Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej nr 220 Lotos Paliwa na działce 6/6, obręb Śródka.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej nr 220 Lotos Paliwa na działce 6/6, obręb Śródka. PO.ZUZ.4.4210.167.3.2021.KG

od 2021-05-06 do 2021-05-18

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "nadbudowa jednej kondygnacji do wysokości bezpośrednio sąsiadującego budynku przylegającego (tj. Nad Wierzbakiem 24)", przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 34, ark. 41, obręb Golęcin, położonej przy                                        ul. Nad Wierzbakiem 26 w dniu 05.05.2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-05-10 do 2021-05-24

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

6.05.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/10/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opieka kuratorska nad wystawą Przynęty i pułapki obejmująca: opracowanie merytoryczne tematu, dobór dzieł prezentowanych na wystawie, reprezentowanie zamawiającego wobec autorów/właścicieli dzieł, opracowanie aranżacji dzieł w przestrzeni wystawy oraz przygotowanie tekstów kuratorskich, jak również nadzór nad techniczna realizacja wystawy.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julianna Kulczyńska i Jakub Kosecki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-05-06 do 2026-05-06

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

5.05.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.ED.1152.01.2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla grup szkolnych
i przedszkolnych (forma stacjonarna i online) w roku 2021.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Sławomir Kowal

Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-05-05 do 2026-05-05

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Snopowa w Poznaniu do Rowu Dworskiego.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Snopowa w Poznaniu do Rowu Dworskiego. PO.ZUZ.4.4211.55.3.2021.KP

od 2021-05-05 do 2021-05-17

Infomacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego salonu samochodowego przy ul. Torowa w Poznaniu.

Infomacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego salonu samochodowego przy ul. Torowa w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.79.3.2021.MF

od 2021-05-05 do 2021-05-17

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 29.04.2021r. została wydana decyzja nr 719/2021 pozwolenia na budowę zespołu 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na kondygnacji podziemnej) i jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo-biurową wraz z garażem na kondygnacji podziemnej oraz rozbiórkę budynku średnio-wysokiego, trzech budynków niskich, ruin obiektów budowlanych w granicy z działkami nr 14, 4/614, 15 ark. 06 obr. Strzeszyn przy
ul. Koszalińskiej w Poznaniu (dz. nr 4/511 ark. 06 obr. Strzeszyn) która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VI.6740.2693.2020), można zapoznać się z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2021-05-06 do 2021-05-20

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadamiam strony postępowania,
że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r. Prezydenta Miasta Poznania zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Inwestora jako: "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej" przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr 56/17, ark. 24, obręb Radojewo, położonej przy ul. Franciszka Jaśkowiaka 53 i 53a w Poznaniu, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
Na ww. postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia/ dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 27.05.2021 r.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 06.05.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 20.05.2021 r.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.82.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów - z uwzględnieniem poniższych zasad:
- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-05-06 do 2021-05-20

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 30.04.2021 r. na rzecz Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k. została wydana decyzja nr 165 / 2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjnej B - 9 A, przewidzianej do realizacji na działkach nr 78cz., 79cz., 80cz., 81cz., 84cz., 90cz., 91, 92cz., ark. 06, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II.6730.238.2021) można zapoznać się z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  możliwy jest w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.05.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).

od 2021-05-10 do 2021-05-24

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej przy stacji Lotos nr 219, działka 1/1, obręb Łazarz.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej przy stacji Lotos nr 219, działka 1/1, obręb Łazarz. PO.ZUZ.4.4210.164.3.2021.HŁ

od 2021-05-04 do 2021-05-14

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej przy ul. Królowej Jadwigi 15. PO.ZUZ.4.4210.179.3.2021.MZ

od 2021-05-04 do 2021-05-14

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. PO.ZUZ.4.4210.263.2.2021.KC

od 2021-05-04 do 2021-05-14

XXVIII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.   

W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta wybierze (do 30 sierpnia) najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. Są to: 

 • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
 • balkony, tarasy, loggie i okna,
 • ogrody przydomowe, 
 • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
 • pasy zieleni,
 • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.       
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 28 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z wielką troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia.

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw, pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody odporne na suszę świadczą o kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania.

W dotychczasowych 27 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu CIVID-19 pokażmy, że zieleń ma dla nas pozytywny wpływ i należy o nią codziennie dbać!         

Razem możemy więcej dla zieleni w mieście!

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

od 2021-05-02 do 2021-09-30

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy na budynek usługowy - gabinety lekarskie, przewidzianej do realizacji na działce nr 17/1, ark. 23, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wiślanej 22 z wniosku Pani Renaty Woźniak i Pana Jakuba Woźniaka i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.04.2021r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy (UA-I.6730.518.2019) zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 17.05.2021r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest za pośrednictwem e-puap).

od 2021-04-30 do 2021-05-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawców jako: "rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez zabudowę logii w lokalu mieszkalnym", przewidzianej do realizacji na działce

nr 1/6, arkusz 13, obręb Naramowice, położonej przy ulicy Błażeja 14e/3 w Poznaniu, w dniu 21.04.2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-04-27 do 2021-05-12

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.04.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/9/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Paulina Augustynowicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-21 do 2026-04-21

wykaz nieruchomości nr 6/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 21.04.2021r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 6/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2021-04-21 do 2021-05-11

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

od 2021-01-01 do 2026-01-01

Regulamin Zamówień Publicznych Estrady Poznańskiej

Regulamin Zamówień Publicznych EP

od 2021-03-11 do 2026-03-11

Regulamin organizacyjny Estrady Poznańskiej

Regulamin Organizacyjny EP

od 2021-01-01 do 2026-01-01