Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 25.02.2020r. została wydana decyzja nr 399/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską (drogi powiatowe) wraz z przebudową (rozbiórką i budową) wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego) w Poznaniu,

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

obr.Zegrze 06 ark.28 dz.1/68, 1/67, 1/65, 1/66

obr.Zegrze 06 ark.30 dz.14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 3/9, 3/10, 3/7, 3/8, 1/4 2/1, 3/11, 3/13, 4/2, 4/4, 4/3, 5/1, 6/1

obr.Chartowo 07 ark.13 dz.3/20, 3/16

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344
w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-02-26 do 2020-03-11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 12.02.2020r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wolnostojącym i  towarzyszącą infrastrukturą techniczną

(drogami wewnętrznymi, kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi, instalacją oświetleniową , wiatą rowerową oraz śmietnikami ) przy ul. Sielawy w Poznaniu (dz. nr 513/61, 513/60 i 513/82 (przed podziałem dz. 513/67), ark. 11, obręb Naramowice) - II etap: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych jako A i E według projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne ) na terenie dz. nr 513/61, 513/60 i 513/82 (przed podziałem dz. 513/67), ark. 11, obręb Naramowice

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VI.6740.2673.2010 ) można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-02-25 do 2020-03-10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja nr 2413/2019 pozwolenia na budowę zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym przy ul. Sielawy w Poznaniu (dz. nr 513/61, 513/60 i 513/82 (przed podziałem dz. 513/67), ark. 11, obręb Naramowice) - III etap: budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych B, C i D według projektu zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 513/61 i 513/82 (przed podziałem dz. 513/67), ark. 11, obręb Naramowice - wydaną na rzecz Inwestora: "Duże Naramowice-Projekt Echo-111 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo-akcyjna w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,

oraz że w dniu 17.02.2020r. została wydana decyzja o odmowie uchylenia ww. decyzji nr 2413/2019 z dnia 18.11.2019r. znak: UA-VI.6740.1009.2019,

które to decyzje dotyczą przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VI.6740.2216.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-02-24 do 2020-03-09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
  • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 14.02.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę zespołu budynków wielorodzinnych "C" (który składa się z dwóch części nadziemnych "C1" i "C2") i "D" z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (działki nr ew. 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2 ark. 9 obręb Jeżyce), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-V.6740.2012.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-02-24 do 2020-03-03

KOS-V.6220.151.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • o wydanej w dniu 17 lutego 2020 r., na wniosek Inwestora: SHELL Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa reprezentowanym przez Pełnomocnika: Panią Iwonę Majewską-Durjasz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.151.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji paliw LNG w Poznaniu przy ulicy Sanockiej na działce o numerze ewidencyjnym 3/6 obręb Spławie.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.151.2019

od 2020-02-18 do 2020-03-19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 10.02.2020 r. została wydana decyzja nr 274/2020 o pozwoleniu na budowę wiaty magazynowej, placu manewrowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej tj.: technologicznych instalacji odbiorczych odcieków oraz wód opadowych i roztopowych, przepompowni i szczelnego zbiornika ścieków technologicznych, instalacji wody, wewnętrznych instalacji zasilających i oświetlenia niskiego napięcia oraz instalacji niskoprądowych monitoringu i sterowania przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu (działka nr 245/54 ark. 37 obr. Morasko), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VI.6740.2931.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki
i piątki godz. 9.00-12.00
.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-02-18 do 2020-03-03