Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

wykaz nieruchomości nr 1/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 23.01.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 1/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-01-23 do 2020-02-12

Kwalifikacja Wojskowa 2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:
1. W okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
1) W POZNANIU:

 • na terenie dzielnic: Nowe Miasto i Stare Miasto, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w dniach od 17 lutego do 15 kwietnia 2020 r., w godz. 8.00 - 14.00,
 • na terenie dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w dniach od 17 lutego do 16 kwietnia 2020 r., w godz. 8.00 -14.00.
od 2020-01-22 do 2020-04-30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozw. wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A. dot. rejon ulicy Sypniewo w Poznaniu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozw. wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A. dot. rejon ulicy Sypniewo w Poznaniu.PO.ZUZ.4.421.993.3.2019.KPa

od 2020-01-21 do 2020-02-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, P-ń o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, P-ń o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.  PO.RUZ.421.265.8.2019.DG

od 2020-01-20 do 2020-03-02

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, przewidzianej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1/15, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 07 przy ul. Krotoszyńskiej w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2020r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.1319.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-01-22 do 2020-02-05

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjnoci - Nr KPRM-II-271.4.2020 Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KPRM-II-271.4.2020

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

Zamawiający:

Miasto Poznań

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Data publikacji: 2020-01-20

Termin składania oferty: 2020-01-28, godz.: 15.30 CET

Na przedmiot zamówienia składa się:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka
w Poznaniu, 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 105.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

22000000-0 Druki i produkty podobne

39162000-5 Pomoce naukowe

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w SP48 w Poznaniu.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przedmiotów edukacyjnych mających stanowić wyposażanie sal lekcyjnych, wyszczególnionych w zał. nr 1 do umowy "Przedmiot umowy".

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU pn. Zapytanie ofertowe.

od 2020-01-20 do 2020-01-28

Informacja o wszczęciu postpowania adm. z wniosku Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Informacja o wszczęciu postpowania adm. z wniosku Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. PO.RUZ.421.265.7.2019.DG

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.01.2020r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego (zawieszonego postanowieniem z dnia 23.09.2019r.) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością usługi w parterze,
z podziemną halą garażową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
", przewidzianej do realizacji na działkach nr 116/1, 116/2, 117/6, 117/4, 154/48, 117/3, 117/5, 154/71, ark. 10, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie
ul. Kościelnej / Mylnej.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.575.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2020r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.01.2020r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego (zawieszonego postanowieniem z dnia 08.10.2019r.) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością usługi w parterze,
z podziemną halą garażową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
", przewidzianej do realizacji na działkach nr 117/3, 117/5, 154/71, ark. 10,
obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kościelnej / Mylnej.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.574.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2020r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.),

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 14.01.2020r. została wydana decyzja nr 27/2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków: mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz mieszkalno - usługowego, przewidzianej do realizacji na działce nr 46/3, ark. 02, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy
ul. Lechickiej 65, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-I-U05.6730.16.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2020r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 30/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej, przewidzianej do realizacji na części działek nr 22/4 i 22/5 ark. 46, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Łobżenickiej.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.906.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-01-17 do 2020-01-30

Zawiadomoienie o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Panottoni Europe Sp. z o.o. W-wa w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia przewidzianego do realizacji :dz. nr 1/23, obr. 0023, Żerniki, gm. Kórnik.

Zawiadomoienie o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Panottoni Europe Sp. z o.o. W-wa w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia przewidzianego do realizacji :dz. nr 1/23, obr. 0023, Żerniki, gm. Kórnik.WB1-OSR.6220.60.2019

od 2020-01-16 do 2020-01-30

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.-dot. obr. Karolin, dz. nr 23, ark. 10.

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.-dot.  obr. Karolin, dz. nr 23, ark. 10.PO.ZUZ.4.421.981.2.2019

od 2020-01-16 do 2020-01-24

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej , niezabudowanej położonej w miejscowości Sękowo, gm. Duszniki, nr KW PO1PA/00067800/4.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej , niezabudowanej położonej w miejscowości Sękowo, gm. Duszniki, nr KW PO1PA/00067800/4.3029-SEE.711.4.2020.V.MR

od 2020-01-16 do 2020-03-05

Ogłoszenie dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Poznań, obręb Kobylepole.

Ogłoszenie dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Poznań, obręb Kobylepole. POZ.WKUR.4243.1028.2019.MM

od 2020-01-15 do 2020-02-07

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 98 § 1 i art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
dla zamierzenia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr 9016/3, arkusz 21, obręb Spławie, położonej
w Poznaniu przy ulicy Przyjemnej,

w dniu 08.01.2020 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania
w ww. sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.895.2019)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki
godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-01-15 do 2020-01-29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z pomieszczeniami handlowo-usługowymi w poziomie parteru, garażami podziemnymi
i infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 4/1, 7/5, 8/4,
ark. 18, obręb Rataje położonych przy ul. Romana Maya w Poznaniu.

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-IV-U12.6730.1155.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki
i piątki godz. 9.00-12.00
.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-01-15 do 2020-01-29

KOS-I.6540.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Glinianej w Poznaniu wraz budową i przebudową sieci wodociągowej,na wniosek spółki AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul  Dolna Wilda 126, działającej przez pełnomocnika,

 Teren projektowanych robót geologicznych obejmuje działki:

 • nr 11, ark. 05 obręb 0036 Junikowo
 • nr 4/21, ark. 06 obręb 0036 Junikowo
 • nr 32/1 , ark. 07 obręb 0036 Junikowo
 • nr 4/19, ark. 06 obręb 0036 Junikowo
 • nr 19, ark. 05 obręb 0036 Junikowo
 • nr 46/1, ark. 07 obręb 0036 Junikowo lub nr 45/1, ark. 07 obręb 0036 Junikowo
 • nr 44/2, ark. 07 obręb 0036 Junikowo lub nr 44/1, ark. 07 obręb 0036 Junikowo
 • nr 17/2, ark. 05 obręb 0036 Junikowo
 • nr 47/3, ark. 07 obręb 0036 Junikowo

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: kos@um.poznan.pl

KOS-I.6540.43.2019

od 2020-01-14 do 2020-01-27

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków przepustu na rzece Bogdance.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: przepustu na rzece Bogdance, zlokalizowanego w miejscowości Poznań na działce nr ewid. 60/6, obręb 20, arkusz 42 przy ul. Pułaskiego.

od 2019-12-09 do 2021-01-01

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 28.11.2019r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania,

(reprezentowanego przez Pana Filipa Walczaka z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.), postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową (rozbiórką i budową) wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433
(ul. B.Krzywoustego) w Poznaniu,

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

Obręb     Arkusz       Działka

Żegrze      28             1/68, 1/67, 1/65, 1/66

Żegrze      30             14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 3/9, 3/10, 3/7, 3/8, 1/4 2/1, 3/11, 3/13, 4/2, 4/4, 4/3, 5/1, 6/1

Chartowo  13              3/20, 3/16

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.3081.2019, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2020-01-13 do 2020-01-27