Podatek leśny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja lub informacja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek leśny w 5 minut.

Wypełnij i złóż Deklarację DL-1 lub Informację IL-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:

W przypadku powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, powinnaś/powinieneś złożyć, w terminie 14 dni:

1) Informację o lasach (IL-1) wraz za załącznikiem/załącznikami (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego po 1 lipca 2019 r.),

2) Informację o nieruchomościach o obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed 1 lipca 2019 r.).

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości, powinnaś/powinieneś okazać do wglądu akt notarialny.

Osoby prawne:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa składają deklaracje na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikiem/ załącznikami terminie:

 • do 15 stycznia roku podatkowego,
 • 14 dni- gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia oraz w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. Słowackiego 22,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Opłaty

Podatek leśny możesz zapłacić:

 • bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
 • dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • poprzez bezpłatną usługę ePłatności w aplikacji i serwisie mObywatel 2.0 (usługa pozwala sprawdzić zaległe zobowiązania i zapłacić tylko bieżące należności).

Wpłaty z tytułu podatku leśnego dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie, zostanie on ściągnięty w drodze egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku podatku leśnego osób fizycznych, Twoją sprawę załatwimy wydając decyzję ustalającą wysokość podatku leśnego albo łącznego zobowiązania pieniężnego.

Osoby prawne wpłacają podatek na podstawie złożonej deklaracji, bez wezwania organu podatkowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity- Dz.U. z 2019 r., poz. 888);
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1154);
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 996).

Tryb odwoławczy

Od decyzji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powinnaś/powinieneś je wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy:

 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany;
 • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek leśny płacisz w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do:

 • dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku; zapłacisz go jednak jednorazowo, w terminie pierwszej raty, w przypadku gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł (dotyczy osób fizycznych);
 • 15 dnia każdego miesiąca; zapłacisz go jednak jednorazowo, w terminie pierwszej raty, w przypadku gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł (dotyczy osób prawnych);

Stawki podatku leśnego w 2022 r. wynoszą:

 • 35,5498 zł od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych,
 • 71,0996 zł od 1 ha pozostałych lasów.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Emila Wierzbicki
Data wytworzenia informacji: 2024-07-12 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-07-12 12:25