Oferta: starszy specjalista ds. bhp

Data publikacji: 2019-10-11
Nr ref.: DO.110.42.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: starszy specjalista ds. bhp
Informacje dodatkowe: umowa o pracę 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-12-10

Zakres podstawowych czynności

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż oraz  doradztwo w zakresie stosowania wyżej określonych przepisów w  POSiR

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w POSiR, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w POSiR.

4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji, rozwoju, nowych inwestycji w POSiR oraz przedstawianie propozycji, planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, wymagań ergonomii zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy, bezpieczeństwo pracowników i użytkowników POSiR.

6. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w POSiR.

7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe w POSiR.

8. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w POSiR.

9. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej w POSiR.

10. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników w POSiR.

11. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami w POSiR.

12. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników w POSiR.

13. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w POSiR.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  3 letni staż pracy
 2. Ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 3. Ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programu MS Office,

Wymagania dodatkowe

 1. wiedza w zakresie prawa pracy,
 2. doświadczenie w stosowaniu przepisów BHP i p.poż oraz prawa pracy,
 3. komunikatywności i umiejętności współpracy.
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • praca  przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy

Informacja o wyniku naboru

Formularz do procedury Informacja o wyniku naboru DO.110.42.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danychAdministratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01,   e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawneBędziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.3. Komu przekazujemy Państwa dane? W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).  Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.4. Od kogo możemy otrzymywać Państwa dane?Możemy otrzymywać Państwa dane za pośrednictwem internetowych portali rekrutacyjnych, jeżeli zdecydowali się Państwo na ich wykorzystanie w celu złożenia do nas dokumentów rekrutacyjnych.5. Okres przechowywania danychPaństwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowychMają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.7. Obowiązek podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.  Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-10 13:55 - ogłoszenie wyniku naboru (Aktualizacja)