Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie skrzynek rozsączających oraz odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzoych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie skrzynek rozsączających oraz odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzoych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13. PO.ZUZ.4.4210.298.2.2021.KKP

od 2021-05-13 do 2021-05-25

Szacowanie wartości zamówienia - dostawa i montaż 6 stojaków rowerowych na cyplu za Mostem Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na dostawie i montażu 6 stojaków rowerowych na placu z geokraty przy ścieżce pieszo-rowerowej Wartostrada na cyplu za Mostem Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Miasto Poznań w najbliższym czasie zamierza przeprowadzić postępowanie obejmujące:

- dostawę 6 stojaków typu "odwrócone U" wraz z montażem do podłoża we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,

- dostawę i montaż geokraty komórkowej w miejscu montażu stojaków - plac o łącznej powierzchni 12,4 m2,

- uzupełnienie geokraty humusem wraz z jego zagęszczeniem i obsianiem trawą.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem o oszacowanie wartości powyższego zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika nr 3 do zapytania i jego przesłanie na adres e-mail: wartostrada@um.poznan.pl w terminie do dnia 21.05.2021 r.

W załączeniu znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące zamówienia.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Ewą Siwińską z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, tel. 061 878 5012, e-mail: ewa_siwinska@um.poznan.pl, wartostrada@um.poznan.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie dokonanie rozeznania cenowego rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

od 2021-05-12 do 2021-05-21

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w Programie. Program zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i edukacji kobietom w wieku 50 lat i więcej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację całego Programu na lata 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/ wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego.

Ofert należy składać do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

od 2021-05-12 do 2023-12-31

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji ppoż

dot. postępowania na zaprojektowanie i wykonanie instalacji ppoż bez  stosowania ustawy Prawo Zamówień  Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

Straż Miejska Miasta Poznania w związku z planowanym przeprowadzeniem prac  zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), przeprowadza rozpoznanie rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy.

Przedmiot Zamówienia:

Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Planie funkcjonalno-wykonawczym dla zadania zaprojektowania i wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)  w obiekcie użyteczności publicznej ul. Głogowska 26 (załącznik Plan funkcjonalno-wykonawczy).

Oferty cenowe, z wyszczególnieniem poszczególnych elementów oferty, należy składać  do dnia 24.05.2021 na adres e-mail: kancelaria@smmp.pl lub do siedziby Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowska 26.     

Zapytania proszę składać na adres e-mailowy:  kancelaria@smmp.pl lub pod nr telefonu 61 8781680 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30).

Zamawiający, po zapoznaniu się z ofertami potencjalnych Wykonawców, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia.

od 2021-05-12 do 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 227/131, ark. 21, obręb Morasko, w ul. Przedwiośnia w Poznaniu i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.05.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 02.06.2021 r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.993.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie możliwy jest w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-05-13 do 2021-05-27

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 19.04.2021 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań), postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Gościnnej w Poznaniu na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Na Dołku, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach :

Obręb Spławie, arkusz 20, działka nr 28, 20/16, 21/20, 21/31, 20/8, 21/21, 25,

Obręb Spławie, arkusz 21, działka nr 26

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.667.2021, z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie : od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00,

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. z art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

Projekt zagospodarowania terenu w załączniku

od 2021-05-13 do 2021-05-27

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie grupowej", przewidzianej do realizacji na działkach nr 56/126, 56/58 (część działki) oraz 56/153 (część działki), arkusz 24, obręb Radojewo, położonych przy ulicy Arnikowej w Poznaniu w dniu 04.05.2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-05-11 do 2021-05-26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 5 maja 2021 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 2/9, ark. 20, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Bobrownickiej.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U13.6730.835.2017) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-05-12 do 2021-05-26

