Oferta: ds. organizacji imprez i marketingu

Data publikacji: 2022-01-18
Nr ref.: DO.110.2.2022
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds. organizacji imprez i marketingu
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-09

Zakres podstawowych czynności

 1. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań działu marketingu.
 2. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem biur zawodów organizowanych Imprez.
 3. Przygotowanie terenów i obiektów niezbędnych do przeprowadzenia Imprez.
 4. Koordynacja prac związanych przygotowaniem zaplecza organizowanych wydarzeń sportowych.
 5. Tworzenie prezentacji, ofert i przygotowywanie odpowiednich umów i porozumień.
 6. Organizacja i obsługa w zakresie m.in. prowadzenia rejestru dokumentów, zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji.
 7. Monitorowanie działań konkurencji na rynku polskim i zagranicznym.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Biegła obsługi komputera w tym znajomość pakietu MS Office.
 3. Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 4. Posiadanie podstawowej wiedzy z marketingu.
 5. Umiejętność pisania i redagowania tekstów tzw. lekkie pióro.
 6. Umiejętności zdobywania i weryfikowania informacji.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Wymagania dodatkowe

 1. Ukończone studia na  kierunkach: marketing i zarządzanie, dziennikarstwo, public relations.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Znajomość specyfiki i trendów panujących w mediach społecznościowych. Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia kanałów social media dla marek/osób indywidualnych bądź posiadanie własnych doświadczeń blogerskich.
 4. Doświadczenie w organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Wymagane dokumenty

1.Imię (imiona) i nazwisko,
2. Datę urodzenia,
3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. Wykształcenie,
5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymagająca  współpracy się z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13-tą pensję
 • pakiet socjalny

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego.

Informacja o wyniku naboru

Formularz do procedury Informacja o wyniku naboru zał nr 5 DO.110.2.2022.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kubala
Data wytworzenia informacji: 2022-03-09 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Kubala
Data i godzina publikacji: 2022-03-09 15:43