Przedszkole Nr 48

Kierownik/Dyrektor

mgr Małgorzata Privara
ul. Łukaszewicza 35, 60-729 Poznań
507 744 620
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301636736
p48@poznan.interklasa.pl
www.p48poznan.szkolnastrona.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P48poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w poniższym zakresie:
a) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony w przedszkolu stosownie do wieku i możliwości dzieci i środowiska
b) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole prowadzi dla dzieci religię;
c) udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pomocy przedszkole może za dodatkową opłatą rodziców/prawnych opiekunów organizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z udziałem specjalistów;
d) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.
3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) prowadząc pracę z wychowankami zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez radę pedagogiczną programami pracy wychowawczo - dydaktycznymi;
b) dostosowując zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole;
c) ujednolicając oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włącznie rodziców/prawnych opiekunów w przebiegu procesu dydaktyczno - wychowawczego.
4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze:
a) sprawując opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ramowym rozkładami dnia poszczególnych oddziałów;
b) w trakcie zajęć na terenie, jak również poza nim, pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział;
c) za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola;
d) współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy pracujący w przedszkolu) w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki -·         Statut Przedszkola

  • Regulamin Pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami
  • Regulamin działalności Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok 2021 /w zł/:

- dochody- 102 500,00;

- wydatki- 1 155 240,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry prowadzone w Przedszkolu Nr 48:

1. Rejestr wychowanków przedszkola.

2. Rejestr faktur.

3. Rejestr odpłatności za przedszkole.

4. Rejestr skarg i wniosków.

5.Rejestr akt osobowych w archiwum przedszkola.

6. Rejestr wpływających kart naboru.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: dyrektor
Data wytworzenia informacji: 2022-04-27 00:00
Opis zmian: złożenie oświadczenia majątkowego za rok 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Privara
Data i godzina publikacji: 2022-04-27 15:12