Podatek rolny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja lub informacja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek rolny w 5 minut.

Wypełnij i złóż Deklarację DR-1 lub Informację IR-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

W przypadku powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, powinnaś/powinieneś złożyć, w terminie 14 dni:

1) Informację o gruntach (IR-1) wraz za załącznikiem/załącznikami (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego po 1 lipca 2019 r.),

2) Informację o nieruchomościach o obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed 1 lipca 2019 r.).

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości, powinnaś/powinieneś okazać do wglądu akt notarialny.

Osoby prawne:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają deklaracje na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikiem/ załącznikami terminie:

 • do 15 stycznia roku podatkowego,
 • 14 dni- gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia oraz w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

Od 14 marca 2022 roku Oddział Obsługi Klienta działa w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Za Bramką 1,
 • przy ul. Gronowej 22A,
 • przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.

Z powodów organizacyjnych, punkt przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr  404 jest czasowo zamknięty; informacja o ponownym otwarciu zostanie niezwłocznie umieszczona w BIP.
Lokalizacje przy ul. Libelta 16/20 i przy ul. Wszystkich Świętych 1 (sala obsługi PCŚ) zostały na stałe zamknięte.

Od 18 stycznia 2021 roku istnieje możliwość wizyty w urzędzie w Oddziale Obsługi Klienta po wcześniejszej rezerwacji przez Internet. Przed umówieniem wizyty zadzwoń i upewnij się:

 • czy osobista wizyta w urzędzie jest konieczna,
 • jakie dokumenty powinnaś/ powinieneś wziąć ze sobą, tak aby sprawnie załatwić sprawę.

Przyjdź z wypełnionymi formularzami oraz kopiami dokumentów, jakie należy dołączyć- usprawni to i skróci czas obsługi. Jeśli nie jest to konieczne, przyjdź bez osób towarzyszących- staramy się nie tworzyć niepotrzebnych zbiorowisk w poczekalniach, dodatkowo maksymalna liczba osób w poczekalni jest ograniczona. Pamiętaj o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie wizyty w urzędzie.

Dokumenty możesz także złożyć:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP lub przez stronę www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan,
 • korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,
 • do urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Słowackiego 22 i przy ul. Gronowej 22A.

Pomoc przy wypełnieniu formularzy możesz uzyskać telefonicznie w Oddziale Obsługi Klienta.

INFORMACJA TELEFONICZNA:

 • Oddział Obsługi Klienta

tel.: 61 878 1954

tel.: 61 878 4637

tel.: 61 878 4709

tel.: 61 878 4632

tel.: 61 878 1691

tel.: 61 878 4122

tel.: 61 878 1537

tel.: 61 878 4703

tel.: 61 878 1953

 • e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl
 • Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek rolny możesz zapłacić:

 • bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
 • dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wpłaty z tytułu podatku rolnego dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie, zostanie on ściągnięty w drodze egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku podatku rolnego osób fizycznych, Twoją sprawę załatwimy wydając decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego albo łącznego zobowiązania pieniężnego.

Osoby prawne wpłacają podatek na podstawie złożonej deklaracji, bez wezwania organu podatkowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r., poz. 333);
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1153);
 4. Uchwała Nr LVIII/605/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 17.12.2004 r., Nr 193, poz. 4600);
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 r., poz. 951).

Tryb odwoławczy

Od decyzji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powinnaś/powinieneś je wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy:

 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany;
 • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płacisz w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku. Zapłacisz go jednak jednorazowo, w terminie pierwszej raty, w przypadku gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł.

Stawki podatku rolnego w 2022 r. wynoszą:

 • 153,70 zł od 1 ha gruntów gospodarstw rolnych,
 • 307,40 zł od 1 ha pozostałych gruntów rolnych.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2022-04-25 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2022-04-25 15:18