Oferta: ds. obsługi klienta

Data publikacji: 2022-11-16
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.15.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. obsługi klienta
Informacje dodatkowe: 1 etat, umowa na zastępstwo, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Zakres podstawowych czynności

-    Przyjmowanie wniosków i dokumentacji oraz obsługa klientów ubiegających się o świadczenia, a także prowadzenie dokumentacji w zakresie przyjmowania wniosków.

-    Udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań.

-    Weryfikacja poprawności wniosków składanych przez klienta.

-    Sporządzanie wezwań do klientów w celu usunięcia braków w składanej dokumentacji.

-    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności rejestracja wniosków.

-    Wydawanie prawidłowych druków niezbędnych do złożenia wniosku o świadczenia.

-    Przeprowadzanie wywiadów: środowiskowego i alimentacyjnego.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie: średnie (administracyjne, ogólnokształcące).

-    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta i dokumentacji.

-    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

-    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole.

-    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

-    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta.

-    Otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów.

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego.

-    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

 • uchwała nr LIV/1028/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin"Za życiem".
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w  sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne.

-    Znajomość języka Ukraińskiego/Rosyjskiego

-    Znajomość języka migowego.

-    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

-    Dbałość o zachowanie porządku na stanowisku pracy, schludnego wyglądu dostosowanego do rangi urzędu.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

-    Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

-    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

-    Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

-    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami w zakresie obsługi klientów.

-    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej

Wymagane dokumenty

-    Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

-    Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II i III etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych oraz rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Umowa o pracę na zastępstwo.

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Miejsce pracy: miasto Poznań.

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta, przeprowadzaniem wywiadów oraz wyjściami służbowymi do innych instytucji (np. miejsce zamieszkania klienta, instytucje i podmioty współpracujące z PCŚ). 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):

-    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań w terminie do 2022-11-26.

Poznańskie Centrum Świadczeń zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych numeru referencyjnego oraz zamieszczenie dobrowolnych klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, których podanie nie jest obowiązkowe, w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy sytuacji zamieszczenia danych nieobowiązkowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach - dotyczy chęci uczestnictwa w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej https://pcs.poznan.pl/praca/lub są dostępne w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Poznańskie Centrum Świadczeń zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty aplikacyjne kandydatów nie podlegają zwrotowi.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pucek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-16 00:00
Opis zmian: wprowadzenie i ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Pucek
Data i godzina publikacji: 2022-11-16 13:29