Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu mostowego oraz regulacji rzeki Zaganka.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu mostowego oraz regulacji rzeki Zaganka. PO.RUZ.4210.157m.2020.KM.3

od 2020-08-12 do 2020-08-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 1 lipca 2020 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Bubulę oraz Pana Marcina Gołka - Wiceprezesów Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Poznaniu, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Bocianiej w Poznaniu (droga gminna), przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

dz. nr 51/2, 34/9, 47/2, 43, 17, 63/18, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 44, 45, 46, 48, 49, 50 arkusz 37 obręb 0020 Golęcin.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.1570.2020, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki i czwartki godz. 730-1500, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia

lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w związku z art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2020-08-13 do 2020-08-27

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 11 sierpnia 2020 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz umieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, pl. Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz powierzchni parkingowej (miejsce postojowe) na nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, która przeznaczona została do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - do 1 roku.

od 2020-08-11 do 2020-09-01

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenie wodnoprawnego na wniosek :TRUST S.A. ul. Błażeja 6, Poznań- dot. terenu obr. Radojewo, Poznań.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenie wodnoprawnego na wniosek :TRUST S.A. ul. Błażeja 6, Poznań- dot. terenu obr. Radojewo, Poznań. PO.ZUZ.4.4210.522m.3.2020.MŻ

od 2020-08-10 do 2020-08-17

wykaz nieruchomości nr 8/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 07.08.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 8/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-08-07 do 2020-08-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa 4 budynków domów jednorodzinnych w zabudowie grupowej" przewidzianego do realizacji na działkach nr 113/19 i 113/20, ark. 15, obręb Rodojewo w Poznaniu, zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postepowania

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.08.2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

od 2020-08-07 do 2020-08-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z funkcją usługową i handlową na parterze",
zlokalizowanej na terenie działek nr 7/3, 10/4, 7/1, 7/4, 10/1, 10/3, ark. 09, obr. Winiary, położonych przy ul. Naramowickiej
w Poznaniu w dniu 01.10.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.1225.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-08-06 do 2020-08-20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na wydobyciu mułu z dna Jeziora Umultowskiego, P-ń.

Informacja o wszczęciu postępowania  administracyjnego  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na wydobyciu mułu z dna Jeziora Umultowskiego, P-ń. PO.RUZ.4210.179m.2020.DG.2

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Obwieszczenie o decyzji Nr 119/2020/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 27 lipca 2020r. zank -KUZ.4210.17.2020.KB.

Obwieszczenie  o decyzji Nr 119/2020/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 27 lipca 2020r. zank -KUZ.4210.17.2020.KB. KUZ 4210.17.3.2020.KB

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

04-08-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/13/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

napisanie 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej po jednym dla każdego etapu edukacyjnego: przedszkole, klasy 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoła ponadpodstawowa

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Magdalena Martyniuk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-08-04 do 2025-08-04

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"  1.975.2020

od 2020-08-03 do 2020-08-17

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania udzielenia pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii zasilającej PKP-1 do Podstacji Trakcyjnej Rudnicze zlokalizowanej w obrębie działek:

nr 1/8, 1/25, arkusz 47, obręb Junikowo,

nr 2, 13, 37/1, 113 ,101, 111, 112, 107, 110, 105, 109, 108, 106, 104, 84, 80, 79, 78, 77, 76, 75,74, 73,72, arkusz 48, obręb Junikowo,

nr 34/5, 34/1, 35, 41, 33, 28, 29, 15, 14, arkusz 49, obręb Junikowo,

nr 3/1, 3/2, 5, arkusz 50, obręb Junikowo,

nr 25/3, 25/8, arkusz 18, obręb Górczyn,

nr 1, 2/20, arkusz 20, obręb Górczyn

w dniu 31.07.2020r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku inwestora.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020r. jest nieczynne. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą i zapoznanie się z treścią ww. postanowienia jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 04.08.2020r.

od 2020-08-04 do 2020-08-18

Najładniejszy wianek dożynkowy - konkurs

Rusza konkurs na najładniejszy wianek dożynkowy w Poznaniu. Każdy mieszkaniec miasta może spróbować swoich sił - formularze zgłoszeniowe można będzie przesyłać do 24 sierpnia. 

