Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij i złóż Deklarację DN-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Uprzejmie informujemy, że od 14 marca 2022 Oddział Obsługi Klienta będzie działał w lokalizacjach:
przy ul. Za Bramką 1
przy ul. Gronowej 22
przy ul. 28 Czerwca 1956 r.  nr  404
Z powodów organizacyjnych  przy przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr  404 jest czasowo zamknięta, o ponownym otwarciu zostaniecie Państwo poinformowani.
Lokalizujcie przy ul. Libelta 16/20 i przy ul.Wszystkich Świętych 1 (sala obsługi PCŚ) zostają na stałe zamknięte.

Od dnia 18 stycznia 2021 roku istnieje możliwość wizyty w urzędzie w Oddziale Obsługi Klienta po wcześniejszej rezerwacji przez internet. Prosimy jednak przed umówieniem się, zadzwonić i upewnić, czy osobista wizyta w urzędzie jest konieczna oraz jakie dokumenty powinniście mieć Państwo ze sobą, tak aby sprawnie załatwić sprawę. Prosimy o przyjście z wypełnionymi formularzami oraz kopiami dokumentów, jakie należy dołączyć. Usprawni to i skróci czas obsługi.W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących, jeśli to nie jest konieczne - staramy się nie tworzyć niepotrzebnych zbiorowisk w poczekalniach, dodatkowo maksymalna liczba osób w poczekalni jest ograniczona. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie wizyty w urzędzie.Uwaga!
Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze Deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników do deklaracji określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104).
Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.NOWOŚĆ:
W nowych formularzach pojawiły się obowiązkowe pola dot. rat podatku (część E poz. 100-111), które należy uzupełnić. Ostatnia rata jest ratą wyrównującą.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP lub
korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań lub
do urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Słowackiego 22 i przy ul. Gronowej 22APomoc przy wypełnieniu formularzy można uzyskać telefonicznie w Oddziale Obsługi Klienta.INFORMACJA TELEFONICZNA:- Oddział Obsługi Klientatel.: 61 878 1954tel.: 61 878 4637tel.: 61 878 4709tel.: 61 878 4632tel.: 61 878 1691tel.: 61 878 4122tel.: 61 878 1537tel.: 61 878 4703tel.: 61 878 1953- email: bokpodatki@um.poznan.pl- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
2.  dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości (dla przykładu jeżeli wydajemy zaświadczenie, że w lokalu nr 1 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wynosi 17 zł, natomiast w sytuacji gdy na jednym dokumencie wydamy zaświadczenie, że w lokalu nr 1, 2, 3, 5, 10, 15 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wyniesie 102 zł (6 x 17 zł)).
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Do najczęściej występujących zwolnień należą:
1.        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2.        złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.
Ponadto pragniemy także przypomnieć, że od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:
-        bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
-        gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.
Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej nie uległ zmianie - PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Termin i sposób załatwienia

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku wpłaty należy dokonać na ogólny rachunek podatku od nieruchomości nr  86 1020 4027 0000 1402 1262 0714 z dokładnym opisem tytułu wpłaty. Każda kolejna wpłata powinna być dokonywana na indywidualny rachunek podatnika.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104).
 3. Uchwała nr LIII/999/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z dnia 29 października 2021r.  poz. 7965).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 • uchwała nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach  parków technologicznych (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186);
 • uchwała nr LXV/1031/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. poz. 4762);
 • uchwała nr LXV/1032/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. poz. 4763);
 • uchwała nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. poz. 2211);
 • uchwała  nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2018 r. poz. 4211).

Inne informacje

Wydział Podatków i Opłat uprzejmie informuje o zbliżającem się terminie płatności 1 raty podatku od nieruchomości za 2022 rok oraz 3 raty opłaty za gospodarowanie odpadami, których termin upływa z dniem 15 marca 2022 r.
Wpłacaj:
- przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne winny dokonywać za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Niezapłacany w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKARozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.Pełnomocnictwa należy składać na obowiązującym druku UPL-1P (lub OPL-1P przy zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa)  określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązuje od 25 maja 2018 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)      dostępu do swoich danych osobowych,b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2022-03-14 00:00
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2022-03-14 13:25