Przedszkole Nr 13 (Przedszkloe Nr 13)

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Bielanowska
ul. Keplera 5, 60-158 Poznań
61 862-43-90
godziny urzędowania: 6.30-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301632052
p13@poznan.interklasa.pl

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527 z późn.zm).

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na dzień 01-01-2019 Rozdział 80104 - 1.813.993,00, rozdział 80146 - 6.676,00, rozdział 80149 - 8.612,00, rozdział 80195 - 3.950,00

Wartość posiadanego mienia

Aktualna wartość-stan na dzień 01.01.2019 - 1.622.589,99zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Zakładowe Przedszkola nr 13 przy ul. Keplera 5

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Bielanowska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30
Opis zmian: Wprowadzenie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Bielanowska
Data i godzina publikacji: 2021-03-30 11:46