Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij i złóż Deklarację DN-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Bezpośrednią obsługę prowadzi Oddział Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat w lokalizacjach:

 • ul. Za Bramką 1
 • ul. Gronowa 22a
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja wizyty online lub telefonicznie.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 3344 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują formularze deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 oraz załączników do deklaracji ZDN-1 i ZDN-2 określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104).
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru na dany rok podatkowy winna zostać złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne winny dokonywać za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych

Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo należy udzielić, zmienić bądź odwołać na drukach określonych przez Ministra Finansów:

 • do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej na druku UPL-1P, bądź jego zmiany lub odwołania na druku OPL-1P - składane organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy,
 • do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej na druku UPL-1, jego zmiany lub odwołania na druku OPL-1 - składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Od chwili złożenia zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. Słowackiego 22,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Opłaty

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku wpłaty należy dokonać na ogólny rachunek podatku od nieruchomości:

PKO BANK POLSKI S.A.

86 1020 4027 0000 1402 1262 0714

z dokładnym opisem tytułu wpłaty. Każda kolejna wpłata powinna być dokonywana na indywidualny rachunek podatnika.

Wpłaty można dokonać:

- przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Termin i sposób załatwienia

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku, wpłaty należy dokonać na ogólny rachunek podatku od nieruchomości nr  86 1020 4027 0000 1402 1262 0714 z dokładnym opisem tytułu wpłaty. Każda kolejna wpłata powinna być dokonywana na indywidualny rachunek podatnika.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej
PKO BANK POLSKI S.A
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:
- bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
- gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
 4. Uchwała nr LXXIII/1358/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z dnia 22 listopada 2022 r.  poz. 8288).
 5. Uchwała nr Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2023 r. poz. 9727).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 • uchwała nr LXV/1031/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. poz. 4762);
 • uchwała nr LXV/1032/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. poz. 4763);
 • uchwała nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. poz. 2211);
 • uchwała  nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2018 r. poz. 4211).
 • uchwała nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach  parków technologicznych (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186);

Obowiązek informacyjny

Obowiązuje od 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Bednarska-Fenrych
Data wytworzenia informacji: 2024-01-02 00:00
Opis zmian: załączenie nowego dokumentu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-01-30 14:46