Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

13-08-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/20/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

W ramach zamówienia zorganizowane zostanie rodzinne czytanie książek dt. tematów ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, przyrody.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

p. Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-08-13 do 2025-08-13

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań"

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań / Zarząd Geodezji i Katastru Miejskego GEOPOZ, występujące w projekcie pt. "Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań" w charakterze Partnera, informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2020 r. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański realizowany jest w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań oraz jego zapewnienie jego sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa działania. Projekt zakłada zakup oprogramowania oraz sprzętu, sprawne wdrożenie oprogramowania, wprowadzenie niezbędnych zmian w bazie danych oraz implementację dotychczas utworzonych usług do nowego rozwiązania.

od 2020-07-29 do 2021-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

04-08-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/13/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

napisanie 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej po jednym dla każdego etapu edukacyjnego: przedszkole, klasy 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoła ponadpodstawowa

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Magdalena Martyniuk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-08-04 do 2025-08-04

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2025-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:18-06-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/03/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:Centrum Turystyki Kulturowej TRAKTul. Gdańska 261-123 Poznań2.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Prowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas mksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowęo wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:Pani Joanna JaźwińśkaPan Paweł Biedny

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-18 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18-06-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce dziedzictwa dla klimatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bogdan Chojnicki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-17 do 2021-06-18

adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP

.

od 2020-06-10 do 2021-06-10

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań.

(art. 42b ustęp 1b ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku)

Koło Łowieckie nr 2 "Ratusz"

Od 1 lutego 2020 r. koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego litem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostepnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło Łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.

Koło Łowieckie nr 2 "Złota Kielnia"

Książka Ewidencji Pobytu Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym znajduje się po adresem ul. Widok 22 62-080 Batorowo

Koło Łowieckie nr 78 "Łoś"

Książka ewidencji polowań indywidualnych prowadzona w formie papierowej przechowywana jest w miejscowości Chomęcice, ul. Rosnowiecka 14A. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Informacje o wpisach w książce ewidencji polowań indywidualnych będą udzielana na pisemne zapytanie zainteresowanych przesłane na adres koła. Zakres udzielanych informacji: termin rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół"

Koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Dostęp do/EKEP/ elektronicznej książki ewidencji polowań możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla obwodu nr 186.

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez TRUST SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni               zł/m3          12,89            13,92

        (gospodarstwa domowe)

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni           zł/odb./m-c       24,27         26,21

        (gospodarstwa domowe)

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 28 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gosp. domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,24
 • zł brutto/m3 4,58

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,37
 • zł brutto/m3 4,72

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,46
 • zł brutto/m3 4,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców   Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe         zł/m3         4,43           4,78

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3          4,43           4,78

3.   Woda na cele p-poż.           zł/m3          4,43           4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe        zł/m3         6,03           6,51

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3         6,03           6,51

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe     zł/odb./m-c     4,79           5,17

2.     Pozostali odbiorcy          zł/odb./m-c    14,92         16,11

3.     Woda na cele p-poż.      zł/odb./m-c    43,08         46,53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.     Gospodarstwa domowe   zł/odb./m-c    10,25         11,07

2.     Pozostali odbiorcy         zł/odb./m-c     31,61         34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-04 do 2021-06-05

Interpretacja

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

od 2017-02-21 do 2089-12-31