Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. PO.ZUZ.4.4210.21.3.2023.HW

od 2023-02-06 do 2023-02-13

informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek NIVEA POLSKA SP.Z O.O.

informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek NIVEA POLSKA SP.Z O.O. PO.ZUZ.4.4210.1038.3.2022.KMN

od 2023-02-06 do 2023-02-13

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A. PO.ZUZ.4.4211.5.2.2023.KG

od 2023-02-06 do 2023-02-13

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O. PO.ZUZ.4.4210.1037.3.2022.KMN

od 2023-02-06 do 2023-02-13

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Powlekania Tkanin Vinylpex Robińscy Sp. J.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Powlekania Tkanin Vinylpex Robińscy Sp. J. PO.ZUZ.4.4210.990.4.2022.HŁ

od 2023-02-06 do 2023-02-13

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dz ewid. 157/1 i 29 ark.15 obręb Ławica Miasto Poznań oraz na usługę wodą..

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dz ewid. 157/1 i 29 ark.15 obręb Ławica Miasto Poznań oraz na usługę wodną odprowadzanie wód rostopowych z ul. Bobolickiej i Łobeskiej w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.1000.5.2022.MZ

od 2023-02-03 do 2023-02-17

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A. PO.ZUZ.4.4210.59.2.2023.HW

od 2023-02-03 do 2023-02-10

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dot. rowu R1b na dz. ew. 592/3 obręb 0041 Plewiska Miasto Poznań oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne PO.ZUZ.4.4210.613.2021.KC.

Obwieszczenie dot.  wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dot. rowu R1b na dz. ew. 592/3 obręb 0041 Plewiska Miasto Poznań oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne PO.ZUZ.4.4210.613.2021.KC.  PO.ZUZ.4.4210.1055.3.2022.KG

od 2023-02-03 do 2023-02-17

Obwieszczenie dot. wydanego postanowienia dla inwestycji pn."Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny".

Obwieszczenie dot. wydanego postanowienia dla inwestycji pn. "Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny". PO.RUZ.4210.1.290.2022.BS.12

od 2023-02-03 do 2023-02-17

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania przygotowany w oparciu o wnioski złożone przez osoby fizyczne i prawne nr 1/2023

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 02.02.2023r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 1/2023 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2023-02-02 do 2023-02-22

KSr-VI.6120.7.2023

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 45 ust.2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy 18 drzew, wierzb białych, przy ul. Wrońskiego/Krauthofera w Poznaniu. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl

Projekt uchwały do wglądu w załączniku!!

od 2023-02-02 do 2023-02-22

Pismo dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych..

Pismo dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemna halą garażową na terenie nieruchomości w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 4- działka 5/15 ark.15, obręb Żegrze. NS.9011.1.319.2022.DK

od 2023-02-01 do 2023-02-15

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia/użyczenia na terenie Miasta Poznania.

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia/użyczenia na terenie Miasta Poznania.

od 2023-01-31 do 2023-02-16

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 31.01.2023 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków" przewidzianej do realizacji na terenie działki

nr 167/101, ark. 15, obręb Morasko, położonej przy ul. Szumiących Traw w Poznaniu,

z wniosku z 22.11.2022 r.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 2.02.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.), czyli w dniu 16.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.878.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2023-02-02 do 2023-02-16

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 1.1 / 2023

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.01.2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2023 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2023-01-30 do 2023-02-20

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 1 / 2023

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.01.2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 1/2023 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania

od 2023-01-30 do 2023-02-20

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26.01.2023 r. została wydana decyzja Nr 34/2023 o ustaleniu warunków zabudowy

dla zamierzenia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w zabudowie wolno stojącej, przewidzianej do realizacji na działce nr 9016/3, arkusz 21, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Przyjemnej.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.779.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2023-01-30 do 2023-02-13

Informacja dot. wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: ''Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny"

Informacja dot. wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: ''Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny" PO.RUZ.4210.290.2022.BS.9

od 2023-01-26 do 2023-02-09

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji dla inwestycji pn.: ''Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny".

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji dla inwestycji pn.: ''Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny". PO.RUZ.4210.290.2022.BS.8

od 2023-01-26 do 2023-02-09

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25.01.2023 r. została wydana decyzja Nr 15/2023 o odmowie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 19/5 cz. oraz 19/7 cz., ark. 44, obręb Krzesiny, położonej w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.983.2021) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2023-01-27 do 2023-02-13