Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 66/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta poznania w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Nazwa zadania  publicznego:

  1. Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat zamieszkałych w Poznaniu i uczących się w poznańskich szkołach podstawowych
    i ponadpodstawowych,
  2. Warsztaty edukacyjne dla poznańskich nauczycieli i kadry szkolnej z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

na podstawie zarządzenia 385/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2022 r.

od 2022-05-16 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2022

Na podstawie Zarządzenia  nr 256/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.03.2022 roku
Rozstrzyga się otwrty konkurs ofert nr 51/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) w 2022 roku

Na realizację zadań:

Zadanie 1 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług Dziennego Domu Pomocy Medycznej w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", realizowanego w latach 2019-2022, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Planowana kwota - 753 000,00 zł

Zadanie 2 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania", realizowanego w latach 2019-2022, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Planowana kwota - 58 872,00 zł

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 29/2022 r. na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza (...)"

Zadania:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli

2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka

3. Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy

4. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego oraz działania interwencyjne w obszarze ochrony zdrowia psychicznego

5. Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

6. Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu

od 2022-01-21 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1004/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-23 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Zarządzenia Nr 996/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-22 do 2024-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 543/2021/P z dnia 29 czerwca 2021 roku, rozstrzygnął konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania oraz decyzji Prezydenta Miasta Poznania realizatorem ww. programu zostało Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 25/4.

od 2021-06-29 do 2023-12-31

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w Programie. Program zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i edukacji kobietom w wieku 50 lat i więcej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację całego Programu na lata 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/ wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego.

Ofert należy składać do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

od 2021-05-12 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 399/2021/P z dnia 30 kwietnia 2021 roku, rozstrzygnął konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania oraz decyzji Prezydenta Miasta Poznania realizatorem ww. programu zostało Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

od 2021-04-30 do 2023-12-31

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.   "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację Programu na lata 2021-2023 wynosi 1 035 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie jednorazowe dofinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Wysokość dofinansowania procedury dla mężczyzn wynosi nie więcej niż 2340,00zł brutto. Wysokość dofinansowania procedury dla kobiet wynosi nie więcej niż 6300,00zł brutto. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania ponoszą pacjenci.

od 2021-02-22 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024"

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłosił w dniu 24 listopada 2020 r. konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024", przyjętego do realizacji przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały Nr XXX/532/VIII/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., którego treść stanowiła załącznik do zarządzenia Nr 869/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty.

Zarządzeniem Nr 937/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2024 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" powołana została komisja konkursowa, która - obradując on-line w okresie od 14 do 22 grudnia 2020 r. - dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której uznała, że wszyscy oferenci spełniają kryteria niezbędne do realizacji wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania,  realizatorami  ww. programu zostali:

  • Medi Partner sp. z o. o , ul. Cybernetyki 19,02-677 Warszawa - Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań,
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego   im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 3, 60-535 Poznań,
  • IVI sp. z o. o,  ul. J. H. Dąbrowskiego 77 a, 60-529 Poznań -Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4
od 2021-01-14 do 2024-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 625/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023", w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl.   

od 2019-08-06 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 626/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023" w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl     

od 2019-08-06 do 2023-12-31