Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Informacja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij i złóż Informację IN-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Bezpośrednią obsługę prowadzi Oddział Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat w lokalizacjach:

 • ul. Za Bramką 1,
 • ul. Gronowa 22a tylko do 12 czerwca 2024 roku,
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja wizyty online lub telefonicznie.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 3344 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

W przypadku powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, powinnaś/powinieneś złożyć, w terminie 14 dni:

1) Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz za załącznikiem/załącznikami (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego po 1 lipca 2019 r.),

2) Informację o nieruchomościach o obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed 1 lipca 2019 r.).

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości, powinnaś/powinieneś okazać do wglądu akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. Słowackiego 22,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Opłaty

Podatek od nieruchomości możesz zapłacić:

 • poprzez bezpłatną usługę ePłatności w aplikacji i serwisie mObywatel 2.0 (usługa pozwala sprawdzić zaległe zobowiązania i zapłacić tylko bieżące należności),
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
 • dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie, zostanie on ściągnięty w drodze egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

Termin i sposób załatwienia

Twoją sprawę załatwimy wydając decyzje ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 70 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1185);
 4. Uchwała nr XCI/1752/VIII/2023 z dnia 24 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 listopada 2023r. poz. 9727).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie następujących uchwał:
 1. Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych (tekst jednolity- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186);
 2. Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4762);
 3. Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla św. Łazarz, osiedla Wilda Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4763);
 4. Uchwała  nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2018 r., poz. 4211).

Tryb odwoławczy

Od decyzji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powinnaś/powinieneś je wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy:

 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany;
 • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płacisz w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku. Zapłacisz go jednak jednorazowo, w terminie pierwszej raty, w przypadku gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sydof
Data wytworzenia informacji: 2024-06-07 00:00
Opis zmian: zamknięcie jednej z lokalizacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-06-07 10:36