Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Powszechny Spis Rolny

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także wsparcie ze strony pracowników urzędu.

Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby
i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,        w tym podziału środków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na "0", dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posłużą także do wykonania  zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

od 2020-07-06 do 2020-11-30

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w ramach ujęcia wód podziemnych do celów socjano-bytowych i przeciwpożarowych oraz pobór wód na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w ramach ujęcia wód podziemnych do celów socjano-bytowych i przeciwpożarowych oraz pobór wód na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. PO.RUZ.4210.62m.2020.ML.7

od 2020-07-06 do 2020-07-21

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się podpisem zaufanym składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Wprowadzenie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
Aplikacja:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

od 2020-07-06 do 2020-09-30

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2021-04-30

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 2.07.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania.

od 2020-07-02 do 2020-07-22

KOS-VI.6121.15.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

projekty uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie:

1) zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części

2) zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowanie i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

KOS-VI.6121.15.2019

od 2020-07-01 do 2020-07-23

Konkurs "Kultura na wynos" - wyniki!

Kapituła konkursu "Kultura na wynos" po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 165 zgłoszonych inicjatyw postanowiła jednogłośnie przyznać 2 nagrody główne  - w kategorii WYDARZENIA I WYDAWNICTWA - oraz 23 wyróżnienia.

Nagrody

WYDARZENIE: Anna Mierzwa - Miniserial #Wakacje

WYDAWNICTWO: Aleksandra Sudolska / Schron - Everything is going to be all right 

Wyróżnienia 

3000 ZŁOTYCH

Szymon Szymankiewicz + Fundacja Ad Arte + Marek Lapis + XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2000 złotych

Magdalena Kopiczko + Bartek Miler + Patrycja Piwosz + Paulina Wycichowska + Teatr Usta Usta + Piotr Kończal/Stowarzyszenie Synteza + Hubert Karmiński

1500 złotych

TTB session + Tomasz Budzyński + Piotr "Bajzel" Piasecki + Adrian Kaniewski

1000 złotych

Swiernalis + Readability Maria Krześlak-Kandziora + Teatr Fuzja/Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna + Hubert Babiarczyk / Hubert Tas + Aleksandra Lipska + Nata & Evgeny  + Radio Kwarantanna + Stowarzyszenie Anatomia Rocka

od 2020-07-01 do 2020-12-18

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski. IX Nc 1569/18/J

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Aukcyjna sprzedaż maszyny do pielęgnacji lodu (rolby)

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań ogłoszają aukcyjną sprzedaż maszyny do pielęgnacji lodu (rolby). Aukcja odbędzie się w siedzibie POSIR w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe informacjie znajdują się na stronie internetowej www.posir.poznan.pl.

od 2020-07-01 do 2020-07-22

Obwieszczenie dot. decyzji na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie prac w ramach projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznania".

Obwieszczenie dot. decyzji na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie prac w ramach projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznania". PO.RUZ.4210.33.m.2020.PC.7

od 2020-06-30 do 2020-07-10

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. GN-VIII.6840.5.2020

od 2020-06-30 do 2020-09-10

Ogłoszenie dot. konkursu ofert na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych.

Ogłoszenie dot. konkursu ofert na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych. ZZM.PZ.D/070-47-2/2020

od 2020-06-30 do 2020-12-31

wykaz nieruchomości nr 6/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.06.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 6/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-06-30 do 2020-07-20

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Robocza 25 w Poznaniu. 17/2020

od 2020-06-29 do 2020-07-21

Kasacja

Kasacja sprzętu w ZDDP

od 2020-06-25 do 2020-07-10

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk. IX Nc 1629/19

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 12.05.2020 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Bubulę oraz Pana Marcina Gołka - Wiceprezesów Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Poznaniu oraz pełnomocnika substytucyjnego - Panią Renatę Rystał - Chudy, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5824P (ul. Mateckiego) o chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Obornicką do skrzyżowania z ul. Marka z Aviano w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko -Mateckiego - budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

dz. nr 1, 2, 3 arkusz 05, dz. nr 86 arkusz 02 obręb 0028 Podolany; dz. nr 805/1, 807/1, 807/3, 808/1 arkusz 02, dz. nr 809/3, 1167 arkusz 03, dz. nr 35/13 arkusz 22, dz. nr 33/3, 36/4, 37/2, 37/8, 36/3, 36/2, 37/9, 34/3, 38/5, 38/4, 38/3, 38/2, 38/1 arkusz 23 obręb 0053 Piątkowo.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.1018.2020, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1500, czwartki godz. 730-1500, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia
lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. z art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2020-06-23 do 2020-07-07

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Poznania.

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019  poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Poznania.

Spis odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

- być pełnoletni,

- zamieszkiwać na terenie Miasta Poznania,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1728)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza z podaniem imienia i nazwiska, telefonu, adresu email.

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 404

61-441 Poznań

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście (parter- skrzynka podawcza) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza terenowego - spis rolny 2020 r. ". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 50 58, 61 878 50 49.

od 2020-06-19 do 2020-07-08

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:18-06-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/03/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:Centrum Turystyki Kulturowej TRAKTul. Gdańska 261-123 Poznań2.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Prowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas mksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowęo wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:Pani Joanna JaźwińśkaPan Paweł Biedny

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-18 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18-06-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce dziedzictwa dla klimatu.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bogdan Chojnicki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-17 do 2021-06-18