Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w związku z realizacją inwestycji: "Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu".

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w związku z realizacją inwestycji: "Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu". PO.ZUZ.4.4210.44.9.2022.KL

od 2022-05-20 do 2022-06-03

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 roku

Termin składania wniosków odbył się od 01.03 - 31.03.2022 r.

W wyniku naboru złożono 15 wniosków. Po zakończeniu procedury składania wniosków, warunki formalne spełniło 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych reprezentujące Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu i 1 stowarzyszenie ogrodowe.

Po dokonaniu oceny pod względem formalnym do dalszych prac Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków przekazano do rozpatrzenia 13 wniosków. Szczegółowe zasady procedowania o dotację celową oraz tryb pracy Komisji i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych określa Prezydent Miasta Poznania w zarządzeniu Nr 62/2018/P. Komisja, powołana zarządzeniem Nr 218/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 marca 2022 r., na posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 2022 r., zaproponowała przyznanie dotacji stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinny ogród działkowy,wymienionymw załączniku nr 1 do zarządzenia nr 405/2022/P z dnia 19-05-2022 r. sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydent Miasta Poznania postanawia udzielić dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2022 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe i przekazuje na ten cel kwotę: 250 000,00 zł.

od 2022-05-20 do 2022-06-03

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16 maja 2022 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa

10 budynków jednorodzinnych po podziale działki nr 8/10" przewidzianej do realizacji

na działce nr 8/10, ark. 08, obręb Kotowo, położonej w rejonie ul. Uradzkiej/ Sąsiedzkiej

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 6.06.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6730.1231.2018) i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w terminie do dnia 20.06.2022 r. Do osoby prowadzącej sprawę proszę dzwonić bądź korzystać z poczty elektronicznej w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00 oraz w czwartki między 11:00 a 14:00. Kontakt możliwy jest tradycyjną pocztą, poprzez platformę elektroniczną ePUAP i za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Wydziału.

od 2022-05-23 do 2022-06-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 19.05.2022 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 4 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 jednorodzinnych budynków mieszkalnych wolnostojących" przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr 8/10, ark. 08, obręb Kotowo, położonej przy ul. Uradzkiej

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 6.06.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.887.202) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-05-23 do 2022-06-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 19.05.2022 r. została wydana decyzja nr 268/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (tylna oficyna), przewidzianej do realizacji na działce nr 56, ark. 39, obr. Poznań położonej przy ul. Rybaki 30A w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.87.2022) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki

i Architektury Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Kontakt bezpośredni z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-05-23 do 2022-06-06

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w ZSŁ oraz ZSH w Poznaniu

W związku z realizacją projektu pn. "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH i ZSZ nr 6 w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych tj. książki, gry oraz test zainteresowań do pracowni doradztwa zawodowego do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu i Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (dalej: Towar).

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 3 - wzór umowy oraz załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiącym również załącznik nr 1 do umowy), które zawierają specyfikację zamówienia oraz miejsce realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentu podpisanego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: wspolpraca@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2022r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

od 2022-05-19 do 2022-07-31

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie instalacji rozsączajacej i odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu działki ewid. 3/16 ark. 1 obręb Górczyn miasto Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie instalacji rozsączajacej i odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu działki ewid. 3/16 ark. 1 obręb Górczyn miasto Poznań. PO.ZUZ. 4.4210.258.4.2022.HŁ

od 2022-05-18 do 2022-05-25

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie niecki bioretencyjnej z wylotem oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie działek ewid. nr 76 i 77 arkusz 11 obręb Jeżyce Miasto Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie niecki bioretencyjnej z wylotem oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie działek ewid. nr 76 i 77 arkusz 11 obręb Jeżyce Miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4210.261.3.2022.MTN

od 2022-05-18 do 2022-05-25

Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch ciągów drenażowych i usługi wodne na terenie działki nr 27/21 obr. Łazarz, M.Poznań.

Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch ciągów drenażowych i usługi wodne na terenie działki nr 27/21 obr. Łazarz, M.Poznań. PO.RUZ.4210.76.2022.ML.3

od 2022-05-18 do 2022-06-01

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu zakładu H. Cegielski- Fabryka Pojazdówy Szynowych Sp.z o.o. Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu zakładu H. Cegielski- Fabryka Pojazdówy Szynowych Sp.z o.o. Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229. PO.ZUZ.4.4210.198.3.2022.MF

od 2022-05-17 do 2022-05-24

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację układu skrzynek rozsączających na terenie działki ewid. nr 3/16 ark. 1 obręb Górczyn m. Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację układu skrzynek rozsączających na terenie działki ewid. nr 3/16 ark. 1 obręb Górczyn m. Poznań. PO.ZUZ.4.4210.363.2.2022.AD

od 2022-05-17 do 2022-05-24

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" - aktualizacja 20.05.2022

W związku z realizacją projektu pn. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i realizacji 30-godzinnego "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu, w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.

Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: enigma_efs@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 23.05.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

17.05.2022 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

20.05.2022 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

od 2022-05-13 do 2022-06-30

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów oraz wyznaczenia terminu zakończenia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego rowu Ju-8, oraz rowu dopływowego CG-1.

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów oraz wyznaczenia terminu zakończenia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego rowu Ju-8, oraz rowu dopływowego CG-1. PO.ZUZ.4.4210.127.9.2022.KC

od 2022-05-13 do 2022-05-27

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów ws. pozwolenia wodnoprawnego na budowę zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi..

Obwieszczenie dot. zgromadzenia dowodów i materiałów ws. pozwolenia wodnoprawnego na budowę zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki 1/2 ark. 12 obręb Junikowo Poznań oraza działek 1044/6 i inne obręb Plewiska gmina Komorniki. PO.ZUZ.4.4210.61.12.2022.KPR

od 2022-05-13 do 2022-05-27

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "rozbudowa i nadbudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich przebudowa na budynek wielorodzinny" przewidzianej do realizacji na działce nr 10, ark. 15, obręb Jeżyce położonej w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 33 z wniosku VIRKE Sp. z o.o. i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.155.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16 maja 2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-05-16 do 2022-05-30

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Data obowiązywania naboru: 16.05.2022, godz. 00:01- 06.06.2022, godz. 23:59

Otwarty nabór wniosków do Uchwały Rady Miasta LXII/1148/VIII/2022 z dnia 05.04.2022.

Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami do Uchwały znajdują się w załącznikach komunikatu.

Adres strony internetowej programu:

www.poznan.pl/odnowa

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/mala-retencja-program-dotacyjny,p,46898,58474.html

Ilość środków przeznaczonych na cel: 1.000.000 zł

Waga złożenia wniosków: Dotacje będą przyznawane wg. kolejności zgłoszeń wniosków o przyznanie dotacji (wg. daty, w przypadku tej samej daty - godziny złożenia), przy czym decydować będzie pierwotna data i godzina pierwszego złożenia wniosku, na którą nie ma wpływu ewentualne późniejsze uzupełnienie wniosku.

Droga składania wniosku:

  • w drodze listu poleconego za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3, pkt. 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe - obecnie operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A. - lub za pośrednictwem przesyłki listownej - poleconej nadanej u innego operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ww.ustawy
  • lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (/UMPoznan/SkrytkaESP), wybierając kategorię "sprawy ogólne / pisma do urzędu / pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Gdy na obszarze RP nie będzie obowiązywać stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, wniosek o dotację może zostać także złożony w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl.Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Cel dotacji:

Miasto Poznań będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. To inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski.

Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej. Chodzi o to, by woda "nie uciekała" - czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Miasto chce zachęcić poznaniaków do takich działań. Mieszkańcy, a także przedsiębiorcy czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli liczyć na dotację na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu.

od 2022-05-15 do 2022-06-06

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia, przygotowany w związku z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia, przygotowany w związku
z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

od 2022-05-12 do 2022-06-01

wykaz nieruchomości nr 9/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w związku z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.05.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl
w zakładce inne komunikaty wykaz nieruchomości nr 9/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania, przygotowany w związku
z Zarządzeniem nr 375/2022/P z dnia 10.05.2022 r.

od 2022-05-12 do 2022-06-01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.")

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 10.05.2022 r. została wydana decyzja nr 57 / 2022 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (17 w zabudowie szeregowej i 1 wolno stojącego) oraz budowie budynku przedszkola, przewidzianej do realizacji na części działki nr 15/25, ark. 18, obręb Strzeszyn, położonej w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 38.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730. 725.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

jest możliwy w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-05-13 do 2022-05-26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza oficyny na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

z usługami, przewidzianej do realizacji na działce nr 119, ark. 14, obr. Wilda położonej

w Poznaniu przy ul. Madalińskiego 9,

zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się

z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.908.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-05-12 do 2022-05-26