Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Informacja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij i złóż Informację IN-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Od 1 stycznia 2022 roku Oddział Obsługi Klienta będzie działał w zmienionych lokalizacjach:

 • przy ul. Gronowej 22
 • przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
 • przy ul. Libelta 16/20 (sala obsługi UMP)
 • przy ul. Wszystkich Świętych 1 (sala obsługi Poznańskiego Centrum Świadczeń).

Od dnia 18 stycznia 2021 roku istnieje możliwość wizyty w urzędzie w Oddziale Obsługi Klienta po wcześniejszej rezerwacji przez internet. Prosimy jednak przed umówieniem się, zadzwonić i upewnić, czy osobista wizyta w urzędzie jest konieczna oraz jakie dokumenty powinniście mieć Państwo ze sobą, tak aby sprawnie załatwić sprawę. Prosimy o przyjście z wypełnionymi formularzami oraz kopiami dokumentów, jakie należy dołączyć. Usprawni to i skróci czas obsługi.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących, jeśli to nie jest konieczne - staramy się nie tworzyć niepotrzebnych zbiorowisk w poczekalniach, dodatkowo maksymalna liczba osób w poczekalni jest ograniczona. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie wizyty w urzędzie.

Uwaga!
Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104), Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105) a także w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).
Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP lub
korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań lub
do urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Słowackiego 22 i przy ul. Gronowej 22A

Pomoc przy wypełnieniu formularzy można uzyskać telefonicznie w Oddziale Obsługi Klienta.

INFORMACJA TELEFONICZNA:

- Oddział Obsługi Klienta

tel.: 61 878 1954

tel.: 61 878 4637

tel.: 61 878 4709

tel.: 61 878 4632

tel.: 61 878 1691

tel.: 61 878 4122

tel.: 61 878 1537

tel.: 61 878 4703

tel.: 61 878 1953

- email: bokpodatki@um.poznan.pl

- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić:

1.  bez prowzji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji

2.  dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104).
 3. Uchwała nr XXXVI/639/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 r., poz. 7954).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 1. Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4762).
 2. Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186 ).
 3. Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla św. Łazarz, osiedla Wilda Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4763).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2022-01-10 10:11