Przedszkole Nr 117 im. Czecha

Kierownik/Dyrektor

Elżbieta Szlandrowicz
os. Piastowskie 105, 61-164 Poznań
61 877-46-99
godziny urzędowania: 6:00-17:00
p117@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole117.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p117poz/domyslna

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,
b) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psycho-fizycznego i społecz-nego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
c) ukształtowanie poczucie tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,
d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

Zadania przedszkola:
a) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psycho-fizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
e) udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej,
f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami.

Budżet jednostki na bieżący rok

Dotacja podmiotowa z budżetu 389 940,00.
Dochody własne placówki 158 002,00.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szlandrowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-21
Opis zmian: Oświadczenie majatkowe (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Elżbieta Mikołajewicz
Data i godzina publikacji: 2021-04-21 13:46