Obsługa Klienta w sprawach podatkowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

Wizyta w Oddziale Obsługi Klienta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji poprzez Zarezerwuj wizytę w Urzędzie | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Bez kompletu dokumentów złożenie wniosku będzie niemożliwe.

System odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty!

Wydział Podatków i Opłat - prowadzone sprawy - bip.poznan.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że 12 czerwca 2024 roku jest ostatnim dniem obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat w lokalizacji przy ul. Gronowej 22A.
Od tego dnia zapraszamy na sale obsługi w 2 miejscach:
    ul. Za Bramką 1,
    ul. 28 Czerwca 1956r. 404.
Pragniemy przypomnieć, że wizyta w Oddziale powinna zostać umówiona telefonicznie lub poprzez formularz internetowy.

Nie ma bezpośredniej obsługi Klienta w lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Wizyta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji poprzez:

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Dane kontaktowe

 • skrytka ePUAP: /UMPoznan/ESP,
 • e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl,
 • POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00),
 • Oddział Obsługi Klienta (poniedziałek w godz. 7:30 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30). Numery telefonów:  (61) 878 5116, (61) 878 1954, (61) 878 4637, (61) 878 4709, (61) 878 4632, (61) 878 1691, tel. (61) 878 4122, (61) 878 1537, (61) 878 4703

Termin i sposób załatwienia

Zakres prowadzonych spraw:

 • bezpośrednia obsługa klienta z zakresu podatków lokalnych: podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
 • bezpośrednia obsługa klienta związana z wyjaśnianiem rozliczeń z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyłącznie w lokalizacji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-481 Poznań),
 • przyjmowanie deklaracji/informacji podatkowych, w tym wsparcie przy wypełnianiu formularzy podatkowych,
 • udzielanie informacji na indywidualne zapytania klientów z zakresu stanu zobowiązań podatkowych,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • obsługa wpłat tytułem podatków lokalnych i opłaty skarbowej za pośrednictwem terminala,
 • wystawianie duplikatów decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sydof
Data wytworzenia informacji: 2024-07-17 00:00
Opis zmian: korekta redakcyjna (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-07-17 13:44