Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 18/2022

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.)" 

W LATACH 2022-2024

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 200 000,00 zł; 2023 - 200 000,00 zł; 2024 - 200 000,00 zł

2. Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 300 000,00 zł; 2023 rok - 300 000,00 zł; 2024 rok - 300 000,00 zł

3. Opieka medyczna nad osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem ze względu na ubóstwo (bezdomni, seniorzy) - mobilny punkt pomocy medycznej

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 100 000,00 zł; 2023 rok - 100 000,00 zł; 2024 rok - 100 000,00 zł

4. Prowadzenie Miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Planowane środki finansowe: 2022 rok -  60 000,00 zł; 2023 rok - 60 000,00 zł; 2024 rok - 60 000,00 zł

II. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 2 grudnia 2021 r.

2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i przesłać do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz katarzyna_kobryn@um.poznan.pl, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 7 grudnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na temat otwartego konkursu ofert nr 18/2022 znajduje się w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

od 2021-11-10 do 2021-12-10

Rozstrzygnięcie ofertego konkursu ofert nr 63/2021 w obszarze ochrona i promocja zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 63/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku,  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 617/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lipca 2021 roku.

Zadanie:

"Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkole - pilotażowy projekt dla poznańskich szkół ponadpodstawowych"

od 2021-07-28 do 2021-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 543/2021/P z dnia 29 czerwca 2021 roku, rozstrzygnął konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania oraz decyzji Prezydenta Miasta Poznania realizatorem ww. programu zostało Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 25/4.

od 2021-06-29 do 2023-12-31

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

7 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 452/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2021 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły cztery oferty.

Informacja o Oferentach znajduje sie w załączniku.

od 2021-06-07 do 2021-12-31

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w Programie. Program zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i edukacji kobietom w wieku 50 lat i więcej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację całego Programu na lata 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/ wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego.

Ofert należy składać do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

od 2021-05-12 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 399/2021/P z dnia 30 kwietnia 2021 roku, rozstrzygnął konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania oraz decyzji Prezydenta Miasta Poznania realizatorem ww. programu zostało Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

od 2021-04-30 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się wybrać na realizatora zadania publicznego w 2021 roku podmiot wymieniony w załączniku nr 1 do zarządzenia, którego oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową i zaproponowana do realizacji zadania z obszaru objętego konkursem ofert nr 44/2021, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania 10 marca 2021 roku.

2. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, postanawia się przyznać dotację z budżetu Miasta na realizację zadania publicznego i przekazać na ten cel kwotę w wysokości 33 020,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

3. W załączniku nr 2 zawarto informację o ofertach ocenionych negatywnie pod względem formalnym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i czyni się go odpowiedzialnym za zawarcie umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz za nadzór nad realizacją tej umowy i zobowiązanie wyżej wymienionego podmiotu do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartej umowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

od 2021-04-16 do 2021-12-31

ZARZĄDZENIE NR 301/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 31 marca 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 301/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 31 marca 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w roku 2021.

od 2021-03-31 do 2021-12-31

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.   "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację Programu na lata 2021-2023 wynosi 1 035 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie jednorazowe dofinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Wysokość dofinansowania procedury dla mężczyzn wynosi nie więcej niż 2340,00zł brutto. Wysokość dofinansowania procedury dla kobiet wynosi nie więcej niż 6300,00zł brutto. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania ponoszą pacjenci.

od 2021-02-22 do 2023-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 25/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2021 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 25/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)" w 2021 roku na podstawie zarządzenia nr 117/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2021 roku.

od 2021-02-12 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)"

Postanawia się wybrać na realizatorów zadań publicznych w 2021 roku podmioty wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia, których oferty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję konkursową i zaproponowane do realizacji zadań z obszaru objętego konkursem ofert nr 13/2021, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania 1 grudnia 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 39/2021/P z dnia 18 stycznia 2021 r.

od 2021-01-18 do 2021-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024"

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłosił w dniu 24 listopada 2020 r. konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024", przyjętego do realizacji przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały Nr XXX/532/VIII/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., którego treść stanowiła załącznik do zarządzenia Nr 869/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty.

Zarządzeniem Nr 937/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2024 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" powołana została komisja konkursowa, która - obradując on-line w okresie od 14 do 22 grudnia 2020 r. - dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której uznała, że wszyscy oferenci spełniają kryteria niezbędne do realizacji wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania,  realizatorami  ww. programu zostali:

  • Medi Partner sp. z o. o , ul. Cybernetyki 19,02-677 Warszawa - Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań,
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego   im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 3, 60-535 Poznań,
  • IVI sp. z o. o,  ul. J. H. Dąbrowskiego 77 a, 60-529 Poznań -Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4
od 2021-01-14 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2021 w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)" w 2021 roku na podstawie zarządzenia nr 1073/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-29 do 2021-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 625/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023", w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl.   

od 2019-08-06 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 626/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023" w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl     

od 2019-08-06 do 2023-12-31