Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół

Kierownik/Dyrektor

Klaudia Sobecka-Szcześniak
os. Przyjaźni 135, 61-687 Poznań
61 82 00 672
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301614640
sekretariat@przedszkole129.pl
www.przedszkole129.pl

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2023 r. to 29 osób, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 osoba zatrudniona jest na zastępstwo.

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej do potrzeb i mozliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym poprzez:- zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa- tworzenie warunków, umożliwiajacych dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej"- pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:- pomaga w rozpoznawaniu mozliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej- informuje na bieżąco o postepach dziecka- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach3. Zadania wynikajace z celu przedszkola, dostosowane do potrzeb i mozliwości dziecka, realizuje się nastepujaco:- działalność nauczycieli w ramach okreslonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych: poznawanie i rozumienie siebie i swiata, nabywanie umiejetności poprzez działanie, odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie, budowanie systemu wartości;-organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców, uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i poza nim- prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulujacym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziecmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych-różnorodne formy współpracy z rodzicami

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola 129 im."Małych Przyjaciół" - tekst jednolity - zatwierdzony Uchwałą Rady pedagogicznej nr 1/04 dnia 31.08.2004r.Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7.09.1991r z późniejszymi zmianamiKarta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianamiKodeks Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974r z późniejszymi zmianamiKonwencja o Prawach Dziecka - Dz.U. nr 120 z 1991r

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na dzień  01.01.2018 r.Rozdział 80104 - 1477 374,00Rozdział 80146 -    24 948,00Rozdział 80195 -      4 357,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2024-04-15 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych na 31.12.2023 r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Jóźwiak
Data i godzina publikacji: 2024-04-15 08:31