Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

wykaz nieruchomości nr 8/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 07.08.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 8/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-08-07 do 2020-08-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa 4 budynków domów jednorodzinnych w zabudowie grupowej" przewidzianego do realizacji na działkach nr 113/19 i 113/20, ark. 15, obręb Rodojewo w Poznaniu, zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postepowania

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.08.2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

od 2020-08-07 do 2020-08-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z funkcją usługową i handlową na parterze",
zlokalizowanej na terenie działek nr 7/3, 10/4, 7/1, 7/4, 10/1, 10/3, ark. 09, obr. Winiary, położonych przy ul. Naramowickiej
w Poznaniu w dniu 01.10.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.1225.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-08-06 do 2020-08-20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na wydobyciu mułu z dna Jeziora Umultowskiego, P-ń.

Informacja o wszczęciu postępowania  administracyjnego  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na wydobyciu mułu z dna Jeziora Umultowskiego, P-ń. PO.RUZ.4210.179m.2020.DG.2

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Obwieszczenie o decyzji Nr 119/2020/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 27 lipca 2020r. zank -KUZ.4210.17.2020.KB.

Obwieszczenie  o decyzji Nr 119/2020/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 27 lipca 2020r. zank -KUZ.4210.17.2020.KB. KUZ 4210.17.3.2020.KB

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

04-08-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/13/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

napisanie 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej po jednym dla każdego etapu edukacyjnego: przedszkole, klasy 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoła ponadpodstawowa

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Magdalena Martyniuk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-08-04 do 2025-08-04

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"  1.975.2020

od 2020-08-03 do 2020-08-17

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Stowarzyszenia Anny Danysz- dot. terenu :dz. nr 144 i 149, ark.17, obr.Strzeszyn, Poznań.

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Stowarzyszenia Anny Danysz- dot. terenu :dz. nr 144 i 149, ark.17, obr.Strzeszyn, Poznań. PO.ZUZ.4.4210.505m.3.2020.MS

od 2020-08-03 do 2020-08-10

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania udzielenia pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii zasilającej PKP-1 do Podstacji Trakcyjnej Rudnicze zlokalizowanej w obrębie działek:

nr 1/8, 1/25, arkusz 47, obręb Junikowo,

nr 2, 13, 37/1, 113 ,101, 111, 112, 107, 110, 105, 109, 108, 106, 104, 84, 80, 79, 78, 77, 76, 75,74, 73,72, arkusz 48, obręb Junikowo,

nr 34/5, 34/1, 35, 41, 33, 28, 29, 15, 14, arkusz 49, obręb Junikowo,

nr 3/1, 3/2, 5, arkusz 50, obręb Junikowo,

nr 25/3, 25/8, arkusz 18, obręb Górczyn,

nr 1, 2/20, arkusz 20, obręb Górczyn

w dniu 31.07.2020r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku inwestora.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020r. jest nieczynne. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą i zapoznanie się z treścią ww. postanowienia jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 04.08.2020r.

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Najładniejszy wianek dożynkowy - konkurs

Rusza konkurs na najładniejszy wianek dożynkowy w Poznaniu. Każdy mieszkaniec miasta może spróbować swoich sił - formularze zgłoszeniowe można będzie przesyłać do 24 sierpnia. 

Rywalizacja zostanie rozstrzygnięta 29 sierpnia w parku Wilsona, gdzie od godz. 12 do 14 uczestnicy konkursu będą tworzyć swoje wieńce z wcześniej zebranych roślin. 

- W polskiej tradycji nie ma dożynek bez wieńca - mówi Joanna Jajus, dyr. Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, który organizuje wydarzenie. - To ważny symbol, który ma reprezentować urodzaj, dostatek oraz dumę z zebranych plonów. Dlatego zawsze dbano, by prezentował się okazale: wplatano w niego owoce, warzywa, zioła i zboża, przyozdabiano kwiatami i kolorowymi wstążkami. Początkowo wieńce pleciono w formie okręgu, ale współcześnie przybierają one bardzo zróżnicowane formy. Towarzyszące dożynkom w całej Polsce konkursy na najpiękniejszy wieniec pozwalają zachować tę piękną tradycję.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24 sierpnia 2020 r. przesłać formularz  zgłoszeniowy, który wraz z regulaminem od 3 sierpnia dostępny będzie na stronie internetowej miasta www.poznan.pl, www.bip.poznan.pl w komunikatach Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Prace spełniające wymogi regulaminu zostaną nagrodzone.

Partnerami wydarzenia są: Kontakt - Centrum Języków Obcych, Aquanet S.A., Termy Maltańskie, Terravita Sp. z o.o., Palmiarnia Poznańska.

Film promujący konkurs

od 2020-08-03 do 2020-08-29

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Shell Polska Sp. z o.o. w spr. wygaszenia dec. PMP znak:OS.I.6341.1.155.2016.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wniosek Shell Polska Sp. z o.o. w spr. wygaszenia dec. PMP znak:OS.I.6341.1.155.2016. PO.ZUZ.4.4210.56m.2.2020.MŻ

od 2020-07-31 do 2020-08-07

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu
w dniu 28.07.2020r. decyzji nr 1498/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kaczmarka w Poznaniu (droga gminna)

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2020-07-31 do 2020-08-17

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

od 2020-07-22 do 2020-09-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 17.07.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2020-07-17 do 2020-08-07

wykaz nieruchomości nr 3/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 17.07.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 3/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2020-07-17 do 2020-08-07

Powszechny Spis Rolny

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także wsparcie ze strony pracowników urzędu.

Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby
i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,        w tym podziału środków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na "0", dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posłużą także do wykonania  zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

od 2020-07-06 do 2020-11-30

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się podpisem zaufanym składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Wprowadzenie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
Aplikacja:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

od 2020-07-06 do 2020-09-30

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2025-12-31

Konkurs "Kultura na wynos" - wyniki!

Kapituła konkursu "Kultura na wynos" po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 165 zgłoszonych inicjatyw postanowiła jednogłośnie przyznać 2 nagrody główne  - w kategorii WYDARZENIA I WYDAWNICTWA - oraz 23 wyróżnienia.

Nagrody

WYDARZENIE: Anna Mierzwa - Miniserial #Wakacje

WYDAWNICTWO: Aleksandra Sudolska / Schron - Everything is going to be all right 

Wyróżnienia 

3000 ZŁOTYCH

Szymon Szymankiewicz + Fundacja Ad Arte + Marek Lapis + XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2000 złotych

Magdalena Kopiczko + Bartek Miler + Patrycja Piwosz + Paulina Wycichowska + Teatr Usta Usta + Piotr Kończal/Stowarzyszenie Synteza + Hubert Karmiński

1500 złotych

TTB session + Tomasz Budzyński + Piotr "Bajzel" Piasecki + Adrian Kaniewski

1000 złotych

Swiernalis + Readability Maria Krześlak-Kandziora + Teatr Fuzja/Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna + Hubert Babiarczyk / Hubert Tas + Aleksandra Lipska + Nata & Evgeny  + Radio Kwarantanna + Stowarzyszenie Anatomia Rocka

od 2020-07-01 do 2020-12-18

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. GN-VIII.6840.5.2020

od 2020-06-30 do 2020-09-10