Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 17.09.2021r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1572/2021 dla inwestycji polegającej na budowie fundamentu oraz przebudowie instalacji elektrycznej przy istniejącym budynku produkcyjnym na terenie zakładu farmaceutycznego GlaxoSmithKline usytuowanego przy ul. Grunwaldzkiej 189 w Poznaniu (działka nr geod. 6/1 i 8/6, arkusz 28, obręb Junikowo),

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać

na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1572/2021 z dnia 17.09.2021r. udostępniona z dniem 20.09.2021r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2021-09-20 do 2021-10-04

KOS-V.6220.50.2020 - treść decyzji

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Pana Andrzeja Maszewskiego i Pani Barbary Paziak reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Gajewskiego, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 9 września 2021 r., znak:
  KOS-V.6220.50.2020 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj.
  od 10.09.2021 r. do 24.09.2021 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji w załączeniu!

od 2021-09-10 do 2021-09-24

KOS-V.6220.50.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Pana Andrzeja Maszewskiego i Pani Barbary Paziak reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Gajewskiego, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 9 września 2021 r., znak:
  KOS-V.6220.50.2020 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj.
  od 10.09.2021 r. do 24.09.2021 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 10.09.2021-24.09.2021)

od 2021-09-10 do 2021-10-11

KOS-V.6220.50.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu, na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Pana Andrzeja Maszewskiego i Pani Barbary Paziak reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Gajewskiego, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 9 września 2021 r., znak:
  KOS-V.6220.50.2020 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.50.2020

od 2021-09-10 do 2021-09-24

KOS-V.6220.123.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia Strony o

 • wszczęciu postępowania na wniosek: JAKON Nowa Sp. z o.o., sp. k. ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanego przez: Pana Adama Brzezińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi
  oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowane na działce nr 14/5, 14/3, obr. 20, ark. 07, Poznań, ul. Jasielska.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: weronika_michalak@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.123.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-23

KOS-V.6220.137.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora TIRGONY Sp. z o.o. ul. Roosevelta 6/7, lok.6, 60-829 Poznań, reprezentowanego przez Pana Marcina Charłampowicz-Jabłońskiego oraz Pana Marcina Sałatę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kościelnej 32-38 a ul. Mylną 42-44, na działkach ewidencyjnych o nr: 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, 118/2, 154/58, 118/3, 154/59 obręb 21 Jeżyce, arkusz 10.

 Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784939). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres paulina_bruch@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.137.2020

od 2021-09-09 do 2021-09-23

KOS-V.6220.137.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

Informuje o:

 •  o wydanej w dniu 07.09.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kościelnej 32-38 a ul. Mylną 42-44, na działkach ewidencyjnych o nr: 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, 118/2, 154/58, 118/3, 154/59 obręb 21 Jeżyce, arkusz 10.
 • o terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 9 do 23 września 2021 r.

 Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania)

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania- organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informuje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 9.09.2021-23.09.2021)

od 2021-09-09 do 2021-10-09

KOS-V.6220.50.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), działając w myśl art. 31 § 2 oraz w związku z art. 31 §1 pkt 2 oraz art. 123 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • wydaniu w dniu 7 września 2021 r. postanowienia odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia "Prawo do Przyrody" z/s przy ul. Niegolewskich 10/15, 60-232 Poznań do udziału na prawach strony
  w postępowaniu administracyjnym, toczącym się na wniosek Inwestora: Pana Andrzeja Maszewskiego
  i Pani Barbary Paziak, reprezentowanych przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Gajewskiego,
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn.
 • Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.50.2020

od 2021-09-09 do 2021-09-23

KOS-V.6220.105.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm. zwanej dalej: ustawą k.p.a.), w toku postępowania  administracyjnego wszczętego na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 7R Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7 (zwanego dalej: Inwestorem) reprezentowanego przez Panią Joannę Atamaniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  "Budowa hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 8/5, 2/11, 1/6, ark. 23, 15/3, 5/6, ark.25, obręb: Żegrze położonych w rejonie Dziadoszańskiej w Poznaniu, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • pismem z dnia 6.09.2021 r. tut. organ, na podstawie art. 50 § 1 ustawy k.p.a., działając w myśl art. 77 i 7 cyt. ustawy, wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia mając na uwadze wymogi art. 62 a oraz 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie: ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej i geologii, gospodarki odpadami oraz wyjaśnień m.in. w zakresie: rodzaju i zakresu planowanej działalności, struktury zagospodarowania terenu, oddziaływań skumulowanych a także w zakresie wskazanym przez jeden z organów wydających opinię w nin. postepowaniu w trybie art. 64 ust. 1 ustawy ooś - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Poznaniu w piśmie znak: NS.9011.1.214.2021.TŻ z dnia 25.08.2021 r.

 Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784083). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

 Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.105.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-23

KOS-V.6220.104.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm. zwanej dalej: ustawą k.p.a.), w toku postępowania  administracyjnego wszczętego na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 7R Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7 (zwanego dalej: Inwestorem) reprezentowanego przez Panią Joannę Atamaniuk w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  "Budowa hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 2/35, ark. 26, obręb: Żegrze położonej w rejonie Dziadoszańskiej w Poznaniu, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • pismem z dnia 16.08.2021 r. tut. organ, na podstawie art. 50 § 1 ustawy k.p.a., działając w myśl art. 77 i 7 cyt. ustawy, wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia mając na uwadze wymogi art. 62 a oraz 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie: ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej i geologii, gospodarki odpadami oraz wyjaśnień m.in. w zakresie: rodzaju i zakresu planowanej działalności, struktury zagospodarowania terenu, oddziaływań skumulowanych;
 • pismem z dnia  3.09.2021 r., w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Poznaniu znak: NS.9011.1.213.2021.TŻ z dnia 27.08.2021 r., mając na uwadze wymóg uzyskania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy ooś, tut. Wydział, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym w powyższym piśmie organu opiniującego.

 Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784083). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

 Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.104.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-23

KOS-V.6220.45.2021 TREŚĆ DECYZJI!

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 6.09.2021r. na wniosek Inwestora: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.45.2021, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 9.09.2021r. do 22.09.2021r.

TREŚĆ DECYZJI W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.45.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 6.09.2021r. na wniosek Inwestora: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.45.2021, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 9.09.2021r. do 22.09.2021r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a w Poznaniu.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 (61)878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

TREŚĆ DECYZJI KOS-V.6220.45.2021 W OSOBNYM KOMUNIKACIE!

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-10-08

KOS-V.6220.45.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 6.09.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.80.2020 TREŚĆ DECYZJI!

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

Informuje o:

 • wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Vantage Development S.A., ul. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Janusza Adamczyka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.80.2020 dla przedsięwzięcia pn budowie "Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" planowanego na działce nr 5/7, obręb Żegrze, Miasto Poznań,
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 7 do 21 września 2021 r.

TREŚĆ DECYZJI W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.80.2020

od 2021-09-08 do 2021-09-22

KOS-V.6220.80.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

Informuje o:

 • wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Vantage Development S.A., ul. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Janusza Adamczyka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.80.2020 dla przedsięwzięcia pn budowie "Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" planowanego na działce nr 5/7, obręb Żegrze, Miasto Poznań,
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 7 do 21 września 2021 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

TREŚĆ DECYZJI KOS-V.6220.80.2020 W OSOBNYM KOMUNIKACIE!

KOS-V.6220.80.2020

od 2021-09-08 do 2021-10-08

KOS-V.6220.137.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora TIRGONY Sp. z o.o. ul. Roosevelta 6/7, lok.6, 60-829 Poznań, reprezentowanego przez Pana Marcina Charłampowicz-Jabłońskiego oraz Pana Marcina Sałatę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kościelnej 32-38 a ul. Mylną 42-44, na działkach ewidencyjnych o nr: 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, 118/2, 154/58, 118/3, 154/59 obręb 21 Jeżyce, arkusz 10.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784939). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres paulina_bruch@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.137.2020

od 2021-09-07 do 2021-09-21

KOS-V.6220.80.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora: Vantage Development S.A., ul. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Janusza Adamczyka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.80.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn budowie "Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" planowanego na działce nr 5/7, obręb Żegrze, Miasto Poznań.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784939). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: weronika_michalak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.80.2020

od 2021-09-08 do 2021-09-22

KOS-V.6220.7.2021 TREŚĆ DECYZJI!

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • o wydanej w dniu 6 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Galeria Nova - Grupa Echo Sp. z o.o. Sp. k.a., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Adama Marczaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.7.2021, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Garaże podziemne i parkingi naziemne wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha realizowane na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Janickiego, na działkach nr ew. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2 ark. 09 obr. Jeżyce".
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 07.09.2021 r. do 21.09.2021 r.

TREŚĆ DECYZJI KOS-V.6220.7.2021 W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.7.2021

od 2021-09-07 do 2021-09-21

KOS-V.6220.7.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • o wydanej w dniu 6 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Galeria Nova - Grupa Echo Sp. z o.o. Sp. k.a., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Adama Marczaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.7.2021, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Garaże podziemne i parkingi naziemne wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha realizowane na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Janickiego, na działkach nr ew. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2 ark. 09 obr. Jeżyce".
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 07.09.2021 r. do 21.09.2021 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie WKiOŚ przy ul. Gronowa 22a. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

TREŚĆ WYDANEJ DECYZJI W OSOBNYM KOMUNKIKACIE!

KOS-V.6220.7.2021

od 2021-09-07 do 2021-10-07

KOS-V.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 6 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Galeria Nova - Grupa Echo Sp. z o.o. Sp. k.a., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Adama Marczaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.7.2021, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Garaże podziemne i parkingi naziemne wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha realizowane na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Janickiego, na działkach nr ew. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2 ark. 09 obr. Jeżyce".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.7.2021

od 2021-09-07 do 2021-09-21