Oferta: ds. informatyki

Data publikacji: 2020-05-19
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.6.2020
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. informatyki
Informacje dodatkowe: 1 etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Zakres podstawowych czynności

Realizowanie spraw związanych z:

-         współudziałem w administrowaniu siecią informatyczną Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-         funkcjonowaniem systemu komputerowego w Centrum,

-         oprogramowaniem i aplikacjami znajdującymi się w Centrum,

-         udzielaniem wsparcia technicznego pracownikom Centrum w zakresie funkcjonowania oprogramowania komputerowego,

-         monitorowaniem działania systemów komputerowych,

-         konserwowaniem, diagnostyką i usuwaniem awarii maszyn i urządzeń komputerowych.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie średnie.

-    Doświadczenie zawodowe związane z analizą danych lub/i realizacją zadań z zakresu informatyki (minimum 12 miesięcy).

-    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego (poparta 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym).

-    Umiejętność kalkulacji, interpretacji oraz prezentacji informacji, z wykorzystaniem dostępnych technik informatycznych (poparta 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym).

-    Biegła znajomość aplikacji Word oraz Excel.

-    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole.

-    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

-    Otwartość, komunikatywność.

-    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

-    Znajomość budowy sieci komputerowych (poparta co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem zawodowym).

-    Biegła znajomość komputerów, ich konfiguracji oraz wykorzystywanych aplikacji [system operacyjny, pakiety biurowe, przeglądarki internetowe] (poparta co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem zawodowym).

-    Wiedza z zakresu działania baz danych [SQL, Oracle] (poparta co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem zawodowym).

-    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

-   Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: informatyka, prawo, ekonomia, administracja lub inne pokrewne.

-    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy).

-    Szkolenia/ kursy w zakresie określonym w umiejętnościach i wiedzy fachowej niezbędnych na stanowisku pracy.

-    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty

-    Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

-    Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II i III etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych oraz rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta wewnętrznego oraz wymaga kontaktów z zewnętrznymi kontrahentami i instytucjami.

-    Pracodawca realizuje wewnętrzny projekt "Poznańskie Centrum Świadczeń - Pracodawca przyjazny niepełnosprawnym" zgodny z Poznańskim Programem Integracji i Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

-    Pracodawca przyjazny rodzinie.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych): W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Składanie ofert

w formie elektronicznej na formularzu wskazanym w części "Wymagane dokumenty" do dnia 2020-05-29 do godz. 23:59.

lub w formie tradycyjnej:

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań w terminie do 2020-05-29.

Poznańskie Centrum Świadczeń zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Przesyłając dokumenty aplikacyjne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, których podanie nie jest obowiązkowe, w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy sytuacji zamieszczenia danych nieobowiązkowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach - dotyczy chęci uczestnictwa w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/praca lub są dostępne w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Suszek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-20 08:57 - informacja o naborze ds. informatyki 6.2020 (Aktualizacja)