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej nr 220 Lotos Paliwa na działce 6/6, obręb Śródka.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej nr 220 Lotos Paliwa na działce 6/6, obręb Śródka. PO.ZUZ.4.4210.167.3.2021.KG

od 2021-05-06 do 2021-05-18

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "nadbudowa jednej kondygnacji do wysokości bezpośrednio sąsiadującego budynku przylegającego (tj. Nad Wierzbakiem 24)", przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 34, ark. 41, obręb Golęcin, położonej przy                                        ul. Nad Wierzbakiem 26 w dniu 05.05.2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-05-10 do 2021-05-24

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

6.05.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/10/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opieka kuratorska nad wystawą Przynęty i pułapki obejmująca: opracowanie merytoryczne tematu, dobór dzieł prezentowanych na wystawie, reprezentowanie zamawiającego wobec autorów/właścicieli dzieł, opracowanie aranżacji dzieł w przestrzeni wystawy oraz przygotowanie tekstów kuratorskich, jak również nadzór nad techniczna realizacja wystawy.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julianna Kulczyńska i Jakub Kosecki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-05-06 do 2026-05-06

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

5.05.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.ED.1152.01.2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla grup szkolnych
i przedszkolnych (forma stacjonarna i online) w roku 2021.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Sławomir Kowal

Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-05-05 do 2026-05-05

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Snopowa w Poznaniu do Rowu Dworskiego.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Snopowa w Poznaniu do Rowu Dworskiego. PO.ZUZ.4.4211.55.3.2021.KP

od 2021-05-05 do 2021-05-17

Infomacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego salonu samochodowego przy ul. Torowa w Poznaniu.

Infomacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego salonu samochodowego przy ul. Torowa w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.79.3.2021.MF

od 2021-05-05 do 2021-05-17

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 29.04.2021r. została wydana decyzja nr 719/2021 pozwolenia na budowę zespołu 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na kondygnacji podziemnej) i jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo-biurową wraz z garażem na kondygnacji podziemnej oraz rozbiórkę budynku średnio-wysokiego, trzech budynków niskich, ruin obiektów budowlanych w granicy z działkami nr 14, 4/614, 15 ark. 06 obr. Strzeszyn przy
ul. Koszalińskiej w Poznaniu (dz. nr 4/511 ark. 06 obr. Strzeszyn) która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VI.6740.2693.2020), można zapoznać się z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2021-05-06 do 2021-05-20

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadamiam strony postępowania,
że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r. Prezydenta Miasta Poznania zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Inwestora jako: "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej" przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr 56/17, ark. 24, obręb Radojewo, położonej przy ul. Franciszka Jaśkowiaka 53 i 53a w Poznaniu, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
Na ww. postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia/ dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 27.05.2021 r.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 06.05.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 20.05.2021 r.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.82.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów - z uwzględnieniem poniższych zasad:
- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

od 2021-05-06 do 2021-05-20

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 30.04.2021 r. na rzecz Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k. została wydana decyzja nr 165 / 2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjnej B - 9 A, przewidzianej do realizacji na działkach nr 78cz., 79cz., 80cz., 81cz., 84cz., 90cz., 91, 92cz., ark. 06, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II.6730.238.2021) można zapoznać się z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  możliwy jest w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
 • style="text-align: border: none; padding: 0cm; justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.05.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).

od 2021-05-10 do 2021-05-24

XXVIII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.   

W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta wybierze (do 30 sierpnia) najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. Są to: 

 • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
 • balkony, tarasy, loggie i okna,
 • ogrody przydomowe, 
 • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
 • pasy zieleni,
 • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.       
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 28 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z wielką troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia.

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw, pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody odporne na suszę świadczą o kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania.

W dotychczasowych 27 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu CIVID-19 pokażmy, że zieleń ma dla nas pozytywny wpływ i należy o nią codziennie dbać!         

Razem możemy więcej dla zieleni w mieście!

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

od 2021-05-02 do 2021-09-30

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.04.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/9/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Paulina Augustynowicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-21 do 2026-04-21

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

od 2021-01-01 do 2026-01-01