Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 89/2024

Poznań,15 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.6.2024

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały nr XCII/1784/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok, oraz uchwały Nr XCVIII/1909/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 89/2024

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.)" W 2024 ROKU.

Nazwa zadania publicznego-

Profilaktyka i edukacja zdrowotna podczas wydarzeń organizowanych w  przestrzeni miejskiej - organizacja dwóch "Białych Sobót"  na terenie wybranych Rodzinnych Ogrodów Działkowych   mieszczących się w Poznaniu -  42 000 zł

Cel zadania: kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie letnim na terenie wybranych Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) dwóch wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkanek i  mieszkańców Poznania podczas których będą prowadzone bezpłatne działania na rzecz uczestników tych wydarzeń, zwłaszcza z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia  i zdrowego stylu życia (np. porady i konsultacje specjalistyczne, badania profilaktyczne).

Proponowane miejsca i terminy 2 wydarzeń prozdrowotnych:

  • 13.07.2024 r. - Rodzinne Ogrody Działkowe im. Roosvelta przy  ul. Lechicka 105,
  • 03.08.2024 r.- Rodzinne Ogrody Działkowe "Głuszynka" przy  ul. Przy Lotnisku 2.

Ogłaszający  konkurs zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsca  wydarzeń prozdrowotnych. 

Termin realizacji zadania: od 17 czerwca 2024 r. do  30 września 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści załączonego ogłoszenia konkursowego.

od 2024-04-16 do 2024-05-09

OTWARTY KONKURS OFERT NR 77/2024 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA (...)" W 2024 ROKU.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały nr XCII/1784/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok, oraz uchwały Nr XCVIII/1909/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na zadanie:

Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,00 zł

od 2024-04-04 do 2024-05-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza (...)" w 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.)" w 2024 r. na podstawie Zarządzenia Nr 976/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2023 r.

od 2023-12-28 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026", na podstawie zarządzenia nr 964/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2023 roku.

od 2023-12-28 do 2026-12-31

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027"

Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 873/2023/P z dnia 27 listopada 2023 roku, rozstrzygnął konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027".

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania oraz decyzji Prezydenta Miasta Poznania realizatorem ww. programu został podmiot leczniczy: Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.

od 2023-11-27 do 2027-12-31

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026". Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Poznania na realizację Programu w latach 2024-2026 wynosi 1 033 500,00 zł brutto. Program obejmuje jednorazowe dofinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Wysokość dofinansowania procedury dla mężczyzn wynosi nie więcej niż 2400,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania procedury dla kobiet wynosi nie więcej niż 6380,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa 19.10.2023 r. o godzinie 15.30.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

od 2023-10-02 do 2026-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Zarządzenia Nr 996/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-22 do 2024-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024"

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłosił w dniu 24 listopada 2020 r. konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024", przyjętego do realizacji przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały Nr XXX/532/VIII/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., którego treść stanowiła załącznik do zarządzenia Nr 869/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty.

Zarządzeniem Nr 937/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2024 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" powołana została komisja konkursowa, która - obradując on-line w okresie od 14 do 22 grudnia 2020 r. - dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której uznała, że wszyscy oferenci spełniają kryteria niezbędne do realizacji wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania,  realizatorami  ww. programu zostali:

  • Medi Partner sp. z o. o , ul. Cybernetyki 19,02-677 Warszawa - Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań,
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego   im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 3, 60-535 Poznań,
  • IVI sp. z o. o,  ul. J. H. Dąbrowskiego 77 a, 60-529 Poznań -Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4
od 2021-01-14 do 2024-12-31