Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia na wykonanie wylotu kolektora, odprowadzania wód opadowych, lokalizowanie wylotu studni, nitki kolektora, gromadzenia substancji mogących zanieczyścić wodę oraz wykonania układu podczyszczania odprowadzanej wody do rzeki Warty.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kolektora do rzeki Warty, odprowadzania wód opadowych, lokalizowanie na terenach zagrożenia powodziowego wylotu studni kanalizacyjnych, nitki kolektora, gromadzenia substancji mogących zanieczyścić wodę oraz wykonania układu podczyszczania odprowadzanej wody do rzeki Warty. PO.ZUZ.4.4211.26m.3.2020.EP

od 2020-06-01 do 2020-06-09

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu F.H.U. KOSTA Tadeusz Kosmowski.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu F.H.U. KOSTA Tadeusz Kosmowski. PO.ZUZ.4.4210.199m.3.2020.AK

od 2020-06-01 do 2020-06-09

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego w sprawie budowy wylotu ścieków do rowu Wa-7-1 oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni w Poznaniu, ul. Huby Moraskie.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego w sprawie budowy wylotu ścieków do rowu Wa-7-1 oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych  z przydomowej oczyszczalni w Poznaniu, ul. Huby Moraskie. PO.ZUZ.4.4213.30m.2.2020.AK

od 2020-06-01 do 2020-06-09

Wykaz informacyjny nr 3/2020 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Wykaz informacyjny nr 3/2020 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na terenie miasta Poznania. DGN.204.1.3.2020

od 2020-06-01 do 2020-06-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po wpłynięciu w dniu 21.05.2020 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 77/2020 z dnia 04.05.2020 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na działce nr 1/16, arkusz 7,
obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ulicy Żurawickiej 12 i 12A.

W dniu 29.05.2020 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.208.2020)
u pracownika prowadzącego postępowanie, telefonicznie lub poprzez wskazany e-mail.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-06-01 do 2020-06-15

Obwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu pn.;"Prace na obwodnicy towarowej Poznania".

Obwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postępowania  administracyjnego na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu pn.;"Prace na obwodnicy towarowej Poznania" PO.RUZ.4210.33m.2020.PC.4

od 2020-05-29 do 2020-06-11

Komunikat: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2020-05-28 do 2020-12-28

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych

Nazwa zadania publicznego: BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ

Planowane wydatki w roku bieżącym (2020) Kwota brutto;300 000,00 zł

W naborze wniosków uczestniczyły stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD znajdujący się na terenie miasta Poznania, którego funkcjonowanie uregulowane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium zagospodarowania przestrzennego.     
Przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w myśl przepisów ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Przez Rodzinny Ogród Działkowy należy rozumieć, według przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Dotacja może być udzielona do wysokości 70% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale w kwocie nie większej niż 50 000 zł nakładu na zadanie w danym ROD, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.

Wymaga się minimalnego wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości 30% kosztów brutto realizacji zadania  publicznego.    

Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Poznania na przedsięwzięcie w danym ROD nie częściej niż raz na 5 lat.

Termin składania wniosków odbył się od 2.03 - 31.03.2020 r.

Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dotacji złożyli wnioski w terminie.

Po zakończeniu procedury składania wniosków, warunki formalne spełniło 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych reprezentujących Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu.

W celu rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków Prezydent Miasta Poznania powołał w drodze zarządzenia Nr 197/2020/P z dnia 06.03.2020 r. komisję.

Komisja ocenia wnioski o przyznanie dotacji celowej na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych.

Szczegółowe zasady procedowania o dotację celową oraz tryb pracy Komisji i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych określa Prezydent Miasta Poznania w zarządzeniu Nr 62/2018/P.

12.05.2020 r. Komisja ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków w składzie:

1) pani Joanna Jajus - przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Prezydenta;

2) pan Gerard Hajgelman - zastępca przewodniczącej Komisji, przedstawiciel Prezydenta;

3) pani Lidia Dudziak - przedstawiciel Rady Miasta Poznania;

4) pani Monika Danelska - przedstawiciel Rady Miasta Poznania.

spośród 7 wniosków, które wpłynęły do Urzędu poprzez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dokonała najkorzystniejszego wyboru wniosków ,26.05.2020 r. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonał  Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia nr 385/2020/P 

Prezydent Miasta Poznania postanawia udzielić dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2020 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej "ROD", wymienione w załączniku  do zarządzenia i przekazuje na ten cel kwotę: 300 000,00 zł.        

Informacja o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (w załączniku). 

od 2020-05-28 do 2020-06-11

wykaz nieruchomości nr 4/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 22.05.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 4/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-05-22 do 2020-06-11

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.05.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10 cz., 25, 24, 19/1 cz., 21 cz., ark. 07, obręb Karolin oraz dz. nr 2/2 cz. i 11 cz., ark. 18, obręb Główna, połozonych w Poznaniu w rejonie ulicy Kołodzieja.

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy
UA-III.6730.1130.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-05-26 do 2020-06-09

Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biuro SKO w Poznanu.

Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biuro SKO w Poznanu. SKO.Or.04.38.2020

od 2020-05-21 do 2020-06-22

Zawiadomienie dot. uwarunkowań środowiskowych dla budowy zespołu hal przemysłowo- magazynowo-usługowych na działce 1/23, obręb 0023 Żerniki.

Zawiadomienie dot. uwarunkowań środowiskowych dla budowy zespołu hal przemysłowo- magazynowo-usługowych na działce 1/23, obręb 0023 Żerniki. WB1-OSR.6220.28.2020

od 2020-05-21 do 2020-06-05

Obwieszczenie dot. wykonania urządzeń wodnych na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz usługi wodnej - poboru wód podziemnych.

Obwieszczenie dot. wykonania urządzeń wodnych na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz usługi wodnej - poboru wód podziemnych. PO.RUZ.4210.62m.2020.ML.3

od 2020-05-20 do 2020-06-04

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań.

(art. 42b ustęp 1b ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku)

Koło Łowieckie nr 2 "Ratusz"

Od 1 lutego 2020 r. koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego litem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostepnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło Łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.

Koło Łowieckie nr 2 "Złota Kielnia"

Książka Ewidencji Pobytu Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym znajduje się po adresem ul. Widok 22 62-080 Batorowo

Koło Łowieckie nr 78 "Łoś"

Książka ewidencji polowań indywidualnych prowadzona w formie papierowej przechowywana jest w miejscowości Chomęcice, ul. Rosnowiecka 14A. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Informacje o wpisach w książce ewidencji polowań indywidualnych będą udzielana na pisemne zapytanie zainteresowanych przesłane na adres koła. Zakres udzielanych informacji: termin rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół"

Koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Dostęp do/EKEP/ elektronicznej książki ewidencji polowań możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla obwodu nr 186.

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Konkurs Kultura na Wynos

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym

zaprasza

  • osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Poznania, bądź płacące podatek dochodowy w Poznaniu,
  • osoby prawne mające siedzibę na terenie Poznania (z wyłączeniem instytucji kultury),  
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę na terenie Poznania

do udziału w konkursie "Kultura na Wynos"

IDEA

Promowanie poznańskiego środowiska kulturalnego i prezentowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych realizowanych w okresie utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

CEL

Wyłonienie, nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych poznańskich inicjatyw kulturalnych, prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r. a 15 czerwca 2020 r.

KATEGORIE KONKURSOWE

  • WYDARZENIA: wydarzenia kulturalne, m.in.: koncerty, spektakle, spotkania, czytania, oprowadzania oraz inne działania, w tym udostępnianie zapisów zarejestrowanych wcześniej wydarzeń kulturalnych,
  • EDUKACJA: działania służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców w formie m.in. warsztatów, webinariów, kursów oraz inne działania z zakresu edukacji kulturalnej,
  • WYDAWNICTWA: publikacje książkowe, audiobooki, nagrania muzyczne, materiały dydaktyczne oraz inne formy wydawnicze.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Na nagrody i wyróżnienia w konkursie przeznaczono kwotę 50 000 złotych. W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda w wysokości 5 000 złotych, kapituła przyzna także wyróżnienia w wysokości od 1000 do 3 000 złotych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://bit.ly/kulturanawynosform

w terminie od 18 maja 2020 r. (od godz. 23.59) do 15 czerwca 2020 r. (do godz. 23.59).

REGULAMIN

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

PRZYDATNE LINKI i ADRESY:

  • bit.ly/kulturanawynosfaq - najczęściej zadawane pytania
  • bit.ly/kulturanawynosform - adres formularza konkursowego
  • dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania wyłącznie pod adresem: kulturanawynos@um.poznan.pl.
od 2020-05-19 do 2020-06-16

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10 cz., 25, 24, 19/1 cz., 21 cz., ark. 07, obręb Karolin oraz dz. nr 2/2 cz. i 11 cz., ark. 18, obręb Główna, połozonych w Poznaniu w rejonie ulicy Kołodzieja, w dniu 14.05.2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego ww. postepowania.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy
UA-III.6730.1130.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-05-19 do 2020-06-03

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Ze względu na sytuację związaną z pandemią istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji w trybie zdalnym. Rekrutacja powinna być przeprowadzona najpóźniej
do dnia 26 czerwca 2020 roku. Zastosowanie rekrutacji opisanej w Zakresie badań rekrutacyjnych pkt. II uzależnione jest od tego, czy szkoła do końca roku szkolnego 2019/2020 pracować będzie w trybie zdalnym oraz od ewentualnych zmian w prawie oświatowym.

od 2020-05-10 do 2020-06-30

INFORMACJA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT OGŁOSZONYM OD DNIA 12 MARCA DO DNIA 2 KWIETNIA 2020 R. NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2020 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje do wiadomości, iż bieg terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego na podstawie ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 j.t.) oraz na podstawie uchwały XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ulega zawieszeniu w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

od 2020-05-04 do 2020-06-05

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu. K/KP.166.229.2020.PS

od 2020-04-27 do 2020-07-28