Oferta: ds. pomocy mieszkaniowej

Data publikacji: 2022-11-22
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.16.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. pomocy mieszkaniowej
Informacje dodatkowe: 1 etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Zakres podstawowych czynności

-    zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Miasta Poznania wypłaty świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań.

-    Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

-    Obsługa klientów w zakresie prowadzonych sprawy.

-    Udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań.

-    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań.

-   Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia uprawnień klienta do dodatku mieszkaniowego.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie: średnie (administracyjne, ogólnokształcące),

-    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

-    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej - efektywne zarządzanie czasem,

-    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

-   Otwartość, komunikatywność, zdolności analitycznego myślenia,

-   Samodzielność, sumienność i otwartość na zmiany,

-   umiejętność pracy w zespole,

-   Zaangażowanie i terminowość,

-   Posiadanie obywatelstwa polskiego,

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
  • Ustawa o Karcie Polaka,
  • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania,
  • Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej,
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne,

-    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami,

-    Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami,

-    Umiejętność uprzejmego i życzliwego zachowania się w kontaktach z klientami, wspołpracownikami i zwierzchnikami,

-    Znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych,

-    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

-    Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,

-    Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją świadczeń lub interpretacją przepisów prawa,

-    Kursy, szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami.

-    Dbałość o zachowanie porządku na stanowisku pracy, schludnego wyglądu dostosowanego do rangi urzędu.

Wymagane dokumenty

-    Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

-  Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy         dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II i III etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych oraz rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Umowa na okres 6 miesięcy.

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Miejsce pracy: miasto Poznań.

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta, przeprowadzaniem wywiadów oraz wyjściami służbowymi do innych instytucji (np. miejsce zamieszkania klienta, instytucje i podmioty współpracujące z PCŚ). 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):

-    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań w terminie do 2022-12-04.

Poznańskie Centrum Świadczeń zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych numeru referencyjnego oraz zamieszczenie dobrowolnych klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, których podanie nie jest obowiązkowe, w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy sytuacji zamieszczenia danych nieobowiązkowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach - dotyczy chęci uczestnictwa w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej https://pcs.poznan.pl/praca/lub są dostępne w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pucek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-22 00:00
Opis zmian: wprowadzenie i ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Pucek
Data i godzina publikacji: 2022-11-22 12:02