Rywalizacja zostanie rozstrzygnięta 29 sierpnia w parku Wilsona, gdzie od godz. 12 do 14 uczestnicy konkursu będą tworzyć swoje wieńce z wcześniej zebranych roślin. 

- W polskiej tradycji nie ma dożynek bez wieńca - mówi Joanna Jajus, dyr. Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, który organizuje wydarzenie. - To ważny symbol, który ma reprezentować urodzaj, dostatek oraz dumę z zebranych plonów. Dlatego zawsze dbano, by prezentował się okazale: wplatano w niego owoce, warzywa, zioła i zboża, przyozdabiano kwiatami i kolorowymi wstążkami. Początkowo wieńce pleciono w formie okręgu, ale współcześnie przybierają one bardzo zróżnicowane formy. Towarzyszące dożynkom w całej Polsce konkursy na najpiękniejszy wieniec pozwalają zachować tę piękną tradycję.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24 sierpnia 2020 r. przesłać formularz  zgłoszeniowy, który wraz z regulaminem od 3 sierpnia dostępny będzie na stronie internetowej miasta www.poznan.pl, www.bip.poznan.pl w komunikatach Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Prace spełniające wymogi regulaminu zostaną nagrodzone.

Partnerami wydarzenia są: Kontakt - Centrum Języków Obcych, Aquanet S.A., Termy Maltańskie, Terravita Sp. z o.o., Palmiarnia Poznańska.

Film promujący konkurs

od 2020-08-03 do 2020-08-29

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu
w dniu 28.07.2020r. decyzji nr 1498/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kaczmarka w Poznaniu (droga gminna)

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2020-07-31 do 2020-08-17

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

od 2020-07-22 do 2020-09-24

Powszechny Spis Rolny

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także wsparcie ze strony pracowników urzędu.

Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby
i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,        w tym podziału środków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na "0", dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posłużą także do wykonania  zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

od 2020-07-06 do 2020-11-30

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się podpisem zaufanym składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Wprowadzenie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
Aplikacja:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

od 2020-07-06 do 2020-09-30

sprawozdanie finansowe za 2019

sprawozdanie finansowe za 2019r - XV LO

od 2020-07-02 do 2025-12-31

Konkurs "Kultura na wynos" - wyniki!

Kapituła konkursu "Kultura na wynos" po zapoznaniu się i ocenie wszystkich 165 zgłoszonych inicjatyw postanowiła jednogłośnie przyznać 2 nagrody główne  - w kategorii WYDARZENIA I WYDAWNICTWA - oraz 23 wyróżnienia.

Nagrody

WYDARZENIE: Anna Mierzwa - Miniserial #Wakacje

WYDAWNICTWO: Aleksandra Sudolska / Schron - Everything is going to be all right 

Wyróżnienia 

3000 ZŁOTYCH

Szymon Szymankiewicz + Fundacja Ad Arte + Marek Lapis + XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2000 złotych

Magdalena Kopiczko + Bartek Miler + Patrycja Piwosz + Paulina Wycichowska + Teatr Usta Usta + Piotr Kończal/Stowarzyszenie Synteza + Hubert Karmiński

1500 złotych

TTB session + Tomasz Budzyński + Piotr "Bajzel" Piasecki + Adrian Kaniewski

1000 złotych

Swiernalis + Readability Maria Krześlak-Kandziora + Teatr Fuzja/Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna + Hubert Babiarczyk / Hubert Tas + Aleksandra Lipska + Nata & Evgeny  + Radio Kwarantanna + Stowarzyszenie Anatomia Rocka

od 2020-07-01 do 2020-12-18

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. GN-VIII.6840.5.2020

od 2020-06-30 do 2020-09-10