Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                      

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 26.01.2022r. została wydana decyzja nr 52/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej / Mylnej.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (UA-I.6730.605.2020), w tym z wydaną decyzją - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
  i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
   w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
   w godz. 7:30 - 15:30;
  • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji
   do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
   pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje,
w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 27.01.2022r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-01-27 do 2022-02-10

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                      

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 26.01.2022r. została wydana decyzja nr 53/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, 118/2, 154/58, 118/3, 154/59,ark. 10, obręb Jeżyce, położonych
w Poznaniu przy ul. Kościelnej / Mylnej.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (UA-I.6730.604.2020), w tym z wydaną decyzją - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
  i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
   w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
   w godz. 7:30 - 15:30;
  • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji
   do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
   pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje,
w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 27.01.2022r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-01-27 do 2022-02-10

Zawiadomienie dot. likwidacji Związku Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznj w Poznaniu.

Zawiadomienie dot. likwidacji Związku Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznj w Poznaniu.

od 2022-01-26 do 2022-02-28

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie zwrotu udziału w częsci nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska.

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie zwrotu udziału w częsci nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska. WSPN.DT.7581.7.2021.MC

od 2022-01-25 do 2022-02-15

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego SK47 oraz odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni ul. Psarska i Koszalińska.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego SK47 oraz odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni ul. Psarska i Koszalińska. PO.ZUZ.4.4210.934.4.2021.KL

od 2022-01-24 do 2022-02-14

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemów drenażowo-rozsączających w ramach budowy budynków przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu oraz odprowadzania wód drenażowych.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemów drenażowo-rozsączających  w ramach budowy budynków przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu oraz odprowadzania wód drenażowych. PO.ZUZ.4.4210.961.7.2021.KJ 

od 2022-01-24 do 2022-02-14

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego naprzebudowę rowu melioracyjnego SK52 oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Wilków Morskich i Bojerowa.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego naprzebudowę rowu melioracyjnego SK52 oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu ul. Wilków Morskich i Bojerowa. PO.ZUZ.4.4210.9.2.2022.KP

od 2022-01-24 do 2022-02-03

wykaz nieruchomości nr 2/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 21.01.2022 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 2/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-01-21 do 2022-02-10

Informacja dot. wygaszenie decyzji PO.RUZ.21.393.5.2018.BS oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu Volkswagen Poznań przy ul. Warszawska 349.

Informacja dot. wygaszenie decyzji PO.RUZ.21.393.5.2018.BS oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu Volkswagen Poznań przy ul. Warszawska 349. PO.RUZ.4210.419.2021.BS.3

od 2022-01-21 do 2022-02-11

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIULOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 19.01.2022 r., została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 3 (cz.), arkusz 01; 22/3 (cz.), arkusz 03, obręb Strzeszyn, położonych w rejonie ul. Strzeszyńskiej i ul. Wałeckiej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.                                   UA-IV.6733.204.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
   w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
   w godz. 7:30 - 15:30;
  • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2022-01-21 do 2022-02-04

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków dworu, parku, domku ogrodnika oraz lodowni przy ul. Pokrzywno 2 w Poznaniu

Miejski Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 09.11.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków dworu, parku, domku ogrodnika oraz lodowni przy ul. Pokrzywno 2 w Poznaniu. Postępowanie prowadzone jest przez Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

od 2022-01-20 do 2024-01-20

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie row melioracyjnego WA-7-1-6.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie row melioracyjnego WA-7-1-6. PO.ZUZ.4.4210.778.7.2021.KP

od 2022-01-19 do 2022-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 17.01.2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-01-17 do 2022-02-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.")

zawiadamiam strony postępowania,

że, po rozpatrzeniu wniosku Aqualink sp. z o.o. z dnia 03.01.2022 r. o podjęcie zawieszonego postępowania, Prezydent Miasta Poznania postanowieniem z dnia 14.01.2022 r. podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (17 w zabudowie szeregowej i 1 wolno stojącego) oraz budowie budynku przedszkola, przewidzianej do realizacji na części działki nr 15/25, ark. 18, obręb Strzeszyn, położonej w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 38.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy o sygn. UA-II.6730. 725.2021 (w tym z treścią ww. postanowienia) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

możliwy jest w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 19.01.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2022-01-19 do 2022-02-02

Opłata za odpady do Urzędu Miasta Poznania

Od 1 stycznia br. Miasto Poznań przejęło zadania w zakresie gospodarki odpadami od ZM GOAP. Zmienił się numer konta, na który powinno się  dokonywać co miesiąc opłaty za odpady. Otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru - w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady. 

W przypadku gdy nie otrzymałeś rachunku przed terminem płatności, wpłać na ogólny rachunek:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Ważny jest dokładny opis tytułu wpłaty, tj. wpisz imię, nazwisko i nr PESEL lub nazwę firmy i NIP podatnika oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

Kolejną wpłatę dokonaj już na indywidualny rachunek.

Opłatę wpłacaj:

 • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Termin i sposób załatwienia

Wpłać:

 • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
 • co miesiąc bez wezwania,
 • z góry do 15 każdego miesiąca,
 • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

Jeżeli złożyłeś kilka deklaracji, zrób jeden przelew.

Wpłaty zaksięgujemy chronologicznie na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, a następnie na zobowiązanie wynikające z poszczególnych deklaracji bez względu na opis.

Niezapłaconą w terminie opłatę wraz z odsetkami ściągniemy w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

Inne informacje

Informacje dotyczące księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:

 1. maila: bokpodatki@um.poznan.pl
 2. Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44 w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00
 3. osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:
 • ul. 3 Maja 46 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)
od 2022-01-17 do 2022-12-31

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w granicy działek 18/2, 21/4 ark.13 obręb Żegrze woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w granicy działek 18/2, 21/4 ark.13 obręb Żegrze woj. wielkopolskie. PO.ZUZ.4.4210.961.5.2021.KJ

od 2022-01-17 do 2022-02-01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ewentualnym lokalem usługowym w parterze i garażami od strony podwórka w parterze budynku, przewidzianej do realizacji na działce nr 156, arkusz 05, obręb Górczyn, położonej w Poznaniu przy ul. Sielskiej 28, w dniu 12.01.2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.

UA-III.6730.665.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-01-17 do 2022-01-31

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do Kanału Swadzimskiego, odprowadzanie wód opadowych do Kanału Swadzimskiego oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe rurociągu kanalizacji deszczowej.

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do Kanału Swadzimskiego, odprowadzanie wód opadowych do Kanału Swadzimskiego na działce 22/2. obreb Wielkie oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe rurociągu kanalizacji deszczowej na działce 14. obręb Chyby. PO.ZUZ.4.4210.838.3.2021.KG

od 2022-01-14 do 2022-02-04

wykaz nieruchomości nr 1/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 11.01.2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 1/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-01-11 do 2022-01-31

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 10.01.2022 r. zostało zakończone postepowanie dowodowe o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych", przewidzianej do realizacji na dz. nr 55/13, 55/16, 55/17 i 55/18, ark. 08, obręb Kotowo, położonej w Poznaniu przy ul. Uradzkiej.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.01.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.490.2021) i wypowiedzieć się co do podjętego postępowania do dnia 03.02.2022 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,

pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 27.01.2022 r.

od 2022-01-13 do 2022-01-27