04.2021 r.

od 2021-03-31 do 2021-04-14

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.03.2021r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-03-30 do 2021-04-20

wykaz nieruchomości nr 1/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.03.2021r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości nr 1/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2021-03-30 do 2021-04-20

wykaz nieruchomości nr 4/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 285/2021/P z dnia 25.03.2021r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.03.2021r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości nr 4/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w oparciu
o Zarządzenie nr 285/2021/P z dnia 25.03.2021r.

od 2021-03-30 do 2021-04-19