Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Proinvest Developer Sp.z.o.o Sp. k.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Proinvest Developer Sp.z.o.o Sp. k. PO.ZUZ.4.4210.646.2.2022.AD

od 2022-08-12 do 2022-08-19

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.623.2.2022.MM

od 2022-08-12 do 2022-08-19

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Prologis Poland LXXIII Sp.z o.o.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Prologis Poland LXXIII Sp.z o.o. PO.ZUZ.4.4210.638.2.2022.KP

od 2022-08-12 do 2022-08-19

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek TELKO-POZ Sp.z o.o.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek TELKO-POZ Sp.z o.o. PO.ZUZ.4.4210.608.3.2022.ES

od 2022-08-12 do 2022-08-19

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedszkola nr 3 "Promyczek".

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedszkola nr 3 "Promyczek". PO.ZUZ.4.4210.507.4.2022.ES

od 2022-08-12 do 2022-08-19

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 11.08.2022 r. została wydana decyzja o umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa budynku usługowego (usługi handlu)", przewidzianej do realizacji na działkach nr 102, 103, 104, 111/1, 111/2, 139/10, 139/11 (część), 101 (część), 105 (część), ark. 32, obręb Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Kolejowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu),

w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-08-16 do 2022-08-30

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 10.08.2022 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa trzech domów jednorodzinnych wolnostojących

z dwoma lokalami mieszkalnymi, zlokalizowanych na działkach min. 750 mkw." przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 158/3cz., ark. 27, obręb Radojewo, położonej przy ulicy bocznej od ul. Naramowickiej w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16.08.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 30.08.2022 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.737.2021)

w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-08-16 do 2022-08-30

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Poznań, 11.08.2022 r.  

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku: KPRM-VIII.525.9.2022

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Szanujmy zabytki - secesja w Poznaniu.

Nazwa oferenta:

Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

05.09 - 16.09.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

6 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Paulina Idczak, tel.: 61 878 5735, e-mail:paulina_idczak@um.poznan.pl

w terminie 19.08.2022 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

Zastępca Dyrektora Biura

Katarzyna Parysek - Kasprzyk

od 2022-08-11 do 2022-08-19

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 05.05.2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "budowa 4 domów jednorodzinnych wolnostojących" przewidzianej do realizacji na terenie działki

nr 167/71, ark. 15, obręb Morasko, położonej w rejonie ulic Morasko i Huby Moraskie

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 12.08.2022 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.752.2019) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 26.08.2022 r.

od 2022-08-12 do 2022-08-26

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 9 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 08.08.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 9/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-08-08 do 2022-08-29

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 1.9 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 08.08.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.9/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-08-08 do 2022-08-29

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/63/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie opisu i przeprowadzenie warsztatów z robienia kul nasiennych  podczas wydarzenia Miastoobraz z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

"Anna Gruszka Na Miedzy

ul. Umińskiego 25/1

61-518 Poznań

NIP 7812035624"

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-08 do 2032-08-08

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/58/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja wydarzenia: Pieśni żałobne- spektakl teatru tańca.  Prapremiera przedstawienia odbywa się w ramach projektu OFF Opera 2022: Romantyczny nurt w dniu 13.08.22 r. w ramach wydarzenia Rzeka Żywa. Przedsięwzięcie z  zakresu edukacji kulturalnej. 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

"Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

ul. Kościelna 18/6

60-538 Poznań"

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-08 do 2032-08-08

Ogłoszenie naboru do Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022

IDEA

Wsparcie działań artystycznych i rozwojowych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, inspirujących oraz mobilizujących do poszerzania swoich kompetencji, talentów oraz zdobywania doświadczeń, a w konsekwencji tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej popandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

CEL

Wyłonienie w ramach Programu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami, na realizację projektu/procesu twórczego/działalności rozwojowej, w tym m.in. zorganizowanie wydarzenia artystycznego/kulturalnego, realizację projektu badawczego, poszerzanie wiedzy/kompetencji w zakresie działalności kulturalnej w roku 2022.

BENEFICJENCI

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 200 000 zł, mieszcząca się w puli zawartej w uchwale Rady Miasta Poznania Nr LVII/1067/VIII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

1) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30;

lub

3) przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2022. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

2. Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

3. Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

od 2022-08-08 do 2022-12-31

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/55/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Stworzenie opisu i przeprowadzenie warsztatu  Ekoprinting w ramach cyklu Rzeka Żywa w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Stowarzyszenie Zielona Grupa

ul. 28 Czerwca 1956 r. 177/5

61-485 Poznań

NIP: 665-299-31-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-02 do 2032-08-02

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/54/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koncert zespołu Prababa w ramach cyklu Rzeka Żywa w Bramie Poznania.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Głośno Szkoła Śpiewu i Rozwoju Osobistego Viktoriia Korol

65-245 Zielona Góra, Niecała 2A

NIP 9292043959

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-02 do 2032-08-02

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2.08.2022 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, zgodnie z art. 10 k.p.a., w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

nr 331/2022 z 20.06.2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na działce

nr 167/99, arkusz 15, obręb Morasko, położonej w rejonie ulicy Huby Moraskie w Poznaniu, w zakresie zmiany zapisów dotyczących szerokości elewacji frontowej oraz powierzchni zabudowy (sygn. UA-II.6730.230.2022).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 4.08.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 18.08.2022 r.

Przed wydaniem decyzji, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA,

pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-08-04 do 2022-08-18

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "KPA")

zawiadamiam strony postępowania,

że, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora wniesionego 20.07.2022 r. o zawieszenie postępowania, Prezydent Miasta Poznania postanowieniem 29.07.2022 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa 4 domów jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 167/71, ark. 15, obręb Morasko, położonej w rejonie ulic Morasko i Huby Moraskie w Poznaniu.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.752.2019) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zgodnie z art. 49b KPA na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 02.08.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 KPA).

od 2022-08-02 do 2022-08-16

wykaz nieruchomości nr 13/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 29.07.2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 13/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-07-29 do 2022-08-18

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji i przeprowadzenia kursu florystycznego w formie warsztatów dla nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSBD w Poznaniu

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursu florystycznego w formie warsztatów dla nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatów "Kurs florystyczny" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu w wymiarze 40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut).

Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: projekt_zsbd@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 05.08.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

12.08.2022 r. - zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

od 2022-07-28 do 2022-09-30