Oferta: gł.księgowy/a

Data publikacji: 2021-07-09
Nr ref.: PP/09/2021
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: gł.księgowy/a
Informacje dodatkowe: umowa o pracę 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-01

Zakres podstawowych czynności

 •     prowadzi rachunkowości Jednostki;
 •     prowadzi rejestr VAT;
 •     wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi;
 •     dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych;
 •     przygotowuje plan finansowy oraz wnioskuje o dokonanie jego zmiany;
 •     kontroluje stopień realizacji planu finansowego, zaangażowania środków, zagrożenia przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, a także zapewnia terminowe rozliczanie należności i zobowiązań, na bieżąco informuje o nieprawidłowościach w tym zakresie;
 •     przygotowuje formularze planu rzeczowego w porozumieniu z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi, na bieżąco składa propozycje korekt;
 •     sporządza wykonanie i analize budżetu;
 •     prowadzi na podstawie dowodów księgowych , ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 •     dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
 •     sporządza terminowo sprawozdania budżetowe i finansowe;
 •     opracowuje dokumentację dotyczącą zasad rachunkowości i ją aktualizuje;
 •     kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 •     zapewnia prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Jednostki zgodnie z planem finansowym;
 •     opracowuje plan wydatków oraz wnioskuje o dokonanie jego zmian;
 •     analizuje uzgodnione z Dyrektorem koszty utrzymania Jednostki w odniesieniu do przyznanego planu finansowego;
 •     nadzoruje prowadzenie kasy biletowej Palmiarni Poznańskiej;
 •     prowadzi ewidencję środków trwałych;
 •     wykonywanie czynności  związanych z kontrolą zarządczą;

Wymagania obowiązkowe

 • ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniajace ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiegowości lub ukończona szkoła średnia, policealna,pomaturalna ekonomiczna i 6-letnia praktyka w ksiegowości,
 •     znajomośc przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej,
 •     bardzo dobra obsługa komputera - pakiet MS OFFICE
 •     obsługa programu PŁATNIK
 •     znajomość przepisów samorządowych oraz  dot.finansów publicznych
 •     obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu KSAT

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i więdzę - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Wydrukowana i podpisana "INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
  W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ"

Inne informacje:

1. oferty można składać drogą mailowa na adres :sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul.Matejki 18, 61-676 Poznań

2.Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wynikających z art 221 par.1 Kodeksu Pracy wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody (pod podanymi w CV danymi) na przetwarzanie danych osobowych o treści:"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich dodatkowych  danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Informacja o wyniku naboru

info. o wyborze gł.ksiegowej.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Jeske
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01 00:00
Opis zmian: inf. o wyborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Jeske
Data i godzina publikacji: 2021-10-01 07:31