Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"

Kierownik/Dyrektor

Gizela Król
os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań
tel./fax: 61 877-31-46
godziny urzędowania: 6:00 - 17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301615131
sekretariat@przedszkole124.pl
przedszkole124.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p124_poznan/skrytkaesp

Kompetencje i zadania

1. Cele przedszkola:

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;

- doprowadzenie dziecka do osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju psychiczno - fizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

- ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i norami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

- wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
2. Zadania przedszkola:

- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu bezpiecznych przedszkolu;

- organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwoju dzieci;

- dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacji zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;

- udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej;

- podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

- pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami)

Wartość posiadanego mienia

Wartość posiadanego mienia:

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów:

- P-124/082 składnica akt Przedszkola nr 124 w Poznaniu;

- rejestry publiczne: dzienniki zajęć, rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-04-24 00:00