Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rurociągu melioracyjnego K-4-1, przebudowę zbieracza oraz obszarową likwidację i wykonanie nowych sączków drenarskich.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rurociągu melioracyjnego K-4-1, przebudowę zbieracza oraz obszarową likwidację i wykonanie nowych sączków drenarskich. PO.ZUZ.4.4210.358.4.2021.ES

od 2021-06-18 do 2021-06-30

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z oddziału firmy Auto Handel Centrum Grupa Cichy Spółka Jawna.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z oddziału firmy Auto Handel Centrum Grupa Cichy Spółka Jawna. PO.ZUZ.4.4211.90.2.2021.KKP

od 2021-06-17 do 2021-06-29

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszeczelich.

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszeczelich.

od 2021-06-17 do 2021-07-12

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych w trakcie budowy siecie wodociągowej w ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych w trakcie budowy siecie wodociągowej w ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.355.3.2021.MZ

od 2021-06-17 do 2021-06-29

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 19.05.2021 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Radosława Ciesielskiego - Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Morasko i Sióstr Misjonarek wraz z budową chodnika, odwodnienia i przebudową oświetlenia w Poznaniu, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach: dz. nr 135/3, 166/3 arkusz 13, dz. nr 137/2, 138/2, 139/3, 143/1, 166/6 arkusz 16 obręb 0054 Morasko.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia
o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.910.2021,
z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki i wtorki w godz. 7:30 - 15:30 oraz czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia
lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art. 49 Kpa w zw. z art.11d ust. 5 ustawy).

od 2021-06-18 do 2021-07-02

Zamówienia publiczne - zestawienie

Zamówienia publiczne

od 2021-06-16 do 2026-06-16

Informacja o wszczęciu z urzędu post. adm. w spr. stwierdzenia nieważności dec. Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dn. 25.08.2020r. zn: PO.ZUZ.4.4210.330m.2020.EP.

Informacja o wszczęciu z urzędu post. adm. w spr. stwierdzenia niewazności dec. Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dn. 25.08.2020r. zn:PO.ZUZ.4.4210.330m.2020.EP. PO.RUZ.4230.5.2021.JD.3

od 2021-06-16 do 2021-06-30

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, przewidziana do realizacji na działkach nr 4/18, 4/20 (część), 4/21 (część), arkusz 1, obręb Spławie, położonych w Poznaniu przy ul. Darzyńskiej,

w dniu 15.06.2021 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono
do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy
(sygn. UA-III.6730.40.2019) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-06-18 do 2021-07-01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 15.06.2021r. została wydana decyzja Nr 983/2021 udzielająca pozwolenia na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na nieruchomości przy ul. Zamiejskiej 18 w Poznaniu (część działki nr 13/1, arkusz 19, obręb Junikowo)

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-06-17 do 2021-07-01

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.06.2021 r. decyzji nr 963/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi Prezydenta Miasta Poznania dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Suchej w Poznaniu na odcinku od ul. Gdyńskiej do wiaduktu PKP.

Pełna treść obwieszczenie w załaczniku

od 2021-06-15 do 2021-06-29

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw Shell Nr 4003 na działce 24/1, ark. 1 obręb Łazarz.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw Shell Nr 4003 na działce 24/1, ark. 1 obręb Łazarz. PO.ZUZ.4.4210.343.3.2021.KL

od 2021-06-14 do 2021-06-24

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 58/60D 60-521 Poznań.We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.Kontakt:iod2_oswiata@um.poznan.plPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych  (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej.Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dodatkowo Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:a)dostępu do treści danych osobowych;b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

od 2021-04-27 do 2022-12-31

Obwieszczenie dot. opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Złotowska 81.

Obwieszczenie dot. opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Złotowska 81. Km 252/13

od 2021-06-14 do 2021-07-13

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z serwisu samochodowego w Poznaniu, ul. Bukowska 287a.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z serwisu samochodowego w Poznaniu, ul. Bukowska 287a. PO.ZUZ.4.4211.89.2.2021.HŁ

od 2021-06-14 do 2021-06-24

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z rejonu ul. Strzegomska w Poznaniu.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z rejonu ul. Strzegomska  w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4211.87.2.2021.KL

od 2021-06-14 do 2021-06-24

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych zakładu Lisner Poznań sp. z o.o.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych zakładu Lisner Poznań sp. z o.o. PO.ZUZ.4.4210.3.2021.ES 

od 2021-06-11 do 2021-06-23

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k. PO.ZUZ.4.4210.414.2.2021.ES

od 2021-06-11 do 2021-06-23

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

w dniu 09.06.2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z drogą wewnętrzną, przewidzianej
do realizacji na części działki nr 9/2, arkusz 6, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Bobrownickiej 8.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia (sygn.
UA-III.6730.242.2021) - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
 • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
  w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
  w godz. 7:30 - 15:30;
 • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2021-06-14 do 2021-06-28

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

11-06-2021

Oznaczenie sprawy PCD.WS.1152/06/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza wystawy czasowej Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Iwona Chmura-Rutkowska i Edyta Głowacka-Sobiech

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-06-11 do 2026-06-11

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych oraz socjalno-bytowych z terenu stacji paliw "MALTA' zlokalizowanej na działkach 21/126, 21/129 ark. 08, obręb Hartowo.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych  oraz socjalno-bytowych z terenu stacji paliw "MALTA' zlokalizowanej na działkach 21/126, 21/129 ark. 08, obręb Hartowo. PO.ZUZ.4.4210.292.3.2021.KPR

od 2021-06-10 do 2021-06-22